• RESOLUCIÓ de 6 de març de 2015, per la qual s'autoritza a l'Institut Obert de Catalunya a impartir el mòdul d'anglès al col·lectiu singular que presenti l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant el curs 2014/15.
 • RESOLUCIÓ ENS/177/2015, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2015-2016, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost,del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment.
 • RESOLUCIÓ ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes.
 • RESOLUCIÓ ENS/1490/2014, de 23 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2014-2015, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ_ENS_1308_2014 , de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició en modalitat presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.
 • RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial.
 • DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.
 • RESOLUCIÓ ENS/901/2014, de 22 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2014-2015.
 • ORDRE ENS/76/2014, de 27 de febrer, per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell avançat en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya.
 • RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d’agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.
 • ORDRE ENS/163/2013, de 10 de juliol, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció en la convocatòria de les proves d’avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores, que duu a terme l’Institut Obert de Catalunya.
 • ORDRE ENS/164/2013, de 3 de juliol, per la qual es creen els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1461/2013, de 25 de juny, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2013-2014, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que l’imparteixen, i s’obre la convocatòria del procés d’autorització i increment d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presenci
 • RESOLUCIÓ ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
 • RESOLUCIÓ ENS/995/2013, de 6 de maig, per a l’avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores.
 • ORDRE ENS/61/2013, de 10 d'abril, per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut Obert de Catalunya
 • RESOLUCIÓ ENS/808/2013, de 8 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2013-2014
 • ORDRE ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament.
 • RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.
 • ORDRE ENS/115/2012, de 26 d'abril, per la qual es crea el preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d'obtenció del certificat oficial d'idiomes de nivell intermedi en la modalitat a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya.
 • Resolució ENS/344/2012, de 24 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2012-2013.
 • Ordre ENS/52/2012, de 23 de febrer, per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2012/13.
 • Resolució ENS/588/2011, de 23 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2011-2012.
 • Ordre ENS/32/2011, de 23 de febrer, per la qual es modifquen els imports de diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya i se simplifica la denominació d’un preu per al curs 2011/12.
 • Resolució EDU/4039/2010, de 15 de desembre, per la qual s’implanta el nivell bàsic i el nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya.
 • Resolució EDU/4097/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya per al curs 2010-2011.
 • Ordre EDU/426/2010, de 17 d’agost, per la qual es crea el preu públic per a la matriculació en els mòduls dels ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic, en la modalitat a distància, que imparteix l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya.
 • Resolució EDU/805/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011
 • Correcció d'errada a la Resolució EDU/805/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011
 • Ordre EDU/258/2010, de 20 d'abril, per la qual es suprimeixen, es creen i s'actualitzen els imports de diversos preus públics pels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya
 • Resolució EDU/2319/2006, de 5 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a un institut d’educació secundària de Barcelona.

 NORMATIVA D'FP

 • Per tal de consultar els currículums dels títols dels diferents cicles formatius, tant LOE com LOGSE,  i  les opcions d'accés a la universitat: Ensenyaments professionals