L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Matriculació

 

Informació general

Abans de formalitzar la sol·licitud de matrícula és important haver llegit la informació sobre els requisits d’accés i els cicles formatius. A més, cal que disposeu d’una adreça de correu electrònic per poder rebre informació (ha de ser una adreça activa i que consulteu habitualment).

La matrícula als cicles de formació professional es fa de manera telemàtica i només el lliurament de la documentació es pot fer de manera presencial.

El procediment de matrícula serà diferent segons si es tracta d'alumnat nou o alumnat antic.

Alumnat nou

Es considera alumnat nou les persones que no han cursat mai cap estudi de formació professional a l’IOC i l’alumnat matriculat a l’IOC per estudiar el graduat en educació secundària, el batxillerat, idiomes, el curs d'accés a cicles de grau superior, els curs de preparació per a la prova d'accés als cicles de grau superior, les proves d'avaluació lliures o qualsevol altre estudi que no sigui cursar un cicle formatiu d'FP.

La sol·licitud de matrícula de l'alumnat nou només es pot presentar per a un únic cicle formatiu.

Tenint en compte el perfil de l'alumnat d'aquests estudis i amb l'objectiu de donar servei al màxim de persones, la matrícula de l'alumnat nou està limitada a un nombre de crèdits, mòduls, blocs o unitats formatives que suposin com a màxim un total de 330 hores semestrals.

Alumnat antic

Es considera alumnat antic les persones que cursen un cicle formatiu a l'IOC o que l'han cursat en semestres anteriors, encara que no hagin superat cap crèdit/mòdul, bloc o UF.

 

Terminis 

Primer semestre
(curs 2017-2018)

alumnat nou

del 3 al 12 de maig del 2017

alumnat antic

del 6 al 15 de juny del 2017 (Vegeu la Nota 1 i la Nota 2)

Segon semestre
(curs 2017-2018)
alumnat nou

del 14 al 24 de novembre del 2017

alumnat antic del 30 de gener al 7 de febrer del 2018 (Vegeu la Nota 1 i la Nota 2)


Nota 1.
 L'alumnat que hagi estat matriculat a un cicle formatiu a l'IOC i no hagi superat cap mòdul, crèdit, bloc o unitat formativa (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions) ha de sol·licitar la readmissió, és a dir, ha de tornar a sol·licitar plaça per al proper semestre si vol tornar-se a matricular en el mateix cicle formatiu. 

Només es pot fer una única sol·licitud de readmissió per semestre i s'ha de fer telemàticament a través de la secretaria virtual (Secretaria FP > Entrada dades > pestanya Tràmits > Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu), sense que s'hagi de presentar cap documentació en paper. Els terminis per fer aquesta sol·licitud són:

 • 1r semestre (curs 2017-2018): no serà necessari demanar una readmissió
 • 2n semestre (curs 2017-2018): no serà necessari demanar una readmissió

Per tant, les persones que varen estar matriculades en un cicle formatiu a l'IOC i en el seu expedient no hi consta cap qualificació superada a l'IOC podran matricular-se al mateix cicle formatiu en el període de matrícula de l'alumnat antic sense demanar cap readmissió.

  

Nota 2. L'alumnat que està o hagi estat matriculat en un cicle formatiu a l'IOC i vulgui cursar-ne un altre ha de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, durant els períodes següents:

 • 1r semestre (curs 2017-2018): del 3 al 12 de maig de 2017
 • 2n semestre (curs 2017-2018): del 14 al 24 de novembre de 2017

Atenció! L'alumnat que hagi estat matriculat a l'IOC als cicles LOGSE que s'han extingit i ja tingui crèdits superats (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions), podrà matricular-se als cicles equivalents en LOE sense demanar un canvi de cicle, és a dir, sense la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu.

Només es pot fer una única sol·licitud per semestre i s'ha de fer telemàticament a través de la Secretaria FP (Secretaria FP > Entrada dades > pestanya Tràmits > Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu), havent de presentar només la documentació en paper que acrediti els requisits acadèmics d'accés al cicle formatiu si no s'ha presentat prèviament.

L'alumnat antic que sol·liciti l'accés a un altre cicle formatiu per al segon semestre del curs 2017-2018 participarà en el procés d'adjudicació de places junt amb l'alumnat nou del mateix semestre i, si obté una plaça per al cicle sol·licitat, podrà matricular-se en un termini especial: previsiblement serà del 2 al 7 de febrer de 2018.

Per conèixer si la seva sol·licitud s'ha atorgat o denegat, s'ha de consultar la resolució en el mateix tràmit. Només si consta com a atorgada podrà matricular-se al nou cicle formatiu demanat. Es podran presentar reclamacions per errors en la resolució d'aquesta sol·licitud. Per al segon semestre, la resolució es podrà consultar a partir del dia 30 de gener de 2018 i les reclamacions es podran presentar del 30 de gener al 2 de febrer de 2018.

L'alumnat que hagi tramitat aquesta sol·licitud i es vulgui matricular al cicle demanat i a un altre que ja cursa, només pot fer una única matrícula i ha d'esperar a aquestes dates. NO ha de matricular-se abans encara que l'aplicatiu de matrícula li permeti, i si ho fa, ja no podrà matricular-se al cicle demanat encara que se li hagi atorgat.

A la guia de matrícula de l'alumnat antic que es publicarà en el mes de gener de 2018 hi haurà la informació sobre els procediments per consultar si la sol·licitud s'ha atorgat o denegat i per presentar reclamacions per errades de l'IOC.

Podeu consultar les dates provisionals a l'apartat de l'Alumnat antic del Calendari del 2n semestre de 2017-18

 

Adjudicació de places

Per a l'adjudicació de places a l'alumnat antic que hagi sol·licitat l'accés a un altre cicle formatiu se seguiran els mateixos criteris que per a l'alumnat nou. El total de places que s'ofereixen són per a l'alumnat nou més l'alumnat antic que demana un canvi de cicle formatiu. El criteri que s'aplica per adjudicar les places és la qualificació mitjana numèrica (de 5 a 10) dels requisits acadèmics d'accés.

 

Documentació

No més tard de l’últim dia del període de sol·licitud de matrícula, la documentació necessària per formalitzar la inscripció s’ha de lliurar (personalment o per correu postal) a la seu central de l’IOC de Barcelona o en un dels centres de suport d'FP.

La documentació en paper necessària per formalitzar la sol·licitud de matrícula és:

 • Sol·licitud de matrícula que s'obté a la secretaria virtual després d’haver completat les dades personals, escollit els crèdits/mòduls del cicle formatiu i signar-la.
 • Fotocòpia del document identificatiu vigent (DNI, NIE o passaport)
 • Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu del compliment dels requisits d’accés.
  • Si el requisit és tenir el títol, és imprescindible presentar-lo, i no es podran matricular només amb un certificat de qualificacions.
  • Per al mateix requisit d'accés al·legat cal acreditar la seva qualificació mitjana numèrica (de 5 a 10, amb un màxim de dos decimals) i presentar un certificat apart si en el document principal (títol, etc.) no hi consta. Si es disposa d'un document amb una qualificació mitjana calculada de forma diferent, cal demanar al centre on s'han finalitzat els estudis un nou certificat amb la qualificació mitjana calculada com s'indica. Si no es presenta, s'assignarà un 5,00. 
  • Segons la normativa vigent, si el nombre de sol·licituds rebudes és superior a les places que s'ofereixen, l'assignació de places es farà tenint en compte la qualificació mitjana dels estudis aportats com a requisit d'accés. 

A més a més, segons la situació de cada persona:

 • Original o fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el dret a la bonificació o l’exempció en el pagament de la matrícula, excepte si s'han d'aportar beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (es presentaran en un altre moment del curs acadèmic) o si l'alumne/a és menor d'edat en matrícules a un cicle formatiu de grau mitjà. És imprescindible demostrar la vigència d'aquesta documentació en el moment del pagament per obtenir el dret que li correspongui.
 • Documentació que acrediti alguna de les circumstàncies previstes per a l'accés a la reserva de places.
 • Les persones que tenen entre 16 i 18 anys han de presentar sol·licitud d’autorització de matrícula on s'indiqui el motiu pel qual no ho pot cursar en la modalitat presencial, junt a una fotocòpia del document d'identificació del tutor/a legal que signarà aquesta sol·licitud i d'algun document original o compulsat (certificat, informe oficial, etc.) on es justifiquin aquestes causes.
 • Original o fotocòpia compulsada d'un document oficial (certificat mèdic, informe mèdic, resolució mèdica, etc.) on es descrigui el tipus de discapacitat permanent que té l'alumne i justifiqui que requereix necessitats específiques per a realitzar proves presencials. També es pot presentar durant el curs. És important tenir en compte que l'IOC no pot garantir que les necessitats de l'alumne puguin ser ateses.

A la guia de matrícula del semestre hi haurà informació més detallada. És imprescindible consultar-la i seguir les seves instruccions.

L'IOC no disposa de registre administratiu, per tant, la documentació no es pot presentar a qualsevol oficina de l'administració pública. Només es pot presentar a les oficines de l'IOC de Barcelona i, per la matrícula de l'alumnat nou, també als centres de suport d'FP que recullen documentació en els processos de matrícula de l'alumnat nou. Si la documentació es lliura per correu postal o missatgeria, cal que hagi arribat a l'IOC de Barcelona dins el termini indicat.

 

Preus

Informació del curs 2017-2018

Podeu consultar-los a: http://ioc.xtec.cat/educacio/secretaria-preus-publics

 

Places disponibles

Places disponibles per al 2n semestre del curs 2017-2018

La publicitat de les places disponibles està regulada per la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril.

L’oferta de places s'ajusta a les perspectives d’inserció laboral i a la possibilitat d'oferir una garantia de qualitat en els ensenyaments. A continuació es detallen les places disponibles del proper semestre per a l'alumnat nou de cadascun dels cicles.

 • Gestió administrativa GM: 250 places
 • Instal·lacions elèctriques automàtiques GM: 130 places
 • Cures auxiliars d'infermeria GM: 220 places
 • Atenció a les persones en situació de dependència GM: 125 places
 • Sistemes microinformàtics i xarxes GM: 170 places
 • Administració i finances GS: 400 places
 • Educació infantil GS: 300 places
 • Prevenció de riscos professionals GS: 150 places
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa GS: 170 places
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS: 200 places
 • Integració Social GS: 375 places
 • Assistència a la direcció GS: 250 places
 • Gestió de vendes i espais comercials GS: 200 places
 • Desenvolupament d'aplicacions web GS: 180 places
 • Comerç internacional GS: 200 places
 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius GS: 100 places

 

Adjudicació de places

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, s'apliquen els criteris de prioritat i de reserves de places establerts a la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril. El criteri de prioritat consisteix en la major qualificació de l’acreditació acadèmica requerida en el procés d’admissió; per tant, es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació que dóna accés o la nota final de les proves d’accés.

Si s'aporta un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) com a requisit d'accés per a la matrícula a un cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), només s'admetrà la seva matrícula si queden places vacants després de l'adjudicació de places de la resta de sol·licituds que acreditin altres requisits d'accés i, si en queden, la prioritat s'establirà:

 • primer per a qui aporti un CFGM afí* al CFGS al qual es vol matricular per ordre de qualificació.
 • després per a qui aporti un CFGM no afí* també per ordre de qualificació.

(*) Un CFGM es considera afí si la seva família professional es troba en la mateixa agrupació de la família professional del CFGS al qual es vol matricular, segons les taules de les opcions A, B i C per a les proves d'accés a un CFGS. 

En cas que a la fi del període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula s’hagi aportat una titulació acadèmica suficient per a l’admissió, però no hi consti la mitjana aritmètica numèrica, s'atribuirà la qualificació de 5,00 a efectes d’admissió. En l'apartat 5.3 de la resolució trobareu indicats on us heu de dirigir per obtenir qualificacions numèriques en COU, BUP, FP1 o FP2.

A fi de resoldre les situacions d’empat, s'atribuirà, de forma aleatòria, un número a cada sol·licitud d'inscripció i matrícula, a partir del qual i en ordre ascendent, s’ordenaran les sol·licituds en cada cicle formatiu. Per al 2n semestre del curs 2017-18, seguint el procediment que detalla l'apartat 6 de la resolució abans esmentada, es farà un sorteig del número a partir del qual es farà l'ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d'empat. Aquest sorteig serà el dia 29 de novembre de 2017 a les 11 hores, i es farà públic el mateix dia a les 12 hores.

Reserva de places

La normativa preveu la reserva de places que s'indica a continuació:

a) El 5% de places per a persones que tinguin la declaració legal de minusvalidesa.
b) El 5% de places per a persones que acreditin dificultats especials per cursar els estudis en la modalitat presencial (per exemple, persones a mesures privatives de llibertat o esportistes d'elit). 

En cas que el nombre de persones sol·licitants de places de cadascuna de les reserves sigui superior al de les places disponibles, s’aplicaran els criteris de prioritat establerts amb caràcter general. En cas que les places reservades no es cobreixin, augmentarà el nombre de places per a la resta d'aspirants.

 

Procediment

Alumnat nou

Per començar el procediment cal accedir a la secretaria virtual de l'IOC per donar-se d’alta dins del període de matrícula. L’aplicació proporciona un nom d’usuari o usuària i una contrasenya que permet emplenar el formulari i formalitzar la sol·licitud d'inscripció.

El procés d'inscripció consta de dues parts:

 • Sol·licitud d'inscripció: accés a la secretaria virtual per introduir les dades personals i seleccionar els estudis i, a continuació, presentació de la documentació que es requereix. La documentació es pot presentar a les oficines de l'IOC de Barcelona o en algun dels centres de suport d'FP que recullen documentació en els processos de matrícula de l'alumnat nou o a través de correu certificat. En aquest últim cas ha d'haver arribat a l'IOC de Barcelona dins el termini establert.
 • Matrícula: les persones que hagin obtingut plaça en el procés d'adjudicació de places han de finalitzar la inscripció mitjançant el pagament de l'import de la matrícula.

Guia de matrícula per a l'alumnat nou 2017-18 (S2)

 

Alumnat antic

L’alumnat antic que no tingui qualificats tots els crèdits/mòduls, blocs o UF matriculats en el semestre que finalitza, no podrà formalitzar la matrícula fins més endavant, després de les qualificacions de la PAF2. 

Per a la matrícula, cal accedir al campus de l’IOC des d'aquest mateix web (mitjançant el nom d’usuari o usuària i la contrasenya) i actualitzar les dades, si cal, seleccionar els mòduls o crèdits que es vol cursar durant el proper semestre i fer-ne el pagament.

Situacions especials de l'alumnat antic:

 • Si no s'ha superat cap crèdit/mòdul, bloc o UF d'FP a l'IOC del mateix cicle formatiu al qual es vol matricular (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions) ha d'haver demanat la readmissió (Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu), però per a la matrícula del 2n semestre del curs 2017-18 no serà necessari aquest tràmit.
 • Per accedir a un nou cicle formatiu a l'IOC, diferent del que hagi estat matriculada o s'hagi atorgat en altres convocatòries cal sol·licitar-ho prèviament (Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu) i s'haurà d'esperar a iniciar la matrícula fins la data prevista, la qual serà posterior a la resta d'alumnat antic.

Trobareu més informació a la Nota 1 i Nota 2 de l'apartat dels Terminis i també a la guia de matrícula de l'alumnat antic.

Guia de matrícula per a l'alumnat antic 2017-18 (S2)   

 

Limitació de places en determinats mòduls/crèdits

En el CFGM Cures auxiliars d'infermeria, en el CFGS Educació Infantil i en el CFGS Integració social, determinats mòduls/crèdits tenen les places limitades.

CFGM Cures auxiliars d'infermeria

 • C03 Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment: 150 places
 • C04 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (Bloc 1): 150 places
 • C04 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (Bloc 2): 120 places
 • C09 Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica: 120 places
 • C12 Formació en centres de treball: 75 places

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, les matrícules que no resultin admeses quedaran en reserva fins al semestre següent. Tindran preferència les persones que finalitzin els seus estudis en el mateix semestre i, per a la resta de matrícules, el criteri de prioritat serà la major qualificació mitjana en l'expedient acadèmic del cicle que s'està cursant. Si es produeix una situació d'empat en aquesta qualificació, s'admetran totes aquelles matrícules que tinguin una mateixa qualificació mitjana.

CFGS Educació Infantil

 • M13 Formació en centres de treball: 250 places

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, les matrícules que no resultin admeses quedaran en reserva fins al semestre següent. Es garanteix la plaça a totes les persones que finalitzin els seus estudis en el mateix semestre i, per a la resta de matrícules, el criteri de prioritat serà la major qualificació mitjana en l'expedient acadèmic del cicle que s'està cursant. Si es produeix una situació d'empat en aquesta qualificació, s'admetran totes aquelles matrícules que tinguin una mateixa qualificació mitjana.

CFGS Integració Social

 • M13 Formació en centres de treball: 250 places

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, les matrícules que no resultin admeses quedaran en reserva fins al semestre següent. Es garanteix la plaça a totes les persones que finalitzin els seus estudis en el mateix semestre i, per a la resta de matrícules, el criteri de prioritat serà la major qualificació mitjana en l'expedient acadèmic del cicle que s'està cursant. Si es produeix una situació d'empat en aquesta qualificació, s'admetran totes aquelles matrícules que tinguin una mateixa qualificació mitjana.

 

 

Calendari del 2n semestre de 2017-18

 

Alumnat nou

MATRÍCULA TANCADA

1) Obtenció de nom d'usuari i contrasenya: del 14 de novembre de 2017 (a les 12 hores) fins al 24 de novembre de 2017 (a les 12 hores).

2) Inscripció telemàtica:

 • Sol·licitud de matrícula: del 14 de novembre de 2017 (a les 12 hores) fins al 24 de novembre de 2017 (a les 13 hores).

3) Presentacions de la documentació:

 • Presentació de la sol·licitud i documentació: del 14 de novembre de 2017 (a les 12 hores) fins al 24 de novembre de 2017 dins l'horari de la secretaria de la seu d'FP de l'IOC on es presenti. Consulteu els horaris de les secretaries de la seu central de l'IOC o dels centres de suport d'FP. Si es lliura per correu certificat, ha d'haver arribat dins el termini.
 • Resolució d'incidències comunicades: fins al 13 de desembre de 2017, a les 13 hores.

Sorteig per determinar el número que s'aplicarà per resoldre les situacions d'empat: 29 de novembre de 2017, a les 11 hores. El resultat es farà públic a les 12 hores mitjançant el web.

Publicació de l'adjudicació de places: 15 de desembre de 2017, a les 14 hores.

Autorització per a menors d'edat: les sol·licituds es resoldran del 8 a l'11 de gener de 2018.

4) Reclamacions de l'adjudicació de places per errors de l'IOC (si és el cas):

 • Termini de reclamacions: del 15 de desembre de 2017 (a partir de les 15 hores) fins al 20 de desembre de 2017 (fins a les 13 hores). Les reclamacions es resoldran del 8 a l'11 de gener de 2018.

5) Pagament: del 9 de gener de 2018 (a partir de les 15 hores) fins al 15 de gener de 2018 (a les 19.55 hores).

 

Alumnat antic

Subjecte a possibles canvis fins al 8 de febrer de 2018

1) Sol·licituds prèvies (si és el cas)**:

 • Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu: no serà necessari per a la matrícula del 2n semestre del curs 2017-18
 • Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu: del 14 de novembre de 2017 (a les 14 hores) al 24 de novembre de 2017 (fins a les 23.55 hores).

(**) Consulteu la Nota 1 i Nota 2 de l'apartat dels Terminis i també a la guia de matrícula de l'alumnat antic, i especialment la informació sobre l'obligació de fer aquestes sol·licituds per a la matrícula als nous cicles formatius LOE si havíeu estat matriculats als cicles equivalents LOGSE.

Consulta de l'adjudicació de places (resolució de les sol·licituds): a partir del 30 de gener de 2018.

2) Reclamacions per errades de l'IOC en la resolució de les sol·licituds anteriors (si és el cas): del 30 de gener de 2018 a l'1 de febrer de 2018.

3) Inscripció telemàtica (final ampliat fins a les 23.55h del 7 de febrer de 2018):

 • Alumnat que a la PAF1 ha superat tots els crèdits/mòduls, blocs o UF matriculats: del 30 de gener de 2018 (a les 10 hores) fins al 7 de febrer de 2018 (a les 19 hores)
 • Alumnat que a la PAF1 no ha superat tots els crèdits/mòduls, blocs o UF matriculats: a partir de l'1 de febrer de 2018 a la tarda, fins al 7 de febrer de 2018 (a les 19 hores).
 • Alumnat que hagi demanat l’accés a un altre cicle formatiu***: a partir del 2 de febrer de 2018 (a les 10 hores), fins al 7 de febrer de 2018 (a les 19 hores).

 (***) L'alumnat que hagi tramitat aquesta sol·licitud i es vulgui matricular al nou cicle demanat, només pot fer una única matrícula i ha d'esperar a aquestes dates encara que se li denegui la sol·licitud i només es matriculi al cicle que ja ha cursat o se li va atorgar en un altre semestre. NO ha de matricular-se a cap cicle abans d'aquesta data encara que l'aplicatiu li permeti, i si ho fa, ja no podrà matricular-se al nou cicle demanat encara que se li hagi atorgat.

4) Presentació documentació (només si s'ha de presentar alguna documentació nova en paper): fins al 6 de febrer de 2018. Únicament pot presentar-se a les oficines de la seu central de l'IOC de Barcelona en l'horari d'atenció al públic. Si es lliura per correu certificat, ha d'haver arribat dins del mateix termini.

5) Pagament: del 31 de gener de 2018 (a les 10 hores) fins al 8 de febrer de 2018 (a les 19.55 hores).