Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si les següents afirmacions sobre la salut són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La salut és fixa i estable.

2

La salut és un procés dinàmic, que pot canviar.

3

Al centre del contínuum salut-malaltia hi ha la zona neutra.

4

La definició més coneguda de la salut és la que ha fet Milton Terris.

Exercici 2

La malaltia és un trastorn de l’organisme que provoca malestar i/o alteració de les funcions normals. A l’estudi de les malalties es fan servir diversos termes tècnics, com els que teniu a continuació.

Digueu si les afirmacions dels següents termes són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

L’etiologia ens diu quines són les causes d’una malaltia.

2

Els signes són manifestacions subjectives.

3

La diabetis és una malaltia crònica.

4

Les malalties agudes tenen manifestacions clíniques òbvies.

Exercici 3

D’aquests determinants de la salut, marqueu només aquells que corresponen a indicadors d’hàbits i estils de vida:

NúmPregunta
1

Fumar

2

Característiques de l’habitatge

3

Alimentació equilibrada

4

Edat

5

Sistema d’assistència sanitària

6

Nivell cultural

7

Informació genètica

Exercici 4

Digueu quines d’aquestes afirmacions sobre els indicadors de salut són correctes:

NúmPregunta
1

L’índex de Swaroop és baix (inferior al 10%) en els països desenvolupats.

2

La ràtio de metges per població és un indicador relacionat amb els determinants de salut.

3

La taxa de mortalitat general és un indicador de l’estat de salut.

4

L’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes.

Exercici 5

Relacioneu els següents conceptes utilitzats en salut pública:

NúmPreguntaResposta
1

El nombre de casos nous d’una malaltia que sorgeixen en una població al llarg d’un període de temps.

2

L’activitat de salut pública que té com a objectiu impedir l’aparició de malalties.

3

El nombre de casos (antics i nous) d’una malaltia determinada en una població en un moment determinat.

4

L’activitat de salut pública que actua, en especial, fomentant hàbits i estils de vida saludables.

Exercici 6

Tenint en compte que les definicions de salut han anat variant al llarg del temps, digueu si les afirmacions dels següents termes són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La salut es va definir durant molt de temps en termes negatius com absència de malalties.

2

La definició de l’OMS és objectiva.

3

Segons el model ecològic o tradicional la salut dels individus dependrà d’un agent causal.

4

La definició de Terris introdueix el concepte de funcionalitat.

Exercici 7

Tenint en compte que la prevenció s’aplica a diferents nivells, digueu si les afirmacions dels següents termes són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La prevenció primària actua en persones malaltes.

2

La mamografia es pot considerar prevenció quaternària.

3

Les vacunes són prevenció primària.

4

La prevenció terciària actua sobre persones malaltes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats