Activitats

Administracions i competències

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les competències que tenen les diverses administracions, pel que fa a la sanitat.

A continuació teniu una taula comparativa amb les competències que tenen atribuïdes les diferents organitzacions i administracions. Ompliu els espais que hi falten; podeu fer servir els apunts i les pàgines web com a recursos de consulta.

Nivell d’organització/ Administració Àmbit territorial Funcions pròpies Plans o programes Accions concretes
OMS (Organització Mundial de la Salut) Mundial
UE (Unió Europea) - Activitats de prevenció i promoció de la salut, com la del control de tabac
- Activitats per a la prevenció dels riscos laborals…
Administració central
(Ministeri de Sanitat)
- Elabora i proposa a les
comunitats autònomes el
Pla integrat de salut
- Campanyes contra el
consum de tabac, alcohol, drogues
Comunitats autònomes En el nostre cas, Catalunya - Gestió de l’assistència
sanitària en el seu
territori
- Ordenació territorial dels
seus serveis sanitaris
Corporacions locals
(Ajuntaments)
- Control sanitari de mercats
- Organització de recollida
d’escombraries
- Inspecció de piscines
- Campanyes d’inspecció de
productes de consum

Nivell d’organització/ Administració Àmbit territorial Funcions pròpies Plans o programes Accions concretes
OMS (Organització Mundial de la Salut) Mundial És la responsable de desenvolupar una funció de lideratge en assumptes sanitaris mundials, configurar l’agenda de les investigacions en salut, establir normes, articular opcions de política basades en l’evidència, fer suport tècnic als països i vigilar les tendències sanitàries mundials - Programes relacionats amb salut pública d’àmbit mundial
- Programa del canvi climàtic i salut humana
- Informe sobre la salut al món
- WHOSIS (Sistema d’informació estadística de l’OMS)
UE (Unió Europea) Països de la Unió Europea Vetlla per integrar entre si els programes de protecció i inclusió socials, medi ambient, investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, perquè tinguin la màxima eficàcia - Elabora el Programa Salut de la Unió Europea
- Campanyes de salut pública, medi ambient i energia…
- Activitats de prevenció i promoció de la salut, com la del control de tabac
- Activitats per a la prevenció de riscos laborals…
Administració central
(Ministeri de Sanitat)
Espanya - Coordinació general
- Finançament
- Sanitat exterior i acords
internacionals
- Lluita contra malalties
transmissibles
- Normativa bàsica sobre
medi ambient,
alimentació i productes
farmacèutics
- Regula les professions
sanitàries
- Elabora i proposa a les
comunitats autònomes el
Pla integrat de salut
- Campanyes contra el
consum de tabac, alcohol…
- Campanyes de prevenció
de malalties
cardiovasculars
- Intervencions sobre
alimentació saludable
- Calendari recomanat de vacunació
- Establiment de preus
oficials de medicaments
Comunitats autònomes En el nostre cas, Catalunya - Gestió de l’assistència
sanitària en el seu
territori
- Ordenació territorial dels
seus serveis sanitaris
Elabora el Pla de salut que
serveix de base per
elaborar els diferents plans
d’àrea de salut
- Distribució dels recursos
sanitaris segons les
característiques del
territori
- Organització pròpia de les
estructures bàsiques de
salut
Activitats específiques de
prevenció de malalties i
calendari vacunal
recomanat
Corporacions locals
(Ajuntaments)
Ajuntaments - Control sanitari del medi
ambient, aigües i residus.
- Control sanitari
d’indústries i edificis
- Subministrament i
distribució de productes
de consum
Plans d’inspecció i control d’establiments, zones d’entreteniment,
espais públics…
- Control sanitari de mercats
- Organització de recollida
d’escombraries
- Inspecció de piscines
- Campanyes d’inspecció de
productes de consum

L'àrea de salut i la zona bàsica de salut

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques de l’àrea de salut i la zona bàsica de salut.

Feu un resum, en forma de taula comparativa, amb les característiques fonamentals de l’àrea de salut i la zona bàsica de salut. Aquest haurà de recollir: els criteris de delimitació, la població atesa, les estructures sanitàries existents, el tipus d’assistència prestada i el nom que reben a Catalunya.

Característiques Àrea de salut Zona bàsica de salut
Delimitació Múltiples factors: geogràfics,
demogràfics, econòmics,
epidemiològics, laborals,
culturals…
El criteri principal és el
d’accessibilitat, encara que
també se’n tenen en compte
d’altres, com la densitat de
població, els recursos i les
instal·lacions existents
Població atesa Entre 200.000 i 250.000
habitants, amb algunes
excepcions, com són les
províncies insulars
Entre 5.000 i 25.000
habitants, encara que pot
variar segons el criteri
d’accessibilitat
Estructures sanitàries Hi ha totes les necessàries
per prestar una assistència
integral en tots els àmbits, tant
en l’atenció primària com
en l’especialitzada
L’estructura bàsica és el
centre de salut
on desenvolupa la seva funció
l’equip d’atenció primària
Tipus d’assistència Completa, primària i
especialitzada
Atenció primària
Nom que rep a Catalunya Regió sanitària ABS (àrea bàsica de salut)

Organització territorial de la sanitat catalana

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el funcionament de sanitat catalana.

Mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya o del Departament de Salut, responeu les preguntes següents:

 1. Com està organitzada territorialment la sanitat catalana? Quina funció fa i quins tipus d’instal·lacions sanitàries hi ha en cadascun dels nivells organitzatius?
 2. Atenent a la vostra regió sanitària:
  • Quins sectors sanitaris inclou i quin és el vostre?
  • Quin és l’hospital més important de la vostra regió i del vostre sector sanitari?
  • Quantes àrees bàsiques de salut hi ha a la vostra localitat? I quants CAPs?
  • Considereu que és correcta aquesta manera d’organitzar territorialment la sanitat? O bé creieu que es podria millorar d’alguna manera?
 3. Quines característiques té el Pla de salut de Catalunya?

 1. Catalunya està organitzada en regions sanitàries, cada regió es divideix en sectors sanitaris i cada sector en àrees bàsiques de salut. A cada regió li correspon un hospital de referència, a cada sector un hospital comarcal i a cada àrea bàsica de salut, un CAP (Centre d’Atenció Primària).
 2. La resposta a aquestes preguntes variarà en funció del lloc de residència de l’alumne; en tot cas, la informació es pot trobar al web de la Generalitat de Catalunya.
 3. El Pla de salut de Catalunya constitueix el marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la salut, i estableix les estratègies d’actuació del Departament de Salut per als anys vinents. El pla integra i dóna coherència a les polítiques de salut i serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública. Està dividit en dues parts:
  • En la primera, es fa l’anàlisi de l’estat de salut de la població en el moment actual.
  • En la segona, es presenten les propostes que fa el Departament de Salut per tal de millorar-lo.

Ordre d'acreditació

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el concepte d’acreditació.

Mireu el següent enllaç.

Responeu les qüestions que us presentem a continuació:

 1. Expliqueu què certifica l’acreditació. Com pot demostrar una organització que ha estat acreditada?
 2. Quin reconeixement determina aquesta acreditació?
 3. Com definiríeu l’acreditació en centres sanitaris?
 4. Qui és el responsable de donar el certificat d’acreditació?

 1. Certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar, rep un certificat.
 2. L’acreditació determina el reconeixement d’un nivell de qualitat superior als estàndards exigibles per a l’autorització administrativa d’un centre sanitari.
 3. L’acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s’incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l’esmentada organització, en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.
 4. El responsable d’atorgar el certificat és el Departament de Salut.

Els règims de Seguretat Social

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els règims de Seguretat Social

Els sistemes sanitaris poden gestionar-se, organitzar-se i finançar-se de diverses maneres. La manera com es fa a cada país té relació amb el seu règim de Seguretat Social. Expliqueu quins tipus n’existeixen.

N’hi ha de dos tipus:

 • L’assegurança de malaltia, que té com a objectiu cobrir les despeses que un treballador té quan pateix una malaltia. Això es pot fer o bé reemborsant les despeses al treballador, o creant un servei d’assistència a càrrec de l’Estat que atengui el treballador, i el finançament es fa a través de les quotes que l’Estat recapta a treballadors i empresaris. Aquest model s’anomena model Bismarck, professional o continental.
 • El Servei Nacional de Salut, que deriva de pensar que la salut és un element bàsic per a tothom i que tothom ha de rebre en la mateixa mesura i condicions. Per això, l’Estat deriva una part dels diners recaptats en impostos per a tal fi. Aquest model s’anomena Roosvelt-Beveridge o universal-atlàntic.