L'IOC ofereix aquests dos serveis per a la família d'Instal·lació i manteniment. Concretament pel cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals.

Carta de compromís

Per a més informació contacteu amb:

assessorament.prp@ioc.cat

1r semestre:

Accés a la inscripció Secretaria AR

 Llista de persones admeses i excloses (provisional)
 Llista de persones admeses i excloses (definitiva)

 

2n semestre:

Accés a la inscripció Secretaria AR

 

 

ASSESSORAMENT RECONEIXEMENT
1r semestre 2n semestre
Calendari curs 22-23 Calendari curs 22-23

ASSESSORAMENTServei d'assessorament

 

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Al final, l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme. Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, si queden places vacants, es podran obrir nous terminis per sol·licitar el servei.

 

Import del servei d'assessorament

  • 60 € en centres públics del Departament d'Ensenyament.

Un cop obtingut l'informe d'assessorament es podrà sol·licitar el servei de reconeixement.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

 

RECONEIXEMENTServei de reconeixment d'aprenentatges

 

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
  • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que disposin d'un informe d'assessorament d'aquesta família professional i vulguin fer el reconeixement dels crèdits del cicle formatiu de prevenció de riscos professionals.

Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

 

Import del servei de reconeixement

Posteriorment, per convalidar els crèdits reconeguts, la persona usuària s'ha de matricular en el cicle formatiu de Prevenció de riscos professionals - un cop acreditats els requisits d'accés - i ha de presentar els certificats de reconeixement obtinguts.