Activitats

Competències del tècnic en cures auxiliars d'infermeria (TCAI)

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el coneixement de les competències del tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI).

En el següent recurs web trobareu el currículum del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria. En concret, en els punts 2.1 i 2.2 podreu trobar les competències professionals d’un auxiliar d’infermeria, que s’inclouen en el currículum del Cicle Formatiu a Catalunya.

Llegiu aquestes competències i responeu: quina és la competència general del tècnic en cures auxiliars d’infermeria?

És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

El procés d’atenció d’infermeria (PAI)

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el coneixement del procés d’atenció d’infermeria (PAI).

Suposem que ha arribat en ambulància, a l’hospital on vosaltres treballeu, una dona de 30 anys, A.F.S., que ha patit un accident de moto que li ha ocasionat diferents traumatismes: fractura de mandíbula, fractura d’una costella del costat dret que li ocasiona dispnea i fractura oberta de tíbia. Una vegada la pacient ha ingressat en urgències, els especialistes decideixen intervenir quirúrgicament. Després de la intervenció, la pacient és traslladada a la planta on vosaltres treballeu com auxiliars d’infermeria.

Col·laboreu en una senzilla valoració d’infermeria i responeu a les següents qüestions:

 1. Citeu dues dades rellevants que podríeu recollir en aquest cas clínic en la fase de valoració del PAI i indiqueu en cada una el tipus (subjectiu/objectiu) i el mètode pel qual les podeu obtenir.
 2. En quin o quins documents d’infermeria es farien constar aquestes dades?
 3. Indiqueu dues necessitats humanes, segons el model de la Virgina Henderson, que requeririen cures d’infermeria per ser ateses.
 4. Esmenta dues activitats d’infermeria que l’auxiliar pot dur a terme amb aquest pacient.

 1. Si agrupem Dada/tipus/Mètode d’obtenció, serien:
  • Dispnea / Subjectiu / Observació del pacient.
  • Hipòxia / Objectiu / Exploració física (Pulsioxímetre).
  • Dolor / Subjectiu / Entrevista.
  • Inflamació de la cama / Objectiu / Exploració física (inspecció i palpació).
 2. Els documents on registraríeu aquestes dades serien:
  • En la valoració inicial d’infermeria.
  • En la gràfica de constants vitals.
 3. Segons el model de Virginia Henderson, algunes de les necessitats d’aquesta pacient serien:
  • Necessitat de respirar: té dificultats respiratòries, el que comporta un mal intercanvi de gasos; això requereix l’aplicació d’oxigenoteràpia i mantenir la pacient en posició de Fowler.
  • Necessitat d’eliminar els residus corporals: els primers dies la pacient tindrà importants limitacions de desplaçament i caldrà proporcionar-li un orinal pla cada vegada que tingui necessitats d’eliminació.
  • Necessitat de menjar i beure: en les primeres hores no podrà fer cap ingesta d’aliments i necessitarà l’administració de sèrum per mantenir el balanç hídric i evitar la deshidratació. Després de les primeres 48 h li caldrà una dieta líquida i una palleta per menjar, ja que té fracturada la mandíbula i no pot mastegar.
  • Necessitat de moure’s i mantenir una postura correcta: caldrà realitzar mobilitzacions perquè té fracturada la tíbia i al principi no pot deambular.
  • Necessitat de mantenir la pell integra: les primeres 48 h caldrà fer-li la higiene al llit, ja que té la seva mobilitat reduïda.
 4. Algunes activitats d’infermeria en les que participa activament l’auxiliar d’infermeria relacionades amb els problemes d’aquesta pacient serien:
  • Controlar el nivell d’oxigen administrat amb ulleres nasals.
  • Mantenir la pacient en posició de semiFowler o Fowler, per tal de facilitar la seva respiració.
  • Realitzar el canvi de roba del llit.
  • Realitzar mobilitzacions, sobretot els primers dies.
  • Col·laborar amb la infermera en la realització de les cures de la cama amb fractura oberta.

Valoració d'infermeria i activitats

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements d’una valoració d’infermeria.

Suposeu que un jove de 22 anys arriba a l’hospital víctima d’un accident de trànsit que li ha ocasionat un politraumatisme, amb erosions superficials en diverses parts del cos i dues fractures, una a l’húmer dret i una altra al fèmur esquerre. Ha estat tractat pel politraumatisme i ingressat a la planta en què treballeu com a auxiliars d’infermeria. En aquest hospital segueixen el model de Virginia Henderson i organitzen les dades per necessitats humanes.

Col·laboreu en una senzilla valoració d’infermeria responent les preguntes següents:

 1. Citeu quatre dades rellevants que podeu recollir i indiqueu-ne el tipus (subjectiu/objectiu) i el mètode a través del qual el podeu obtenir.
 2. Indiqueu dues necessitats humanes que requeririen cures d’infermeria per ser ateses en aquest cas.
 3. Esmenteu quatre activitats d’infermeria que l’auxiliar pot dur a terme amb aquest pacient.

1. Indiquem, en forma de taula, alguns exemples:

Dada Tipus Mètode d’obtenció
Dolor generalitzat. Subjectiu Entrevista
Taquicàrdia Objectiu Exploració física, palpació/auscultació
dificultat per moure’s al llit, per a la higiene personal… Objectiu Observació
Inflor a la mà dreta Objectiu Exploració física, inspecció


2. Ens fixarem en les catorze necessitats humanes de Virginia Henderson. A causa dels seus problemes de salut requerirà ajuda en diverses necessitats. En concret, podem destacar les següents necessitats:

 • Menjar i beure: a causa de la fractura en l’húmer dret, els primers dies necessitarà ajuda per menjar; en especial, per fer servir el ganivet (tallar la carn, pelar la fruita…).
 • Moure’s i mantenir una postura correcta, a causa de les fractures al fèmur esquerre i l’húmer dret.
 • Mantenir la pell íntegra: no es podrà netejar sense ajuda.


3. N’esmentarem algunes relacionades amb els seus problemes concrets. A més, se’n poden esmentar qualssevol de les habituals en pacients hospitalitzats; per exemple, les relacionades amb el control de les constants vitals o l’administració de medicaments per via oral. Per exemple:

 • Ajudar-lo a menjar.
 • Netejar-lo al llit.
 • Col·locar i retirar-li l’orinal pla.
 • Ajudar-lo a accedir al lavabo.
 • Traslladar-lo del llit a la cadira de rodes.
 • Preparar i recollir el material per a la cura de les seves ferides.

Anar a la pàgina anterior:
La professió d’infermeria
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació