Quan per raons organitzatives no es puguin oferir determinades matèries optatives o de modalitat, o bé l’alumne no les pugui cursar, de manera presencial, els centres educatius ordinaris d’educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat poden fer oferta d’aquestes matèries en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya.

L’alumne ha de fer la sol·licitud en el centre presencial on està matriculat

L’alumne, o els pares o tutors legals en el cas de ser menor d’edat, han de presentar la sol·licitud a la direcció del centre, normalment en el moment de formalitzar la matrícula al curs corresponent:

Sol·licitud de cursar matèries optatives de l’educació secundària obligatòria a l’IOC

Sol·licitud de cursar matèries de batxillerat a l’IOC

 

La direcció del centre

Ha d’informar l’alumnat i les famílies de les característiques d’aquesta formació i dels compromisos que comporta per al centre i per a l’alumnat.

També ha de valorar, a partir de la informació disponible sobre l’evolució de l’alumne en cursos anteriors i de les matèries de modalitat o optatives que s’ofereixen en el centre, la conveniència que l’alumne cursi la matèria o matèries sol·licitades a través de l’educació a distància, tenint en compte que l'adscripció de la modalitat de cada alumne s'ha de correspondre amb alguna de les que té autoritzades el centre. En el cas de disconformitat amb la petició rebuda, la direcció ha de donar resposta motivada a l’alumne i la seva família, amb indicació de les matèries optatives que ha de cursar de manera presencial en el centre.

El centre també ha de posar a disposició de l’alumnat un espai amb les condicions d’horari i equipament adequats perquè pugui cursar la matèria a distància

L'alta de centres nous a l'IOC es podrà fer mitjançant aquesta aplicació de l'1 al 12 de setembre.

La matrícula de l'alumnat es farà, segons les instruccions que us facilitarà l'IOC, entre el 8 i el 16 de setembre.

En l’educació secundària obligatòria la inscripció d’un alumne en una matèria a distància és sempre de caràcter gratuït.

En el batxillerat, quan aquests ensenyaments no estiguin sostinguts amb fons públics, l’alumne haurà d’abonar el preu públic que el Departament d’Ensenyament determini a l’efecte al centre ordinari on estigui matriculat

Seguiment i avaluació de l’alumne

L’Institut Obert de Catalunya ha de posar a disposició dels centres, de manera periòdica, la informació referent al seguiment i l’avaluació de les matèries que l’alumne cursa a distància, perquè el centre ordinari pugui incorporar-la als documents oficials d’avaluació.

El centre, a través del coordinador d’ESO, de batxillerat o de la persona de l’equip directiu que es designi, és el responsable de la gestió de les proves de les matèries de l’IOC que han d’aplicar-se de manera presencial i que posteriorment es retornaran a l’IOC per corregir-les.

El centre ha d’assignar un professor responsable del seguiment i suport de l’alumnat que cursi alguna matèria a distància. Aquest professor s’ha de coordinar periòdicament amb l’IOC.

Propera matrícula

Alumnat nou
5 - 12
setembre 2016
Alumnat antic
12 - 19
desembre 2016

Dates del curs

Inici
26
setembre 2016
Final
28
novembre 2016