L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Normativa

 • RESOLUCIÓ ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018.
 • RESOLUCIÓ ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.
 • RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2016, d'implantació a l'IOC, adreçada a un col·lectiu singular, del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries (CFPM SA30).
 • RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de
  Catalunya per al curs 2016-2017.
 • RESOLUCIÓ ENS/757/2016, de 18 de març, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2016-2017, i s'obre la convocatòria d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
 • LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
 • RESOLUCIÓ ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.
 • ORDRE ENS/162/2015 ,de 29 de maig, per la qual es creen i s'actualitzen els imports de diversos preus públics per la matrícula en determinats ensenyaments impartits per l'Institut Obert de Catalunya.
 • Resolució ENS/1144/2015, de 26 de maig, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2015-2016.
 • Resolució de 5 de maig de 2015 de la Direcció General de Formació Professional Incial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s'implanta a l'Institut Obert de Catalunya, l'oferta de formació professional del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries, amb codi CFPM SA30, adreçada aun col·lectiu singular, a partir del curs 2015/16.
 • ORDRE ENS/100/2015, de 20 d'abril, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ de 6 de març de 2015, per la qual s'autoritza a l'Institut Obert de Catalunya a impartir el mòdul d'anglès al col·lectiu singular que presenti l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant el curs 2014/15.
 • RESOLUCIÓ ENS/177/2015, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2015-2016, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost,del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment.
 • RESOLUCIÓ ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes.
 • RESOLUCIÓ ENS/1490/2014, de 23 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2014-2015, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ_ENS_1308_2014 , de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició en modalitat presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.
 • RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial.
 • DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.
 • RESOLUCIÓ ENS/901/2014, de 22 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2014-2015.
 • ORDRE ENS/76/2014, de 27 de febrer, per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell avançat en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya.
 • RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d’agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.
 • ORDRE ENS/163/2013, de 10 de juliol, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció en la convocatòria de les proves d’avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores, que duu a terme l’Institut Obert de Catalunya.
 • ORDRE ENS/164/2013, de 3 de juliol, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1461/2013, de 25 de juny, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2013-2014, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que l’imparteixen, i s’obre la convocatòria del procés d’autorització i increment d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presenci
 • RESOLUCIÓ ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
 • RESOLUCIÓ ENS/995/2013, de 6 de maig, per a l’avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores.
 • ORDRE ENS/61/2013, de 10 d'abril, per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut Obert de Catalunya
 • RESOLUCIÓ ENS/808/2013, de 8 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2013-2014
 • ORDRE ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.
 • ORDRE ENS/115/2012, de 26 d'abril, per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell intermedi en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya.
 • Resolució ENS/344/2012, de 24 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2012-2013.
 • Ordre ENS/52/2012, de 23 de febrer, per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2012/13.
 • Resolució ENS/588/2011, de 23 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2011-2012.
 • Ordre ENS/32/2011, de 23 de febrer, per la qual es modifquen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya i se simplifica la denominació d’un preu per al curs 2011/12.
 • Resolució EDU/4039/2010, de 15 de desembre, per la qual s’implanta el nivell bàsic i el nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya.
 • Resolució EDU/4097/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2010-2011.
 • Ordre EDU/426/2010, de 17 d’agost, per la qual es crea el preu públic per a la matriculació en els mòduls dels ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic, en la modalitat a distància, que imparteix l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya.
 • Resolució EDU/805/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011
 • Correcció d'errada a la Resolució EDU/805/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011
 • Ordre EDU/258/2010, de 20 d'abril, per la qual es suprimeixen, es creen i s'actualitzen els imports de diversos preus públics pels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya
 • Resolució EDU/2319/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un institut d’educació secundària de Barcelona.