Glossari

 • a. a. Abreviatura que significa ‘abans dels àpats’.
 • a. m. Abreviatura que significa ‘al matí’.
 • Acarnissament m. Furor terapèutic. Ús indiscriminat de tractaments extraordinaris dels quals ningú pot esperar cap tipus de benefici per al pacient, i que n’allarguen l’agonia.
 • adipòcit m. Cèl·lula especialitzada en l’emmagatzematge de greixos.
 • albarà m. Document que serveix com a justificant del lliurament de materials o mercaderies proporcionats al comprador.
 • ampolla f. Flictena. Lesió igual a la vesícula però de dimensions majors a 0,5 cm.
 • angioma m. Màcula de color vermell produïda per un augment en la formació de vasos sanguinis per la dermis.
 • ansietat f. Emoció desagradable consistent en una reacció de tensió, aprehensió i preocupació davant d’una situació que l’individu entén com una amenaça potencialment perillosa per a la seva integritat física o psíquica, encara que, moltes vegades, no existeixi una causa aparent.
 • anterior adj. Ventral. Que està per davant, que l’òrgan està proper a les cares anteriors.
 • anticòs m. Proteïna fabricada específicament per l’organisme en resposta a l’entrada d’elements estranys.
 • antigen m. Qualsevol substància que entra a l’organisme i és capaç de generar una resposta defensiva.
 • aprovisionar v. Posar a disposició d’una organització tots els productes, béns i serveis procedents de l’exterior i que són necessaris per al seu funcionament.
 • arxiu clínic m. Lloc on es guarden les històries clíniques generades en cada un d’aquests centres sanitaris.
 • atròfia f. Disminució i/o desaparició d’algun component normal de la pell.
 • ATS Sigles d’ajudant tècnic sanitari.
 • audiometria f. Prova que mesura l’agudesa auditiva mitjançant la utilització d’un audímetre.
 • autoajuda f. Self-help. En el context de la promoció de la salut, totes les mesures dutes a terme per profans, és a dir, per no professionals sanitaris, amb la finalitat de mobilitzar els recursos necessaris per promoure, mantenir o restablir la salut dels individus i les comunitats.
 • autoconcepte m. Conjunt de percepcions i creences que una persona té sobre si mateixa en diferents àrees o aspectes, és a dir, factors de tipus intraindividual.
 • autoestima f. Actitud que té un subjecte envers si mateix; pot ser d’acceptació o de rebuig.
 • bioètica f. Entesa en el seu sentit més ampli, ètica de la relació amb els éssers vius.
 • biòpsia f. Tècnica d’extracció o extirpació de petites porcions de teixit per a la seva posterior anàlisi al laboratori.
 • càncer m. Malaltia en què es presenta una divisió i un creixement descontrolat de les cèl·lules de l’organisme. Aquestes cèl·lules malignes tenen la capacitat d’envair els teixits pròxims, així com de viatjar per la sang i la limfa fins a òrgans a distància i créixer dins seu: és el que denominem metàstasi.
 • caquèxia f. Estat d’extrema desnutrició, que es manifesta en un pacient extremadament prim, amb alteracions analítiques i amb debilitat.
 • caudal adj. Inferior.
 • cicatriu f. Teixit resultant de la substitució de la dermis per teixit conjuntiu, després d’una alteració.
 • CIF Sigles de codi d’identificació fiscal.
 • Clivella f. Fissura.
 • CMBD Sigles de conjunt mínim bàsic de dades.
 • colonoscòpia f. Exploració visual (endoscòpia) de l’intestí gros mitjançant un tub flexible que conté una petita cambra.
 • coronal adj. Frontal.
 • cranial adj. Superior.
 • crioteràpia f. Aplicació terapèutica del fred.
 • crosta f. Dessecació d’exsudats, sang i restes cel·lulars sobre la superfície cutània. Cobreixen la superfície de solucions de continuïtat.
 • cubital adj. Costat de l’avantbraç que mira cap a l’eix del cos.
 • d. a. Abreviatura que significa ‘després dels àpats’.
 • dehiscència f. Obertura espontània d’una ferida suturada en una intervenció quirúrgica.
 • dermatoglif m. Patró que forma les impressions de les eminències superficials de la pell dels dits (empremtes dactilars), palmells de les mans i plantes dels peus, utilitzades en estudis genètics o d’identificació.
 • despersonalització f. Alteració de la percepció o experiència d’un mateix, de forma que l’individu se sent separat del propi cos o dels propis processos mentals, com si es tractés d’un observador exterior (per exemple, sentint-se com si estigués somiant).
 • desrealització f. Alteració de la percepció o experiència del món extern, de forma que sembla estrany i irreal (per exemple, les persones poden semblar éssers desconeguts o robots).
 • DH Sigles de diagnòstic hospitalari (en envàs del medicament).
 • diàlisi f. 1. Tècnica que, mitjançant un sistema especial de filtratge, intenta eliminar substàncies nocives o tòxiques de la sang quan han fallat els sistemes fisiològics de neteja de la sang, com són els ronyons. 2. Difusió de petits soluts a través d’una membrana.
 • distal adj. Separat o més lluny de l’eix principal del cos.
 • document m. Informació registrada sobre un suport. És la suma del que s’explica (informació) i el mitjà en què es registra aquesta informació (normalment, paper).
 • dorsal adj. Posterior.
 • dosímetre m. Element que registra les radiacions rebudes i que usen els professionals que estan exposats a radiacions per conèixer les dosis que reben en un període de temps.
 • DSM Sigles en anglès de Manual Diagnòstic i Estadístic dels trastorns mentals de l’American Psychiatric Association. Conté els criteris diagnòstics de les malalties mentals de manera concisa, breu i útil per a la pràctica clínica.
 • DUI Sigles del títol d’infermeria, que significa literalment diplomat universitari en infermeria i va substituir el títol d’ATS.
 • e. d. s. Abreviatura que significa ‘esmorzar, dinar i sopar’.
 • ECM Sigles d’especial control mèdic (en envàs del medicament)
 • ecografia f. Mètode de diagnòstic que usa ultrasons per crear imatges mitjançant la utilització d’un equip específic denominat ecògraf.
 • EEG Sigles d’electroencefalograma.
 • EFG Sigles d’especialitat farmacèutica genèrica (en envàs del medicament).
 • EFP Sigles d’especialitat farmacèutica publicitària (en envàs del medicament).
 • EKG Sigles d’electrocardiograma.
 • EMG Sigles d’electromiograma.
 • emoció f. Estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen habitualment com a resposta a un esdeveniment extern o intern.
 • endèmia f. Procés patològic permanent en una zona geogràfica.
 • endoscòpia f. Visualització directa de l’interior d’un òrgan mitjançant la utilització d’un tub flexible, prim, amb llum i que permet ser dirigit durant el seu ús, denominat fibroscopi o endoscopi.
 • envelliment m. Conjunt de canvis que van apareixent biològicament, psicològica i social com a conseqüència del pas del temps.
 • epidèmia f. Malaltia que es propaga durant algun temps en un país, i que afecta simultàniament un gran nombre de persones.
 • equimosi f. Púrpura de dimensions superiors a 2 mm conegut com a morat.
 • ergometria f. Prova que consisteix en sotmetre el pacient a un esforç gradual (en bicicleta o en una cinta de córrer) monitorant, al mateix temps, el seu ritme cardíac mitjançant un electrocardiograma continu. Registra l’aparició o no de signes de dolor anginós o canvis en l’activitat elèctrica del cor en sotmetre’l a aquest esforç.
 • eritema m. Enrogiment de la pell, amb augment de la temperatura local, produït per una vasodilatació capil·lar. Desapareix a la vitropressió.
 • erosió f. Pèrdua de caràcter molt superficial en la continuïtat de la pell.
 • escama f. Dèficit en l’eliminació de la capa còrnia que produeix que s’hi acumulin fragments laminars.
 • escara f. Teixit necròtic en forma de massa negra.
 • esclerosi f. Procés d’augment del teixit connectiu dèrmic, en el qual s’aprecia pell dura que no es pot desplaçar.
 • espirometria f. Prova que mesura els volums d’aire o ventilació pulmonar que el pacient és capaç de mobilitzar durant la respiració normal i forçada.
 • estoc m. Vegeu existències.
 • etiologia f. Estudi de les causes de les malalties.
 • excoriació f. Erosió lineal degut a la rascada.
 • existència f. pl. Mercaderies emmagatzemades en un magatzem.
 • factura f. Document definitiu en què queda detallada la compravenda o prestació de serveis que s’ha realitzat. És el principal document de les operacions comercials.
 • farmacocinètica f. Ciència que estudia el comportament o la resposta del medicament pel que fa a la seva alliberació, absorció, distribució, metabolització i excreció en l’organisme.
 • farmacodinàmica f. Ciència que estudia les accions i els efectes propis de cada fàrmac sobre un sistema, òrgan o teixit del cos humà.
 • favassa f. Elevació circumscrita de consistència elàstica, deguda a un edema a la dermis, que desapareix en unes hores sense deixar resta residual.
 • feocromocitoma m. Càncer poc freqüent que s’origina en unes cèl·lules que es localitzen, fonamentalment, a la medul·la de les glàndules suprarenals. Causa hipertensió, associada a mals de cap, batecs cardíacs forts, dolor al pit i sensació d’ansietat.
 • fibroblast m. Cèl·lules principals del teixit conjuntiu.
 • FIFO Sigles de l’expressió first in, first out.
 • filtració f. Pas d’aigua i soluts a través d’una membrana degut a la pressió hidrostàtica que exerceix el líquid sobre la superfície de la membrana.
 • fissura f. Clivella. Solució de continuïtat de la pell que afecta la dermis. Se sol localitzar al voltant d’orificis i plecs naturals.
 • flictena f. Ampolla.
 • fòbia f. Forma especial de por que queda fora del control voluntari de qui la pateix.
 • fotosensible adj. Que s’altera per acció de la llum directa.
 • frontal adj. Pla longitudinal que, passant pel centre del cos, el divideix en una part anterior o ventral i en una altra de posterior o dorsal.
 • geriatria f. Especialitat de la medicina que se centra en la prevenció i el tractament de les malalties de l’ancià, de forma que s’ocupa tant dels ancians sans com dels malalts.
 • gerontologia f. Ciència que té l’objectiu d’estudiar el fenomen de l’envelliment, no només en l’home sinó també en tots els éssers vius.
 • glucèmia f. Mesura de concentració de la glucosa en el plasma.
 • H Sigla d’ús hospitalari (en envàs del medicament).
 • h Símbol que significa ‘una hora’.
 • hematia f. Cèl·lula roja sanguínia.
 • hematoma m. Púrpura profunda, amb gran acumulació hemorràgica a la dermis i hipodermis.
 • hematopoesi f.Procés mitjançant el qual es generen les cèl·lules de la sang a partir dels seus precursors.
 • hemodinàmica f. Ciència que s’encarrega de l’estudi del flux sanguini, així com de les pressions que es produeixen a l’interior dels vasos sanguinis i que afecten la circulació.
 • hidrocol·loide m. Sobres compostos per gels de sílice.
 • hidroteràpia f. Utilització de l’aigua amb finalitats terapèutiques.
 • higroscòpic adj. Que s’altera per absorció d’aigua del medi.
 • hipocondríac -a adj. Persona que es preocupa exageradament i sense motius fonamentals per la pèrdua de la seva salut. Creu tenir malalties i en busca i n’imagina els símptomes.
 • histologia f. Branca de la biologia que s’encarrega d’estudiar els teixits orgànics.
 • homologat adj. Que té unes característiques definides i que apareix publicat en documents administratius específics.
 • incidència f. Nombre de casos nous d’una malaltia que sorgeixen en una població al llarg d’un període de temps (un any, per exemple).
 • inferior adj. Caudal. Que està més a prop dels peus.
 • invaginació f. Introducció d’una porció en la que precedeix o la segueix.
 • IVA Sigles d’impost sobre el valor afegit.
 • karoshi ja Paraula japonesa que significa ‘mort per excés de treball’.
 • lateral adj. Que està cap al costat del cos més allunyat de la línia mitjana.
 • LCR Sigles de líquid cefalorraquidi.
 • leucèmia f. Malaltia tumoral de les cèl·lules blanques de la sang.
 • leucòcit m. Cèl·lula blanca sanguínia.
 • LGS Sigles de Llei general de sanitat (14/1986).
 • LIFO Sigles de l’expressió last in, first out.
 • liquenificació f. Augment de les estructures normals de la pell degut a la rascada crònica.
 • litotrícia f. Tècnica de tractament que consisteix en destruir càlculs bombardejant-los amb ultrasons.
 • llenceria f. Magatzem de tota la roba que s’utilitza a l’hospital.
 • LOPD Sigles de Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
 • magatzem m. Conjunt d’articles i materials que posseeix una organització a l’espera de la seva utilització posterior en les diferents seccions o unitats de la mateixa organització.
 • malaltia f. Trastorn de l’organisme que provoca malestar i/o alteració de les funcions normals.
 • Malware en Prové de malicious software.
 • mamografia f. Exploració radiogràfica de la mama.
 • mastòcit m. Cèl·lula encebada. Participa en els processos d’inflamació i desenvolupa un paper central en les al·lèrgies.
 • medial adj. Que està cap a la línia mitjana del cos.
 • mediastí m. Espai que queda entre les dues pleures.
 • mesoderma f. Capa intermèdia que es forma en l’embrió (entre l’ectoderma i l’endoderma). En deriven la majoria de les estructures corporals.
 • mielina f. Substància de caràcter greixós que se situa sobre els axons i augmenta la velocitat de conducció de l’impuls nerviós.
 • MIR Sigles de metges interns i residents, que són els que estan realitzant el període de formació com a especialistes.
 • morbiditat f. Indica la proporció de persones malaltes en un lloc i en un temps determinat.
 • mortalitat f. Indicador demogràfic del nombre de defuncions d’una població per cada mil habitants per un període de temps determinat, generalment un any.
 • motivació f. És el que causa el nostre comportament, el que és igual a un procés multideterminat que activa, direcciona i fa persistir la conducta.
 • NANDA Sigles de l’Associació Nord-americana de Diagnòstics d’Infermeria.
 • NIC Sigles en anglès de classificació de les intervencions d’infermeria.
 • NIF Sigles de número d’identificació fiscal.
 • NOC Sigles en anglès de classificació dels resultats d’infermeria.
 • nòdul m. Lesió arrodonida, circumscrita, profunda i palpable, de més d’1 cm.
 • nosocomial adj. Que s’origina i es desenvolupa al medi hospitalari.
 • OMS Sigles d’Organització Mundial de la Salut.
 • osmosi f. Pas de substàncies a través d’una membrana semipermeada.
 • osteoblast m. Cèl·lula responsable de la formació del teixit ossi.
 • osteòcit m. Cèl·lula del teixit ossi adult.
 • Osteoclast m. Cèl·lula responsable de la reabsorció i equilibri del teixit ossi.
 • PAI Sigla de procés d’atenció d’infermeria, que consisteix en l’aplicació del mètode científic en les cures d’infermeria, per aconseguir que aquesta assistència es dugui a terme de forma ordenada, organitzada i sistematitzada.
 • palet m. Suport, generalment de fusta, de dimensions normalitzades per transportar i emmagatzemar mercaderies.
 • palmar adj. Relatiu o pertanyent al palmell.
 • pandèmia f. Malaltia que afecta grans extensions geogràfiques.
 • pàpula f. Lesió elevada, circumscrita, de menys d’1 cm, de color i forma variable, que tendeix a curar-se espontàniament sense deixar cicatriu.
 • patologia f. Part de la medicina que estudia les malalties.
 • perible adj. Que té un període de caducitat inferior a cinc anys des de la data de fabricació.
 • pericardi m. Membrana serosa que envolta el cor.
 • peroneal adj. Relatiu o pertanyent al peroné.
 • PET Sigles de tomografia per emissió de positrons.
 • petèquia f. Púrpura puntiforme, no més gran de 2 mm.
 • Picking en Zona del magatzem on es preparen comandes que requereixen un condicionament o embalatge especial.
 • pictograma m. Símbol o dibuix esquemàtic i molt expressiu que s’utilitza per senyalitzar zones en què hi poden haver riscos o bé per indicar prohibicions, obligatorietat o recomanacions. Solen estar normalitzats internacionalment.
 • placa f. Elevació en altiplà de major superfície que alçada, de més d’1 cm i que generalment és el resultat d’una agrupació de pàpules.
 • plaqueta f. Trombòcit. Petits fragments anucleats, procedents de la ruptura d’una cèl·lula de majors dimensions, que intervenen en el procés d’hemostàsia (coagulació).
 • plasmòcit m. Cèl·lula plasmàtica. S’origina a partir de la maduració dels limfòcits B i és l’encarregada de produir anticossos.
 • pleura f. Membrana serosa que conté els pulmons.
 • PMP Sigles de preu mitjà ponderat.
 • por f. Resposta emocional que es presenta davant de situacions o objectes concrets que impliquen perill per a l’individu, de forma que és una resposta esperable i normal.
 • posterior adj. Dorsal. Que està més a prop de la zona posterior del cos.
 • pressupost m. Document mitjançant el qual una empresa o professional informa el client del cost de determinats productes i/o serveis.
 • prevalença f. Nombre de casos (antics i nous) d’una malaltia determinada en una població en un moment determinat.
 • profund -a adj. 1. Fondo. 2. Més allunyada de la superfície corporal.
 • proximal adj. Envers o més a prop de l’eix principal del cos.
 • pulsioximetria f. Aplicació d’una pinça amb un sensor òptic en un dit o lòbul de l’orella, el qual, connectat amb un aparell denominat pulsioxímetre, detecta tant el percentatge d’oxigen unit a hemoglobina que circula per un capil·lar arterial com la freqüència cardíaca.
 • púrpura f. Màcula produïda per extravasació de sang que no desapareix a la vitropressió i, en evolucionar, canvia de color.
 • pústula f. Lesió elevada, circumscrita, que conté exsudat purulent, de color, forma i mida variable.
 • q. s. Abreviatura que significa ‘quantitat suficient’.
 • queratina f. Proteïna que és el principal component de les ungles, dels pèls i de la capa còrnia de la pell.
 • queratinització f. Aparició de queratina en la superfície de la pell.
 • quist m. Lesió de tipus cavitat, amb contingut líquid, sòlid o semisòlid i de consistència elàstica.
 • radial adj. 1. Relatiu a la tíbia. 2. Costat de l’avantbraç que mira cap enfora del cos.
 • radioopac -a adj. Dit de la substància química que no permet el pas dels raigs X a través seu. S’utilitzen diversos compostos radioopacs de iode per delimitar l’interior de cambres cardíaques, vasos sanguinis, etc. en una radiografia o radioscòpia.
 • rebut m. Document que confirma el pagament d’una quantitat de diners determinada.
 • recepta f. Document normalitzat mitjançant el qual els professionals legalment capacitats prescriuen la medicació al pacient per a la seva dispensació a les farmàcies.
 • sagital adj. Pla longitudinal que dona lloc a dues meitats simètriques, esquerra i dreta.
 • salut f. 1. Estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties (OMS). 2. Estat de benestar físic, mental i social amb capacitat de funcionament, i no només absència de malalties o afeccions (Terris).
 • salutogènesi f. Terme encunyat per Antonovsky, que pretén substituir el de patogènesi, ja que segons ell el que realment hauríem de conèixer és per què la gent està sana, no perquè està malalta.
 • sang f. Tipus especial de teixit conjuntiu constituït pel plasma i les cèl·lules sanguínies.
 • signe m. Evidència objectiva (no subjectiva) i mesurable de la presència d’una malaltia. Un exemple característic és la febre.
 • símptoma m. Manifestació subjectiva, sentida i referida pel pacient. No és mesurable. Per exemple, el dolor.
 • superficial adj. 1. Relatiu a la superfície. 2. Zona que està més a prop de la superfície corporal.
 • superior adj. Cranial. Que està més a prop del cap.
 • TAC Sigles de tomografia axial computaritzada.
 • TCAI Sigles del títol del cicle formatiu de grau mitjà de l’auxiliar d’infermeria. Literalment, significa tècnic en cures auxiliars d’infermeria i va substituir el títol d’auxiliar de clínica.
 • teixit m. Conjunt de cèl·lules que fan una mateixa funció i tenen una morfologia similar.
 • telangièctasi f. Dilatacions permanents de petits vasos cutanis d’aspecte lineal o estrellat que desapareixen amb vitropressió.
 • termolàbil adj. Que s’altera fàcilment per l’acció de la calor.
 • tibial adj. 1. Relatiu a la tíbia. 2. Cara de la cama que mira a l’eix del cos.
 • TLD Sigles de tractament de llarg durada (en envàs del medicament).
 • trabècula f. Xarxa (en teixit ossi).
 • Transversal adj. Dit del pla horitzontal que divideix el cos en una part superior o cranial i una altra d’inferior o caudal, no simètriques.
 • TSI Sigles de targeta sanitària individual.
 • úlcera f. Pèrdua de substància de la pell que afecta fins a la hipoderma.
 • validar v. Assegurar que les dades recollides són correctes (són vertaderes i no falses) i completes.
 • vesícula f. Lesió elevada, circumscrita, de contingut serós o hemorràgic, de menys de 0,5 cm.
 • xec m. Document pel qual la persona que l’emet ordena a una entitat bancària en què té diners que pagui una quantitat al beneficiari del xec.
Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general