Documentació

Els principals documents que regeixen l'activitat de l'IOC són aquests:

Projecte educatiu de centre

Annexos:

Projecte Lingüístic de Centre

Projecte de convivència

Document marc de la innovació a l'IOC

Normes d'organització i funcionament del centre

Concrecions curriculars

Pla per la llengua i la cohesió social Arxiu pdf
Programació general anual curs 22-23
Carta de compromís amb el Campus IOC Descarregar aquest arxiu (Carta_de_compromis_amb_el_Campus_IOC.pdf)
Política de qualitat
Presentació IOC
 

 

Contractacions

Licitació d'un contracte de subministrament de llicències de materials docents adaptats a la formació a distància (exp.1/2018)

 

Licitacions anteriors

 

Informació licitació Servei de Neteja 2017:

Data de publicació: 10/06/2016 a les 23,55 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci DOGC.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PPT-1.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PCA.pdf)
 • Resolució d'un error del plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NET_Revisió error material.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci_obertura sobre C-1.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_NET_informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_adjudicació.pdf)

 

Informació licitació d'un contracte de digitalització de proves finals:

Data de publicació: 11/06/2016 a les 00,10 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci DOGC (1)-2.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PPT.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PCA.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci_obertura sobre C.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_Informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_adjudicació.pdf)

Aclariments a dubtes del PPT digitalització (Exemple prova, Exemple llista assistència)

 

Transparència

La transparència dins de l'Administració pública implica que l'organització s'obri i funcioni d'una forma proactiva, i doni a conèixer diferents tipus d'informació, com dades i documents dels quals disposa en diferents formats i de manera visible, accessible i comprensible per la ciutadania.

Aquest instrument esdevé imprescindible per afavorir l'enfortiment del sistema democràtic i, en conseqüència, millorar la confiança de la ciutadania respecte a les institucions públiques.

La transparència comprèn tres eixos: la publicitat activa d'informació, el dret d'accés a la informació pública i la publicació d'informació en dades obertes.

L'Institut Obert de Catalunya (IOC) és l'únic centre que imparteix la totalitat dels seus ensenyaments en modalitat a distància.

Des d'aquí podeu consultar les dades estadístiques de l'alumnat dels ensenyaments a distància que publica el Departament d'Educació durant el curs 2018-2019 en els formats XLS i CSV. Les dades es detallen per semestre (si s'escau), ensenyament, sexe, edat i zona d'origen de l'alumnat.