L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 

 

El cicle


Titulació

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes (LOE)

Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar),
 • accedir a la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica), o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant prèviament el batxillerat o el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior o bé, un cop superada la prova d’accésNormativa

Reial Decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Decret 193/2913, de 9 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.

Competència general

Instal·lar configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Àmbit professional i de treball

Empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.


Principals ocupacions i llocs de treball

 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics
 • Personal tècnic de suport informàtic
 • Personal tècnic de xarxes de dades
 • Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercials de microinformàtica
 • Personal operador de teleassistència
 • Personal operador de sistemes

 

 

Canvi de plans d'estudis


Des que l'any 2006 es va aprovar la Llei orgànica d’educació (LOE), l'antic pla d'estudis establert per la Llei orgànica general del sistema educatiu (LOGSE) es troba en procés de canvi. Aquest canvi afecta els cicles formatius de formació professional però no impedeix que les persones que tenen superats cursos o crèdits amb el pla antic puguin continuar estudiant amb el pla nou.

El curs 2009-2010 es va implantar el cicle sistemes microinformàtics i xarxes segons el currículum de la LOE. L’alumnat que ha cursat i superat determinats crèdits del cicle amb el pla d’estudis antic (LOGSE) obté el reconeixement d’aquests crèdits i, per tant, no els ha de tornar a cursar.

Consulteu la correspondència entre plans d’estudis.

 

 

Itinerari formatiu


En la descripció del cicle, els mòduls s’han ordenat segons l’itinerari formatiu en què es recomana cursar-los per tal de garantir l’assoliment progressiu dels coneixements.

I dins de cada mòdul, les unitats formatives s'han ordenat segons l'itinerari formatiu en què es recomana cursar-les per tal de garantir l'assoliment progressiu dels coneixements.

Per a les persones que, a més d’estudiar a l’IOC, treballen i/o tenen obligacions familiars es recomana distribuir els mòduls del cicle de la manera següent:

 • semestre 1: mòduls M01 (bloc 1), M05 (bloc 1) i M02
 • semestre 2: mòduls M01 (bloc 2), M05 (bloc 2) i M09
 • semestre 3: mòduls M03 (bloc 1), M07 (bloc 1) i M10
 • semestre 4: mòduls M03 (bloc 2) i M07 (bloc 2) i M04
 • semestre 5: mòduls M08 (bloc 1), M13* i M06** o M11**
 • semestre 6: mòduls M08 (bloc 2), M12 i M06** o M11**

* Es recomana iniciar aquest mòdul (formació en centres de treball) durant el penúltim semestre perquè és possible que s’allargui durant més d’un semestre, tot tenint en compte que cal tenir superat l'M09_UF2 "Prevenció de riscos laborals".

** Els mòduls M06 i M11 són d'oferta alterna. En el cas del M06, la matrícula és al febrer i per l'M11, al setembre.

En el cas que un alumne és matriculi per unitats formatives, es recomana distribuir les unitats formatives tenint en compte l'itinerari formatiu dels mòduls del cicle, abans esmentat.

L'itinerari de les unitats formatives de cadascun dels blocs es detalla  en l'organització dels mòduls per unitats formatives.

L'itinerari formatiu del cicle indica, per a cada un dels mòduls:

 • el contingut
 • si és d’un o de dos semestres o blocs,
 • la durada total en hores de cadascun dels mòduls,
 • les unitats formatives que conformen cadascun dels mòduls,
 • la durada total de cadascuna de les unitats formatives que el formen,
 • les hores de dedicació setmanal recomanada dels mòduls (entre parèntesis),
 • si hi ha algun requisit per fer la matrícula,
 • altres observacions.

 

 

Itinerari formatiu LOE

 

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

2.000 hores, 11 mòduls

 

Observacions

 • En funció de la seva durada, hi ha mòduls que s'imparteixen durant un semestre (bloc 1) i hi ha mòduls que s'imparteixen durant dos semestres (bloc 1 i bloc 2); en el segon cas, cal superar el bloc 1 per matricular-se del bloc 2. En el cas que un alumne es vulgui matricular d'unitats formatives del bloc 2, cal que hagi superat les unitats formatives del bloc 1.
 • El M11 - Anglès tècnic s'imparteix al nivell A2 del  Marc europeu comú de referència per a les llengües. Per al seguiment idoni dels continguts és convenient tenir uns coneixements previs de la llengua anglesa almenys al nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. En tot cas l'alumnat disposarà d'un conjunt de recursos de reforç especialment destinats a tots aquells que tinguin problemes amb el nivell de l'idioma.
 • Els mòduls s'organitzen i s'avaluen per unitats formatives segons el document: Organització dels mòduls en unitats formatives
 • L'itinerari i les recomanacions o els requisits per a la matrícula de les Unitats formatives es troben en el document: Organització dels mòduls en unitats formatives
 • Determinats mòduls inclouen pràctiques presencials: jornades tècniques presencials i obligatòries, que s'ofereixen només en centres de Catalunya , necessàries per assolir els objectius del mòdul.
 • Determinats mòduls inclouen pràctiques virtuals obligatòries necessàries per assolir els objectius del mòdul.
 • Determinats mòduls s'ofereixen cada semestre i d'altres s'ofereixen en semestres alterns, al setembre o al febrer, com a conseqüència l'alumne que es matriculi per unitats formatives haurà també tenir en compte quan s'ofereixen aquests mòduls
 • Requeriments de maquinari: en determinats mòduls es treballa amb màquines virtuals. Es recomana un equip amb un mínim de 2GB de RAM (recomanat 4GB de RAM) i un mínim de 16GB d'espai lliure en disc dur per a cada màquina virtual.
 • Resum dels requisits necessaris per cursar cadascun dels mòduls i les unitats formatives -Organització dels mòduls en unitats formatives -


1) M01 - Muntatge i manteniment d’equips

Bloc 1: 99 hores (7 hores setmanals)

Bloc 2: 99 hores (7 hores setmanals)

Impartició: setembre i febrer

2) M05 - Xarxes locals

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

Bloc 2: 99 hores (7 hores setmanals)

Impartició: setembre i febrer

3) M02 - Sistemes operatius monolloc

Bloc 1: 132 hores (9 hores setmanals)

Impartició: setembre i febrer

4) M09 – Formació i orientació laboral

Bloc 1: 99 hores (7 hores setmanals)

Impartició: setembre i febrer

5) M03 - Aplicacions ofimàtiques

Bloc 1: 95 hores (6 hores setmanals)

Bloc 2: 70 hores (5 hores setmanals). Inclou treball en equip

Impartició: setembre i febrer

6) M07 – Serveis de xarxa

Bloc 1: 87 hores (6 hores setmanals). Inclou pràctica virtual obligatòria

Requisit per a la matrícula: haver superat els mòduls M02 i M05.

Bloc 2: 78 hores (5 h setmanals). Inclou pràctica virtual obligatòria

Requisit per a la matrícula: haver superat els mòduls M02 i M05.

Impartició: setembre i febrer

7) M11 - Anglès tècnic

Bloc 1: 99 hores (7 h setmanals)

Impartició: setembre

Nivell recomanat: A1del Marc europeu comú de referència per a les llengües

8) M04 - Sistemes operatius en xarxa

Bloc 1: 132 hores (9 hores setmanals)

Requisit per a la matrícula: haver superat els mòduls M02 i M05.

Impartició: setembre i febrer

9) M10 – Empresa i iniciativa emprenedora

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

Impartició: setembre i febrer

10) M08 - Aplicacions web

Bloc 1: 88 hores (6 hores setmanals).

Requisit per a la matrícula: haver superat els mòduls M02 i M05.

Bloc 2: 110 hores (7 h setmanals).

Inclou pràctica virtual obligatòria

Requisit per a la matrícula: haver superat els mòduls M02 i M05.

Impartició: setembre i febrer

11) M06 - Seguretat informàtica

Bloc 1: 132 hores (9 hores setmanals)

Requisit per a la matrícula: haver superat els mòduls M05 i M07.

Impartició: febrer

12) M13 - Formació en centres de treball (FCT)

Mòdul presencial de 350 hores en un centre de treball (pot ocupar més d’un semestre, segons les hores que s’hi puguin dedicar).

Requisit per a la matrícula: no tenir pendents més de sis blocs o mòduls (exclosa l'FCT) i haver superat M09_UF2

Requisits per a la seva realització: No es pot portar a terme l'FCT en la mateixa empresa en la qual es treballa segons instruccions del Departament d'Ensenyament.

Només està disponible per a la matrícula de l'alumnat antic, que ja ha superat altres mòduls d'aquest cicle formatiu a l'IOC.

Impartició: setembre i febrer

13) M12 – Síntesi

Bloc 1: 99 hores (7 hores setmanals). Inclou jornada tècnica presencial obligatòria (en una sola seu per a tot el territori).

Es treballa en equip al llarg de tot el mòdul.

Requisit per a la matrícula: tenir superats (o cursar en el semestre en què es fa la matrícula) tots els mòduls del cicle, excepte la FCT (en el cas dels mòduls de dos blocs, cal estar cursant el bloc 2).

Només està disponible per a la matrícula de l'alumnat antic, que ja ha superat altres mòduls d'aquest cicle formatiu a l'IOC.

Impartició: setembre i febrer

 

Correspondència entre plans d’estudis

 

Crèdits de la LOGSE
CFGM - Explotació de sistemes informàtics

Mòduls de la LOE
CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes

C01 - Instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals M05 - Xarxes locals
C02 - Instal·lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics M01 - Muntatge i manteniment d'equips
C03 - Implantació i manteniment d'aplicacions ofimàtiques i corporatives M03 -Aplicacions ofimàtiques
C05 - Instal·lació i manteniment de serveis d'Internet M07 -Serveis de xarxa
C06 - Manteniment de portals d'informació M08 - Aplicacions web
C07 - Administració, gestió i comercialització en la petita empresa M10 - Empresa i iniciativa emprenedora
C08 - Sistemes operatius en entorns monousuari i multiusuari M02 - Sistemes operatius monolloc
M04 - Sistemes operatius en xarxa
C10 - Comunicació empresarial en llengua estrangera M11 - Anglès
C11 - Formació i orientació laboral M09 - Formació i orientació laboral
C12 - Formació en centres de treball M13 - Formació en centres de treball
C13 - Síntesi M12 - Síntesi