Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els mètodes i les condicions d’emmagatzematge i conservació en funció del tipus i característiques dels materials, els criteris d’ordre, seguretat i conservació i de les necessitats pròpies de cadascuna de les unitats o serveis. Formalitza, amb el suport de mitjans informàtics, la documentació que es genera en una operació de compra i venda de béns o de serveis sanitaris, segons les normes legals i d’ús establertes, amb pulcritud i precisió.

 • Analitza les funcions del magatzem sanitari.
 • Descriu el procediment de gestió dels magatzems sanitaris.
 • Realitza el seguiment d’existències amb els documents utilitzats als magatzems.
 • Coneix les pràctiques correctes d’emmagatzematge.
 • Reconeix i diferencia els principals documents comercials, així com l’IVA corresponent que cal aplicar.
 • Confecciona comandes de material sanitari i revisa els albarans corresponents.
 • Elabora pressupostos i factures relacionats amb actes sanitaris, calculant els imports d’acord amb les normes, tarifes i obligacions fiscals establertes.
 • Valora la importància de la informàtica en la tasca de l’auxiliar.
 • Aplica mesures de seguretat en el treball amb aplicacions informàtiques.
 • Coneix la utilitat dels programes informàtics d’ús general per a l’auxiliar.
 • Maneja aspectes bàsics d’un programa de gestió clínica.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències