Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si les següents afirmacions sobre l’estructura dels documents són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La identificació del destinatari es troba al cos del document.

2

La data es troba al cos del document.

3

La identificació de l’emissor es troba al cos del document.

4

El contingut del document es troba al cos.

Exercici 2

Assenyaleu quines d’aquestes afirmacions són correctes:

NúmPregunta
1

Una signatura que indica P.O. significa per ordre.

2

El llistat diari del pla de visites és útil per a l’ús del facultatiu.

3

Cada metge disposa d’agenda pròpia.

4

Mitjançant les cartes comercials es pot informar els clients de nous serveis que ofereix el centre sanitari.

Exercici 3

Classifiqueu els següents documents segons el tipus de documentació que els correspon:

NúmPreguntaResposta
1

Pressupost d’una instal·lació de llum

2

TSI (targeta sanitària individual)

3

Informe d’anestèsia

Exercici 4

Digueu quins d’aquests documents de caracter administratiu de caràcter personal i intransferible han estat ideats per identificar els ciutadans i per facilitar-ne l’accés a l’atenció sanitària del Sistema Nacional de Salut.

NúmPregunta
1

El document nacional d’identitat.

2

La targeta d’afiliació a la Seguretat Social.

3

El número sanitari europeu.

4

La targeta sanitària individual.

Exercici 5

Assenyaleu quines d’aquestes afirmacions són correctes com exemple de document no clínic:

NúmPregunta
1

Les planificacions de dietes

2

Els documents de petició de material sanitari al magatzem d’un hospital.

3

Els documents de citació per a consultes externes hospitalàries.

4

Full de tractament

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Documentació clínica