Matrícules

L'EOI de l'IOC ofereix 60 places en el curs C2.2 de català al semestre 2 2022-23. 

La preinscripció es farà del 4 al 10 de novembre 2022.

Seguiu les instruccions al nostre web per accedir al formulari de preinscripció. Completar el formulari de preinscripció és requisit indispendable per poder accedir a la matrícula.

L’alumnat que vulgui cursar el C2.2 haurà de fer una prova de nivell. Entre els alumnes ADMESOS per prova de nivell es farà un sorteig si el nombre d’admesos supera el nombre de places ofertades. 

Comunicació d’admissió al sorteig:

  • Als NO ADMESOS s’enviarà un correu electrònic. 
  • Als ADMESOS s’enviarà un correu electrònic i un número de sorteig. 

Atenció: el número de preinscripció NO és el número amb el qual s’accedeix al sorteig. El número de sorteig s’envia per correu electrònic únicament a l’alumnat admès per prova de nivell. 

El sorteig es farà en acte públic a la seu central de l'IOC el 15 de novembre de 2022 a les 10h. 

 

El procediment serà el següent:

D'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives amb reposició. Així, s'obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999.999.999. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent.