Activitats

Atenció primària i especialitzada

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i diferenciar les característiques de l’atenció primària i les de l’especialitzada.

Feu una taula tot comparant, en dues columnes, les prestacions sanitàries de l’atenció primària i les de l’atenció especialitzada.

Vegeu la taula comparativa següent:

Atenció primària Atenció especialitzada
Assistència ambulatòria de caràcter
general i bàsic a la consulta i al
domicili del pacient
Assistència especialitzada en règim d’ingrés
hospitalari o en règim ambulatori
Amb caràcter programat i d’urgència Amb caràcter programat i d’urgència.
Indicació o prescripció i realització de
proves diagnòstiques bàsiques i
procediments terapèutics senzills
Indicació o prescripció i realització de
procediments diagnòstics i terapèutics més
complexos
Administració de tractaments
parenterals, cures i cirurgia menor
Administració de tractaments parenterals
complexos i cirurgia major
Accions d’educació sanitària, prevenció
de la malaltia, promoció de la salut i
rehabilitació bàsica
Activitats d’educació sanitària, promoció de la
salut i prevenció de la malaltia que, per la
seva complexitat o especialització, no es
puguin realitzar en l’àmbit de l’atenció
primària
Atenció a programes específics per a
grups de població concrets
Suport a l’atenció primària en l’alta
hospitalària i en l’hospitalització a domicili
Atenció a la salut bucodental Atenció pal·liativa a malalts terminals
Estudi de problemes de salut de la
zona i organització de programes
sanitaris
Atenció a la salut mental
Derivació de pacients a l’assistència
especialitzada
Rehabilitació de pacients amb dèficit
funcional

Serveis hospitalaris

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i fer una presa de contacte amb els principals serveis hospitalaris.

Busqueu en un diccionari les definicions dels serveis següents:

 • Endocrinologia
 • Pneumologia
 • Nefrologia
 • Urologia
 • Hematologia
 • Bioquímica
 • Necròpsia
 • Autòpsia
 • Diàlisi

Les solucions es poden trobar en un diccionari com, per exemple, el de l’Enciclopèdia Catalana: www.enciclopedia.cat/.

Personal hospitalari

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents grups de personal hospitalari.

Classifiqueu cadascun dels següents professionals dins del grup de personal hospitalari que li correspon:

 1. Tècnic superior en anatomia patològica
 2. Cambrer
 3. Cardiòleg
 4. Diplomat en estadística
 5. Tècnic en farmàcia
 6. Vigilant jurat
 7. Radiòleg
 8. Fisioterapeuta
 9. Oncòleg
 10. Netejador
 11. Llevadora

 1. Tècnic superior en anatomia patològica. Personal sanitari no facultatiu.
 2. Cambrer. Personal no sanitari d’ofici.
 3. Cardiòleg. Personal sanitari facultatiu.
 4. Diplomat en estadística. Personal no sanitari tècnic titulat.
 5. Tècnic en farmàcia. Personal sanitari no facultatiu.
 6. Vigilant jurat. Personal no sanitari de serveis especials.
 7. Radiòleg. Personal sanitari facultatiu.
 8. Fisioterapeuta. Personal sanitari no facultatiu.
 9. Oncòleg. Personal sanitari facultatiu.
 10. Netejador. Personal no sanitari d’ofici.
 11. Llevadora. Personal sanitari no facultatiu.

Les prestacions de salut pública

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents tipus de prestacions sanitàries de salut pública.

Identifiqueu les diferents prestacions de salut pública.

Les prestacions de salut pública inclouen:

 • Informació i vigilància epidemiològica.
 • Protecció de la salut: disseny i implantació de polítiques de salut i exercici de l’autoritat sanitària.
 • Promoció de la salut i prevenció de les malalties i de les deficiències.
 • Protecció i promoció de la sanitat ambiental.
 • Promoció de la seguretat alimentària.
 • Vigilància i control dels possibles riscos per a la salut derivats de la importació, exportació o trànsit de mercaderies i del trànsit internacional de viatgers per part de l’Administració sanitària competent.
 • Protecció i promoció de la salut laboral.

Les prestacions de salut pública

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents tipus de serveis auxiliars a l’hospital.

Citeu cinc serveis hospitalaris auxiliars de diagnòstic.

 • Laboratori d’anàlisis clíniques: processa i estudia mostres de fluids corporals com la sang, l’orina, el sèrum, la femta…
 • Anatomia patològica i citologia: processa i estudia mostres de teixit i cèl·lules orgàniques; inclou la necròpsia.
 • Diagnòstic per imatge: realitza els seus estudis amb imatges obtingudes per diferents tècniques, com poden ser radiografies, ecografia, endoscòpia, TAC, RMN…
 • Electrofisiologia mèdica: realitza els estudis mitjançant anàlisis de l’activitat elèctrica; inclou l’electrocardiograma (ECG), l’electroencefalograma (EEG), l’electromiograma (EMG)…