Referències

Bibliografia bàsica

Escolar, A.; Larrañaga, I.J. i Bruguera, J. (2015) Operacions Administratives i Documentació Sanitària. Madrid: MacMillan Professional.

Llibre on podeu trobar desenvolupats els diferents temes tractats en la unitat de manera entenedora, amb exemples i exercicis, supòsits pràctics i informació diversa aclaridora.

Ortega Pérez, A. (2005). Operaciones administrativas y documentación sanitaria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.

Llibre on podeu trobar desenvolupats els diferents temes tractats en l’apartat “Salut i malaltia. La salut pública”, especialment el que fa referència a l’organització del sistema sanitari.

Adreces d'interès

www.who.int/es

Pàgina de l’Organització Mundial de la Salut on trobareu informació general de la salut a escala mundial; amb estadístiques, programes, projectes, publicacions…

ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm

Pàgina web del portal de salut de la Unió Europea.

www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm

Pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern espanyol, on trobareu un informe complet amb els indicadors sanitaris en l’àmbit de l’Estat espanyol l’any 2017.

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499

Pàgina web del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), on podeu trobar un PDF amb el text sobre la Llei General de Sanitat 14/1986.

salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya, on trobareu informació diversa i variada, ordenada per temes, sobre el model sanitari a Catalunya; com el Pla de salut de Catalunya, entre d’altres.

catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya, on podeu obtenir informació global de salut en l’àmbit de la comunitat autònoma.

salutweb.gencat.cat/ca/el_departament

Pàgina web del BOE on podeu consultar la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya, on podeu trobar informacions diverses i interessants sobre l’Institut Català de la Salut; com ara l’accés a la borsa de treball.

canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/drets_i_deures

Pàgina del Canal Salut on trobareu uns PDF amb els drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/acreditacio_de_centres_sanitaris

Informació sobre l’acreditació dels centres hospitalaris a Catalunya.

goo.gl/NcXwhu.

Aquesta pàgina us informa sobre el Pla de salut de Catalunya, i avalua la salut dels catalans.

goo.gl/kR8qut

Pàgina web del Consorci Sanitari del Maresme, on trobareu les funcions de les unitats d’atenció a l’usuari.

Referències bibliogràfiques

Last, J. (1989). Diccionario de Epidemiología. Barcelona: Salvat.

Piédrola Gil, G. (ed.). (2001). Medicina preventiva y salud pública. Barcelona: Elsevier Masson.

Terris, M. (1982). La revolución epidemiológica y la medicina social. Mèxic: Siglo Veintiuno editores.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
Salut i malaltia. La salut pública