L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Preguntes més freqüents

 • Què suposa iniciar els estudis en el segon semestre?
Els estudis d'FP a l'IOC es poden començar en qualsevol dels dos semestres, per tant, iniciar els estudis en el segon semestre no suposa cap impediment. Encara que la matrícula es faci per al segon semestre, els mòduls o crèdits als quals s'inscriu l'alumnat són els primers de l'itinerari formatiu recomanat i, per tant, es comença des del principi.

 

 • Quantes hores cal dedicar a l'estudi?
L'organització dels ensenyaments a distància és molt flexible i permet que cadascú adapti l'horari a les seves possibilitats. La recomanació de l'IOC és cursar, com a màxim, quatre mòduls o crèdits en un semestre (es necessiten aproximadament 30 hores setmanals). El més freqüent, però, és cursar dos o tres mòduls o crèdits al semestre.
 
 • Quant de temps es necessita per obtenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu?
No hi ha un temps estàndard sinó que depèn de diversos factors:
 • el temps de què disposa cadascú,
 • els crèdits/mòduls o UF que es poden convalidar perquè s'han superat en estudis anteriors,
 • els crèdits/mòduls o UF dels quals es pot sol·licitar l'exempció, Si es té experiència professional demostrable com a tècnic/a del cicle formatiu, es pot sol·licitar l'exempció de la formació pràctica en centres de treball un cop s'han superat la majoria dels crèdits/mòduls del cicle formatiu.
 • les competències relacionades amb els crèdits/mòduls del cicle formatiu que es poden acreditar, mitjançant algun dels programes d'acreditació de competències professionals (Qualifica't, Reconeixement, Acredita't o Certificat de professionalitat) o la prova per a l'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior.

 

 • Quins coneixements informàtics cal tenir per estudiar a distància?
Cal tenir els coneixements bàsics que permeten usar un editor de textos, navegar per Internet i utilitzar el correu electrònic. Les persones que es matriculen per primera vegada han de fer el Taller aprendre en línia per assegurar el coneixement de les eines d'aprenentatge necessàries per treballar en un entorn virtual.

 

 • De quins mitjans informàtics cal disposar per estudiar a distància?
Cal disposar d'un PC o un ordinador portàtil amb connexió a Internet. L'IOC no garanteix l'accés a tots els recursos de les aules a les persones que fan servir un Macintosh.

 

 • És obligatori cursar el mòdul/crèdit de formació en centres de treball (FCT) per obtenir el títol?
Sí. Cal cursar i superar el mòdul/crèdit d'FCT o haver-ne obtingut l'exempció perquè s'ha acreditat experiència professional en el sector al qual pertany el cicle (vegeu el pla d'activitats de cada cicle formatiu).

 

 • Què és el mòdul/crèdit de síntesi o projecte?
És un mòdul/crèdit que es troba al final de l'itinerari de molts cicles formatius i que, generalment, consisteix en l'elaboració d'un treball o d'un projecte en equip que té l'objectiu d'integrar els coneixements adquirits al llarg del cicle, de manera global i interrelacionada.

 

 • El graduat escolar permet accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?
No, perquè el graduat escolar que s'obtenia en acabar l'antiga EGB no és equivalent al graduat en educació secundària actual.

 

 • Qualsevol especialitat d'FP1 permet accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?
Sí, el títol de tècnic o tècnica auxiliar (de qualsevol especialitat) obtingut en superar el primer grau d'FP1 permet accedir a qualsevol cicle de grau mitjà.

 

 • Si s'ha cursat fins al segon curs de BUP però no s'han superat totes les assignatures, es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?
Sí, sempre que no es tinguin més de dues matèries pendents entre els dos cursos de BUP.

 

 • Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà sense cap titulació acadèmica?
Només si se supera la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà que cada any convoca el Departament d'Ensenyament.

 

 • Un títol universitari permet accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?
Sí, perquè qualsevol títol universitari oficial és superior a qualsevol títol que permet l'accés als cicles de grau mitjà.

 

 • El títol del BUP permet accedir a un cicle formatiu de grau superior?
No, perquè el BUP no és equivalent al batxillerat (ni LOGSE ni LOE). Les persones que han estudiat amb plans extingits només poden accedir a un cicle de grau superior si var cursar i aprovar el COU o el PREU.

 

 • Qualsevol especialitat d'FP2 permet accedir a un cicle formatiu de grau superior?
Sí, perquè el títol de tècnic o tècnica especialista que s'obtenia en aprovar el segon grau d'FP2 dóna accés a qualsevol cicle de grau superior.

 

 • Com es pot acreditar la superació del curs d'orientació universitària (COU)?
Com que no hi ha un títol de COU pròpiament dit, cal demanar un certificat acadèmic al centre on es va cursar (cal que hi consti la qualificació mitjana obtinguda).

 

 • Si s'ha superat la prova d'accés per a un cicle de grau superior determinat, se'n pot cursar un altre?
No, només es pot accedir als cicles formatius que consten en el certificat de superació de la prova d'accés.

 

 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys superada, permet l'accés a un CFGS?
Sí, la superació d'aquesta prova dóna accés directe (sense haver de fer cap tràmit) a qualsevol cicle de grau superior; només cal presentar el document que acredita la superació de la prova.

 

 • Un títol universitari permet accedir a un cicle de grau superior?
Sí, perquè qualsevol títol universitari oficial és superior a qualsevol títol que permet l'accés als cicles de grau superior.

 

 • Un títol acadèmic obtingut a l'estranger permet accedir a un cicle formatiu?
No directament perquè abans cal demanar al Departament d'Ensenyament que faci l'homologació o convalidació del l'estudi per l'equivalent en el sistema educatiu espanyol. Les persones que han iniciat els tràmits d'homologació o convalidació es poden matricular si presenten el volant d'inscripció condicional per al mateix curs acadèmic, però per a la matrícula d'un altre curs hauran d'acreditar els estudis homologats o presentar un nou volant d'inscripció condicional.
 
Podeu ampliar la informació a l'apartat Convalidació de títols estrangers publicat al web de l'IOC.

 

 • Què cal fer per demanar l'homologació o la convalidació d'un títol obtingut en un sistema educatiu estranger?
Cal adreçar-se al Departament d'Ensenyament.

 

 • Quina documentació es necessita per acreditar els requisits acadèmics d'accés al un cicle formatiu?
Consulteu l'apartat Requisits d'accés