Objectius

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

 1. Interpretar l’estructura funcional i organitzativa, i els fluxos d’informació de diferents tipus d’institucions sanitàries a partir d’organigrames.
 2. Relacionar les institucions i organismes d’àmbit sanitari local, autonòmic, estatal i internacional, amb les respectives funcions i competències.
 3. Relacionar l’organigrama funcional d’un centre sanitari amb els paràmetres de la titularitat, la forma jurídica, la dimensió i el tipus d’activitat.
 4. Relacionar els nivells d’assistència i tipus de prestacions que poden rebre els pacients/clients amb les característiques i funcions de les entitats que els prestin.
 5. Formalitzar la documentació clínica amb la terminologia i codis adequats, pulcritud i rigor, segons els criteris del centre.
 6. Rebre, registrar i distribuir la documentació rebuda i emesa, segons les normes internes establertes i els criteris de seguretat i confidencialitat.
 7. Identificar els sistemes d’organització i els criteris de classificació i registre de les existències i la documentació, segons el tipus de servei o institució sanitària.
 8. Arxivar la documentació clínica del servei/unitat amb ordre i rigor, segons els criteris generals d’arxiu i el protocol intern.
 9. Determinar els mètodes i les condicions d’emmagatzematge i conservació en funció del tipus i característiques dels materials, els criteris d’ordre, seguretat i conservació, i de les necessitats pròpies de cadascuna de les unitats o serveis.
 10. Determinar la quantitat d’existències que s’han de reposar al magatzem segons el nivell òptim i mínim establerts, i el volum i comanda a partir de les dades de les fitxes de magatzem.
 11. Elaborar pressupostos de serveis mèdics o odontològics a partir de les tarifes establertes, de forma manual o informatitzada.
 12. Formalitzar, amb el suport de mitjans informàtics, la documentació que es genera en una operació de compra i venda de béns o de serveis sanitaris, segons les normes legals i d’ús establertes, amb pulcritud i precisió.
 13. Calcular les operacions i comprovar les dades que intervenen en les comandes i factures, segons les normes fiscals i mercantils.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF