News

Tal com s'estableix en el calendari de matrícula de la Formació pedagògica i didàctica per a professorat, per al curs 2017-18, en cas que el nombre de sol·licituds rebudes sigui superior al nombre de places que s'ofereixen, cal fer un sorteig públic per resoldre les situacions d'empat en el procés d'adjudicació de places.

Atès que el nombre de sol·licituds rebudes és superior a les places que s'ofereixen, s'ha fet el sorteig previst a la normativa i el resultat ha estat el número 65. 

Per tant, les sol·licituds s'ordenaran de la forma prevista en l'article 3.2 de la Resolució ENS/1831/2013del procediment de preinscripció i matrícula i el número del sorteig s'aplicarà segons el que s'estableix en l'article 3.3 d'aquesta mateixa resolució.El dia previst per a la publicació de les llistes amb les sol·licituds baremades és el 7 de juliol de 2017.