Principis generals

L’oferta pública de l’educació a distància impartida per l’Institut Obert de Catalunya junt amb diversos centres col·laboradors, es caracteritza per la seva variació, obertura i flexibilitat per tal d’assolir, especialment, l’extensió de l’accessibilitat a aquesta formació, la simultaneïtat amb altres ensenyaments i la complementarietat amb altres accions i estratègies formatives, possibilitant en definitiva, l’exercici efectiu del dret a la formació permanent.

 

La missió del nostre Institut és educar, formar, orientar i acreditar al nostre alumnat, en un entorn de treball a distància participatiu i motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats per llei en els currículums de les diferents etapes educatives, segons els valors i trets d’identitat del centre i amb voluntat de servei públic.

 

Coneixements i equipament necessari
Per poder cursar els ensenyaments que imparteix l'IOC cal:

 • Tenir accés a un ordinador amb connexió a Internet i el programari necessari per accedir i interactuar amb el Campus virtual de l'IOC així com estar disposat a instal·lar-se el programari necessari que s'indiqui. L'IOC aposta clarament per la utilització de programari lliure i multiplataforma. No obstant això, en determinats estudis pot ser necessària la instal·lació de programari específic que pot no estar disponible en tots els sistemes operatius.
 • Tenir uns mínims coneixements informàtics que permetin utilitzar un processador de textos, navegar per Internet i enviar i rebre missatges de correu electrònic.

L'IOC farà les accions necessàries, mitjançant la col·laboració amb altres institucions i els seus centres de suport per assegurar l'accessibilitat a aquests recursos al màxim nombre de persones i impartirà en tots els seus estudis una formació inicial que ajudi a familiaritzar-se amb les eines i funcions del seu Campus virtual.

 

Model pedagògic

El model formatiu de l’IOC es basa en un model que desenvolupa la seva activitat en xarxa i a la xarxa.
L’alumnat esdevé el centre del model i del procés d’aprenentatge.
El model té present les característiques principals de molts dels potencials alumnes del centre, i per tant, ha de fer compatible l’activitat quotidiana i les circumstàncies personals, amb els interessos de formació.
Per accedir a tots els materials, recursos i eines del centre formatiu, del seu ensenyament i del seu període, es desplega des de l’IOC un entorn virtual de comunicació i relació (Campus Virtual), que esdevé el principal espai d’aprenentatge i suport a l’estudiant.
Aquest entorn ofereix tot el que es pot trobar en un centre: la docència, la difusió, l’extensió del coneixement i els serveis a l’estudiant.

El model pedagògic de l'IOC pretén anar passant d'un ús de les tecnologies de forma transmissiva a un ús col·laboratiu:

Els principis que guien la nostra metodologia didàctica són:

L'estudiant és el centre de tot el desenvolupament tecnològic i metodològic:

Al voltant d'ell es configura tot un context que pretén ajudar-lo en els seus estudis i facilitar-li al màxim la feina:

El paper del professor/a respecte a l'estudiant és:

 • Ajudar a l'estudiant a identificar les seves necessitats d'aprenentatge
 • Motivar-lo per a mantenir i reforçar la constància i l'esforç que el fet d'aprendre requereix
 • Oferir-li una guia i una orientació respecte al procés que ha de seguir
 • Reconèixer el grau de consecució dels objectius d'aprenentatge i proposar les mesures necessàries per a millorar-lo
 • Resoldre dubtes i orientar l'estudi

Tots els estudiants tenen un tutor/a que fa:

 • Tasques d'orientació, motivació i seguiment de l'alumne/a
 • Tasques de resolució de dubtes, relatius a l'organització i planificació de l'estudi, al desenvolupament de l'estudiant al llarg del procés formatiu, el futur profit professional que pot treure'n dels estudis, així com de consultes de tipus administratiu o general

 

El sistema d'avaluació


L’avaluació dels aprenentatges a l’IOC és una avaluació contínua al llarg de tot el procés formatiu.
Hi coexisteixen 2 nivells d’avaluació del rendiment dels alumnes:

 • L’avaluació formativa: pretén ajudar en el procés formatiu de l'alumnat.
 • L’avaluació final: És obligatòria per a l’alumne, llevat dels casos en què es prevegi en el PCC. Es realitza al final del període formatiu (trimestre o semestre, en funció de l’ensenyament). Es desenvolupa de forma obligatòriament presencial, tot i que també es podrà fer telemàticament quan així s'estableixi.

 

El Campus virtual

El Campus virtual IOC és un model tecnològic que ha nascut per donar resposta a una necessitat creixent de formació de qualitat en un col·lectiu interessat en continuar-se formant i que, per motius de distàncies als centres docents presencials o bé per dificultats horàries derivades de les activitats professionals o raons personals , tenia difícil accedir a aquesta formació. En el temps de la societat de la informació, les distàncies han deixat de ser un obstacle si es disposa de les eines materials, simbòliques i organitzatives adequades.

La proposta formativa del Campus virtual es basa, parcialment, en l'ús de les eines de gestió de la informació i de la comunicació, amb la finalitat de crear per a cada participant un entorn d'estudi/aprenentatge adaptat al seu perfil i a les seves necessitats personals, on les limitacions imposades per les distàncies i el temps han desaparegut.  Aquesta nova visió del concepte d'espai d'estudi comporta la necessitat del domini de les modalitats de comunicació telemàtica, tant en la seva visió estrictament tècnica (programes informàtics) com en les tecnologies bàsiques de la comunicació (normes d'interacció bàsiques entre els usuaris, protocols de comunicació).

El mòdul d'introducció al Campus és un conjunt d'activitats que s'han de desenvolupar intensivament per introduir-vos en el treball al Campus virtual. Un tutor/a us guiarà en els vostres primers moviments per l'entorn formatiu que significa l'institut, us proposarà activitats de navegació, de comunicació personal i col·lectiva, d'intercanvi d'informació, resoldrà els vostres dubtes i refermarà les vostres noves estratègies d'estudi en aquest nou entorn.