Com s'aproven els mòduls de GES a l'IOC?

Activitats, avaluació i acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Què són les activitats d'aprenentatge i les d'avaluació contínua?

Què són les activitats d'aprenentatge i les d'avaluació contínua?

Preparació, enviament i avaluació d'una tasca

Preparació, enviament i avaluació d'una tasca

Com copiar i enganxar la feina feta en un editor extern?

Com copiar i enganxar la feina feta en un editor extern?

Preparació, enviament i avaluació d'un qüestionari

Preparació, enviament i avaluació d'un qüestionari

Preparació, enviament i avaluació d'un taller

Preparació, enviament i avaluació d'un taller

Puc saber en quin estat tinc les tasques que faig?

Puc saber en quin estat tinc les tasques que faig?

Puc repetir una tasca?

Puc repetir una tasca?

Com puc saber les qualificacions de les activitats i del curs?

Com puc saber les qualificacions de les activitats i del curs?

Què és la compleció de les activitats i del curs?

Què és la compleció de les activitats i del curs?

Com s'aproven els mòduls de GES a l'IOC?

Tinc dret a fer la prova de validació d'un mòdul?

Tinc dret a fer la prova de validació d'un mòdul?


En els estudis de GES de l'IOC l'avaluació dels mòduls és contínua


  •  Per superar un mòdul has d'haver realitzat amb aprofitament totes les activitats d'avaluació contínua i han de ser de qualitat. La qualificació final del mòdul serà l'obtinguda al llarg del trimestre.
  • Les retroaccions que et fa el professorat de les teves tasques et permetran conèixer els punts on, si cal, has de millorar i al final de cada lliurament tindràs les qualificacions que et permetran saber com progressen els teus aprenentatges.
  • Al final del trimestre no hi haurà cap prova de recuperació atès que l'assoliment dels objectius i les competències de cada mòdul es materialitza i evidencia en la realització i presentació de totes les activitats d'avaluació contínua.
  • Si no has superat el mòdul per avaluació contínua l'hauràs de tornar a cursar fins assolir-ne els objectius i les competències.
  • La manca injustificada d'activitats d'avaluació contínua presentades s'entendrà com una renúncia a ser avaluat.

9 mòduls del currículum de GES, a més d'aprovar-los per avaluació contínua també tenen una prova de validació presencial obligatòria


En els 9 mòduls marcats en vermell d'aquesta imatge la qualificació final ha de ser, com a mínim, de 5 per tenir dret a fer aquesta prova. Si la nota és inferior no podràs fer la prova i l'hauràs de tornar a cursar a partir del trimestre següent. Són aquests:


L'objectiu d'aquesta prova és doble


  •  Validar que ets tu qui realment has realitzat i presentat les activitats d'avaluació contínua.
  • Evidenciar que has assolit els objectius i competències del mòdul.

Només tindràs dret a fer aquesta prova de validació si tens una qualificació mínima de 5 en el conjunt de les activitats d'avaluació contínua i el resultat de la prova de validació serà únicament Valida o No valida.

  • Si Valides la prova, la qualificació final del mòdul serà l'obtinguda al llarg del trimestre en realitzar les activitats d'avaluació contínua.
  • Si No valides la prova, tindràs com a qualificació final del mòdul un 4 i l'hauràs de tornar a cursar fins validar-lo.

 El dia concret de les proves de validació del trimestre apareix al calendari Estudis de GES que tens a la Comunitat GES i al curs de Tutoria. Si estàs inscrits en algun dels mòduls amb prova reserva't ara mateix aquest dia per fer-les.


Representació gràfica de com s'aproven els mòduls de GES a l'IOC


 

Details