Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Quant a la documentació comercial, indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

Les persones físiques tenen un NIF.

2

Les entitats o empreses tenen CIF/NIF.

3

La documentació comercial es coneix com a documentació publicitària.

4

La documentació comercial pot tenir valor legal.

Exercici 2

Digueu quines d’aquestes dades han d’aparèixer en una factura:

NúmPregunta
1

Identificació completa del client.

2

Lloc i data d’emissió de la factura.

3

Número de pressupost.

4

Adreça electrònica del client.

5

Nom del transportista.

6

Signatura i/o segell de l’emissor de la factura.

Exercici 3

Relacioneu les següents definicions amb el document que els correspon:

NúmPreguntaResposta
1

Document en què es sol·licita al proveïdor escollit el lliurament en ferm d’un determinat material.

2

Document en què s’informa el client del cost de determinats productes i/o serveis.

3

Document que confirma el pagament d’una quantitat de diners determinada.

4

Document més important de la compravenda des del punt de vista legal.

5

Document que l’auxiliar rep juntament amb la comanda.

Exercici 4

Relacioneu el concepte amb el tipus de xec corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Xec que conté l’expressió certificat.

2

El xec que conté dues línies diagonals creuades i el terme banc o Cia.

3

El xec que s’ha d’abonar a qui tingui el xec.

4

El xec que s’ha de pagar a la persona o empresa que apareix esmentada al xec com a beneficiària.

Exercici 5

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

En un rebut, la quantitat pagada s’ha d’expressar tant en xifres com en lletres.

2

La persona que cobra un rebut, si el vol cobrar l’ha de signar.

3

Quan el pagament de productes i serveis es fa un temps després se’n diu pagament a compte.

4

En clíniques odontològiques és freqüent que es faciliti als seus clients el pagament a terminis.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Aplicacions informàtiques