Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu com a vertaderes (V) les prestacions que pertanyen a l’atenció primària, i marqueu com a falses (F) les que no hi pertanyin:

NúmPreguntaVF
1

L’atenció pal·liativa a malalts terminals

2

L’estudi de problemes de salut del CAP de la zona

3

L’atenció a la salut mental

4

L’hospitalització en règim d’internament

5

La prescripció de medicaments no urgents crònics

Exercici 2

De les següents afirmacions sobre l’atenció primària, marqueu només les que són correctes:

NúmPregunta
1

El lloc físic en què es desenvolupen les activitats assistencials d’atenció primària és el centre de salut.

2

L’EAP és l’equip multidisciplinari integrat exclusivament per professionals sanitaris dins d’un CAP.

3

En localitats petites, hi poden haver consultoris locals que depenguin del centre de salut del municipi principal de la zona.

4

El CAP que obre 24 h rep el nom de CAC.

5

Un dels equips de suport que pot tenir un CAP és la unitat de salut mental.

Exercici 3

Relacioneu els següents conceptes amb el servei hospitalari que els correspon:

NúmPreguntaResposta
1

Medicina nuclear

2

Otorrinolaringologia (ORL)

3

SADC (Servei d’Admissió i Documentació clínica)

4

Hemoteràpia i banc de sang

5

Magatzems generals

Exercici 4

Tenint en compte l’organització d’un hospital, ompliu els buits seleccionant l’opció correcta en cada cas:

NúmPregunta
1

L’estructura fonamental d’un hospital sol contemplar una àrea de màxima responsabilitat, la , de la qual en depenen tres divisions: , gestionada pel director mèdic, , gestionada pel director d’infermeria i , gestionada pel director de gestió.

2

La unitat d’infermeria està dirigida per un , del qual en depenen els infermers i els de la unitat.

3

La compta amb una sèrie d’espais per realitzar les seves funcions, com per exemple el .

Exercici 5

Relacioneu els següents treballadors d’un centre hospitalari, amb el grup de personal al qual pertanyen:

NúmPreguntaResposta
1

Paleta

2

Zelador

3

Farmacèutic

4

Auxiliar d’infermeria

5

Enginyer

6

Governanta

Exercici 6

De les següents afirmacions sobre l’atenció primària, marqueu només les que són correctes:

NúmPregunta
1

L’atenció primària de salut (sigles: APS), es va definir a la Declaració d’Alma-Ata, aprovada per la Conferència Internacional sobre Atenció Primària de Salut d’Alma-Ata de 1978. * L’atenció primària no inclou l’atenció sanitària a demanda, programada i urgent tant en la consulta com en el domicili del malalt.

2

L’atenció primària és el nivell bàsic i inicial d’atenció, que garanteix la globalitat i continuïtat de l’atenció al llarg de tota la vida del pacient. * L’atenció primària no inclou la indicació o prescripció i realització, si escau, de procediments diagnòstics i terapèutics.

Exercici 7

De les següents afirmacions sobre l’atenció especialitzada, marqueu només les que són correctes:

NúmPregunta
1

L’atenció especialitzada garantirà la continuïtat de l’atenció integral al pacient, un cop superades les possibilitats de l’atenció primària i fins que el pacient pugui reintegrar-se en aquest nivell. * L’accés del pacient a l’atenció d’urgència hospitalària es realitza per remissió del metge d’atenció primària o especialitzada o per raons d’urgència o risc vital que puguin requerir mesures terapèutiques exclusives del medi hospitalari. * L’atenció especialitzada es presta, sempre que les condicions del pacient ho permetin, en consultoris, consultes externes i en hospital de dia.

2

L’atenció especialitzada inclou assistència especialitzada en consultes. * L’atenció especialitzada no inclou hospitalització en règim d’internament.

3

L’atenció especialitzada inclou suport a l’atenció primària en l’alta hospitalària precoç i, si escau, hospitalització a domicili.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general