La formació en centres de treball consisteix en pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat dels cicles formatius en centres de treball situats a l'entorn del seu domicili, mitjançant un acord formatiu de col·laboració que subscriuen l'Institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels cicles. La formació pràctica en centres de treball té els dos objectius següents:

  • Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional) .

  • Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (inserció laboral) .

Per les característiques de l'alumnat que cursa cicles formatius de formació professional en la modalitat no presencial, és possible que algun d'aquests objectius (o ambdós) ja s'hagin assolit i, per tant, es podrà sol·licitar una exempció , que no s'ha de confondre amb una convalidació. La convalidació correspon quan una persona pot aportar estudis afins al cicle formatiu que està cursant per convalidar crèdits lectius. L' exempció de l'FCT, en canvi, correspon quan una persona té experiència laboral pròpia del títol de tècnic/a o tècnic/a superior i vol ser eximida de la formació pràctica en centres de treball.