L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Reconeixement d'estudis, convalidacions i exempcions

  

En el moment de formalitzar la matrícula no heu de demanar cap reconeixement d'estudis, convalidació ni exempció. Cada semestre s'obre un període per aquestes sol·licituds.

No us heu de matricular d'aquells crèdits o mòduls per als quals tingueu previst sol·licitar una convalidació o una exempció.

Així mateix, si us heu presentat o us voleu presentar durant el curs acadèmic, a un procés d'acreditació de competències professionals, no us heu de matricular d'aquells crèdits o mòduls associats a les unitats de competència que vulgueu acreditar.

 

Incorporació de qualificacions del mateix cicle formatiu

 

L'alumnat que es matriculi a l'IOC i tingui crèdits/mòduls o unitats formatives  superats en un altre centre, del mateix cicle formatiu que està cursant, no ha de demanar cap tipus de convalidació.

Per incorporar aquestes qualificacions a l'expedient de l'IOC, haurà de demanar-ho expressament a través d'un dels tràmits de la secretaria virtual en el termini establert (setembre-octubre i març), encara que hagi presentat els certificats en un altre moment o tràmit.

No cal incorporar aquestes qualificacions ni fer aquest tràmit si es té la intenció de sol·licitar el títol en el centre on s'han cursat els altres mòduls/crèdits del cicle formatiu. Quan s'hagin superat els mòduls/crèdits/unitats formatives de l'IOC, es podrà demanar un certificat de qualificacions per lliurar-lo a l'altre centre.

 

Convalidacions

Preguntes més freqüents sobre convalidacions

Taules de possibles convalidacions per cicles formatius

 

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l'alumnat d'ensenyaments de formació professional inicial. Les convalidacions obtingudes per aplicació d'aquesta normativa es traslladen a la documentació d'avaluació de l'alumnat principalment amb l'expressió "convalidat", però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

Si es traslladen com a "convalidat" no seran computades a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOGSE o comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOE.

 

Convalidació directa

Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut (IOC).

Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives aplicant una normativa publicada al BOE. Poden convalidar-se crèdits, mòduls o unitats formatives comuns, mòduls o unitats formatives LOE aportant cicles formatius equivalents LOGSE, o altres casos específics aportant determinats estudis oficials:

 • Per convalidar en un cicle formatiu LOGSE: aportant crèdits d’un altre cicle formatiu LOGSE segons l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003) i la correcció d’errada (DOGC 24.02.2003).
 • Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns (amb la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits d'un cicle formatiu LOGSE si apareix en l'annex IV del Reial Decret del cicle LOE corresponent. També es pot aportar un certificat oficial del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals per convalidar la UF2-FOL, així com determinats estudis universitaris o certificats d'EOI per convalidar mòduls de llengua estrangera de CFGS LOE (no de CFGM), o bé altres estudis específics segons la normativa del cicle LOE.

En qualsevol cicle formatiu també es pot aportar l'assignatura optativa Formació laboral de Batxillerat LOGSE.

Només es poden sol·licitar convalidacions directes si amb els estudis aportats s’obté una titulació oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu (principalment cicles formatius, Acreditació de competències professionals, Batxillerat LOGSE, certificats de prevenció de riscos laborals segons el RD 39/97...), sempre que siguin convalidables segons normativa

No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.

 

Convalidació singular

Aquesta convalidació la resol de forma individual el Departament d'Ensenyament.

Una convalidació singular la pot sol·licitar l'alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns) sense cap normativa aplicable, si aporta:

 • Cicles formatius diferents al que es vol convalidar, no contemplats en la normativa
 • Cicles formatius LOE (nous) si es volen convalidar crèdits LOGSE (antics)
 • Ensenyaments reglats extingits (FP2,...)
 • Ensenyaments universitaris (finalitzats o només iniciats).*
 • Ensenyaments reglats a l'estranger.
 • Ensenyaments oficials d'idiomes** per a convalidacions LOGSE (CFGM i CFGS) i CFGM LOE. Els nivells mínims són: intermedi B1 per grau mitjà i avançat B2 per grau superior.
 • Altres casos particulars de formació específica i/o reglada.

*Excepte si aporten: 1) Filologia o Traducció i interpretació per convalidar idiomes en CFGS LOE, que cal demanar una convalidació directa 2) Infermeria per convalidar C8 de CAI, que li correspon una convalidació directa.

**Per convalidar idiomes en CFGS LOE que cal demanar una convalidació directa.

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars amb estudis que condueixin a l'obtenció d'un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar la convalidació per cursets i/o diplomes d'estudis no reglats.

Els títols oficials amb reconeixement a l'àmbit acadèmic només els expedeix l'Administració educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement acadèmic.

Si s’ha participat en un procés d’acreditació de competències professionals, només s'accepta el certificat de Qualifica’t per formació d'un cicle formatiu diferent. No s’accepten els altres certificats per a convalidacions singulars.

Amb estudis universitaris finalitzats es poden demanar i s'atorguen convalidacions singulars de crèdits Transversals LOGSE, la UF1-FOL LOE i els crèdits/mòduls/UF dels que ja hi ha precedent i consten a les taules de convalidacions publicades al web de l'IOC. També es poden demanar altres crèdits/mòduls/UF però caldrà estudiar la documentació aportada de cada cas.

Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però tenen algunes matèries superades, poden demanar les mateixes convalidacions com si els tinguessin finalitzats, però sempre caldrà estudiar la documentació presentada i, si correspon, només s'atorgarà si s'han superat un nombre mínim d'assignatures dels estudis universitaris.

 

Exempcions de l'FCT

L'alumnat pot sol·licitar l'exempció del crèdit/mòdul de Formació en centres de treball (FCT).

El crèdit/mòdul d'FCT consisteix en un determinat nombre d'hores de pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat en centres de treball situats a l'entorn del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels ensenyaments de formació professional.

Quan l'alumnat pot acreditar que ha assolit els objectius de l'FCT, de manera parcial o total, mitjançant l'experiència laboral, en podrà demanar l'exempció parcial o total respectivament, és a dir, podrà demanar que es tingui en compte la seva experiència laboral per no haver de cursar aquest crèdit o mòdul parcialment o en la seva totalitat.

És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, que acreditin activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu. Aquestes activitats han d'haver estat desenvolupades en entitats de voluntariat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.) que realitzen activitats de serveis cívics i/o socials.

Igualment és d’aplicació al cicle formatiu de formació professional inicial d’emergències sanitàries, que certifiqui activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu. Aquestes activitats han d'haver estat desenvolupades en entitats sense ànim de lucre.

També poden quedar totalment exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de treball les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) almenys d’un mòdul o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través dels programes Qualifica't o Reconeixement (acreditació de competències professionals) sempre que s'hagi obtingut per experiència laboral.

La sol·licitud d'exempció de l'FCT a l'IOC la pot demanar l'alumnat antic que estigui matriculat al mateix cicle formatiu a l'IOC, com a mínim, des del passat semestre, sempre que compleixi els requisits següents:

 • Si cursa LOGSE: tenir superats, com a mínim, 4 crèdits o blocs del mateix cicle formatiu.
 • Si cursa LOE: tenir superats, com a mínim, 8  mòduls o blocs del mateix cicle formatiu.  

Excepcionalment, l'alumnat antic d'FP que no estigui matriculat al cicle formatiu pot demanar l'exempció de l'FCT només si amb ella finalitza aquest cicle formatiu cursat a l'IOC.

L'alumnat nou només podrà sol·licitar l'exempció de l'FCT si durant el semestre en què fa la sol·licitud finalitza els seus estudis.

Per poder demanar una exempció de l'FCT del 50% o Total cal justificar, mitjançant l'informe de vida laboral, certificats d'empresa, contractes de treball i altra documentació específica relacionada, que s'han realitzat les tasques pròpies del perfil professional. Per a una exempció d'FCT del 25% només cal justificat experiència laboral en qualsevol activitat professional.

La Formació en centres de treball és específica de cada cicle formatiu i, per tant, no s'obté cap tipus d'exempció per haver cursat aquesta formació en un altre cicle formatiu.

 

 

 

Acreditació de competències professionals

El Departament d'Ensenyament ha anat convocant a través de diferents programes (Qualifica't, Reconeixements, Acredita't i Certificats de professionalitat) diversos processos per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu.

Els títols de formació professional acrediten les qualificacions professionals, així com també es poden acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o per vies de formació no formals, amb la finalitat d'obtenir un títol o certificat.

Aquests processos d'acreditació van dirigits a persones adultes que tenen una experiència professional, adquirida a través de la seva trajectòria laboral o formativa, que necessiten acreditar la seva qualificació però que no tenen cap reconeixement oficial. Aquestes persones, per mitjà d'aquestes proves, poden acreditar les seves competències professionals i/o obtenir un títol de formació professional, sempre que acreditin els requisits d'accés al cicle formatiu.

Actualment aquests processos els fan instituts que participen en els diferents programes d'acreditació de competències professionals del Departament d'Ensenyament. L'Institut Obert de Catalunya no participa en cap d'aquests programes.

Podeu consultar la informació relacionada amb l'acreditació de competències al web de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

 

Alumnat que té un certificat Qualifica’t o un certificat de Reconeixement

Si es matricula a l'IOC en el mateix cicle pel que ha fet la validació o el reconeixement, per als crèdits, mòduls o unitats formatives validats o reconeguts, a l'expedient obtindrà:

 • una convalidació si l'ha obtingut per experiència laboral

 • la qualificació del certificat si l'ha obtingut per formació.

Si es matricula en un cicle formatiu diferent:

 • Amb Qualifica't per formació: pot demanar una convalidació directa aplicant la normativa de convalidacions o pot demanar una convalidació singular per matèries similars o afins, i en l'expedient constarà com una convalidació.

 • Amb Qualifica't per experiència laboral o amb Reconeixement: només pot demanar una convalidació directa si està cursant LOE i els certificats aportats són del cicle formatiu equivalent LOGSE, i constarà com una convalidació. No pot demanar convalidacions singulars.

 

Alumnat que té un certificat Acredita’t o un Certificat de professionalitat

Aquests certificats serveixen només per al cicle formatiu LOE a què corresponen les unitats de competència acreditades. 

El certificat de professionalitat:

 • Ha d'estar emès per l'Administració laboral competent, que a Catalunya és el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i en altres comunitats autònomes seran altres organismes.
 • Pot presentar-se el títol si s’ha finalitzat, o bé un certificat parcial acumulable (només emès pel SOC si s’ha realitzat a Catalunya).
 • Si no s’ha finalitzat, ha de detallar les unitats de competència acreditades. Si un mòdul professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes acreditades per poder gaudir de la convalidació.

En l'expedient, tant el mòdul professional com les unitats formatives constaran com una convalidació.