Referències

Bibliografia bàsica

Escolar, A.; Larrañaga, I. J. i Bruguera, J. (2015). Operacions Administratives i Documentació Sanitària. Madrid: MacMillan Professional.

Llibre on podeu trobar desenvolupats els diferents temes tractats en la unitat de manera entenedora, amb exemples i exercicis, supòsits pràctics i informació diversa molt aclaridora.

Ortega Pérez, A. (2005). Operaciones administrativas y documentación sanitaria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.

Llibre on podeu trobar desenvolupats els diferents temes tractats a l’apartat “Documentació clínica”, especialment els que fan referència a la documentació clínica hospitalària.

Adreces d'interès

portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2464/117922.pdf

Arxiu PDF del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 28 d’agost del 1997, on podeu trobar el currículum corresponent al CFGM de Cures Auxiliars d’infermeria, amb les competències del títol.

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=procedimientos

Pàgina que inclou exemples de protocols d’infermeria.

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188

Hi trobareu la legislació sobre la Llei 41/2002, d’autonomia del pacient a nivell estatal, on es parla de les característiques mínimes de les HC.

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750

Pàgina on es pot trobar la Llei orgànica de protecció de dades personals i s’hi poden consultar els drets que tenen els usuaris.

www.parlament.cat/document/nom/TL%2012Con.pdf

Arxiu PDF on trobareu tota la Llei 21/2000 sobre la salut, autonomia del pacient i documentació clínica a nivell autonòmic de Catalunya.

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=enfermeria_registros

Pàgina que ofereix documents d’infermeria de l’Hospital Universitari Reina Sofía de Còrdova.

canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/consentiment_informat-00003

Guia de recomanacions del consentiment informat de la Generalitat de Catalunya.

goo.gl/h1NhNP

Arxiu PDF on trobareu recomanacions sobre el document de voluntats anticipades (DVA).

goo.gl/we6JcT

Diccionari d’infermeria publicat per la Generalitat de Catalunya.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
La professió d’infermeria