L'objectiu d'aquesta secció és donar resposta a preguntes que sovint sorgeixen quan l'alumnat de cicles formatius de formació professional específica vol sol·licitar la convalidació de crèdits/mòduls/unitats formatives a l'Institut Obert de Catalunya.

Tingueu en compte que, si ja teniu matèries superades en un altre centre o acreditades per competències professionals del mateix cicle formatiu que esteu cursant, a l'IOC NO heu d'utilitzar cap tràmit de convalidació.

En aquest cas, a l'IOC heu de fer el tràmit Matèries superades del mateix cicle formatiu i lliurar la sol·licitud demanant que voleu incorporar aquestes qualificacions al vostre expedient, juntament amb un certificat oficial expedit pel centre on vàreu cursar els estudis o us van acreditar les competències professionals.

En la informació de cada cicle formatiu trobareu un resum de les possibles convalidacions que es poden atorgar.

Convalidacions directes

1) Què són les convalidacions directes?

Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives comuns o segons normativa de cicles formatius LOE o LOGSE, aportant altres estudis, principalment altres cicles formatius.

2) Quina és la normativa que regula les convalidacions directes?

La convalidació de matèries entre dos cicles formatius està regulada:

 • Cursant cicles formatius LOGSE: en l'Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003), i la correcció d'errada posterior (DOGC núm. 3829, de 24.2.2003) recullen la normativa que regula les convalidacions de crèdits dels ensenyaments de formació professional específica.
 • Cursant cicles formatius LOE: en el Reial Decret respectiu que regula cada cicle formatiu. En aquesta normativa s'estableixen les equivalències entre els mòduls del nou cicle LOE amb els crèdits de l'antic cicle LOGSE.

En el BOE núm. 266 de 2 de novembre de 2017 s’ha publicat l'Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre, que modifica l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, on s'estableixen noves convalidacions entre mòduls professionals de formació professional, tant en LOE com en LOGSE.

3) Quins estudis es poden aportar per demanar una convalidació directa?

Segons la normativa, en general es poden aportar:

 • Altres cicles formatiu: cursats, obtinguts en proves lliures oficials (AAD a l’IOC o POT), o Qualifica’t per formació. -Només si són mòduls comuns LOE cursats a l’IOC no serà necessari aquest tràmit perquè ja es reconeixeran automàticament-
 • Cicles formatius equivalents LOGSE per convalidar en LOE: cursats en altres centres o obtinguts en proves lliures oficials (AAD a l’IOC o POT), Qualifica’t o Reconeixement (per convalidar només mòduls equivalents LOGSE-LOE). -Si s’han cursat a l’IOC no serà necessari aquest tràmit perquè ja es reconeixeran automàticament-
 • L’assignatura optativa Formació laboral de Batxillerat LOGSE.
 • Certificat de Prevenció de Riscos Laborals segons el RD 39/97, únicament del nivell Bàsic.
 • Determinats estudis oficials d'idiomes (només per convalidar idiomes en CFGS LOE).
 • Excepcionalment es poden presentar PQPI per a SMX, Diplomatura en Infermeria per a CAI i altres estudis específics de cada cicle formatiu per al qual demana la convalidació.

També es poden aportar certificats de Professionalitat o del programa Acredita’t, però com que només poden ser del mateix cicle formatiu, a l’IOC cal utilitzar el tràmit de Matèries superades del mateix cicle formatiu.

4) Què és un crèdit/mòdul/UF comú?

És un crèdit/mòdul/UF que es troba en el currículum de diversos cicles formatius amb la mateixa denominació, durada i currículum.

Per exemple, en LOE ho seria el mòdul Primers auxilis (66 hores), ja que coincideix en el CFGM Atenció a persones en situació de dependència i en el CFGS Educació infantil, tots dos cicles formatius de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat.

Segons la normativa actual (a partir del curs 2014-15) es consideren com a reconeixement, fent constar la mateixa qualificació que es va obtenir quan es va superar en un dels cicles formatius.

Per als reconeixements serà imprescindible presentar un certificat original de qualificacions de les UF, ja que s’ha de fer constar la qualificació obtinguda.

5) Què és un crèdit/mòdul/UF transversal?

És un cas particular de crèdit/mòdul/UF comú. En aquest cas coincideixen en cicles formatius de la majoria de famílies professionals diverses i consten com a "convalidat".

Per exemple:

5.a) En els cicles formatius del pla antic LOGSE són crèdits transversals:

 • Formació i orientació laboral
 • Administració, gestió i comercialització de la petita empresa
 • Relacions en l'equip de treball (grau mitjà)
 • Relacions en l'àmbit de treball (grau superior)

Aquests crèdits es poden convalidar d'un cicle a un altre en LOGSE sempre que el cicle superat sigui del mateix nivell o superior, és a dir, si s'ha superat un crèdit transversal en un cicle de grau mitjà es pot convalidar en un altre cicle de grau mitjà, però no es convalida en un cicle de grau superior. En el cas d'haver superat un crèdit transversal en un cicle de grau superior, sí que es pot convalidar en un altre cicle tant de grau mitjà com de grau superior.

També es pot convalidar FOL LOGSE de qualsevol nivell (grau mitjà o superior) aportant la UF1-FOL LOE de qualsevol nivell.

5.b) En els cicles formatius del pla nou LOE són mòduls transversals:

 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Aquests mòduls es cursen tant als cicles formatius de grau mitjà com als cicles formatius de grau superior i són convalidables entre ells, és a dir, si heu cursat un mòdul transversal en qualsevol cicle formatiu LOE podeu convalidar-lo en un altre cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

També hi ha determinades convalidacions d'aquests mòduls transversals LOE aportant determinats crèdits transversals LOGSE.


6) Si vaig cursar la matèria optativa de Formació laboral del Batxillerat puc convalidar algun crèdit/mòdul dels cicles formatius?

Sí, segons la normativa la matèria optativa de Formació laboral que es pot cursar en el Batxillerat convalida:

 • El crèdit de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior del pla antic LOGSE.
 • La unitat formativa 1 Incorporació al treball del mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior del pla nou LOE.

7) Es poden aportar certificats d'acreditació de competències en un tràmit de convalidació directa?

Es poden aportar certificats del programa Qualifica't per formació.

També es poden aportar certificats del programa Qualifica't per experiència laboral i del programa Reconeixement, però només si s'està cursant un cicle formatiu LOE i aquests certificats són de crèdits del cicle formatiu equivalent LOGSE.

No es poden aportar Certificats de professionalitat ni del programa Acredita't a l’IOC com a convalidació directa, ja que s’han de presentar en el tràmit de Matèries superades del mateix cicle formatiu.

8) Si tinc estudis d'idiomes puc convalidar els mòduls de llengua estrangera dels cicles formatius?

Sí, però com a convalidació directa només per als CFGS LOE. Si disposes d'algun dels estudis següents podràs convalidar els mòduls de CFGS LOE de primera o segona llengua estrangera del mateix idioma:

 • El certificat de nivell intermedi (nivell B1 del MECR) de les Escoles Oficials d'Idiomes només pot convalidar el mòdul de segona llengua estrangera.
 • El certificat de nivell avançat (nivell B2 del MECR) de les Escoles Oficials d'Idiomes .
 • El first certificate in English .
 • El certificate of proficiency in English .
 • El diplôme d'études de langue française (DELF).
 • El diplôme approfondi de langue française (DALF) .
 • El títol de Grau en Filologia .
 • El títol de Grau en Traducció i interpretació .

Aportant els mateixos estudis d'idiomes per convalidar en LOGSE (CFGM i CFGS) i en CFGM LOE (excepte aportant els títols de grau), correspondrà una convalidació singular.

No es poden aportar estudis universitaris per convalidar l’anglès en un CFGM LOE.

Convalidacions singulars

9) Què és un convalidació singular?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que tenen superades matèries d'estudis diferents al cicle formatiu que estan cursant, i volen convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns) sense una normativa a aplicar.

Com que no hi ha normativa, es tracta de casos particulars que no tenen prevista cap convalidació i les resol individualment el Departament d'Educació després d’estudiar la documentació presentada.

10) Quins estudis es poden aportar per demanar una convalidació singular?

En general es poden aportar:

 • Cicles formatius equivalents LOE per convalidar en LOGSE: cursats o obtinguts en proves lliures oficials (AAD a l’IOC o POT).
 • Altres cicles formatiu: cursats, obtinguts en proves lliures oficials (AAD a l’IOC o POT), o Qualifica’t per formació (per convalidar crèdits, mòduls o UF diferents dels transversals o comuns, sense normativa).
 • Estudis extingits (FP2, MP3,…)
 • Estudis universitaris finalitzats i no finalitzats (amb algunes excepcions on hi ha normativa que correspondria una convalidació directa, i en CFGM LOE que no s'accepten)
 • Estudis oficials d'idiomes (per convalidar idiomes en LOGSE i CFGM LOE).
 • Altres casos particulars de formació oficial i/o reglada específica (PQPI per IEA,…)

11) Puc sol·licitar una convalidació singular si vaig començar estudis universitaris que no vaig acabar?

Sí, excepte per convalidar en CFGM LOE, perquè no s'accepta cap estudi universitari.

En els altres cicles (LOGSE i CFGS LOE), es pot sol·licitar la convalidació singular per estudis universitaris encara que no s'hagin finalitzat però sempre que s'hagin superat un mínim de 30 crèdits universitaris o 12 crèdits ECTS.

Per fer aquesta comprovació és imprescindible presentar, a més de la resta de documentació, el pla d’estudis i el certificat acadèmic personal de l’alumne/a.

12) Si tinc estudis d'idiomes puc convalidar els crèdits o mòduls de llengua estrangera dels cicles formatius?

Sí, però com a convalidació singular només per als cicles LOGSE (CFGM i CFGS) i CFGM LOE. En LOGSE es poden convalidar els crèdits de primera o segona llengua estrangera.

En LOE i primera llengua estrangera LOGSE, els estudis aportats han de ser l’anglès. Per a la segona llengua estrangera LOGSE pot ser de qualsevol altre idioma.

Es poden aportar:

 • El certificat de nivell intermedi (nivell B1 del MECR) de les Escoles Oficials d'Idiomes només pot convalidar el crèdit/mòdul de llengua estrangera corresponent de cicles formatius de grau mitjà LOGSE o LOE.
 • El certificat de nivell avançat (nivell B2 del MECR) de les Escoles Oficials d'Idiomes .
 • El first certificate in English .
 • El certificate of proficiency in English .
 • El diplôme d'études de langue française (DELF) .
 • El diplôme approfondi de langue française (DALF) .

Aportant els mateixos estudis d'idiomes per convalidar en CFGS LOE, correspondrà una convalidació directa.

13) Si he fet cursets que tenen relació amb els continguts del cicle formatiu que estic realitzant, puc sol·licitar la convalidació singular de mòduls/crèdits?

No, per poder sol·licitar una convalidació singular cal aportar formació reglada que condueixi a l'expedició d'un títol oficial.

Si s'han fet cursets en programes d'acreditació de competències, es podran aportar si estan degudament certificats i només si són del programa Qualifica't (per formació), sempre que els seus continguts siguin similars o afins a la matèria que es vol convalidar.

14) Es poden aportar certificats d'acreditació de competències? Per a convalidacions singulars només es poden aportar certificats del programa Qualifica't per formació.

Tramitació

15) Quan he de sol·licitar la convalidació de crèdits/mòduls/UF?

En el moment en què esteu matriculat o matriculada en algun dels crèdits/mòduls/UF del cicle formatiu en el qual voleu demanar convalidacions i dins dels períodes que s'estableixen al llarg de l'any. Hi ha un període de sol·licituds durant el mes d'octubre i un altre durant el mes de març (consulteu el calendari del curs publicat al web de l’IOC).

Excepcionalment, si sou alumnat antic d'FP i no esteu matriculat al cicle formatiu podeu demanar convalidacions singulars en aquests períodes només si amb elles finalitzeu el mateix cicle formatiu cursat a l'IOC.

Per a l’alumnat del CFGM Emergències Sanitàries que s’ofereix només a empreses d’ambulàncies que tenen conveni amb el Departament d’Educació, atès que no s’imparteix complet només s’acceptarà aquesta sol·licitud si durant el mateix semestre està en condicions de finalitzar el cicle i només està matriculat a l’IOC, amb la finalitat de demanar el títol a l’IOC.

No s'acceptarà cap sol·licitud de convalidació en el moment de demanar el títol, ja que els tràmits ja han d'haver estat presentats i atorgats amb anterioritat.

16) M'he de matricular als crèdits/mòduls/UF que puc convalidar?

No, si preveieu que podeu convalidar un crèdit/mòdul/UF no cal que us hi matriculeu. No es retornarà l'import de la matrícula dels crèdits/mòduls/UF als quals us hagueu matriculat si obteniu la convalidació.

17) He de realitzar algun tràmit per convalidar crèdits/mòduls/UF?

Sí, cal formalitzar la sol·licitud de convalidació dins del termini que estableix l'IOC, aportant la documentació necessària i seguint el procediment establert.

Encara que ja hagueu presentat la documentació en un altre moment o tràmit, o tingueu els altres estudis que aporteu superats a l'IOC, si voleu convalidar algun crèdit/mòdul/UF ho heu de sol·licitar expressament.

18) Com es sol·licita la convalidació de crèdits/mòduls/UF?

Seguint el procediment que trobareu detallat a l'espai "Atenció a l'estudiant" del Campus IOC que només és accessible per a l'alumnat que ha estat matriculat d'FP a l'Institut Obert de Catalunya.

19) Per realitzar la sol·licitud de convalidació cal aportar documents originals?

Si són certificats de qualificacions aprovades en un altre centre o per proves lliures (POT), han de ser originals.

Per a la resta de documents (certificats d’acreditacions de competències professionals, resolucions, títols, resguards de títols, etc.) no és necessari ni recomanable adjuntar documents originals. Els documents originals els hauria de conservar la persona interessada. Ara bé, les fotocòpies d’aquests documents han de ser necessàriament compulsades (una fotocòpia sense compulsar no té validesa per formalitzar tràmits, quan es compulsa la fotocòpia d'un document es deixa constància que el document fotocopiat és exactament igual que l'original i no està manipulat).

Si els documents tenen un codi de validació electrònica es consideren originals encara que es presenti només una fotocòpia.

Atenció!

 • Els certificats de qualificacions per crèdits/mòduls que heu cursat i aprovat en un altre centre o en proves d'obtenció de títol (POT) han de ser originals. A més, si són d'un cicle LOE han d’incloure les qualificacions de les UF. Els butlletins de notes o informes d'avaluació, que normalment estan signats pel tutor/a no són vàlids. Per acreditar les qualificacions finals s'ha de disposar d'un certificat signat pel secretari o secretària del centre i amb el vistiplau de la direcció.
 • Els documents (originals o compulsats, segons correspongui) només s’acceptaran si el segell del centre o organisme que l’ha expedit es troba a totes les pàgines que continguin informació necessària per atorgar aquests tràmits (per exemple, dades del centre, dades de l'alumne, qualificacions,...).
 • A més, si el document està compulsat només s’acceptarà si la compulsa és correcta i es troba a totes les pàgines que continguin informació necessària per atorgar aquests tràmits (igual que el segell del centre o organisme). Consulteu la informació de la pregunta següent sobre compulses.

20) Qui ha de compulsar les fotocòpies?

Les fotocòpies han de ser compulsades per l'organisme que ha expedit el document original o l'organisme que rep la còpia (junt al document original per comprovar-lo, el qual es retorna després de la comprovació). Per tant, si heu de presentar la fotocòpia d'un títol la pot compulsar el centre que el va expedir o el centre que el rep, en aquest cas l'Institut Obert de Catalunya. Els centres de suport d’FP de l’IOC no tenen autorització per compulsar documentació per a convalidacions.

Sense ser l'organisme que l'emet o el rep, només pot ser compulsat per una notaria (pagant les taxes corresponents, aproximadament 5 € per pàgina), però en cap cas per altres organismes (Ajuntaments, Consells comarcals, Correus,...) ni per centres de suport d'FP de l'IOC.

Informació general sobre validesa legal dels documents i compulses.