Preinscripció i matrícula

Informació general

 

Abans de formalitzar la sol·licitud de matrícula és important haver llegit la informació sobre els requisits d’accés i la del cicle al qual us voleu matricular en l'apartat de cicles formatius. A més, cal que disposeu d’una adreça de correu electrònic per poder rebre informació (ha de ser una adreça activa i que consulteu habitualment).

La preinscripció i matrícula als cicles de formació professional es faran de manera telemàtica i, més endavant, només el lliurament de la sol·licitud i documentació es farà de manera presencial.

El procediment de matrícula serà diferent segons si es tracta d'alumnat nou o alumnat antic.

Alumnat nou

Es considera alumnat nou les persones que no han cursat mai cap estudi de formació professional a l’IOC i l’alumnat matriculat a l’IOC per estudiar el graduat en educació secundària, el batxillerat, idiomes, el curs d'accés a cicles de grau superior, els curs de preparació per a la prova d'accés als cicles de grau superior, les proves d'avaluació lliures o qualsevol altre estudi que no sigui cursar un cicle formatiu d'FP.

La sol·licitud de matrícula de l'alumnat nou només es pot presentar per a un únic cicle formatiu.

Tenint en compte el perfil de l'alumnat d'aquests estudis i amb l'objectiu de donar servei al màxim de persones, la matrícula de l'alumnat nou està limitada a un nombre de crèdits, mòduls, blocs o unitats formatives que suposin com a màxim un total de 330 hores semestrals.

Alumnat antic

Es considera alumnat antic les persones que cursen un cicle formatiu a l'IOC o que l'han cursat en semestres anteriors, encara que no hagin superat cap crèdit/mòdul, bloc o UF.  Aquests alumnes també poden tenir atorgada una «Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu» sense haver-lo iniciat encara.

La matrícula de l'alumnat antic pot ser de més d'un cicle formatiu però està limitada a un nombre de crèdits, mòduls, blocs o unitats formatives que suposin com a màxim un total de 450 hores semestrals entre tots els cicles formatius.

 

Terminis curs 2022-2023

 

Primer semestre
(curs 2022-2023)

alumnat nou

Preinscripció del 16 al 26 de maig del 2022 (fins a les 15h)

Matrícula del 20 a 28 de juny del 2022 (fins a les 15h)

alumnat antic canvia de cicle

Preinscripció del 16 al 26 de maig del 2022 (fins a les 15h) (Vegeu la Nota 1 i la Nota 2)

Matrícula del 16 a 27 de juny del 2022 (fins a les 15h)

alumnat antic segueix al cicle

Matrícula del 16 a 27 de juny del 2022 (fins a les 15h)

Segon semestre
(curs 2022-2023)

alumnat nou

Preinscripció del 7 al 17 de novembre del 2022

Matrícula: Pendent de confirmar

alumnat antic canvia de cicle

Preinscripció del 7 al 17 de novembre del 2022 (Vegeu la Nota 1 i la Nota 2)

Matrícula pendent  de confirmar

alumnat antic segueix al cicle Matrícula pendent de confirmar

 

Nota 1. L'alumnat antic d'FP a qui li han atorgar o que hagi estat matriculat a un cicle formatiu a l'IOC i no hagi superat cap mòdul, crèdit, bloc o unitat formativa podrà matricular-se a aquest cicle formatiu en el període de matrícula de l'alumnat antic sense demanar cap readmissió.

 Nota 2. L'alumnat antic d'FP que està o hagi estat matriculat en un cicle formatiu a l'IOC i vulgui cursar-ne un altre ha de tramitar una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, durant els períodes següents:

 • 1r semestre (curs 2022-2023).
 • 2n semestre (curs 2022-2023): del 7 al 17 de novembre del 2022 (fins a les 15h)

Atenció! L'alumnat que hagi estat matriculat a l'IOC als cicles LOGSE que s'han extingit i ja tingui crèdits superats (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions), podrà matricular-se als cicles equivalents en LOE sense demanar un canvi de cicle, és a dir, sense la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu.

L'alumnat antic que sol·liciti l'accés a un altre cicle formatiu per un semestre del curs 2022-2023 participarà en el procés d'adjudicació de places junt amb l'alumnat nou del mateix semestre i, si obté una plaça per al cicle sol·licitat, podrà matricular-se en el període de matrícula de l'alumnat antic (però a partir d'uns dies més tard).

A l'espai d'Atenció a l'estudiant de dins del Campus hi ha més informació sobre aquesta sol·licitud.

Només es pot fer una única sol·licitud per semestre i s'ha de fer telemàticament a través de la Secretaria FP (Secretaria FP > Entrada dades > pestanya Tràmits > Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu), havent de presentar només la documentació en paper que acrediti els requisits acadèmics d'accés al cicle formatiu si no s'ha presentat prèviament.

Durant el període per demanar la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, cal seguir les indicacions de la Guia de matrícula per a l'alumnat nou, només en els casos següents:

 • Per regenerar la contrasenya d'accés al Campus: apartat 1.2 de l'Annex 1.

A la Guia de matrícula per a l'alumnat antic hi haurà la informació sobre els procediments per consultar si la sol·licitud s'ha atorgat o denegat, per presentar reclamacions per errades de l'IOC i per realitzar la matrícula de l'alumnat antic.

 

Calendari del 1r semestre de 2022-23

 

Alumnat nou

 • Subjecte a possibles canvis fins al 3 de maig de 2022

1) Inscripció telemàtica: del 16 de maig (9 h) fins al 26 de maig de 2022 (fins a les 15h)

 • Obtenció del nom d'usuari i contrasenya

 • Accés a la secretaria virtual (Secretaria FP) per introduir les dades, penjar els documents i seleccionar el cicle i les matèries

Correcció de les incidències en la documentació penjada, si és el cas (comunicades per correu electrònic no més tard del 3 de juny ): fins al 8 de juny de 2022 (fins a les 15h). Caldrà comunicar que s'han reslot perquè l'IOC faci una segona revisió.

El 31 de maig de 2022 (a les 12h) es farà el sorteig públic del número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds de preinscripció de matrícula FP. 

2) Adjudicació de places:

 • Publicació de l'adjudicació de places (en el web i a la Secretaria FP): 17 de juny de 2022 a les 14 h. 
 • Reclamacions per errors de l'IOC (si és el cas): del 17 de juny (a partir de les 15 h) fins al 21 de juny (fins les 15 h) de 2022. 

 • Autorització per a menors d'edat: les sol·licituds es resoldran del 17 al 21 de juny de 2022.

3) Pagament: del 13 de juny (a les 15 h) fins al 21 de juny de 2022 (fins a les 15 h).

4) Presentacions de la documentació: del 22 de juny (a les 15 h) fins al 15 de juliol de 2022 (fins a les 15 h)

 • Dates i procediment pendents de concretar. S’informarà des de les tutories.

 • S’haurà de presentar en paper la mateixa documentació que ha estat validada com a correcta en la preinscripció telemàtica (o també una altra de complementària), per comprovar la seva autenticitat. Si l’autenticitat s’ha pogut comprovar telemàticament, ja no caldrà presentar-la.

 • En cas de no poder comprovar l’autenticitat dels documents en el període fixat, s’anul·larà la matrícula sense dret a la devolució de l’import pagat.

 • La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, l’IOC pot comunicar a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 • La presentació s'haurà del fer al centre seleccionat en la sol·licitud:  pot ser la seu central de l'IOC o un dels Centres de suport d'FP (Annex 2 de la Guia de matrícula per a l'alumnat nou). 

 

Alumnat antic

 • Subjecte a possibles canvis fins al 15 de juny de 2022

1) Sol·licituds prèvies (si és el cas)**:

 1. Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu: no serà necessari per a la matrícula del 1r semestre del curs 2022-23
 2. Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu: del 16 a 27 de juny del 2022 (fins a les 15h)

(**) Consulteu la Nota 1 i Nota 2 de l'apartat dels Terminis d'aquesta pàgina, especialment la informació sobre l'obligació de fer aquestes sol·licituds per a la matrícula als nous cicles formatius LOE si havíeu estat matriculats als cicles equivalents LOGSE, i l'apartat Quina documentació s'ha d'aportar per conèixer què cal presentar i com. Trobareu més informació d'aquesta sol·licitud a Atenció a l'estudiant (dins del Campus, entrant amb el vostre usuari i contrasenya) i també en la Guia de matrícula per a l'alumnat antic.

 • Requisit d'accés per al nou cicle: és imprescindible que estigui penjat a la secretaria virtual
 • Per a consultes i incidències tècniques:
 • Correcció de les incidències en la documentació penjada, si és el cas (comunicades dins el mateix tràmit no més tard del 7 de juny de 2021): fins a les 14 h del 10 de juny de 2021. Caldrà comunicar dins del termini escrivint a fpmatricula@ioc.cat que s'han reslot perquè l'IOC faci una segona revisió. 

2) Adjudicació de places:

 • L'adjudicació de places de l'alumnat nou serà el 17 de juny de 2022 a les 14 h i es publicarà en el web de l'IOC, indicant els cicles que tenen notes de tall. El 16 de juny de 2021 un cop s'hagi comprovat que compliu els requisitsper accedir al nou cicle formatiu, s'aplicarà el mateix resultat de l’adjudicació de places de l'alumnat nou i es resoldrà definitivament el vostre tràmit (la resolució anterior serà provisional fins aquesta data).
 • Si considereu que hi ha hagut un error de l'IOC en l'adjudicació de la vostra plaça, podreu presentar una reclamació escrivint a fpmatricula@ioc.cat, indicant el següent: el vostre nom complet i DNI, i que es tracta d'una reclamació a una sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. Les reclamacions es resoldran del 16 al 22 de juny de 2021.

3) Nova documentació telemàtica: només si s'ha de presentar alguna documentació nova en paper per aplicar-la en aquesta matrícula, s'ha de penjar a la Secretaria FP, i cominicar-ho, fins a les 15 h del 28 de juny de 2021, a la bústia fpcicles@ioc.cat.

4) Inscripció telemàtica:

 • Alumnat que no ha tramitat una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu:
  • Amb PAF1 tot aprovat: del 17 de juny (a les 12 h) fins al 28 de juny de 2021 (a les 15 h).
  • Amb pendents després de la PAF1: del 17 de juny (a les 15 h) fins al 28 de juny de 2021 (a les 15 h).
 • Alumnat que hagi tramitat una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu***: a partir del 17 de juny (a les 15 h) fins al 28 de juny de 2021 (a les 15 h).

(***) L'alumnat que hagi tramitat aquesta sol·licitud i es vulgui matricular al nou cicle demanat, només pot fer una única matrícula i ha d'esperar a aquestes dates encara que se li denegui la sol·licitud i només es matriculi al cicle que ja ha cursat o se li va atorgar en un altre semestre. NO ha de matricular-se a cap cicle abans d'aquesta data encara que l'aplicatiu li permeti, i si ho fa, ja no podrà matricular-se al nou cicle demanat encara que se li hagi atorgat.

5) Pagament: del 21 de juny (a les 15 h) fins al 29 de juny de 2021 (a les 19.55 h).

6) Presentacions de la documentació en paper si procedeix: previsiblement a partir de setembre de 2021.

 • Dates i procediment pendents de concretar. S’informarà des de les tutories.

 • S’haurà de presentar en paper la mateixa documentació que ha estat validada com a correcta en la Sol·licitud de matrícula a un cicle formatiu i també la nova documentació que s'hagi aplicat en la matrícula, per comprovar la seva autenticitat. Si l’autenticitat s’ha pogut comprovar telemàticament, ja no caldrà presentar-la.

 • En cas de no poder comprovar l’autenticitat dels documents en el període fixat, s’anul·larà la matrícula sense dret a la devolució de l’import pagat.

 • La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, l’IOC pot comunicar a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 • La presentació només es podrà fer a la seu central de l'IOC de Barcelona.

 

 

Procediment

 

Alumnat nou

Per començar el procediment cal accedir a l'enllaç IOC: inscripció alumnes FP per donar-se d'alta a la secretaria virtual d'FP (Secretaria FP) en el període de preinscripció per a la matrícula. L’aplicació proporciona un nom d’usuari o usuària i una contrasenya que permet emplenar el formulari i formalitzar la sol·licitud d'inscripció.

El procés d'inscripció consta de tres parts:

 • Preinscripció: accés a la secretaria virtual per introduir les dades personals, penjar la documentació escanejada, seleccionar els estudis, imprimir la sol·licitud de matrícula i, a continuació, presentar telemàticament la sol·licitud. 
 • Matrícula: les persones que hagin obtingut plaça en el procés d'adjudicació de places han de finalitzar la inscripció mitjançant el pagament de l'import de la matrícula.
 • Presentació de la documentació en paper: els alumnes matriculats hauran de presentar en paper la mateixa documentació que han penjat a la secretaria virtual (Secretaria FP) i ha estat validada i aplicada en la matrícula. En alguns casos pot haver de presentar també una altra documentació complementària. Tota la documentació es pot presentar a les oficines de l'IOC de Barcelona o en algun dels centres de suport d'FP que recullen documentació en els processos de matrícula de l'alumnat nou o a través de correu certificat. En aquest últim cas només pot enviar-se a l'IOC de Barcelona i ha d'haver arribat dins el termini establert. Si no es pot comprovar l'autenticitat de la documentació en el termini fixat, s'anul·larà la matrícula sense dret a la devolució de l'import pagat. 

Guia de matrícula per a l'alumnat nou  

 

Alumnat antic

Per a la matrícula, cal accedir al campus de l’IOC des d'aquest mateix web (mitjançant el nom d’usuari o usuària i la contrasenya), actualitzar les dades i documents caducats a la Secretaria FP, seleccionar els mòduls o crèdits que es volen cursar durant el proper semestre i fer-ne el pagament.

La presentació de la documentació en paper de forma presencial per comprovar la seva autenticitat es farà més endavant, a partir del setembre 2020. La informació de les dates i procediment es comunicaran des de les tutories. Si no es pot comprovar en el termini fixat, s'anul·larà la matrícula sense dret a la devolució de l'import pagat.

Situacions especials de l'alumnat antic:

 • Si no s'ha superat cap crèdit/mòdul, bloc o UF d'FP a l'IOC del mateix cicle formatiu al qual es vol matricular (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions) ha d'haver demanat la readmissió (Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu), però per a la matrícula del 1r semestre del curs 2021-22 no serà necessari aquest tràmit. .
 • Per accedir a un nou cicle formatiu a l'IOC, diferent del que hagi estat matriculada o s'hagi atorgat en altres convocatòries cal sol·licitar-ho prèviament (Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu) i s'haurà d'esperar a iniciar la matrícula fins la data prevista, la qual serà posterior a la resta d'alumnat antic.

Trobareu més informació a la Nota 1 i Nota 2 de l'apartat dels Terminis a la secció Quan matricular-me, i també a la guia de matrícula de l'alumnat antic:

Guia de matrícula per a l'alumnat antic

Guia de matrícula per a l'alumnat antic canvi de cicle.

 

Documentació

 

Preinscripció i matrícula telemàtiques

 

En la sol·licitud de matrícula de l’alumnat nou o d’un altre cicle formatiu de l’alumnat antic, la documentació necessària s’ha de presentar només telemàticament, escanejada o en fotografia. Igualment si s’aporta nova documentació en la matrícula de l’alumnat antic.

Més endavant, s’haurà de presentar, si procedeix, en paper la mateixa documentació que ha estat validada telemàticament (o també una altra de complementària), per comprovar la seva autenticitat.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, l’IOC pot comunicar a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Consulteu la documentació i les seves característiques en:

També heu de consultar la informació del web sobre Validesa legal de documents i compulses.

 

Alumnat nou

Durant el període de preinscripió i matrícula, la documentació només s’haurà de penjar a la secretaria virtual (Secretaria FP) de dins del Campus, després d’accedir-hi amb l’usuari i contrasenya.

Per a tothom:

 • Document identificatiu

 • Documentació dels requisits acadèmics d’accés (són els estudis que donen accés al cicle formatiu demanat)

 • Sol·licitud de matrícula

Per als casos que correspongui, també:

 • Documentació per a menors de 18 anys (han de ser autoritzats)

 • Documentació per al pagament reduït o gratuït

 • Documentació que justifica la prioritat per accedir a un cicle

Més endavant, quan l’alumne ja està cursant el cicle, haurà de presentar en paper la mateixa documentació que ha estat validada com a correcta en la preinscripció telemàtica (o també la complementària que correspongui), per comprovar la seva autenticitat. Si l’autenticitat s’ha pogut comprovar telemàticament, ja no caldrà presentar-la. Les dates i procediment es comunicaran a través de les tutories. Consulteu l’apartat Presentació de la documentació en paper

A la guia de matrícula de l’alumnat nou de cada semestre hi haurà informació més detallada dels procediments. És imprescindible consultar-la i seguir les seves instruccions.

 

Alumnat antic: Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu 

Durant el període de la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, la documentació només s’haurà de penjar a la secretaria virtual (Secretaria FP) de dins del Campus, després d’accedir-hi amb l’usuari i contrasenya.

Per a tothom:

 • Document identificatiu (ha d’estar penjat)

 • Documentació dels requisits acadèmics d’accés al nou cicle (si són els mateixos del primer cicle matriculat i no estan penjats, s’han de penjar en aquest període, encara que la documentació en paper s’hagués presentat i fos correcta)

Per als casos que correspongui, també:

 • Documentació que justifica la prioritat per accedir a un cicle

Si se li atorga, més endavant haurà de presentar en paper la mateixa documentació que ha estat validada com a correcta en la preinscripció telemàtica (o també la complementària que correspongui), per comprovar la seva autenticitat. Si l’autenticitat s’ha pogut comprovar telemàticament, ja no caldrà presentar-la. Les dates i procediment es comunicaran a través de les tutories i Atenció a l’estudiant (de dins del campus).

A Atenció a l’estudiant de dins del campus hi haurà informació més detallada dels procediments. És imprescindible consultar-la i seguir les seves instruccions.

 

Alumnat antic: per a la matrícula

Abans de realitzar el pagament de la matrícula, es pot penjar a la Secretaria FP, la documentació següent que s'hagi d'aplicar en aquesta matrícula:  

 • Nou document d'identitat, si s'ha modificat.

 • Nova documentació acreditativa dels requisits acadèmics d'accés (només si l'alumne/a estava matriculat/da amb un volant d'inscripció condicional aportat en cursos anteriors). Posteriorment s'haurà de presentar en paper. 

 • La documentació acreditativa d'una bonificació o exempció de pagament. Posteriorment s'haurà de presentar en paper. 

 • Targeta sanitària -alumnat amb DNI o NIE- (també fins al conveni de pràctiques d'FCT)
 • Assegurança i Targeta de residència, per matricular-se a FCT (només l'alumnat amb documents d'identitat “Passaport” o “Altres”).

Si està indicat que posteriorment s’haurà de presentar en paper, consulteu l’apartat Presentació de la documentació en paper .

A la guia de matrícula de l’alumnat antic de cada semestre hi haurà informació més detallada dels procediments. És imprescindible consultar-la i seguir les seves instruccions.

 

Presentació de la documentació en paper

 

Després dels períodes de matrícula, en les dates que es fixin, la mateixa documentació que ha estat validada telemàticament (o també alguna de complementària), s'haurà de lliurar als centres següents:

 • A la seu central de l’IOC de Barcelona (presencialment o per correu postal/missatgeria), només l’alumnat nou que hagi seleccionat aquest centre en la seva sol·licitud o tot l’alumnat antic.

 • En un dels centres de suport d'FP (només presencialment, l’alumne o una altra persona), només l’alumnat nou que hagi seleccionat aquest centre en la seva sol·licitud.

No serà necessari presentar-la si s’ha compulsat telemàticament, perquè ja s’haurà pogut comprovar la seva autenticitat també de forma telemàtica.

L'IOC no disposa de registre administratiu, per tant, la documentació no es pot presentar a qualsevol oficina de l'administració pública. Només es pot presentar a les oficines indicades. Si la documentació es lliura per correu postal o missatgeria, cal que hagi arribat a l'IOC de Barcelona dins el termini indicat.

Les dates i procediments s’informaran des de les tutories i Atenció a l’estudiant (dins del Campus).

Si en el període fixat no es pot comprovar l’autenticitat de la documentació validada telemàticament, s’anul·larà la matrícula sense dret a la devolució de l’import pagat.

La falsedat o el frau en la documentació presentada es comunicarà a l'autoritat competent perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació.

 

Alumnat nou

La documentació en paper s'haurà de presentar de la forma següent:

 • Fotocòpia del document identificatiu vigent (DNI, NIE o passaport).
 • Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu del compliment dels requisits d’accés.
  • Si el requisit és tenir el títol, és imprescindible presentar-lo, i no es podran matricular només amb un certificat de qualificacions.
  • Per al mateix requisit d'accés al·legat cal acreditar la seva qualificació mitjana numèrica (de 5 a 10, amb un màxim de dos decimals) i presentar un certificat apart si en el document principal (títol, etc.) no hi consta. Si es disposa d'un document amb una qualificació mitjana calculada de forma diferent, cal demanar al centre on s'han finalitzat els estudis un nou certificat amb la qualificació mitjana calculada com s'indica. Si no es presenta, s'assignarà un 5,00.
  • Segons la normativa vigent, si el nombre de sol·licituds rebudes és superior a les places que s'ofereixen, l'assignació de places es farà segons els estudis acreditats com a requisit d'accés i tenint en compte la seva qualificació mitjana.
 • Impressió de la Sol·licitud de matrícula que s'obté a la secretaria virtual després d’haver completat les dades personals, penjat la documentació i escollit els crèdits/mòduls del cicle formatiu. Ha d'estar signada per l'alumne.

A més a més, segons la situació de cada persona:

 • Original o fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el dret a la bonificació o l’exempció en el pagament de la matrícula, excepte si s'han d'aportar beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (es presentaran en un altre moment del curs acadèmic i es retornarà el 50% de l'import pagat). És imprescindible demostrar la vigència d'aquesta documentació en el moment del pagament per obtenir el dret que li correspongui. Per l’excepcionalitat del covid-19, s’han prorrogat determinades vigències dels carnets de família nombrosa i famíla monoparental.
 • Documentació (original o compulsada) que acrediti alguna de les circumstàncies previstes per a l'accés a les prioritats específiques en l’adjudicació de places

 

Alumnat antic

La documentació en paper de la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatius’haurà de presentar de la forma següent:

 • Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu del compliment dels requisits d’accés, en les mateixes condicions descrites en l'apartat de l'alumnat nou.
 • Documentació que justifica l'accés a places reservades (original o fotocòpia compulsada).

 • Impressió de la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu que s'obté a la secretaria virtual des de la pestanya Tràmits, degudament signada, únicament si cal presentar alguna de les documentacions anteriors en paper. 

La documentació en paper aplicada en la matrículas’haurà de presentar de la forma següent:

 • Original o fotocòpia compulsada de la nova documentació acreditativa dels requisits acadèmics d'accés (només si l'alumne/a estava matriculat/da amb un volant d'inscripció condicional aportat en cursos anteriors), en les mateixes condicions descrites en l'apartat de l'alumnat nou.

 • Original o fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el dret a la bonificació o l’exempció en el pagament de la matrícula, en les mateixes condicions descrites en l'apartat de l'alumnat nou.

 

 

 

Places disponibles

 

Places disponibles 

La publicitat de les places disponibles està regulada per la resolució del Departament d'Educació Resolució EDU/1038/2022. 

L’oferta de places s'ajusta a les perspectives d’inserció laboral i a la possibilitat d'oferir una garantia de qualitat en els ensenyaments. A continuació es detallen les places disponibles de cadascun dels cicles formatius:

 • Gestió administrativa GM: 250 places
 • Instal·lacions elèctriques automàtiques GM: 130 places
 • Cures auxiliars d'infermeria GM: 180 places
 • Atenció a les persones en situació de dependència GM: 125 places
 • Sistemes microinformàtics i xarxes GM: 170 places
 • Administració i finances GS: 300 places
 • Educació infantil GS: 300 places
 • Prevenció de riscos professionals GS: 150 places
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa GS: 170 places
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS: 200 places
 • Integració Social GS: 300 places
 • Assistència a la direcció GS: 250 places
 • Gestió de vendes i espais comercials GS: 200 places
 • Desenvolupament d'aplicacions web GS: 180 places
 • Comerç internacional GS: 200 places
 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius GS: 100 places
 • Transport i logística GS: 150 places
 • Documentació i administració sanitàries GS: 150 places
 • Màrqueting i publicitat GS: 150 places

 

Adjudicació de places

 

 

Els criteris d’admissió per a l’adjudicació de places s’aplicaran a les persones que tinguin la documentació correcta en les sol·licituds següents:

 • Sol·licitud de matrícula de l’alumnat nou

El 31 de maig de 2022, a les 12h en la seu de l'IOC,  es realitzarà el sorteig públic del número a partir del qual s’ordenaran les sol.licituds de matrícula de l'alumnat nou per al primer semestre del curs 2022-23. 

 • Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu de l’alumnat antic

 • Sol·licitud de readmissió (només si es demana en el semestre) de l’alumnat antic.

En cas que el nombre de sol·licituds d'un cicle formatiu sigui superior al de places disponibles, s’aplicaran els criteris d’admissió establerts en la resolució del Departament d'Educació Resolució EDU/1038/2022 i que són els següents:

1) Criteris específics de prioritat per la situació personal

Tindran prioritat davant de qualsevol altra, les persones que puguin acreditar alguna de les circumstàncies següents:

a) Tenir una situació laboral continua o discontinua que els impedeixi assistir als centres educatius de règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt nivell o alt rendiment.

c) Patir una malaltia o una discapacitat que els impedeixi cursar els ensenyaments als centres de règim ordinari.

d) Estar subjecte a mesures de privació de llibertat per resolució judicial en centres penitenciaris o en centres de justícia juvenil.

i) No existir oferta presencial del cicle que volen cursar en centres de la seva comarca de residència.

j) Trobar-se en qualsevol altra situació extraordinària que degudament documentada i valorada per la Inspecció d’Educació pugui justificar l’aplicació d’aquest criteri de preferència.

 

2) Criteris de prioritat i de reserves de places segons els estudis presentats

2.1. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) de formació professional

Les places s’assignen en funció de la via d’accés, primer a les persones que tenen prioritat segons el punt 1) anterior i després a la resta de sol·licitants, amb els criteris següents:

 • Un 60% de les places es reserven als que acreditin l'ESO o estudis equivalents.

 • Un 20% de les places es reserven als que acreditin un PQPI o un cicle de formació professional bàsica.

 • Un 20% de les places es reserven als que acreditin la superació de la prova d’accés (o que tinguin l'exempció total d'aquesta prova), el curs específic d'accés o d’altres titulacions que permetin l’accés.

2.2. Cicles formatius de grau superior (CFGS) de formació professional

Les places s’assignen en funció de la via d’accés, primer a les persones que tenen prioritat segons el punt 1) anterior i després a la resta de sol·licitants, amb els criteris següents:

 • Un 60% de les places es reserven als que acreditin el batxillerat o estudis equivalents.

 • Un 20% de les places es reserven als que tenen un títol d'un CFGM de formació professional, amb les prioritats següents:

  1- En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional afí (*)

  2- En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí (*).

  (*) Les afinitats entre famílies professionals o cicles són les definides al punt 3.4 de l’Annex 3 d'aquesta Resolució: un CFGM es considera afí si la seva família professional es troba en la mateixa agrupació de la família professional del CFGS al qual es vol matricular, segons les taules de les opcions A, B i C per a les proves d'accés a un CFGS.
 • Un 20% de les places es reserven als que acreditin la superació de la prova d'accés o d'altres titulacions que permetin l'accés.

2.3. En tots els cicles formatius de formació professional

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Dins de cada via, les sol·licituds s’ordenen per ordre decreixent segons la qualificació mitjana del requisit acadèmic al·legat.

 • En cas que a la fi del període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula s’hagi aportat una titulació acadèmica suficient per a l’admissió, però no hi consti o no es pugui comprovar telemàticament la mitjana aritmètica numèrica, s'atribuirà la qualificació de 5,00 a efectes d’admissió. Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s'estableixi no es considera a l'efecte de barem. En l'apartat 5.3 d'aquesta Resolució trobareu indicats on us heu de dirigir per obtenir qualificacions numèriques en COU, BUP, FP1 o FP2.
 • Si dins d'una mateixa via hi ha un excés de sol·licituds, i després de l'ordenació hi ha un empat en una qualificació mitjana en la posició del límit de places, s'hauran d'aplicar criteris per dirimir aquesta situació d'empat.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el procediment de desempat que es preveu al punt 6 d'aquesta Resolució:

 1. En  el calendari de matrícula d’FP del web de l'IOC s'estableix el dia i l'hora en què es farà el sorteig públic del número a partir del quals s'ordenaran les sol·licituds, en ordre ascendent, en aquelles qualificacions mitjanes on hi hagi un empat.

 2. A cada sol·licitud amb documentació correcta s'atribuirà, de forma aleatòria, un número a cada sol·licitud d'inscripció i matrícula.

 3. En la data establerta es realitzarà el sorteig i es publicarà el seu resultat, que serà un número de sol·licitud.

 4. En cada cicle on es produeixi un empat en una qualificació mitjana, s'aplicarà el resultat del sorteig: el número resultant serà el número de sol·licitud a partir del qual es començaran a ordenar les sol·licituds empatades, i només es podran admetre les que, segons aquest ordre, permetin completar el nombre total de places ofertes.

 


Places limitades en determinats mòduls/crèdits

 

Alumnat antic

Determinats mòduls/crèdits reservats a alumnat antic tenen les places limitades, en els cicles formatius següents:

En la informació de cada un d'aquests cicles formatius hi ha el detall d'aquests mòduls o crèdits limitats.