L'IOC va néixer a partir de la integració en un únic centre de tres iniciatives ja existents en matèria de formació no presencial, gestionades des del Departament d'Ensenyament.

La idea d'integrar-les en una única institució no pretenia només optimitzar recursos, homogeneïtzar criteris i sistematitzar processos, sinó que també pretenia impulsar l'oferta de noves activitats formatives i nous ensenyaments demandats per la societat i potenciar el posicionament institucional del Centre al territori per convertir-lo en un centre de referència.

L'IOC, com a nova organització, no es desenvolupa a partir de la idea de crear un centre idèntic al presencial però convertit en un format en línia, sinó que es conceptualitza com a una institució nova, única i singular.

 

Breu història ICESD

L'INBAD, Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, va començar a Barcelona el curs 1978-79 amb alumnes de 1r de BUP. Llavors hi havia tres professors amb dedicació exclusiva i la resta completava el seu horari lectiu en altres instituts. El curs següent ja es va matricular alumnat de 2n de BUP, i així successivament fins a completar el cicle amb 3r de BUP i COU. Progressivament, el nombre d’alumnes i de professors/es va anar creixent.

L’INBAD depenia del Ministeri d’Educació i Ciència i el professorat tenia relació amb la seu central que es trobava a Madrid. L'any 2003, i com a culminació d'un llarg procés d'experimentació, es va arribar a fer un currículum específic per a formació secundària de persones adultes.

Malgrat que l'alumnat no era gaire nombrós, sí que hi havia il·lusió per treballar en el camp de l’ensenyament a distància i conèixer la problemàtica específica d’aquest tipus d’alumnat provinent dels col·lectius que havien quedat marginats dels estudis secundaris. Al centre també es feien activitats culturals i lúdiques, que afavorien una formació més completa de l'alumnat. Un suport significatiu de l'antic INBAD fou el material didàctic. Cada any, el professorat de de totes les extensions de l'Estat es reunia per anar avaluant un material didàctic específic per a l'alumnat que estudiava a distància. Un aspecte rellevant de l'esmentat material era que havia de ser autosuficient per a l'estudi. Així es va anar configurant el sistema característic de treball quinzenal, considerat com el més idoni tant per fraccionar la matèria de cadascuna de les assignatures, com per realitzar les activitats que afavorien i preparaven per a les proves d'avaluació. Aquest sistema de treball i la utilització d'un material didàctic específic va permetre un alt nivell de qualitat en l'ensenyament a distància del BUP i COU.

El curs 1990-91 l'INBAD va ser transferit a la Generalitat de Catalunya i va passar a anomenar-se ICESD, Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància. El Centre aplegà i potencia totes aquelles persones i col·lectius que per motius diversos i justificats no poden assistir diàriament a un centre presencial. En aquest sentit, l'ICESD tenia una demanda molt diversificada que incloïa moltes tipologies i interessos diferents.

L'any 1996 es va començar a desplegar a l'ICESD el curs per a la obtenció del títol de Graduat en ESO i, l'any següent, el Batxillerat LOGSE. El Departament d'Ensenyament va començar una nova forma de fer ensenyament a distància a l'ICESD que implementava l'estudi del Graduat en ESO i del Batxillerat per via telemàtica utilitzant l'entorn de la UOC.

L'any 2002 l'ICESD assumeix que un pilar bàsic de la formació a distància ha de permetre la comunicació ràpida, exclusiva i confidencial amb el seu alumnat, i posa en funcionament un portal web. Cada alumne/a matriculat pot obtenir, entre d'altres serveis: una adreça de correu electrònic, el repàs de la matrícula, la comprovació de les notes de cada avaluació, els avisos i/o orientacions que fa el professorat al llarg del curs, els horaris d'exàmens, una comunicació més àgil amb el professorat, etc.

En atenció a la diversitat d'interessos de l'alumnat, a l'ICESD hi havia previstes diferents modalitats d'estudi: alumnes semi-presencials que assisteixen a les tutories individuals o col·lectives; alumnes que segueixen els seus estudis per via telemàtica amb ordinador; alumnes que estudien per correspondència residents al país o a l'estranger; i alumnes dels centres penitenciaris de tota Catalunya.

La Seu Central de l'ICESD es trobava a Barcelona, al carrer de Sardenya 420. També hi havia Centres col·laboradors de l'ICESD a Girona, Tarragona i Lleida, els quals feien el seguiment de l'alumnat de les seves respectives demarcacions.

El Graduat en Educació Secundària (GES) a distància per a persones adultes

L'any 1989 es creà “Graduï's, ara pot”, un programa de formació a distància per a persones adultes per a l'obtenció del títol de Graduat Escolar. Es basava en l'existència de materials autoformatius elaborats específicament per al programa que consistien, per una banda, en uns quaderns de treball de les diverses matèries i, per l'altra, en els vídeos de les emissions que se'n feien per la Televisió de Catalunya.

Aquest programa finalitzà quan, amb l'entrada en vigor de la LOGSE, acabà també l'antic sistema educatiu on la titulació mínima era el Graduat Escolar.

L'any 2003, i com a culminació d'un llarg procés d'experimentació pel que fa a un currículum específic per a formació secundària de persones adultes, es presentà el programa successor de l'antic "Graduï's, ara pot" anomenat, en conseqüència, "Graduï's, ara en secundària". Seguint el model de l'anterior aquest també estava basat en uns Quaderns de treball autoformatius i unes emissions televisives d'unitats didàctiques independents.

Però en els anys transcorreguts entre l'un i l'altre havia aparegut un fenomen que calia tenir molt present per les múltiples possibilitats comunicatives i educatives que comportava. Ens referim a Internet que, en molt poc temps, s'ha imposat en la vida quotidiana de la nostra societat d'una manera profunda i que ha dotat a l'ensenyament a distància d'eines molt potents i eficaces.

Al CFA Palau de Mar, el centre que tenia l'encàrrec institucional de ser el gestor de la formació secundària a distància, des del primer moment apostàrem per l'ús intensiu del nou mitjà. Així que crearem www.suporttelematic.net, el nostre propi entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge basat en el conegut programa de codi lliure Moodle.Amb el temps i a causa de la quantitat creixent d'usuaris l'entorn passà a un servidor d'XTEC, molt més potent i fiable on encara ara s'allotja.

En aquest entorn virtual l'estudiant hi troba, no solament els mòduls que està estudiant amb tots els recursos i activitats que li proposa el professorat, sinó també cursos de tutoria on comunicar-se amb la seva persona tutora. I des d'aquest entorn també pot accedir a la Secretaria, l'entorn de gestió acadèmica integrat perfectament amb el d'ensenyament i aprenentatge i des d'on pot conèixer des de les notes obtingudes en el darrer trimestre fins al seu itinerari formatiu.

Un punt clau per l'èxit d'aquest programa ha estat la tutorització dels estudiants. Així que un estudiant s'hi inscriu, se li assigna una persona tutora que l'acompanyarà al llarg dels seus estudis orientant-lo i guiant-lo per aconseguir treure el màxim rendiment del seu esforç. Aquesta persona tutora pot ser algun membre del professorat de l'IOC o bé d'algun dels més de 30 centres de suport repartits per tot el país i que informen, acullen i tutoritzen a les persones del seu entorn més proper.

Podem concloure que els ensenyaments secundaris a distància per a persones adultes s'han caracteritzat sempre per un tret distintiu: l'adaptació dels currículums i de la metodologia a les necessitats i possibilitats d'aquestes persones que tenen sobre sí responsabilitats laborals, familiars i socials. Per això s'ha facilitat la incorporació trimestral als estudis, s'han adaptat els continguts i les activitats formatives de manera que siguin motivadores i adients a la població adulta i, finalment, s'ha potenciat l'acollida d'aquelles persones que veien els estudis com una cosa allunyada a les seves possibilitats.

Breu història de l'FP Oberta

El setembre de 2004 la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, (actualment Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats), vol posar en funcionament els ensenyaments dels Cicles Formatius de Formació Professional específica i donar un nou impuls als ensenyaments de Graduat en Educació Secundària per a persones adultes en la modalitat a distància.

Des del setembre de 2004 es treballa per a definir el model de formació professional no presencial i dissenyar els mitjans necessaris per a la seva implantació.El desenvolupament i implantació del projecte es preveu de forma progressiva.

S’inicia amb una prova pilot que permet l’anàlisi i avaluació de l’aplicació i els resultats, així com la regulació necessària per a la posterior generalització d’aquests ensenyaments.

El novembre de 2005 s'obre el període d'inscripció als Cicles formatius a distància amb 300 places. Més de 1.000 persones sol·liciten l'accés a aquests ensenyaments. El 9 de gener de 2006 s'inicia el curs.En la prova pilot s'ofereixen 12 crèdits de quatre cicles formatius.

Els ensenyaments s'organitzen en dos semestres i s'imparteixen a través de l'institut virtual (www.fpoberta.net). Els estudiants reben i tenen accés al material didàctic dissenyat específicament.

Normativament aquests ensenyaments queden inclosos en l'oferta formativa de l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància (ICESD) tot i que la seva organització i funcionament són independents.

L'any 2006 el Departament d'Ensenyament vol dissenyar un model únic de formació no presencial, de formació a distància. Aquesta voluntat inclou integrar en una única entitat tota l'oferta d'ensenyaments que actualment s'imparteixen a distància i tots aquells que es puguin impartir en un futur.

El curs 2006-2007 després de l'avaluació satisfactòria de la prova pilot, s'amplia l'oferta formativa amb més cicles i crèdits i amb un nombre superior de places. Aquests ensenyaments s'integren amb la resta d'ensenyaments a distància a l'Institut Obert de Catalunya.

L'evolució de l'IOC

A partir del curs 2007/08 l'IOC desenvolupa un Campus propi, sobre plataforma moodle, que integra tots els estudis que oferta i una Secretaria virtual amb funcions d'Oficina virtual.

La plataforma que aglutina el conjunt d’accions formatives i ensenyaments de l’IOC es caracteritza per:

 • Afavorir models formatius col·laboratius.
 • Esdevenir tecnologia que sigui fàcilment adaptable (a les necessitats de l’IOC, dels seus ensenyaments, ...), actualitzable (noves versions, millores, ..), integrable (amb d’altres tecnologies i dispositius mòbils, ..)
 • Tenir criteris clars d’usabilitat (amb un disseny comunicatiu i una facilitat en l’ús de l’eina)
 • Disposar d'eines i recursos per afavorir la comunicació entre els professionals, el treball en equip, l’accessibilitat a recursos, l’autogestió del propi treball individual, la creació de continguts (per a facilitar-ne la seva creació per part dels experts sense que aquests hagin d’esdevenir tècnics informàtics), el seguiment actiu dels participants i del col·lectiu formador, per a l’administració i
  gestió dels programes, etc.
 • Seguir un model basat en estàndards internacionals, el que ha de facilitar la interoperativitat, reutilització i personalització dels materials i recursos.
 • Permetre una accessibilitat multiperfil (alumnat, professorat, tutors/es, gestors/es, redactors/es i creadors/es, ...).
 • Ser oberta i dinàmica.
 • Estar basada en codi obert, per a facilitar-ne la seva actualització i l’aprofitament de recursos i innovacions d’altres empreses i organitzacions.
 • Permetre la modularització en l’ús de les eines i recursos de la plataforma en funció de les especificitats dels ensenyaments.
 • Facilitar la incorporació de tecnologia addicional desenvolupada (simuladors, jocs interactius, ...).

En el curs 2008/09 es crea una wiki pròpia per a la creació i elaboració de materials didàctics. Se signa un conveni entre les Conselleries de Catalunya i la de les Illes Balears pel qual l'IOC és actua com a centre d'FP a distància de les Illes Balears a partir del següent curs.

En el curs 2009/10 es desenvolupa una nova web que s'implanta el novembre de 2010. Es comença l'experiència d'FP rural.

Durant aquests anys s'implanten nous cursos com el de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, nous cicles formatius d'FP, el curs CCNA Discovery de Cisco Networking Academy i durant el curs 2010/11 s'implantarà la formació dels nivells bàsic i intermedi d'anglès.

Dels 5.864 alumnes que van passar per les nostres aules durant el primer curs, durant el 2009/10 vàrem passar atendre'n 23.925.

Mirant cap al futur

En el món de la globalització i de la Societat del Coneixement i de la Informació l'IOC ha de tenir un paper cada vegada més rellevant en un dels objectius principals del sistema educatiu: la formació al llarg de tota la vida de les persones. I això ho ha de fer treient tot el profit possible de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació mitjançant l'aprofitament de l'experiència prèvia dels col·lectius que s'hi han trobat i sobretot establint sistemes d'ensenyament i aprenentatge molt flexibles i contínuament renovats que assegurin l'assoliment d'aquest objectiu.