Activitats

Documents utilitzats en les operacions de compravenda

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents documents que s’usen en les operacions de compravenda.

Definiu els diferents documents que s’usen en les operacions de compravenda.

Els diferents documents que s’usen en les operacions de compravenda són:

 • Pressupost: document mitjançant el qual una empresa o un professional informen el client del cost de determinats productes i/o serveis.
 • Comanda: document que s’usa per sol·licitar formalment, a un proveïdor, el lliurament d’un material; és un compromís de compra.
 • Albarà: document que acompanya el material com a justificant del lliurament dels productes proporcionats al comprador.
 • Factura: document en què es detalla la compravenda o prestació de serveis; és el principal document comercial, amb valor legal i fiscal.
 • Rebut: document que confirma el pagament d’una quantitat determinada arran d’una operació comercial.
 • Xec: document pel qual el titular d’un compte bancari dona una ordre al banc perquè pagui al tenidor o beneficiari del document una suma determinada.

Càlcul de la base imposable, la quota de l'IVA i el total a pagar

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a calcular la base imposable, la quota de l’IVA i el total a pagar.

El Dr. Farreres, amb qui treballeu, compra material sanitari per a la seva consulta (per tant, amb un IVA reduït del 8%): quatre caixes de guants estèrils –a 5 € cada una– i una caixa d’instrumental sanitari –amb un preu habitual de 350 €, però que té un descompte del 10%.

Calculeu la base imposable, la quota de l’IVA i el total a pagar.

La base imposable és el resultat de la suma de totes les despeses per la compra de productes -i altres despeses, si n’hi ha- menys els descomptes:

 1. Cost inicial dels productes:
  • Guants: 4 caixes × 5 €/caixa = 20 €
  • Caixa d’instrumental sanitari = 350 €
 2. Descomptes:
  • 350 € × 10 % = 35 €
 3. Base imposable: cost inicial – descomptes (no hi ha altres despeses): 20 € + 350 € - 35 € = 335 €

La quota de l’IVA és la quantitat que es paga per aquest impost. Es calcula amb la fórmula següent: quota de l’IVA = base imposable × tipus de l’IVA.

En aquest cas, el tipus d’IVA aplicable és el 8%, ja que els productes adquirits són material sanitari. Per tant: quota de l’IVA = 335 € × 8 % = 26,80 €

La quantitat total a pagar resulta de la suma de la base imposable i la quota de l’IVA: Total a pagar: 335 € + 26.80 € = 361,80 €

Elaboració d'un pressupost

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a elaborar un pressupost d’una consulta sanitària.

La senyora Gregoria Val Galuart (amb NIF: 12123123L, domicili a la Ronda de Sant Pau, 48 de Barcelona i telèfon 93 947 20 20 20) va a la consulta de l’odontòleg Eugeni León Gutiérrez (amb NIF: 28989989F, núm. de col·legiat 0977788, domicili al carrer La Coloma, 3, 08042 de Barcelona) per conèixer el cost d’un tractament d’ortodòncia.

Elaboreu un pressupost, sabent que la tarifa de la primera consulta són 25 €, el preu de la consulta de revisió és de 50 € i l’aparell fix d’ortodòncia (brackets) és de 1.500 € (inclou l’aparell i les revisions).

Recordeu que en un pressupost han d’aparèixer les següents dades (vegeu la imatge):

 1. Nom del document.
 2. Número del document.
 3. Identificació de qui elabora el document (emissor).
 4. Identificació del client.
 5. Localitat i data.
 6. Signatura i/o segell de l’emissor del document.
 7. Contingut específic del document, que n’ocupa la major part. Inclou la descripció, l’import i altres dades complementàries del servei que el professional ofereix al pacient/client.
Figura Exemple de pressupost

Revisió de les comandes

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés de revisió de comandes a una consulta sanitària.

Expliqueu per què s’han de revisar els articles que arriben enviats per una empresa (comanda que heu realitzat) i per què s’han de comparar amb l’albarà que els acompanya.

L’albarà és un justificant de lliurament, per la qual cosa cal comprovar que el que diu el paper coincideix amb el que efectivament ens arriba; és a dir, si són els mateixos productes i quantitats que hem demanant.

Abans de signar l’albarà, ens assegurarem que és així, i també que els materials lliurats estan en bones condicions; és a dir, que no hi ha res trencat, fet malbé, caducat… i que són els mateixos que havíem demanat. Si hi ha algun error, ho farem constar.

En signar, expressem el nostre acord, per la qual cosa si no ho revisem i després hi ha algun problema, no podrem fer reclamacions.

Factura

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés d’elaboració de factures a una consulta sanitària.

Elaboreu una factura en què l’emissor sigui Distribucions Quiroga SL, NIF-28999999, carrer Nou, 20, local, 28941, de Mollet del Vallès. La clienta respon a les dades següents: Rosa Bartomé Rull, NIF 13999999F, carrer de Sant Rull, 2n 3a, 08300, de Calafell.

Recordeu que la factura és el principal document de l’operació comercial, que resumeix totes les dades i és el que té valor fiscal. Cal tenir cura de la seva elaboració. És important recordar que només es factura allò que realment s’ha enviat, menys el que es retorna.

Cal tenir cura dels detalls de la factura, ja que la factura és el principal document comercial i s’ha d’emplenar de forma rigorosa:

 • Nom, número i data del document.
 • Dades completes d’identificació del proveïdor i del client, incloses les dades d’identificació fiscal.
 • Descripció de tot allò que es factura: productes, quantitats, preu unitari, descomptes, altres despeses –transport– i tipus d’IVA. En aquest cas, ja hem calculat directament l’import net en la columna de l’import; també es podria fer calculant, en primer lloc, l’import brut i, després, l’import net restant-hi els descomptes.
 • Cal fer els càlculs corresponents. En aquest cas, els articles suporten el 8% d’IVA, ja que són productes sanitaris, però en el cas del transport cal aplicar el tipus general d’IVA –del 18%–, per la qual cosa s’han de calcular les bases imposables per separat: d’una banda, se sumen tots els articles que es compren i, de l’altra, el transport. Després es calculen les quotes d’IVA corresponents. L’import total serà la suma de les dues bases imposables i les dues quotes d’IVA.
Figura Exemple de factura

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació