Manteniment

A partir del moment de la seva posada en funcionament cal atendre’s a allò que s’exposa en la guia d’ús i dur a terme un procés reglamentat de manteniment amb possibles revisions periòdiques.

Els titulars de les instal·lacions les han de mantenir en bon estat de funcionament, com ens indica l’REBT, i fer-les servir d’acord amb les seves característiques. Així mateix, s’han d’abstenir d’intervenir-hi per modificar-les. Si cal fer-hi modificacions, les ha d’efectuar un instal·lador autoritzat. En el cas de les instal·lacions elèctriques, anàlogament al que succeeix amb altres xarxes, cal entendre la paraula manteniment en un sentit ampli: és a dir, d’una banda comprèn totes aquelles actuacions que permetin donar continuïtat a les funcions inicials de la instal·lació.

D’una altra banda, atès que cal anar adaptant la instal·lació als nous requeriments de les activitats que es realitzin en els espais que equipa, comprèn també totes les modificacions que calgui de la instal·lació. Finalment, com que també cal mantenir-la actualitzada segons la normativa a mesura que aquesta evoluciona, caldrà fer-hi noves intervencions que també queden incloses en el concepte de manteniment.

Però anem a veure quines són les obligacions legals pel que fa al manteniment de les instal·lacions elèctriques:

 • En el cas dels habitatges, se suposa que la instal·lació no es trobarà sotmesa a gaires canvis ni ampliacions, i el seu ús serà en principi bastant continu. Només cal seguir el que ens indica l’REBT en les instruccions generals d’ús i manteniment, que s’han adjuntat com a documentació per entregar a l’usuari en l’apartat anterior.
 • Si tenim el cas d’un altre tipus d’instal·lació, poden donar-se dues situacions: que la llei l’obligui a inspeccions periòdiques o no. En el segon cas podrem subscriure o no un contracte de manteniment amb un instal·lador autoritzat, segons la conveniència del titular. A continuació veurem què succeeix en el primer cas.

Inspeccions periòdiques

Cal procedir a la realització d’inspeccions periòdiques cada cinc anys en totes aquelles instal·lacions que van requerir inspecció inicial. Són les següents:

 • Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 Kw.
 • Locals de concurrència pública.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
 • Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 Kw.
 • Piscines amb potència instal·lada superior a 10 Kw.
 • Quiròfans i sales d’intervenció.
 • Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw.

 • Local de pública concurrència (imatge: Bóboli a http://goo.gl/0iGhO)
 • Local de pública concurrència (imatge: Bóboli a http://goo.gl/0iGhO)

També cal procedir a fer inspeccions periòdiques, en aquest cop cada deu anys, en el cas de les instal·lacions comunes d’edificis de potència total instal·lada superior a 100 Kw. Les ha de fer una EIC. La inspecció s’ha de fer sobre la base de les prescripcions que estableixi el Reglament d’aplicació i, en el seu cas, del que s’especifiqui en la documentació tècnica. Un cop finalitzada la inspecció, sigui inicial o periòdica, només s’emet el certificat d’inspecció quan la qualificació sigui favorable. Això vol dir que no es determina l’existència de cap defecte molt greu o greu. En aquest cas, els possibles defectes lleus s’han d’anotar perquè el titular en tingui constància, amb la indicació que ha de posar els mitjans per reparar-los abans de la inspecció següent. Així mateix, poden servir de base a efectes estadístics i de control de la qualitat de les empreses instal·ladores.

S’hi ha d’adherir una etiqueta d’inspecció periòdica en què s’indiqui el nom de l’entitat que ha efectuat la inspecció, l’adreça i el telèfon i la seva vigència, i s’hi ha d’assenyalar el mes i l’any.

Classificació de defectes

La classificació de defectes que s’empra en les inspeccions periòdiques és la mateixa que en les inicials (i que hem descrit en l’apartat 1 d’aquesta unitat).

Resultat inspecció: qualificació de la instal·lació i procediment administratiu

Com a resultat de la inspecció s’emet un certificat d’inspecció, en el qual ha de figurar la possible relació de defectes, amb la seva classificació,podent ser lleus o greus o molt greus, segons el criteri següent vist a continuació. Per a que la instal·lació pugui entrar en servei, al qualificació ha de ser favorable. Hi pot haver, però, d’altres resultats. Que són:

 • Condicionada: Quan es detecti l’existència d’almenys, un defecte greu o defecte lleu procedent d’una altra inspecció anterior que no s’hagi corregit. En aquest cas no pot ser subministrada d’energia elèctrica mentre no s’hagin corregit els defectes indicats i puguin obtenir la qualificació de favorable.
 • Negativa: Quan s’observi, almenys, un defecte molt greu. En aquest cas: les noves instal·lacions no poden entrar en servei, mentre no s’hagin corregit els defectes indicats i puguin obtenir la qualificació de favorable.

Però, ara que ja tenim una idea bastant bona de què va aquest tema, vegem què en diu exactament la normativa.

Normativa i procediment administratiu de les inspeccions periòdiques

Seran objecte d’inspeccions periòdiques,cada cinc anys,totes les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que van requerir inspecció inicial, segons l’article anterior, així com les instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW, i cada deu anys, les comunes a edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kw.

Les inspeccions periòdiques seran efectuades per una entitat d’ inspecció i control, concessionària de l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, d’ acord amb la possibilitat establerta més amunt.

Els titulars de les instal·lacions elèctriques abans esmentades resten obligats a obtenir, amb les periodicitats indicades, un certificat d’inspecció de la seva instal·lació, amb qualificació favorable.

En les inspeccions periòdiques de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, una vegada s’hagi comprovat les condicions de seguretat i el manteniment i ús correctes de forma i que permeti emetre el certificat d’inspecció amb qualificació favorable, s’haurà d’adherir, en una part visible del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d’inspecció periòdica on s’indiqui: el nom de l’entitat que ha efectuat la inspecció, adreça i telèfon, aixi com l’especificació d’instal·lació receptora d’energia elèctrica -inspecció periòdica- i la seva vigència, assenyalant mes i any.

La inspecció haurà de ser efectuada sobre la base de les prescripcions que estableixi el Reglament d’aplicació i, en el seu cas, del que s’especifiqui en la documentació tècnica. Un cop finalitzada la inspecció, sigui inicial o periòdica, només s’emetrà el certificat d’inspecció quan la qualificació de la insal·lació sigui favorable.

Tot allò que hem vist fins ara ho tindrem en compte en les noves instal·lacions, però, què succeeix amb les que ja existien? Vegeu-ho a l’apartat següent.

Tractament de les instal·lacions antigues pel que fa al manteniment i règim d’inspeccions periòdiques

La justificació de la legalització d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió és una documentació de què el titular ha de disposar en tot moment, i a partir d’aquesta justificació té l’obligació, quan s’escaigui d’acord amb la reglamentació vigent, de contractar-ne el manteniment a una empresa instal·ladora autoritzada i d’obtenir cada cinc anys un certificat d’inspecció de la seva instal·lació, amb qualificació favorable, emès per una entitat d’inspecció i control (EIC).

Malgrat això, sovint succeeix que titulars de determinades instal·lacions elèctriques (edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 KW, enllumenats exteriors…), per motius diferents, no poden justificar la legalització esmentada, si bé resten obligats a acomplir el que s’ha indicat en el punt anterior.

En les instal·lacions que són objecte d’inspecció periòdica per part d’una EIC i malgrat això no se’ls pot emetre el certificat d’inspecció amb qualificació de resultat favorable perquè en manca la justificació de la legalització o inscripció, cal estendre un informe on consti aquesta deficiència. Malgrat que les seves condicions de seguretat són acceptables, es pot procedir provisionalment de la manera indicada a l’annex 2 d’aquest mateix apartat, presentant la documentació que s’hi indica.

Contracte de manteniment

Els titulars d’instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques han de contractar-ne el manteniment a una empresa instal·ladora de la categoria que correspongui degudament inscrita, i han de disposar d’un llibre de manteniment que ha de contenir com a mínim el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.

L’empresa instal·ladora ha d’efectuar una revisió de la instal·lació a la signatura del contracte i ha d’estendre un dictamen de reconeixement signat per una persona dotada de carnet individual identificatiu d’instal·lador autoritzat de l’empresa; així mateix, hi ha d’assenyalar la conformitat de la instal·lació amb el REBT que li sigui d’aplicació i les seves ITC corresponents, o bé les modificacions que cal fer quan, a criteri seu, no ofereixi les garanties de seguretat que calgui.

Les revisions successives i l’emissió del dictamen de reconeixement s’han de fer, com a mínim, anualment.

Les entitats titulars d’instal·lacions elèctriques de les característiques abans esmentades, amb capacitat suficient de manteniment de les seves instal·lacions, queden exemptes de contractar el manteniment externament. Es considera que hi ha prou suficiència sempre que l’entitat compti almenys amb un instal·lador electricista amb carnet individual identificatiu d’instal·lador autoritzat per a treballs exclusius de manteniment en la categoria que requereix la instal·lació per mantenir. Aquesta capacitat suficient de manteniment per part del mateix titular no l’eximeix de l’obligació de fer les revisions i el dictamen de reconeixement.

Exemple de contracte de manteniment

CONTRACTE DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
D’una part, ………………………………………………………………….., amb NIF …………………………….. amb domicili social …………………………………. CP ……………… carrer ………………………………………………… núm. ……….. en el seu nom i representació ………………………………………. DNI …………………… titular de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del local destinat a ………………………………………, situat a ………………………………….. CP …………… núm. …………………………….

D’una altra part, …………………………………………………………., amb NIF ………………………………… amb domicili social a ……………………………….. CP ……………….. carrer ……………………………………….. núm. ……………… telèfon ……………………….. en el seu nom i representació D. ……………………………………………………. DNI ………………………….. empresa inscrita al registre d’empreses instal·ladores de baixa tensió, amb DQE vigent núm. ………………….., que reuneix tots els requisits exigits a l’article 11 de l’Ordre de 14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i Energia, amb carnet d’instal·lador núm. ………………………, núm. de registre industrial ……………………………. i pòlissa de responsabilitat civil. núm. ……………………………………………….

D’acord amb el que disposa el vigent Reglament electrotècnic de baixa tensió a la Instrucció MI·BT 042, l’Ordre de 14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i Energia, i la Circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, la instal·lació de baixa tensió assenyalada correspon a un local o establiment que, en tenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió de classe C, està subjecte a l’obligació imposada de contractar el seu manteniment a una empresa instal·ladora inscrita d’acord l’article 11 de l’esmentada Ordre del 14 de maig de 1987 del Departament d’Indústria i Energia.
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Potència contractada…………… kW. Tensió……………….. V.

Número d’expedient de baixa tensió (si se’n disposa) …………………………………………………………..

Empresa subministradora d’energia elèctrica………………………………………………………………………

EIC amb la qual l’empresa de manteniment té contracte de control………………………………………..

Dades addicionals ……………………………………………………………………………………………………………

Ambdues parts accepten totes i cadascuna de les condicions establertes de comú acord.

… de … de 20..

El titular de la instal·lació / Per l’empresa instal·ladora

Segell / Segell

Signatura / Signatura

Aquest contracte finalitza el ……… de ………………… de 20..
Condicions del contracte

El contracte present fa referència únicament i exclusiva a la instal·lació elèctrica de baixa tensió. En cas que per les característiques del local es precisin altres contractes de manteniment obligatoris per a altres reglamentacions o normatives diferents, s’establiran contractes amb independència d’aquest.

L’empresa instal·ladora signant, a més de les reparacions d’avaries, com a mínim ha de fer una revisió anual que inclogui inspeccions oculars, proves i amidaments que garanteixin el bon estat i funcionament de totes les parts actives i passives de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, i ha d’estendre un butlletí de reconeixement de l’esmentada revisió en què s’hi ha de recollir la conformitat de les instal·lacions als preceptes del Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions complementàries en la legislació aplicable de 1999 de la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, i/o les modificacions que s’hagin de realitzar quan, a criteri seu, la instal·lació no ofereixi les garanties de seguretat degudes per a persones i instal·lacions.

Els conceptes que cal tenir en compte per a la realització de les revisions reglamentàries són els següents:

 • Intensitats màximes admeses.
 • Estat de les connexions equipotencials.
 • Adequades proteccions contra sobretensions i contra contactes directes i indirectes.
 • Selectivitat en magnetotèrmics i diferencials.
 • Nivell d’aïllament de les línies.
 • Temps de desconnexió dels diferencials.
 • Mesura de les preses de terra.
 • Acompliment de les ITC específiques aplicables al tipus de local de què es tracti.

Els butlletins de reconeixements estesos com a resultat de la revisió efectuada s’han de lliurar al titular de la instal·lació.

En els casos en què s’observi un perill imminent per a persones o coses, l’empresa instal·ladora ha d’interrompre el subministrament a la instal·lació. Aquesta interrupció s’ha de comunicar immediatament a l’òrgan competent del DICT, amb exposició explicativa de les causes que aconsellen la mesura.

Aquest contracte es realitza per un període d’un any sense que es pugui considerar tàcitament prorrogat. Per a això serà necessària la renovació anyal del mateix, sense aquest requisit la instal·lació queda sota la responsabilitat del titular. Així mateix, l’empresa de manteniment pot donar per finalitzat el contracte, per a la qual cosa ha de comunicar-ne amb un mes d’antelació la data i els motius per escrit al titular de la instal·lació i a l’entitat d’inspecció i control (EIC).

El titular de la instal·lació es compromet a no manipular, ni ell ni cap instal·lador electricista no autoritzat, cap de les parts de les instal·lacions de què es contracta el manteniment. Tampoc pot intervenir cap altre instal·lador, encara que sigui autoritzat, a no ser que el titular o persona autoritzada notifiqui amb anterioritat a l’empresa instal·ladora responsable del manteniment, mitjançant un escrit, la rescissió del contracte, i a la vegada ho comuniqui d’igual manera a l’EIC.

Ambdues parts acorden, si ho consideren oportú, establir i acceptar els pressupostos que originin els treballs que de qualsevol manera es puguin realitzar, així com els sistemes econòmics que pels serveis de revisions es pactin i que s’establiran en contracte a part, que obligatòriament s’haurà d’adjuntar al present.

L’empresa instal·ladora comunicarà al titular de la instal·lació amb antelació suficient la data en què li correspon realitzar la inspecció periòdica que resta obligat a encarregar cada quatre anys a una entitat d’inspecció i control per tal de comprovar-ne les condicions de seguretat i el manteniment i l’ús correctes, menys en aquells casos en què s’hagi detectat l’existència de defectes en la instal·lació, en què la periodicitat de les inspeccions serà de dos anys, amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data establerta per efectuar-la.

La tarifa i les taxes de l’EIC les ha d’abonar directament el titular de la instal·lació.

Aquest contracte no ha de ser impediment perquè el titular de la instal·lació introdueixi millores en la seguretat de les seves instal·lacions a mesura que s’efectuïn modificacions o ampliacions, que estaran subjectes als requisits reglamentaris i legals segons sigui la seva classificació, i que entraran en les futures revisions reglamentàries.

El contracte de manteniment no exonera el titular de la instal·lació de la responsabilitat d’ús, conservació i manteniment de la instal·lació.

…. de …. de 20..

El titular de la instal·lació / Per l’empresa instal·ladora

Segell / Segell

Signatura / Signatura

Procediments d'inspecció

Si com a resultat de la inspecció es constata l´existència de defectes en les instal.lacions elèctriques, l´inspector o inspectora que l’ executi ha de procedir a la qualificació d´aquests defectes d´acord amb la classificació de defectes establerta a l´apartat 6 de la ITC- BT- 05 del REBT.

Si l’inspector observa defectes que no li permeten emetre el certificat d’ inspecció amb qualificació de resultat favorable, estendrà un informe que especificarà la relació de defectes.

Si n’existeix un de greu com a mínim, l’ informe serà condicionat, cas en el qual caldrà procedir a la correcció del defecte dintre d’un termini. Si és molt greu, la qualificació serà negativa. Com a conseqüència la instal·lació no podrà entrar en funcionament o bé, si es tracta d’ una instal·lació en servei, caldrà clausurar-la cas de no subsanar el defecte trobat.

En el cas d´inspeccions inicials i periòdiques, si l´inspector o la inspectora que executi la inspecció observa defectes que no li permetin emetre el certificat d´inspecció amb la qualificació de resultat favorable, estendrà un informe que especificarà la relació de defectes. Això, no eximeix l´obligació esmentada en l´article 8.3 referent als titulars de els instal.lacions.

En el supòsit que es tracti de defectes qualificats greus, l´inspector o inspectora ha d´especificar a l´acta que s´estengui el termini de que disposarà el titular de la instal.lació per procedir-ne a la correcció , amb un màxim d´un mes.

Abans que transcorri un mes des de la finalització del termini de correcció fixat a l´apartat anterior, el titular de la instal.lació haurà de trametre a l´entitat d´inspecció i control un certificat signat per tècnic titulat o tècnica titulada competent o per persona dotada de carnet individual identificatiu d´instal.lador autoritzat en el cas d´instal.lacions amb memòria tècnica de disseny, que acrediti que s´han executat les esmenes ordenades.

Si no es rep aquest certificat en el termini indicat, l´entitat d´inspecció i control advertirà al titular per escrit, amb justificant de recepció, d´aquesta mancança, i li recordarà la necessitat de trametre´l i de la responsabilitat civil i penal que pot adquirir si no esmena el defecte, sense perjudici de la sanció administrativa que se li pot imposar.

Així mateix, en aquest advertiment que l´entitat d´inspecció i control ha de trametre als titulars de les instal.lacions elèctriques que no han corregit els defectes en el termini fixat, l´entitat concessionària haurà de fer constar que, d´acord amb la ITC-BT-05 i el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, la manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament.

Transcorregut un mes des de la data de recepció de la comunicació d´advertiment, sense resposta del titular, l´Entitat d´Inspecció i Control elaborarà un llistat de totes les instal.lacions amb defectes que, una vegada transcorregut el període ce correcció establert no han comunicat l´esmena dels defectes i el trametrà a l´empresa elèctrica que presta el subministrament elèctric, en aplicació del que preveuen la ITC-BT-05 i l´article 87 del Reial decret 1955/2000, de 1 de desembre, previ avís a l´abonat, amb acusament de rebuda i amb una antelació mínima de 12 dies hàbils.

En el supòsit que la suspensió del subministrament elèctric pugui afectar serveis declarats com a essencials, l´empresa elèctrica haurà de procedir a notificar-lo a l´òrgan competent de l´Administració pública a fi efecte d´adoptar les mesures adients.

El supòsit que es constati l´existència de defectes molt greus en les inspeccions que, d´acord amb les funcions assignades en aquest Decret, facin les entitats d´inspecció i control a les instal.lacions en servei, l´inspector inspectora acreditat procedirà al tall i precintatge total o parcial del subministrament. La instal.lació no es podrà posar de nou en funcionament sense que el personal tècnic acreditat de l´entitat d´inspecció i control comprovi que el risc ha desaparegut.

Funcions de les EIC

Sens perjudici de les responsabilitats administratives que contreguin els fabricants, importadors, instal·ladors, titulars i les persones usuàries de les instal·lacions i tècnics projectistes i directors o directores de les obres d’instal·lacions elèctriques, les EIC concessionàries de la GC en matèria de seguretat industrial, sota la supervisió del Departament de Treball i Indústria i dels seus interventors tècnics, exerciran les funcions següents:

 • El control d’actuació de les empreses instal·ladores, dels projectistes i del director o directora d’obra en relació amb el compliment del REBT, de les seves ITC i de les instruccions d’ aquest Departament pel que fa a l’ execució de noves instal·lacions elèctriques que es troben dins el camp d’aplicació d’aquest Decret i de l’ ampliació o modificació de les existents, que estadísticament determini el Departament de Treball i Indústria.
 • El control del manteniment i la realització de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions elèctriques que hi són sotmeses.
 • La inspecció de les instal·lacions que ordeni directament l’òrgan territorialment competent del Departament de Treball i Indústria.
 • L’emissió dels corresponents documents relatius a les actuacions abans descrites i la tramesa, quan s’escaigui, al’ òrgan competent del Departament de Treball i Indústria.

L’òrgan competent del Departament de Treball i Indústria actualitzarà periòdicament els protocols d’actuació de les EIC i fixarà els objectius específics i directius que orientaran les tasques a desenvolupar pels interventors tècnics en l’exercici de les seves funcions (art. 10.1-10.2-D363/200).

Empreses instal·ladores

La instal.lació, l´ampliació, la modificació el manteniment i la reparació de les instal.lacions elèctriques de baixa tensió objecte d’aquest Decret seran realitzats per empreses inscrites al Registre d’Empreses Instal·ladores de baixa tensió.Les empreses instal·ladores de baixa tensió es classifiquen en les següents categories:

 • Categoria bàsica (EIBTB): les empreses instal·ladores d’aquesta categoria podran realitzar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió en edificis, indústries, infraestructures i en general, totes les contemplades en l’àmbit del Reglament electrotècnic per a eaixa tensió, que no es reserven a la categoria especialista (EIBTE).
 • Categoria especialista (EIBTE): les empreses instal·ladores de categoria especialista podran realitzar, mantenir reparar les instal·lacions de la categoria bàsica, a més, les corresponents a:
  • sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis,
  • sistemes de control distribuït,
  • sistemes de supervisió, control i adquisició de dades,
  • control de processos,
  • línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia,
  • locals amb risc d’incendi o explosió,
  • quiròfans i sales d’intervenció,
  • làmpades de descàrrega en alta tensió,
  • rètols lluminosos i similars,
  • instal·lacions gene­radores de baixa tensió, que estiguin contingudes en l’àmbit del REBT i les seves ITC.

Requisits necessaris per a inscriure’s al Registre i po­der exercir com a empreses instal·ladores d’electricitat són els següents:

 • Disposar en plantilla, amb dedicació completa, com a mínim d’una persona dotada de Certificat de Qualificació Individual en baixa tensió de categoria igual a la de l’empresa i d’operaris electricistes qualificats, en nombre màxim de 10 per cada persona dotada d’aquest certificat.
 • Disposar dels mitjans tècnics adequats a la seva activitat com a mínim per a la categoria bàsica:
  • Local: 25 m².
  • Equips:
   • 1 tel·luròmetre,
   • 1 mesurador d’aïllament, segons ITC-BT-19,
   • 1 multímetre (figura), per a les magnituds següents:
    • tensió alterna i contínua fins a 500 V,
    • intensitat alterna i continua fins a 20 A,
    • resistència, mesurador de corrents de fuga, amb resolució millor o igual a 1 mA.
   • Detector de tensió.
   • Analitzador-registrador de potència i energia per a corrent altern trifàsic, amb capacitat de mesura de les magnituds se­güents: potència activa; tensió altern; intensitat altern; factor de potència,equip verificador de la sensibilitat de disparament dels inter­ruptors diferencials, capaç de verificar la característica inten­sitat-temps,
   • Equip verificador de continuïtat de conductors, mesurador d’impedància de bucle, amb sistema de medició independent o amb compensació del valor de la resistència deis cables de prova i amb una resolució millor o igual que 0,1 ohm,
  • Eines comunes i equip auxiliar, luxòmetre amb rang de mesura­ adequat per a enllumenat d’emergència. Per a la categoria especialista: A més de comptar amb els mitjans anteriors, caldrà que també comptin amb els següents :
   • Analitzador de xarxes, d’harmònics i de pertorbacions de xar­xa.
   • Elèctrodes per a la mesura d’aïllament dels sols.
   • Aparell comprovador del dispositiu de vigilància del nivell d’aïllament dels quiròfans.
  • Eines, equips i mitjans de protecció individual.Estaran d’acord amb la normativa vigent i les necessitats de la instal·lació.
  • Tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs que es poden derivar de les actuacions, mitjançant pòlissa per una quantitat mínima de 600.000 euros per a la categoria bàsica i de 900.000 euros per a la categoria especialista. Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment, segons la variació de l’índex de preu al consum certificada per l’Institut Nacional d’Estadística.
  • Estar donats d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social,
  • En el cas de persones jurídiques, copia de l’escriptura de constitució de la societat
  • Inscriure’s en el Registre d’Establiments d’Industrials
Figura Multímetre digital
Imatge: Wikimedia Commons

L’òrgan territorial competent del Departament de Treball i Indústria, en cas que l’empresa compleixi els requisits indicats en el punt anterior, estendrà el certificat de la inscripció de l’empresa, en el qual constarà la cateqoria o categories que comprengui.

El certificat d’inscripció de l’empresa instal·ladora tindrà validesa per un període de 5 anys, sempre que es mantinguin les condicions que en van permetre la concessió.

Abans que finalitzi la vigència l’empresa instal·ladora ha de demanar a l’òrgan territorial competent la seva renovació, per la qual cosa haurà d’acreditar el manteniment de les condicions que van permetre l’anterior certificació.

A l’àmbit territorial de Catalunya, el certificat d’inscripció al Registre d’Empreses Instal·ladores de baixa tensió és equi­valent al certificat d’instal·lador autoritzat en baixa tensió que s’indica en el punt5.2 de la ITC-BT-03.

Qualsevol variació de les condicions i requisits per a la concessió del certificat ha de ser comunicada a l’òrgan territo­rial competent en el termini d’un mes, sino afecta la validesa del certificat Suposant que l’esmentada variació impliqui que deixa de complir els requisits necessaris per a la concessió del certificat, la comunicació s’ha de fer en el termini de 15 dies posteriors, immediats a produir-se la incidencia, a fi que l’organ territorial competent un cop vistes les circumstàncies,pugui determinar la seva cancel·lació, la suspensió o pròrroga condicionada de l’activitat, mentre es restableixen els requisits esmentats.

Així mateix, el certificat d’inscripció en el registre d’empreses instal·ladores de baixa tensió pot quedar anul·lat, l’expedient previ corresponent, en el cas que es facilitin, cedeixin o alienin certificats d’instal·lació d’obres no realitzades per l’empresa o instal·ladors que en depenen.

Per poder exercir en l’àmbit territorial de Catalunya, l’empresa instal·ladora de baixa tensió, sigui persona física o jurídica, haurà de tenir contractat el control de la seva activi­tat instal·ladora almenys amb una EIC concessionària de la Generalitat. El contracte haurà de definir específicament la seva durada. En el cas de tenir contracte amb més d’una EIC,els contractes definiran a priori i sense ambigüitat possible la seva aplicació a cada instal·lació, mitjançant la classificació d’aquesta per em­plaçament, per tipus o per qualsevol altre mitjà.

Cada cinc anys, i prèviament a la renovació de la inscripció en el registre d’empresa instal·ladora de baixa tensió, I’EIC elabo­rarà un informe sobre les seves actuacions i del seu personal autoritzat, subjectes al seu control, pel que fa al compliment de la Reglamentació vigent en les instal·lacions que hagi realitzat o modificat. Aquest informe, és un requisit que caldrà acreditar en la sol·licitud de renovació de la inscripció al Registre d’Em­preses Instal·ladores de baixa tensió.

Les persones titulars del certificat de qualificació individual en baixa tensió que pertanyin a la plantilla d’una empresa inscrita al Registre d’Empreses Instal·ladores de baixa ten­sió, s’identificaran mitjançant el carnet individual identificatiu d’instal·lador autoritzat amb la categoria que correspongui.

Aquest document l’emetrà l’òrgan territorial competent del Departament de Treball i Indústria, al moment de fer la inscrip­ció d’una nova empresa instal·ladora, de la seva modificació o de la seva renovació.

A la persona titular del certificat de qualificació individual en baixa tensió que desenvolupi les tasques específiques de manteniment de les instal·lacions elèctriques de la mateixa empresa on treballa, se li atorgarà el carnet individual identificatiu d’instal·lador autoritzat per a treballs exclusius de manteniment sempre que es justifiqui que l’empresa disposa dels equips adequats per a la categoria que requereix la instal·lació a mantenir.

Justificació del bon estat de manteniment i de seguretat en instal·lacions elèctriques de BT d'habitatges

Una vegada l’habitatge o bloc d’habitatges s’ha construït i posat en marxa, i es tracta de mantenir-lo, ens podem trobar amb una gran varietat de situacions, entre les quals hi ha les següents:

 • Que es mantingui permanentment ocupat i en bon estat, sense modificacions i sense canvi de titular.
 • Que es mantingui ocupat i en bon estat, però amb canvis de titular.
 • Que es mantingui permanentment ocupat i en bon estat, però amb modificacions i ampliació de potència.
 • Que es desocupi un temps (lloguer) amb baixa de subministrament i després torni a ocupar-se.
 • Que es desocupi un temps i després torni a ocupar-se, però amb una rehabilitació necessària prèvia.

En cadascuna d’aquestes situacions cal realitzar actuacions tècniques i/o administratives, sempre sota allò que les normatives especifiquin per tal de garantir uns mínims d’adequació i seguretat de la instal·lació. En la majoria d’aquests casos, on no tenim obra nova i es tracta d’assumir totalment o parcialment una instal·lació que ja existia, el document més utilitzat és l’anomenat butlletí de reco­neixements, com a instrument que avala unes condicions mínimes de segu­retat d’aquestes instal·lacions, en els supòsits en els quals es pot emetre.

Justificació de condicions per augment de potència

Les condicions mínimes de seguretat d’una instal·lació elèc­trica de baixa tensió d’un habitatge es podran justificar mitjançant el butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques a efectes de rehabilitació de locals, degudament complimentats als efectes següents:

Modificacions de les condicions del contracte de subministrament elèctric, per augment de potència, quan s’acom­pleixin els requisits següents:

 • Que la potència màxima admissible després de la modifica­ció sigui inferior o igual a 20 kW.
 • Que la tensió nominal entre fases no superi els 400 volts en corrent altern trifàsic.
 • Que la potència final resultant no superi en més d’un 50% la potència màxima admissible inicial de la instal·lació.

Modificacions de contracte, pel que fa a canvis de titularitat i/o disminucions de potència per instal·lacions amb una anti­guitat superior a 20 anys i la potència màxima admissible és inferior o igual a 20 kW.

Sol·licituds de contracte de subministrament elèctric, en els supòsits que el termini de temps entre la baixa del submi­nistrament elèctric de (‘anterior titular del contracte i aquesta sol·licitud no sigui superior a un any i s’acompleixin els requi­sits establerts.

Sol·licitud de renovació de la cèdula d’habitabilitat.

Justificació de condicions després d'un període superior a 1 any

Les condicions mínimes de seguretat d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió d’un habitatge que es trobi sense submi­nistrament elèctric durant un període superior a un any i que es vulgui posar novament en marxa, es podran justificar de la següent manera:

 • Fent l’adaptació total de les instal·lacions a les prescri­pcions del REBT, i tramitant-ne el cer­tificat d’instal·lació.
 • Mitjançant la realització d’una inspecció de certificació de condicions de seguretat, per part d’una EIC concessionària de la Generalitat de Catalunya, amb qualificació favorable. En aquesta inspecció les tarifes a apli­car per les EIC seran les G1 i G2 vigents.

Criteris de les inspeccions

Els criteris tècnics aplicables en aquestes inspeccions seran els següents:

 • Els corresponents al REBT, quan la data de construcció de l’edifici es trobi en el període com­près entre la data d’entrada en vigor d’aquella disposició i el 18 de setembre de 2003, data d’entrada en vigor de l’actual reglament. -
 • Quan es tracti d’habitatges construïts abans de l’entrada en vigor del reglament aprovat pel Decret 2413/1973 de 20 de setembre, es considerara el següent:
  • Existència de mesures de seguretat contra contactes directes (inclou interruptor, presa de corrent i aparells d’il·luminació en els volums classifi­cats en la cambra de bany o dutxa).
  • Existència de mesures adequades de segure­tat contra contactes indirectes.
  • Aïllament de la instal·lació.
  • Protecció adequada contra curtcircuits i sobre­càrreques en els conductors, d’acord amb les seves característiques i condicions d’instal·lació.
  • Existència de punts o parts de la instal·lació,la defectuosa execució deis quals pugui ser origen d’avaries o danys.
  • Interrupció o valors excessius de la resistència de terra, quan s’utilitzi aquest sistema de protecció.
  • Adequació de la naturalesa o característiques dels conductors utilitzats en la instal·lació.

En el certificat, amb resultat favorable emès per l’EIC, es farà constar necessàriament la potència màxima admissible de la instal·lació.

Documentació mínima necessària

Les empreses de subministrament d’energia elèctrica als efectes de contractació requeriran la següent documentació com a garantia que la instal·lació interior deis habitatges acom­pleix amb les condicions de seguretat mínimes exigibles:

 • El butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques a efectes de rehabilitació de locals (figura i figura), pel que fa a les situacions esmentades en el punt 2.10.1, sense que calgui el seu segellament ni cap altra tramitació davant deis órgans tècnics competents del Departament de Treball i Indústria o en les se­ves Entitats d’inspecció i Control.
 • El certificat d’instal·lació, pel que fa les situacions esmen­tades en el punt 2.10.2. (primer cas).
 • El certificat de condicions de seguretat de la instal·lació emès per una EIC, pel que fa les situacions esmentades en el punt 2.10.2. (segon cas).

Quan es tracti de rehabilitacions generals d’un edifici, la to­talitat de les instal·lacions elèctriques s’hauran d’adaptar al REBT en la seva versió vigent.

Figura Butlletí de reconeixement
Figura Butlletí de reconeixement (revers)

Control administratiu i arxiu d'instal·lacions

A efectes de mantenir actualitzat l´arxiu d´instal.lacions, l´empresa instal.ladora autoritzada que realitzi el manteniment d´alguna de les instal.lacions amb inspeccions periòdiques, haurà de comunicar a l´ EIC corresponent la data en que es fa càrrec d´aquest manteniment així com la data en que acabi la seva intervenció. També haurà de notificar-li qualsevol accident que es produeixi i els supòsits en que la instal.lació es deixi fora de servei per motius de seguretat o per baixa temporal o definitiva.

Arxiu d’ instal·lacions

Cada EIC ha d´elaborar un arxiu de les instal.lacions realitzades per les empreses instal.ladores amb les quals tingui signats contractes de control, i de les quals hagi recepcionat la documentació tècnica corresponent. Aquest arxiu s´haurà de fer en suport informàtic compatible amb el sistema informàtic del Departament de Treball i Indústria. També caldrà trametre la informació telemàtica a a la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial o als òrgans Territorials competents, segons correspongui, dels expedients d´instal.lacions noves. El Departament de Treball i Indústria establirà, a les seves instruccions, les dades que cal registrar, les quals, com a mínim, seran les següents:

 • Número d´expedient o registre de la instal.lació.
 • Dades bàsiques de l´empresa instal.ladora.
 • Data de posada en servei.
 • Característiques tècniques bàsiques de la instal.lació.
 • Accidents i causes de suspensió del servei.
 • A més si s´escau, cal anotar:
 • Empresa instal.ladora que té encarregat el manteniment.
 • Data de la darrera inspecció periòdica, resultat i data de la propera inspecció.

Reciclat de materials substituïts per raons de manteniment

El reciclat dels materials que han arribat al final de la seva vida útil i han hagut de ser substituïts, planteja de vegades algunes dificultats. Vegem que ens indica la normativa sobre aquest tema i aixi sabrem clarament quines són les nostres obligacions en aquest aspecte:

Vocabulari normatiu

Aparells elèctrics i electrònics: els aparells que per funcionar necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics, destinats a ser utilitzats amb una tensió nominal no superior a 1.000 V en corrent altern i 1.500 V en corrent con­tinu, i els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar aquests corrents i camps.

Residus d’aparells elèctrics i electrònics: els aparells elèctrics i electrònics, els materials, components, con­sumibles i subconjunts que els componen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a partir del moment en que passen a ser residus. S’entén per residus d’aparells elèctrics i electrònics procedents de llars particulars els procedents de domicilis particulars i de fonts comercials, industrials, institucionals i d’un altre tipus que, per la seva naturalesa i quantitat, són similars als procedents de llars particulars. Aquests resi­dus tenen la consideració de residus urbans, segons la definició de l’article 3.b) de la Llei 10/1998, de 21 d’abril.

Productors d’aparells elèctrics i electrònics: les persones físiques o jurídiques que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada, incloses la venda a distància o l’electrònica, fabriquin i venguin aparells elèctrics i electrònics amb marques pròpies, posin al mercat amb marques pròpies els aparells fabricats per tercers i els que importin de països tercers o els que hi exportin. No es considera productor el distribuïdor si la marca del productor figura en l’aparell, quan el propietari d’aquesta marca estigui registrat en el Registre d’establiments industrials d’àmbit estatal a que es refereix la disposició addicional primera. No té la condició de productor la persona física o jurí­dica que exclusivament financïi operacions de posada al mercat, llevat que actuï com a productor d’acord amb algun deis casos que preveu el paràgraf anterior.

Distribuïdor o venedor: qualsevol persona que subministri aparells elèctrics i electrònics, en condicions comercials, a una altra persona o entitat que sigui usuari final del producte esmentat.

Tractament: qualsevol activitat posterior al lliurament dels residus d’aparells elèctrics i electrònics a una instal·lació per a la seva descontaminació, desmuntatge,trituració, valorització o preparació per eliminar-los i qual­sevol altra operació que s’efectuï amb fins de valorització i/o eliminació dels residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Substància o preparat perillosos: qualsevol subs­tància o preparació que s’identifica com a «perillosa» en el Reglament sobre notificació de substancies noves i classi­ficació, envasament i etiquetatge de substancies perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de 10 de marc, o en el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer.

Mesures de prevenció

Els productors d’aparells elèctrics i electrònics, dels seus materials i deis seus components:

 • Han de dissenyar tots els aparells i les bombetes i llumeneres de llars particulars, de manera que no contin­guin plom, mercuri, camni, crom hexavalent, bifenils polibromats o difenileters polibrornats, llevat de les excepcions i amb les condicions que estableix l’annex 11. Aquesta mesura no afecta els aparells inclosos en les categories 8 i 9 de l’annex 1. Així mateix, i amb les excepcions que estableix l’es­mentat annex 1, en la reparació o reutilització d’aparells elèctrics i electrònics no es poden fer servir peces i compo­nents fabricats amb les substàncies que estableix el paràgraf anterior.
 • Han de dissenyar i produir els aparells de manera que se’n faciliti el desmuntatge, la reparació i, en particular,la reutilització i el reciclatge. A aquest efecte, no s’adopten característiques especifiques de disseny o processos de fabricació d’aquests aparells que n’impedeixin la reutilització, llevat que les característiques esmentades presentin grans avantatges per al medi ambient o la seguretat de l’aparell,
 • Han de proporcionar als gestors de residus d’apa­rells elèctrics i electrònics, en la mesura que aquests ho sol·licitin, l’oportuna informació per al desmuntatge que permeti la identificació deis diferents components i mate­rials susceptibles de reutili1zació i reciclatge, com també la localització de les substancies i preparats perillosos i la forma d’assolir en cada aparell els corresponents objectius de reutilització, reciclatge i valori1zació que exigeix l’article 9. la informació esmentada s’ha de facilitar, en el suport que en cada cas es consideri convenient, en el termini màxim d’un any a partir de la posada al mercat de cada tipus d’aparell.
 • Han d’informar els usuaris sobre els criteris par a una correcta gestió ambiental dels residus d’aparells elèctrics i electrònics procedents de llars particulars, els sistemes de devolució i la seva gratuïtat i la seva recollida selectiva. També han d’informar sobre el significat del símbol de l’annex V en les instruccions d’ús, garantia o docu­mentació que acompanyin l’aparell, així com els possibles efectes sobre el medi ambient o la salut humana de les substancies perilloses que pugui contenir.

Lliurament de residus

S’efectuarà tenint en compte el procediment següent:

 • Els usuaris d’aparells elèctrics i electrònics utilitzats en les seves llars els han de lliurar, quan se’n desfacin, per tal de ser gestionats correctament. El lliurament ha de ser, almenys, sense cost per a l’úl­tim posseïdor,
 • Amb aquesta finalitat, quan l’usuari adquireixi un nou producte, que sigui de tipus equivalent o realitzi les mateixes funcions que I’aparell que es rebutja, pot lliurar-Io en I’acte de la compra al dlstribuïdor, que I’ha de rebre temporalment, sempre que contingui els components essencials i no inclogui altres residus no pertanyents a I’aparell. Amb aquesta finalitat, els productors i distribuïdors poden pactar la forma i les condicions en que aquesta recepció temporal s’ha de dur a terme, així com la recollida que es faci segons l’apartat 7.
 • Les entitats locals de més de 5.000 habitants han d’assegurar a través deis seus sistemes municipals, en el marc de les seves competències en materia de gestió de residus urbans, la recollida selectiva deis residus d’aparells elèctrics i electrònics procedents de les lIars. Als municipis de 5.000 habitants o menys, o les seves agrupacions, s’ha de dur a terme en els termes que estableixi la normativa de la seva respectiva comunitat autónoma. En tot cas, han de disposar d’un nombre suficient d’instal·lacions distríbuïdes d’acord amb criteris, entre d’altres, d’accessibilitat,disponibilitat i densitat de població.
 • Els productors han d’establir sistemes per a la reooll\da selectiva deis residus d’aparells elèctrics i electrònics que no procedeixin de les llars particulars i perque siguin transportats als centres de tractament autoritzats. El productor és el responsable de la gestió dels seus residus.
 • Mitjançant acords voluntaris, les entitats locals o les seves agrupacions poden rebre els residus d’aparells electrics i electrónics no procedents de lIars particulars,sense cost per a aquestes. La recepció s’ha de fer de manera diferenciada de la resta de residus urbans i en la forma que estableixin les corresponents ordenances municipals.
 • Quan la recollida deis residus que preveuen els apartats 2, 3 i 4 impliqui un risc sanitari o de seguretat per a la salut de les persones, pel fet d’estar contaminats, se’n pot rebutjar la devolució. En aquests casos, I’últim posseïdor deIs residus és el responsable que es gestionin correctament i se’ls ha d’aplicar la normativa que correspongui.
 • Els productors, des dels distribuïdors o des de les instal·lacions municipals, tenen I’obligació de recollir els residus deis seus productes amb la periodicitat necessària i traslladar-los a instal·lacions autorítzades perque siguin tractats. En aquestes instal·lacions s’han de dur a terme els mostreigs i triatges que permetin caracteritzar i classificar els residus, i s’ha d’aplicar a cada fracció resultant la legis­lació específica que li correspongui.Poden dur a terme la gestió esmentada de forma indi­vidual, garantint que es compleixen els objectius de gestió que estableix aquest Reial decret o participant en un sis­tema integrat de gestió
Anar a la pàgina anterior:
Annexos
Anar a la pàgina següent:
Activitats