El crèdit o mòdul de síntesi consisteix en l'elaboració d'un treball en grup on es posen en valor els coneixements, procediments i actituds adquirits i/o desenvolupats al llarg del cicle formatiu.

El crèdit o mòdul de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.