IOC > Batxillerat > Requisits d'accés

Taula de requisits

Estudis Nivell assolit Incorporació a l’IOC Observacions
EGB Qualsevol nivell (Graduat o certificat) GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
ESO Titulat (Graduat en Educació Secundària) Batxillerat Nivell I Podeu iniciar els estudis de batxillerat
No superat 2n cicle GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
BUP 3r superat Batxillerat Nivell II Podeu continuar els estudis de batxillerat
3r cursat i no superat Batxillerat Nivell I Podeu iniciar els estudis de batxillerat
Màxim 2 pendents entre els dos cursos de 1r i 2n Batxillerat Nivell I o GES Si decidiu fer GES, adreceu-vos a la secretaria de GES.
Més de 2 pendents entre 1r i 2n de BUP GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
COU Acabat Canvi d'opció 2n de batxillerat LOEM Heu de sol·licitar a la Direcció Gral. d’ESO i Batxillerat la incorporació al batxillerat per cursar matèries d’una modalitat, no equivalents a les cursades a COU.
No acabat, almenys amb una assignatura aprovada   Podeu continuar els estudis de batxillerat. So·liciteu a la Direcció acadèmica de batxillerat el reconeixement d’equivalències de les assignatures de COU aprovades i l'exempció del treball de recerca si vau aprovar almenys una assignatura de COU.
FP I Títol de tècnic/a auxiliar Batxillerat Nivell I Podeu iniciar els estudis de batxillerat
No acabat GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
FP II No acabat Batxillerat Nivell I Podeu iniciar els estudis de batxillerat.
Títol de tècnic/a especialista Batxillerat Nivell II Podeu iniciar els estudis de batxillerat.
Batxillerat LOGSE-LOE      
1r curs superat, 2n curs assignatures pendents Batxillerat Nivell II Es reconeixen les qualificacions de les matèries superades (si procediu de batxillerat diürn i heu repetit algun curs, només es reconeixen les qualificacions de les matèries superades en l’últim curs acadèmic). Podeu continuar els estudis de batxillerat
No acabat el 1r curs Batxillerat Nivell I o II
Batxillerat experimental Superat el 1r curs Batxillerat Nivell II Sobre possibles equivalències, s’ha de consultar cada cas a la Direcció Gral. d’Atenció a la Comunitat Educativa.
No superat el 1r curs Batxillerat Nivell I
Batxillerat elemental Qualsevol nivell GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
Batxillerat superior Títol de Batxiller superior Batxillerat Nivell I Podeu iniciar els estudis de batxillerat
Sense finalitzar GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
CFGM/CFGS Títol de tècnic/a - tècnic/a superior Batxillerat Nivell I Podeu iniciar els estudis de batxillerat.
Arts Aplicades i Oficis Artístics, pla del 63 Títol de Graduat (de la titulació corresponent) Batxillerat Nivell II  
3 cursos comuns superats Batxillerat Nivell I  
Batxillerat d’una altra comunitat autònoma Sense finalitzar el 2n curs Batxillerat Nivell II Si us queden pendents 3 o menys matèries per acabar el batxillerat, matriculeu-vos només de les matèries pendents. Si la incorporació és per trasllat de matrícula viva a partir del 2n semestre de 2n curs i sol·liciteu a la Direcció acadèmica de batxillerat l'exempció del treball de recerca. Per a possibles equivalències, consulteu la Direcció Gral d’ESO i Batxillerat.
Sense finalitzar el 1r curs Batxillerat Nivell I o II Matriculeu-vos de les matèries no aprovades de 1r i dels blocs que vulgueu de 2n (fins a un màxim de sis). Per a possibles equivalències, consulteu la Direcció Gral d’ESO i Batxillerat. Cal que us matriculeu també de Llengua catalana de 2n i en sol·liciteu l'exempció.
1r cicle experimental 14-16 Acabat Batxillerat Nivell I  
Mòdul professional experimental de nivell 2 Acabat Batxillerat Nivell I  
Estudis estrangers Equivalent o inferior a 3r d’ESO GES No podeu iniciar els estudis de batxillerat
Convalidat 2n BUP, o FP I, o títol de Graduat en Educació Secundària Batxillerat Nivell I Si heu demanat la convalidació i encara no està resolt l'expedient, heu de lliurar a l'IOC el volant de sol·licitud del Departament d'Educació. La matrícula serà condicional fins que arribi la resolució definitiva.
Convalidat 3r BUP Batxillerat Nivell II