L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

CFGM - Emergències sanitàries

Aquest cicle no s'oferta al públic en general, només als treballadors del sector que pertanyin a alguna empresa que hagi signat un conveni amb el Departament d'Ensenyament.

La matrícula s'ha de fer a través de l'empresa.

 

 

El cicle

 

Titulació

Tècnic o tècnica en emergències sanitàries

 

Aquesta titulació permet:

 • accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar),
 • accedir a la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica),
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior amb determinades condicions, o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant prèviament el batxillerat o el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior o bé, un cop superada la prova d’accés

 

 

Normativa

 

Decret 123/2012 de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries.

 

Competència general

Traslladar el pacient al centre sanitari, prestar atenció sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i de teleassistència sanitària, i col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d'una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

 

Àmbit professional i de treball

Sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d'atenció sanitària i psicològica inicial, en reparació i desenvolupament de la logística sanitària davant d'una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe, així com participant en la preparació dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles de l'àmbit de la protecció civil.

 

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Personal tècnic en transport sanitari

 • Personal tècnic en emergències sanitari

 • Personal operador de teleassistència.

 • Personal operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.

 

Itinerari formatiu

Per a les persones que a més d’estudiar a l’IOC treballen i/o tenen obligacions familiars es recomanar distribuir els mòduls del cicle de la manera següent:

 • semestre 1: M10B1, M11 i M13

 • semestre 2: M10B2, M08, M09 i M12

 • Semestre 3: M02, M07 i M14

En el cas que un alumne cursi només alguna unitat formativa, es recomana distribuir les unitats formatives tenint en compte l'itinerari formatiu dels mòduls del cicle, abans esmentat.

L'itinerari de les seves Unitats formatives de cadascun dels blocs es detalla  en el document d'Organització dels mòduls en unitats formatives

L’itinerari formatiu indica, per a cada un dels mòduls:

 • el contingut,

 • si és d’un o de dos semestres o blocs,

 • la durada total  dels mòduls en hores,

 • les hores de dedicació setmanal recomanada (entre parèntesis),

 • si hi ha algun requisit per fer la matrícula,

 • altres observacions.

 

SA30 CFGM – Emergències sanitàries

2000 hores, 15 mòduls

 

Observacions

 • Aquest cicle, la seva impartició va dirigida només a aquelles persones que pertanyen al col·lectiu singular de les emergències sanitàries per tal d'atendre a les necessitats detectades de reciclatge, promoció o adaptació professional de les empreses del sector.

 • Aquest cicle, la seva oferta només abasta uns mòduls determinats segons els convenis de col·laboració signats amb diferents empreses del sector i que són els que estan explicitats més avall.

 • En funció de la seva durada, hi ha mòduls que s'imparteixen durant un semestre (bloc 1) i hi ha mòduls que s'imparteixen durant dos semestres (bloc 1 i bloc 2)

 • Els mòduls s'organitzen i s'avaluen per unitats formatives que tenen una durada determinada: Organització dels mòduls en unitats formatives.

 • La durada, l'itinerari i les recomanacions o els requisits per a la matrícula de les seves Unitats formatives  es troben en el document d'Organització dels mòduls en unitats formatives.

 

1) M10 - Anatomofisiologia i patologia bàsica

Bloc 1: 63 hores (4 hores setmanals)

Bloc 2: 69 hores (5 hores setmanals)

2) M11 - Formació i orientació laboral

Bloc 1: 99 hores (7 h setmanals)

3) M13 - Anglès tècnic

Bloc 1: 99 hores (7 hores setmanals)

Nivell recomanat:A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües

4) M08 - Plans d’emergències i dispositius de risc

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

5) M09 - Teleemergències

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

6) M12 - Empresa i iniciativa emprenedora

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

7) M02 - Logística sanitària en emergències

Bloc 1: 99 hores (7 hores setmanals).

8) M07 - Suport psicològic en situació d’emergències

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

9) M14 - Síntesi

Bloc 1: 66 hores (4 hores setmanals)

Treball en equip al llarg de tot el mòdul (es recomana cursar simultàniament només un altre mòdul on es treballi en equip).