Introducció

Tot i que la funció principal dels centres de salut, clíniques i hospitals, és la de proporcionar atenció sanitària, també actuen com a empreses on hi ha una sèrie de productes i materials que són necessaris per al seu funcionament i que s’han d’emmagatzemar de forma segura. En l’àmbit sanitari, en l’ús de les activitats administratives i de gestió s’utilitzen aplicacions informàtiques relacionades amb els aspectes anteriors.

En aquesta unitat, aprendrem que en l’àmbit sanitari, les activitats administratives i de gestió de recursos amb aplicacions informàtiques permeten que es pugui atendre l’atenció sanitària encara que el principal objectiu en la nostra feina sigui atendre el pacient.

Al primer apartat, “Magatzems sanitaris. Existències i inventaris”, veurem les funcions del magatzem sanitari i identificarem el procediment de gestió dels magatzems sanitaris.

En el segon apartat, “Operacions comercials a les consultes sanitàries”, analitzarem com s’articula l’ús de la documentació utilitzada en les activitats comercials, confeccionar comandes de material sanitari i revisar els albarans corresponents.

Finalment, a l’apartat “Aplicacions informàtiques”, farem una descripció del conjunt de mesures de seguretat en el treball amb aplicacions informàtiques d’ús general i la utilitat dels programes informàtics d’ús general per al tècnic de cures auxiliars d’infermeria (TCAI).

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum