Glossari

Activity f. Representa una única pantalla amb una interfície d’usuari a Android.

Actor m. Objecte de libGDX que representa un node d’un Stage que té propietats i sobre el que podem realitzar accions.

Adaptador m. Objecte que rep un conjunt d’elements i els dóna un format adient per fer-los servir en un altre context.

ADT f. Android Development Tools. Eines per al desenvolupament d’aplicacions en Android.

API (Application Program Interface) f. Protocol fet servir com a interfície pels components de programari per comunicar-se entre si.

ART m. Nou runtime d’Android a partir de la versió 5.0 (Lollipop) que substitueix l’anterior, Dalvik.

Arquitectura d’un joc f. L’arquitectura d’un joc defineix l’estructura lògica del mateix.

Callback m. Mètode que es passa com a argument d’un altre mètode per tal que pugui ser cridat en un moment donat (per exemple, quan s’ha acabat una tasca en concret).

Còdec (compressor-descompressor) m. Mètode que rep un flux d’informació (típicament àudio o vídeo) i el comprimeix per estalviar memòria; quan les aplicacions volen reproduir aquest contingut, el còdec descomprimeix la informació per tal que es pugui tornar a reproduir.

Compressió de dades f. Mètode pel qual es pot representar una mateixa informació amb menys quantitat de memòria. En el cas de l’àudio, imatge i vídeo, es pot comprimir amb pèrdua, el que vol dir que la informació es comprimeix molt més però es perd una mica de qualitat en el procés.

Contenidor m. Referit a formats multimèdia, és un format d’arxiu que permet emmagatzemar algun tipus de contingut (generalment àudio o vídeo) amb diferents qualitats, característiques i mètodes de compressió.

Crida asíncrona f. Crida a un mètode o operació que torna de seguida però el resultat de la qual no està disponible immediatament, sinó passat un temps.

Cursor m. Sovint les cerques d’informació donen com a resultat una taula on cada fila correspon a un dels elements trobats. Un cursor és com una fletxa que senyala una de les files de la taula i permet recórrer-la, accedint a les files una per una.

Dalvik Procés de la màquina virtual del sistema operatiu d’Android.

Delta m. Valor que representa la diferència de temps que ha passat entre dues crides del mètode render a LibGDX. La divisió 1/delta ens permet obtenir els fps (frames per segon) de l’aplicació.

Densitat de píxels f. Quantitat de píxels per cada polsada. Es mesura en ppi (píxels per inch).

Depuració (debugging) f. Procés amb el qual es mira d’eliminar els possibles errors d’una aplicació, generalment fent servir eines específiques que mostren els continguts de les aplicacions i les executen de manera controlada.

Direct3D n. API de gràfics propietat de Microsoft per als sistemes operatius Windows i videoconsoles Xbox.

Escoltador (listener) m. Objecte que rep actualitzacions automàticament d’algun altre element i, per tant, vigila el seu estat i pot respondre als seus canvis.

Event m. Esdeveniment. Classe del sistema que fa un embolcall a la informació generada per un esdeveniment del sistema.

Event listener m. Interfície de la classe View que conté un únic mètode de callback. Aquests mètodes seran cridats pel sistema Android quan el View (al qual està registrat l’event listener) s’activa per la interacció de l’usuari.

Excepció f. Error d’execució que es pot produir a una aplicació i que es pot capturar per tal de donar-li un tractament adequat i evitar que l’aplicació falli.

Fils d’execució m. Un fil d’execució és la unitat de processament més petita que es pot programar en un sistema operatiu. Múltiples fils poden existir dins d’un procés i comparteixen recursos (com memòria, codi i context), cosa que no succeeix entre diferents processos.

Filtres d’intent m. Definits a l’AndroidManifest.xml, serveixen per definir els intents als quals respondrà l’activitat.

Fotograma (frame) m. Cadascuna de les imatges que es veuen a un vídeo i que, en canviar en una seqüència ràpida (típicament entre 15 i 60 per segon), donen la sensació de moviment.

FPS (frames per second) m. Mesura de la velocitat d’execució d’una aplicació gràfica que s’actualitza contínuament.

Frame Vegeu fotograma.

Frame rate Vegeu FPS.

GPS (Global Positioning System) m. Servei que, mitjançant un conjunt de satèl·lits, permet als dispositius determinar la seva posició geogràfica.

Group m. Objecte de libGDX que representa un conjunt d’objectes Actor de LibGDX.

Handler m. Controlador. Mètode que s’executa per tractar un esdeveniment ocorregut al sistema.

Identificador de vista m. Número amb el qual Android identifica cada vista d’una aplicació, i que permet al programador accedir i canviar les seves propietats.

Intent m. Els intents lliguen els components individuals entre si en temps d’execució, tant si els components pertanyen a la mateixa aplicació com si no.

Interpolació f. Estimació d’un valor desconegut a partir d’altres valors coneguts de la mateixa seqüència.

JDK (Java Development Kit) Equip de desenvolupament de Java, és un producte desenvolupat per Oracle dirigit a la programació en Java.

Llenç (canvas) m. Referit a la programació de gràfics, el llenç és una representació d’una regió de la pantalla en la qual s’hi pot dibuixar amb pinzells i formes geomètriques, per analogia amb un llenç físic.

Mètode de crida ajornada (callback method) m. Es tracta d’un mètode al qual se li passa un altre objecte perquè el cridi quan ho necessiti. Habitualment es fa servir quan l’altre objecte pot trigar un temps a completar la seva tasca i es desitja establir algun mecanisme perquè pugui avisar la nostra aplicació.

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions Estàndard d’Internet que permet estendre el format d’email per afegir continguts no textuals.

Motor de jocs m. Eines per al desenvolupament ràpid de videojocs.

Multimèdia Sistema que permet reproduir o capturar informació amb diferents mitjans d’expressió, com ara so, imatge, vídeo, animació, etc.

MVC (Model-Vistra-Controlador) Arquitectura que separa la representació de la informació, de la interacció de l’usuari amb ella. La idea principal de MVC és la reusabilitat del codi i la separació de conceptes.

Obturador (shutter) m. Dispositiu electromecànic a mode de cortina que només deixa passar la llum durant un temps generalment petit (fraccions de segon) per tal que les càmeres de fotos puguin fer les fotos. És el responsable del “clic” que es sent quan es fa una foto amb una càmera.

OpenGL (Open Graphics Library) API de gràfics multiplataforma i multillenguatge que serveix per dibuixar gràfics 2D i 3D.

Orthographic camera f. Càmera per respresentar objectes en 2D.

PDU (Protocol Description Unit) f. Unitat de descripció de protocol. És un dels mètodes definits per la indústria per enviar i rebre missatges SMS.

Píxel m. Cadascun dels punts que formen una imatge a la pantalla d’un dispositiu digital.

Polling Amb la tècnica de polling el programador consulta els dispositius d’entrada regularment per saber el seu estat.

Profiler m. Programa d’anàlisi dinàmica que mesura diferents aspectes de l’execució d’un programa informàtic, com la quantitat de memòria que consumeix o la freqüència i duració amb què es criden els mètodes.

Proveïdor de continguts m. Són interfícies per compartir dades entre les aplicacions. Són adequats per compartir conjunts de dades entre aplicacions.

Receptor broadcast m. Component que respon a anuncis de sistema que van dirigits a totes les aplicacions del dispositiu.

Resolució f. Referit a imatges o vídeo, nombre de píxels d’ample i d’alt que té.

Shared preferences Sistema per desar una petita quantitat d’informació, com la configuració de l’aplicació.

Servei m. És un component que s’executa en el background per realitzar tasques per a treballs remots.

Smartphone Vegeu telèfon intel·ligent.

SMS (Short Message Service) Servei de missatges curts.

Sprite m. Imatge o animació en dues dimensions integrada a una escena més gran.

Stage n. Objecte de libGDX que representa una escena en 2D.

SQLite Sistema de bases de dades relacional senzill i de petita mida.

Telèfon intel·ligent m. Telèfon programable amb característiques avançades com connexió a xarxa, pantalla tàctil, acceleròmetres, càmera, etc.

Thread Vegeu fil d’execució.

UI (user interface) Interfície d’usuari.

URI (Universal Resource Identifier) Identificador de recursos universal, és una cadena de caràcters que serveix per referenciar recursos en el sistema.

Vista f. A la programació en Android, cadascun dels elements que componen la interfície gràfica de l’aplicació, com botons, caixes de text, llistes, etc.

Anar a la pàgina anterior:
Continguts en PDF
Anar a la pàgina següent:
Índex general