L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Preguntes més freqüents

 • Quina és la llengua d'ús en els ensenyaments de l'EOI IOC?

La llengua vehicular i d'aprenentatge és la llengua objecte d'estudi i és la que es farà servir en el campus d'idioma, excepte en els primers mòduls que tindran un component de català que anirà desapareixent progressivament. D'altra banda el català és la llengua de referència i de comunicació amb el campus IOC.

 • Quina és la situació quan una persona que ha completat un curs a una EOI presenical i vol passar a l'EOI IOC o viceversa?

Tant en un cas com en l'altre, les persones interessades hauran de passar pel procés de preinscripció com a qualsevol altra persona.

 • Quins nivells d'anglès puc estudiar a l'EOI IOC?

L'estructura dels estudis la teniu en aquesta pàgina, a informació general d'idiomes. Els mòduls 1A, 1B equivalen a un primer curs d'Escola Oficial d'Idiomes, 2A i 2B, equivalen a un segon curs d'Escola Oficial d'Idiomes, els mòduls 3A i 3B equivalen a un tercer curs d'Escola Oficial d'Idiomes, els mòduls 4A i 4B equivalen a un quart curs d'Escola Oficial d'Idiomes i els mòduls 5A i 5B equivalen al 5è nivell d'E.O.I

 • Quin reconeixement tenen els mòduls de l'EOI IOC?

En superar cada mòdul, l'alumnat rebrà un certificat de l'IOC que acredita aquesta circumstància. Quan el mòdul superat sigui el 2B, el certificat serà el de nivell bàsic, quan sigui el 3B, el de nivell intermedi i quan sigui el 5B, el títol de nivell avançat.

 • Quina vigència tenen els mòduls aprovats?

Els mòduls aprovats sempre estaran vigents i sempre us podreu matricular del mòdul immediatament superior al darrer aprovat.

 • Com s'acrediten els nivells B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència?

 Aprovant el mòdul 3B ( mitjançant prova final presencial) s'obté el certificat oficial de nivell intermedi i  s'acredita el nivell B1 del MECR. D'altra banda, aprovant el mòdul 5B (mitjançant prova final presencial) , s'obté el títol de nivell avançat oficial equivalent al nivell B2 segons el MECR.

 •  Què són les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes?

El Departament d'Ensenyament regula els continguts i l'organització de les proves específiques dels nivells intermedi i avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes, mentre que aquestes gestionen i administren les proves de tots dos nivells.
Tanmateix, l'EOI IOC  elaborarà, gestionarà i administrarà la prova per obtenir el certificat de nivell bàsic i  gestionarà i administrarà les proves dels certificats de nivell intermedi i avançat .

 • On tenen lloc les proves de certificació de l'EOI IOC?

Per motius de gestió i organització, la seu on tindran lloc les proves és l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona- Drassanes.

 • Si ja he cursat amb anterioritat un mòdul d'anglès, haig de considerar-me antic o nou alumne a l'hora de fer la matrícula?

L'EOI IOC , a efectes de matriculació, considera NOU ALUMNAT a qui no estigui cursant cap mòdul d'anglès en el moment de realitzar la preinscripció/ matrícula. Per tant, tot l'alumnat que cursi un mòdul i no es matriculi del següent en acabar-lo, serà considerat nou alumnat quan vulgui reincorporar-se als estudis de l'IOC Idiomes.

 • Què és el test o prova de nivell que forma part de la preinscripció a l'EOI IOC?

El test de nivell és una prova que per determinar en quin dels mòduls oferts (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,4B, 5A i 5B) s'ha de matricular l'alumne. En qualsevol cas, no té res a veure amb les proves de certificació que només tindran lloc al final del mòduls 2B, 3B i 5B.

La prova de nivell es realitza durant la preinscripció i és totalment online.

 • És obligatori fer el test de nivell per a l'alumnat nou?

No és obligatori. Si algú decideix que no vol fer la prova de nivell perquè vol començar des del mòdul 1A, podrà indicar-ho així en el moment de fer la preinscripció. Si algú posseeix un certificat acceptat a la taula Reconeixement d'estudis i convalidacions tampoc haurà de fer el test.
 

 • Cal fer la prova de nivell de l'EOI IOC  per accedir a un nivell superior a l'1A si ja he fet la prova d'anivellament a una EOI presencial?

No caldrà fer la prova si presenteu document acreditatiu del nivell assignat per una altra EOI  i aquest document té una antiguitat màxima d'1 any en el moment que es realitza la peinscripció.

 • Quan comença la docència dels mòduls?

Els mòduls s'imparteixen semestralment, quedant així distribuïts en dos semestres per curs. El primer semestre comença sempre cap a meitat setembre i el segon semestre comença a meitat febrer. El calendari exacte, el podeu consultar en aquest lloc web, a EOI > Calendari dels estudis.

 • Quina hauria de ser la dedicació horària per superar els mòduls?

Cada persona té un ritme i un estil d'aprenentatge diferents però si es tracta de millorar en les competències lingüístiques i de superar els mòduls, cal una dedicació constant i aprofitar al màxim les possibilitats del campus online. A títol indicatiu, aquesta dedicació hauria de ser d'entre cinc i deu hores setmanals.

 • Els estudis de l'EOI IOC són totalment online o tenen alguna part presencial?

Tot el material, la docència, les tasques d'alumne i les proves d'avaluació són online, segons les instruccions que hi haurà al campus d'idioma per als alumnes matriculats. Només a final del mòdul 2B hi ha la prova presencial de certificat de nivell bàsic, al final del mòdul 3B, hi ha la prova presencial de nivell intermedi i al final del mòdul 5B, la prova de certificació del nivell avançat.

 • Els materials de l'EOI IOC  són també totalment online o hi comptarem amb algun material imprès?

Els materials són totalment online i a diferència d'altres estudis a l'IOC, no hi ha materials en paper. Això és important tenir-ho en compte si ja sou alumnes de l'IOC en altres ensenyaments.

 • Com sé si el meu equip informàtic és adequat per aquest curs online?

Per saber si el teu equip s'adequa al que necessitaràs per fer el curs, consulta els requisits tècnics a EOI > Requisits tècnics en aquesta mateixa pàgina.

 • Com puc informar-me de la metodologia de treball i dels continguts de l'EOI IOC?

    Teniu aquesta informació dins d'Informació general>Metodologia i continguts.

 • Què he de fer per matricular-me?

Si us interessa matricular-vos com a nous alumnes, llegiu atentament la Guia de preinscripció i matrícula que trobareu en aquest lloc web en períodes de preinscripció i matrícula. Si sou antics alumnes, també trobareu la vostra Guia, tot i que el procés serà molt més simple i sempre tindreu la plaça assegurada. Per als calendaris exactes de matrícula, consulteu EOI > Preinscripció i matrícula.

 • Per què són diferents els períodes de matrícula de l'alumnat antic i el nou?

Perquè l'alumnat nou ha de passar pel procediment de preinscripció, prova de nivell i sorteig si hi ha més sol.licituds que places disponibles i l'alumnat antic en acabar el mòdul, només ha de matricular-se sense necessitat d'altres procediments previs.

 • Només s'imparteix l'idioma anglès a l'EOI IOC?

De moment, i seguint el calendari previst per a cada mòdul, només s'imparteix l'idioma anglès.

 • Si ja som alumnes o ex-alumnes d'algun altre estudi impartit a l'IOC, també hem de seguir tot el procés de preinscripció i matrícula i aportar la documentació necessària?

Sí, quan es preinscriuen a l'EOI IOC, totes les persones són considerades alumnat nou.

 • Si estem matriculats en algun altre estudi de l'IOC, és possible que coincideixi la data d'alguna prova presencial final de l'EOI IOC i d'aquest estudi?

És gairebé segur: és inevitable que a l'IOC, que ha de fer les proves presencials en dissabte i on els finals de semestre coincideixen, aquestes proves tinguin lloc en les mateixes dates. Per això, aconsellem consultar el Calendari dels estudis a I'EOI IOC, en aquest mateix web, abans de formalitzar la matrícula.

 • Si em dono de baixa al començament del curs, puc sol·licitar la devolució de la matrícula?

No es procedent el retorn de les quantitats pagades sempre i quan s'hagi ofert el servei d'acord amb : Article 1.3-9 de DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix l'alumne oficial  té dret a demanar la renúncia voluntària de la matrícula del mòdul  que estigui cursant per tal de no exhaurir la convocatòria i evitar l'aplicació dels coeficients de repetició corresponents a properes convocatòries de matrícula. Aquesta renúncia  no dóna dret a la devolució de les taxes abonades i a  cada semestre es fixarà una data termini perquè l'alumnat pugui sol·licitar-la.