Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si són vertaders (V) o falsos (F) els següents principis i característiques del sistema sanitari espanyol:

NúmPreguntaVF
1

El seu caràcter és universal.

2

L’afiliació al sistema és opcional.

3

El seu finançament fonamentalment és per part del treballador.

4

S’estableixen dos tipus de règims d’inclusió en el sistema: règim general i règims especials.

Exercici 2

De les següents afirmacions sobre la sanitat privada a Espanya, marqueu només les que són correctes:

NúmPregunta
1

A Catalunya, la major part de l’activitat sanitària privada es realitza a través de companyies asseguradores.

2

La quota que paga l’assegurat s’anomena pòlissa.

3

La Mutualitat General Judicial s’anomena MUFACE.

4

MAPFRE és el nom d’una mutualitat d’accidents de treball.

5

Els funcionaris d’ISFAS poden escollir entre anar a l’SNS o bé anar a entitats asseguradores privades.

6

En odontologia, l’atenció sanitària sol ser totalment privada.

Exercici 3

Alguns dels funcionaris de l’Administració de l’Estat, de Justícia i de les Forces Armades i dels cossos de seguretat de l’Estat, tenen un règim de Seguretat Social separat mitjançant mutualitats obligatòries.

Tenint aquesta dada en compte, relacioneu els següents conceptes:

NúmPreguntaResposta
1

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat

2

Institut Social de les Forces Armades

3

Mutualitat General Judicial

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents, que fan referència a les entitats gestores de la Seguretat Social:

NúmPreguntaResposta
1

Entitat encarregada de la gestió de prestacions complementàries cap a col·lectius de la tercera edat.

2

Entitat que unifica tots els recursos financers.

3

Entitat encarregada de la gestió dels treballadors del mar i els seus beneficiaris.

4

Entitat encarregada de la prestació de jubilació.

5

Principal organisme encarregat de la gestió sanitària pública a Catalunya.

Exercici 5

Completeu aquest text sobre l’organització de l’SNS, seleccionant l’opció correcta en cada cas:

NúmPregunta
1

Les estructures fonamentals del sistema sanitari a l’Estat espanyol són les que se subdivideixen territorialment en . A Catalunya, les àrees de salut reben el nom de i les zones bàsiques de salut són les . Hi ha una estructura intermèdia a Catalunya que rep el nom de .

2

Les àrees de salut desenvolupen activitats d’atenció , mentre que les zones bàsiques de salut fan funcions d’atenció . La població teòrica de les ZBS oscil·la entre els habitants, encara que pot variar segons l’accessibilitat.

Exercici 6

De les següents afirmacions sobre l’evolució de la sanitat a Espanya, marqueu només les que són correctes:

NúmPregunta
1

El nostre sistema sanitari va néixer amb la creació de l’Institut Nacional de Previsió (INP), el 1904.

2

La Llei de bases de la Seguretat Social, de 28 de desembre de 1978, suprimeix els esquemes clàssics de previsió i assegurances socials.

3

La Constitució espanyola de 1978 reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut.

4

La Llei general de Sanitat, de 14 d’abril de 1986, estableix el Sistema Nacional de Salut.

5

L’any 1986, l’Institut Nacional de la Salut es converteix en una entitat de menor dimensió i passa a denominar-se Institut Nacional de Gestió Sanitària.

6

A partir de 1989, amb el Decret d’universalització, s’amplia la previsió constitucional pel que fa a la protecció de la salut dels ciutadans.

Exercici 7

De les següents afirmacions, sobre les competències de les administracions, marqueu només les que són correctes:

NúmPregunta
1

Són competència exclusiva de les comunitats autònomes la sanitat exterior i les relacions i acords sanitaris internacionals.

2

Les comunitats autònomes han d’exercir les competències assumides en els seus estatuts i les que l’Estat els transfereixi o, si escau, els delegui.

3

Les decisions i actuacions públiques previstes que no s’hagin reservat expressament a l’Estat s’entendran atribuïdes a les comunitats autònomes.

4

Les corporacions locals no participen en els òrgans de direcció de les àrees de salut.

5

Les corporacions locals no participen en el control sanitari del medi ambient.

6

Les corporacions locals participen en el control sanitari d’indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats