L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Requisits d’accés

 

Informació del Departament d'Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

 

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits indicats a continuació.

Tenir un dels títols següents:

 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)*
 • Títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar (CFGM o FP1)
 • Títol per accedir a un cicle formatius de grau superior
 • Títol d'altres estudis equivalents a efectes acadèmics  

Haver superat:

 • El curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
 • El segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés a cicles formatius de grau superior a qualsevol CF de Formació Professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats, per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà han d'haver superat una prova d'accés.

Estan exemptes de fer la prova d'accés, i podran accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, les persones que hagin superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 45 o hi hagin accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

(*) Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundària:

 • Títol de tècnic/a auxiliar (FP1 d'abans) de qualsevol especialitat
 • Títol de batxillerat superior, tècnic o laboral del pla d’estudis del 1953 o del 1957
 • Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matèries pendents entre els dos cursos)
 • Títol d’oficial industrial (obtingut abans del 1975)

No permeten l’accés als cicles formatius de grau mitjà els títols següents:

 • Graduat escolar de l’antiga EGB (pla d’estudis del 1970)
 • Batxillerat elemental (pla d’estudis del 1953 o del 1957)

 
Documentació que cal presentar

Si el requisit és tenir el títol, és imprescindible acreditar-lo, i no es podran matricular només amb un certificat de qualificacions. En aquest cas caldrà presentar:

 • Una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares o bé del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d'expedició del títol, sempre que no hagin transcorregut més de 2 anys des de la data d'expedició del resguard.
 • Voluntàriament i només per a l'adjudicació de places, un certificat original o compulsat amb la qualificació mitjana calculada sobre 10 punts amb la qual s'ha obtingut el títol, expedit pel centre on es varen cursar els estudis. Si només es presenta el títol i no hi consta, s'atribuirà la qualificació mitjana de 5,00. No s'acceptaran els certificats sense el càlcul de la qualificació mitjana o si està calculada amb un altre sistema de puntuació.

Si el requisit és haver superat uns estudis que no tenen títol s'hauran de matricular aportant el certificat original o compulsat corresponent segons el cas:

 • Les persones que han superat el curs de formació específic per a l'accés al cicles de grau mitjà (CAM) han de presentar el certificat de superació del curs, firmat i segellat pel centre on van fer el curs.
 • Els cursos de BUP es poden acreditar amb el certificat de qualificacions o amb una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat (cal fotocopiar la pàgina de dades personals i les pagines de les qualificacions de tots els cursos).
 • Les persones que han superat els mòduls obligatoris (A i B) d'un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) han de presentar la certificació acadèmica expedida, signada i segellada, pel centre o entitat on l'ha cursat.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys han de presentar el certificat de superació de la prova (no són vàlids els certificats de la universitat que acrediten la superació d'algunes assignatures).
 • Les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior han de presentar el certificat de superació de la prova, firmat i segellat pel centre on es va fer la prova.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys han de presentar el certificat d'aquesta prova.
 • Les persones que han accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat han de presentar el certificat que acrediti l'accés a la universitat.

 Informació sobre compulsa de documents

 

Accés als cicles formatius de grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits indicats a continuació.

Tenir un dels títols següents:

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) (1)
 • Títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista (CFGS o FP2)
 • Títol de qualsevol estudi universitari o equivalent (2)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM d'FP), si queden places vacants, amb determinades condicions (3)

Haver superat:

 • El segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • El curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU)
 • El curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS), fins a 2016 inclòs
 • El curs de preparació per a l'accés a CFGS (CAS) a partir de 2017 inclòs, sempre que es disposi d'un títol d'un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional (no s'accepten els CFGM d'Arts plàtiques i disseny ni els CFGM d'Ensenyaments esportius)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats, per accedir a un cicle formatiu de grau superior han d'haver superat una prova d'accés.

Estan exemptes de fer la prova d'accés, i podran accedir a un cicle formatiu de grau superior, les persones que hagin superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 45 o hi hagin accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

(1) Són equivalents al títol de batxillerat (LOGSE o LOE):

 • Curs d’orientació universitària (COU) del pla d’estudis del 1970
 • Curs preuniversitari (PREU) del pla d’estudis del 1953 o del 1957
 • Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
 • Títol de mestratge industrial
 • Títol de mestratge industrial o mercantil (anterior al 1975)
 • Graduat en arts aplicades i oficis artístics

(2) Títols universitaris

 • Els títols universitaris que donen accés als cicles formatius han de ser oficials i homologats (estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori de l'Estat espanyol).
 • Els títols propis d'una universitat no són vàlids per a l'accés als cicles formatius. Aquests títols corresponen a estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix.
 • Només s'acceptaran els màsters universitaris que són necessaris per a l'obtenció d'un títol universitari. No s'acceptaran els màsters de formació complementària.

(3) Condicions dels CFGM

No s'accepten els CFGM d'Arts plàtiques i disseny ni els CFGM d'Ensenyaments esportius. Només s'accepten els CFGM de Formació professional.

Si s'aporta només un CFGM d'FP com a requisit d'accés, tindran prioritat les altres persones que aportin altres tipus de requisits d'accés.

Si queden places vacants, la seva prioritat serà primer si el CFGM és afí al CFGS al qual es vol matricular, i per últim si el CFGM no és afí. Consulteu l'apartat següent sobre l'adjudicació de places.

 

Adjudicació de places a un CFGS

Per a l'admissió en els ensenyaments del cicle superior de formació professional, si hi ha més demanda que places, l'Institut Obert de Catalunya prioritzarà:

 1. Les persones que tinguin títol de Batxillerat o estudis equivalents, o hagin superat el curs específic d'accés (sempre que tinguin el títol d'un CFGM), o la prova d'accés, o estiguin exempts d'aquesta prova o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés.
 2. Les persones que al·leguin únicament un títol de tècnic (CFGM) que sigui afí al CFGS al qual es vol matricular, és a dir, si la família del CFGM es troba en la mateixa agrupació de la família del CFGS, segons les taules de les opcions A, B i C per a les proves d'accés a un CFGS.
 3. Les persones que al·leguin únicament un títol de tècnic (CFGM) que no sigui afí al CFGS al qual es vol matricular, és a dir, si la família del CFGM no es troba en la mateixa agrupació de la família del CFGS, segons les taules de les opcions A, B i C per a les proves d'accés a un CFGS.

Dins d'aquestes prioritats les sol·licituds s'ordenaran per major qualificació de l'acreditació acadèmica al.legada

 

Documentació que cal presentar

Si el requisit és tenir el títol, és imprescindible acreditar-lo, i no es podran matricular només amb un certificat de qualificacions. En aquest cas caldrà presentar:

 • Una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares o bé del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d'expedició del títol, sempre que no hagin transcorregut més de 2 anys des de la data d'expedició del resguard.
 • Voluntàriament i només per a l'adjudicació de places, un certificat original o compulsat amb la qualificació mitjana calculada sobre 10 punts amb la qual s'ha obtingut el títol expedit pel centre on es varen cursar els estudis. També es pot aportar la targeta de les PAAU si s'ha superat el BUP i el COU on hi consta la qualificació mitjana de l'expedient i la qualificació de les proves (La qualificació mitjana que es farà constar per a l'adjudicació de places és la mitjana de l'expedient, atès que no cal haver superat les PAAU per accedir a un cicle formatiu). Si només es presenta el títol i no hi consta la qualificació mitjana, s'atribuirà la qualificació mitjana de 5,00. No s'acceptaran els certificats sense el càlcul de la qualificació mitjana o si està calculada amb un altre sistema de puntuació.

Si el requisit és haver superat uns estudis que no tenen títol s'hauran de matricular aportant el certificat original o compulsat corresponent segons el cas:

 • Certificat de superació del segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, expedit pel centre on el van superar.
 • El curs d’orientació universitària (COU) s’acredita amb un certificat acadèmic oficial de superació del COU, expedit pel centre on es varen cursar els estudis, o amb una fotocòpia compulsada de la targeta de la prova d’accés a la universitat (PAAU).
 • El curs preuniversitari (PREU) s’acredita amb un certificat acadèmic oficial de superació del PREU, expedit pel centre on es varen cursar els estudis.
 • Les persones que han superat el curs de formació específic per a l'accés al cicles de grau superior (CAS) fins al 2016 inclòs, han de presentar el certificat de superació del curs, firmat i segellat pel centre on van fer el curs.
 • Les persones que han superat el curs de preparació per a l'accés a CFGS (CAS) a partir de 2017 inclòs, han de presentar el certificat de superació del curs, firmat i segellat pel centre on van fer el curs, així com el títol d'un cicle formatiu de grau mitjà (com s'explica en l'apartat anterior sobre presentació de títols).
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys han de presentar el certificat de superació de la prova (no són vàlids els certificats de la universitat que acrediten la superació d'algunes assignatures).
 • Les persones que han superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior han de presentar el certificat de superació de la prova, firmat i segellat pel centre on es va fer la prova, on consti el cicle formatiu al qual es volen matricular.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys han de presentar el certificat d'aquesta prova.
 • Les persones que han accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat han de presentar el certificat que acrediti l'accés a la universitat.

  Informació sobre compulsa de documents

 

Simultaneïtat d’estudis presencials i a distància

Sempre que no es matriculin els mateixos crèdits, mòduls o unitats formatives, és possible estudiar simultàniament un cicle de formació professional en la modalitat presencial i en la modalitat a distància. 

Les persones que vulguin presentar-se a les proves lliures per a l'obtenció d'un títol de formació professional específica o bé es presentin a un procés d'acreditació de competències professionals, no poden estar matriculades als mòduls, crèdits o unitats formatives dels quals volen examinar-se o acreditar-ne la competència professional. 

Encara que es cursi un cicle formatiu en un centre presencial, per accedir a un cicle formatiu a l’IOC cal presentar la documentació que acredita el requisit acadèmic d’accés (titulació o certificat, segons el cas).

Les persones que tinguin mòduls, crèdits o unitats formatives del mateix cicle formatiu superats en altres centres o en proves lliures o bé reconeguts per programes d'acreditació de competències professionals, no han d'aportar cap certificat de qualificacions o dels reconeixements en el moment de la matrícula. Per incorporar aquestes qualificacions o reconeixements a l'expedient de l'IOC, caldrà aportar aquests certificats (no són vàlids els butlletins de notes o els informes d'avaluació) durant un semestre en què estiguin matriculats, en un termini específic per fer-ho (març i octubre).

Les persones que han cursat un cicle formatiu diferent del que volen cursar a l'IOC, podran demanar les convalidacions directes que corresponguin, per exemple, dels crèdits transversals (que es cursen a diferents cicles formatius). Aquestes convalidacions tampoc s'han de demanar en el moment de fer la matrícula sinó una vegada iniciat el semestre dels estudis i en els períodes establerts (març i octubre).

 

 

Homologació de títols estrangers

Les persones que volen accedir als cicles formatius i tenen una titulació pròpia d’un sistema educatiu estranger han de demanar-ne l'homologació o convalidació o grau acadèmic corresponent.

Homologació de títols i estudis de sistemes educatius estrangers

Les persones que han sol·licitat al Departament d'Ensenyament l'homologació o convalidació d’un títol i encara no han obtingut la resolució corresponent només es poden matricular si presenten el volant d’inscripció condicional vigent i es comprometen a comunicar a l’IOC la resolució quan la tinguin.

El volant manté la vigència únicament durant el curs acadèmic en què s’hagi realitzat aquesta inscripció, fins a la data de la signatura de l’acta de l’avaluació final. Per aquest motiu, l'alumne/a que es matriculi amb un volant d'inscripció condicional:

 • En el semestre 1: no li servirà el volant de qualsevol semestre anterior. Si presenta un volant nou, li servirà per al semestre 1 i semestre 2.
 • En el semestre 2: li servirà el volant del semestre 1 del mateix curs acadèmic o pot aportar-ne un de nou que només li servirà per al semestre 2.

A les persones que accedeixin amb el volant d'inscripció condicional se'ls atribuirà la qualificació mitjana de 5,00 als efectes d'adjudicació de places. Així mateix, les persones que ja tinguin homologat un títol estranger però no hagin sol·licitat el reconeixement de la qualificació mitjana, també se'ls atribuirà la qualificació de 5,00 als efectes d'adjudicació de places. 

L’IOC no podrà expedir cap certificat ni títol sense la resolució del reconeixement del títol que permet l'accés al cicle formatiu.

 

 

Compulsa de fotocòpies de documents

La compulsa és l’acreditació oficial que la fotocòpia d’un document coincideix amb l’original.

Poden compulsar les fotocòpies dels documents que s'han de lliurar a l'IOC:

 • Les notaries
 • L'organisme emissor de la documentació
 • La secretaria de l'IOC (cal lliurar personalment el document original i la fotocòpia)
 • Un centre de suport d'FP només si es tracta de documentació per a la matrícula de l'alumnat nou (cal lliurar personalment el document original i la fotocòpia).

Pot autenticar la fotocòpia d'un document:

 • L'organisme que ha expedit el document original.

En ambdós casos, compulsa o autenticació, es fa constar que la fotocòpia del document és idèntica a l'original.

No s'accepten fotocòpies compulsades per organismes que no tenen cap relació amb el document original (a no ser que es tracti d'una notaria que dóna fe pública) i, per tant, no són vàlides les fotocòpies compulsades per un organisme diferent que pot autenticar la fotocòpia (qui ha emès el document original) o del que rep la fotocòpia del document (secretaria de l'IOC o un centre de suport d'FP només en el cas de la matrícula de l'alumnat nou). Per tant, no s'acceptaran documents compulsats per Ajuntaments, Consells Comarcals, Policia, Correus,...

Les oficines de correus no compulsen documents: el segell de correus en un document només acredita la data de lliurament d’aquest document a l'oficina de correus.

Atenció! Els documents compulsats han de tenir la compulsa a totes les pàgines que continguin les dades necessàreis per a la finalitat a que està destinat el document (per exemple, on hi hagi les dades de la persona, les dades i segell de l'emissor, les dades dels estudis i qualificació mitjana, etc.).