Referències

Bibliografia bàsica

Escolar, A.; Larrañaga, I.J.; Bruguera, J. (2015). Operacions administratives i documentació sanitària. Madrid: MacMillan Professional.

Aquí podeu trobar desenvolupats els diferents temes tractats en la unitat de manera entenedora, amb exemples i exercicis, supòsits pràctics i informació diversa aclaridora.

Ortega Pérez, A. (2005). Operaciones administrativas y documentación sanitaria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.

Trobareu desenvolupats els diferents temes tractats en l’apartat 3, “Operacions comercials a les consultes sanitàries”; especialment el que fa referència a factures i albarans.

Adreces d'interès

aulavirtual.afige.es/webafige/informacion-sobre-valoracion-de-existencias-en-el-nuevo-plan-general-de-contabilidad

Pàgina web on trobareu les característiques del nou pla general de contabilitat.

www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/productes-quimics/etiquetatge-de-productes-quimics/pictogrames-productes-quimics

Pàgina de la Universitat Politècnica de Catalunya on s’expliquen els pictogrames de materials perillosos.

www.softcatala.org/

Pàgina d’informàtica i programari lliure on podeu consultar diversos dubtes que tingueu sobre l’ús i la gramàtica de la llengua catalana.

www.gencat.cat/ics/usuaris/drets3.htm#35

Pàgina de la Generalitat de Catalunya on es detallen els drets relacionats amb la intimitat i confidencialitat dels usuaris de l’ICS.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius