Introducció

Al llarg del temps, els coneixements i l’activitat professional mèdica i d’infermeria han anat evolucionant fins a arribar als nostres dies. En qualsevol feina s’origina i es maneja molta informació; la que és de poc interès no es guarda, però la majoria és de gran rellevància i convé conservar-la.

Disposar de forma ràpida de tota la informació que es necessita en cada moment permet dur a terme la tasca que correspongui d’una forma més eficaç.

En aquesta unitat explicarem de forma molt resumida els canvis experimentats en les diferents etapes històriques de la professió d’infermeria i com, per poder fer bé la nostra feina, és imprescindible conèixer l’ús de la documentació sanitària, que és la suma o el conjunt dels documents que s’usen en l’atenció sanitària.

En el primer apartat, “La professió d’infermeria”, veurem l’evolució del concepte d’infermeria al llarg del temps i també parlarem dels diferents models d’infermeria. Per acabar, identificarem i descriurem les etapes del procés d’atenció d’infermeria (PAI) i el paper de l’auxiliar.

En el segon apartat, “Documentació general”, analitzarem com s’articula l’ús de la documentació utilitzada en les activitats sanitàries, la confecció d’agendes de cites i el maneig dels documents no cínics.

Finalment, en l’apartat “Documentació clínica” farem una descripció del conjunt de documents que componen la historia clínica en atenció especialitzada i primària. També identificarem els diversos sistemes d’arxiu clínic.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum