Activitats

Característiques de les malalties agudes i les cròniques

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en les característiques de les malalties agudes i les cròniques.

Compareu les característiques de les malalties agudes amb les de les cròniques; analitzant-ne: el tipus d’inici, les manifestacions clíniques, la durada, l’evolució, el tractament i les conseqüències.

Podem expressar-ho amb la següent taula:

Característica Malalties agudes Malalties cròniques
Inici Brusc Lent, progressiu
Manifestacions
clíniques
Solen ser moltes i
evidents
Molt variables: hi pot haver molts
símptomes o, a vegades, poc clars; en
altres casos, amb dades típiques
Durada Poc temps, uns dies Molt temps, molts anys o potser tota la
vida
Evolució Ràpida Lenta i progressiva, en força casos amb
fases de pocs símptomes i fases amb
simptomatologia abundant
Tractament En molts casos és
eficaç
No sol curar la malaltia, aconsegueix que
l’evolució sigui més lenta i alleuja els
símptomes
Conseqüències No hi sol haver seqüeles
(encara que hi ha casos
en què n’hi pot haver)
Amb freqüència, originen lesions
irreversibles i seqüeles que requereixen
cures d’infermeria a llarg termini

Activitats per a la salut pública

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les diverses activitats que es duen a terme per a la salut pública.

Expliqueu, de forma breu, les diferents finalitats que poden tenir les següents activitats de la salut pública:

 • Vacunació dels nounats enfront de l’hepatitis B.
 • Campanya publicitària a favor del consum diari de lactis, fruites i verdures.
 • Rehabilitació de pacients amb lesions de la medul·la espinal per accidents de trànsit.
 • Potabilització de l’aigua en un petit nucli rural.

Les activitats de salut pública es classifiquen en aquests quatre grups, amb les seves finalitats corresponents:

 • Protecció de la salut: eviten l’acció negativa de factors externs, actuant sobre els factors relacionats amb el medi ambient -mesures de sanejament ambiental- i controlant la qualitat i la seguretat de l’aigua i els aliments.
 • Promoció de la salut: es busca millorar el nivell de salut, proporcionant a la població els mitjans necessaris per controlar la seva pròpia salut i millorar-la; actuen, en especial, fomentant hàbits i estils de vida saludables.
 • Prevenció de la malaltia: tracten d’impedir l’aparició de malalties, amb actuacions que recauen sobre els individus.
 • Restauració de la salut: tracten les malalties per tal de recuperar la salut al més aviat possible; s’hi pot incloure la rehabilitació de qualsevol possible seqüela o invalidesa, així com també la reinserció.

Podeu veure les finalitats en el cas dels exemples proposats, a la següent taula:

Activitat de salut pública Finalitat
Vacunació dels nounats enfront de l’hepatitis B Prevenció de la malaltia
Campanya publicitària a favor del consum diari de
lactis, fruites i verdures
Promoció de la salut
Rehabilitació de pacients amb lesions a la medul·la
espinal per accidents de trànsit
Restabliment de la salut
Potabilització de l’aigua en un petit nucli rural Protecció de la salut

Esperança de vida

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el concepte esperança de vida; distingint entre homes i dones, i en diversos països.

Responeu a les preguntes següents:

 1. Són similars els resultats a tots els països? A què es poden deure les diferències que hi apareixen?
 2. Les dades són iguals en homes i en dones? Per què creieu que és així?

 1. Les dades no són similars. Són més altes al Japó i a Europa, en especial als països europeus occidentals. Baixen lleugerament als països americans i són molt baixes als països africans. Pel que fa a les causes, tornen a ser fonamentals les diferències en el nivell socioeconòmic:
  • Els països europeus occidentals i el Japó, els més avançats econòmicament, tenen les millors xifres.
  • Els EUA, amb un nivell econòmic alt, té xifres una mica més baixes, potser per situacions de desigualtat social, menor cobertura d’atenció sanitària de qualitat per a tots els individus, mals hàbits alimentaris…
  • A l’Àfrica, amb baixos nivells socioeconòmics, les dades són molt pitjors. A més, la sida està provocant una elevada mortalitat al centre i al sud de l’Àfrica, que afecta en especial les persones joves.
 2. En tots els casos, l’esperança de vida és major en dones que en homes, encara que no amb la mateixa claredat: als països pobres, la diferència és petita, entre un i dos anys, mentre que als països desenvolupats puja fins als cinc i set anys. Probablement, les diferències no s’expliquen per una sola causa. A més de possibles diferències biològiques, hi poden haver altres factors, modificables i relacionats amb els hàbits o estils de vida (per exemple, hi solen haver molts més fumadors que fumadores), el tipus de feina…

Indicadors sanitaris

Aquesta activitat té com a objectiu conèixer els diversos indicadors sanitaris.

Disposem de les següents dades sobre la situació sanitària d’un país l’any 2007:

Conceptes Dades
Núm. d’habitants 2.000.000
Percentatge de dones 50
Esperança de vida en dones 82
Esperança de vida en homes 76
Núm. de nascuts vius 25.000
Núm. total de defuncions a l’any 18.000
Defuncions de nens < 1 any 125
Defuncions de ≥ 50 anys 16.500
Casos nous de sida 300
Casos nous de càncer de pulmó 1.600
Casos nous de càncer de mama 1.350
Metges 6.500
Infermers 14.000
Llits hospitalaris 7.000

A partir d’aquestes dades:

 1. Calculeu els següents indicadors sanitaris:
  • Taxa de mortalitat general
  • Taxa de mortalitat infantil
  • Índex de Swaroop
  • Esperança de vida global
  • Incidència de sida, de càncer de pulmó i de càncer de mama.
  • Ràtio de metges
  • Ràtio d’infermers
  • Ràtio de llits hospitalaris
 2. Creieu que les dades es corresponen a un país desenvolupat? Raoneu la vostra resposta.

A partir de les dades inicials, determinem els següents indicadors sanitaris:

Dades Resultats indicadors
Taxa de mortalitat generalitat 900 per 100.000 habitants
Taxa de mortalitat infantil 5 per 1.000 nascuts vius
Índex de Swaroop 91,67%
Esperança de vida global 79 anys
Incidència de sida 15 per 100.000 habitants
Incidència de càncer de pulmó 80 per 100.000 habitants
Incidència del càncer de mama 135 per 100.000 dones
Ràtio de metges 3,25 per cada 1.000 habitants
Ràtio d’infermers 7 per cada 1.000 habitants
Ràtio de llits hospitalaris 350 per cada 100.000 habitants

Com podem veure, es tracta d’un país desenvolupat, ja que segons les dades de l’índex de Swaroop, la majoria de la població que ha mort té més de cinquanta anys i l’esperança de vida global de la població és alta. Un altre indicador que permet veure el desenvolupament d’aquest país és el fet que té una baixa taxa de mortalitat infantil.

Nivells de prevenció per a la salut pública

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els diversos tipus de prevenció que es duen a terme per a la salut pública.

Expliqueu, de forma breu, a quin nivell pertanyen cadascuna de les següents activitats:

 • Vacunes, educació sanitària, tabac, alcohol, nutrició, transmissió sexual.
 • Colonoscòpia, mamografia, citologia.
 • Rehabilitació, fisioteràpia, cures d’úlceres per pressió, educació diabetològica d’autocura dels peus.
 • Canvi en les dosis màximes de radiació anual.

Les activitats de salut pública es classifiquen en aquests quatre grups, amb les seves finalitats corresponents:

 • Prevenció primària. Intenta evitar els factors de risc (vacunes, educació sanitària tabac, alcohol, nutrició, transmissió sexual)
 • Prevenció secundària. Activitats de diagnòstic i tractament precoç per evitar seqüeles o incapacitats que la malaltia provoca (colonoscòpia, mamografia, citologia)
 • Prevenció terciària. S’estableixen mesures perquè la persona es recuperi o s’adapti a les seqüeles i incapacitats provocades per la malaltia (rehabilitació, fisioteràpia, cures d’úlceres per pressió, educació diabetològica d’autocura dels peus).
 • Prevenció quaternària. Consisteix en eliminar els excessos en les accions de salut pública una vegada es comprova l’absència de cap benefici per a la població. (Canvi en les dosis màximes de radiació anual).

Anar a la pàgina anterior:
Salut i malaltia. La salut pública
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació