Introducció

Al llarg de la vida passem per moments de bona salut i per altres en què ens trobem malament, perquè estem malalts. Prop de nosaltres hi viuen persones que gaudeixen d’una bona salut envejable, mentre que altres pateixen problemes de salut freqüents. És gairebé segur que tothom coneix algú que sol estar malalt. El Sistema Nacional de Salut (SNS) té com a objectiu aconseguir que tota la població tingui cobertura sanitària mitjançant l’adequada coordinació dels serveis de les comunitats autònomes.

En aquesta unitat, aclarirem conceptes que utilitzarem al llarg de tot el curs, com salut i malaltia, i explicarem algunes de les seves característiques més rellevants. A continuació, esmentarem quins són els principals factors que influeixen en la salut (i l’aparició de malalties) en els individus i en les col·lectivitats.

També parlarem de la salut pública, centrada no en cada individu sinó en la comunitat, i del conjunt de prestacions de l’SNS, orientat a garantir unes condicions bàsiques i comunes a tot l’Estat, i que organitza l’assistència en dos nivells progressius: atenció primària i atenció especialitzada.

Al primer apartat, “Salut i malaltia. La salut pública”, veurem l’evolució del concepte de salut al llarg del temps i també parlarem de la salut pública i, finalment, veurem alguns indicadors sanitaris que permeten conèixer el grau de salut dels grups de població.

Al segon apartat, “Sistema sanitari espanyol I: Seguretat Social i administració estatal”, analitzarem com es configura el sistema de seguretat social, el conjunt de serveis de salut de l’Administració de l’Estat i els serveis de salut de les comunitats autònomes, funcions i prestacions sanitàries que s’integren al Sistema Nacional de Salut.

Finalment, a l’apartat “Sistema sanitari espanyol II: atenció primària i atenció especialitzada”, farem una descripció del conjunt de prestacions de l’SNS, que està orientat a garantir unes condicions bàsiques i comunes a tot l’Estat per aconseguir una atenció sanitària integral, continuada i de qualitat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum