Desenvolupament d'un joc

Crear un joc partint d’un projecte buit pot ser una tasca molt complexa i que suposarà un repte durant tot el seu desenvolupament. Un error de disseny pot implicar grans canvis fins i tot en etapes inicials del desenvolupament. Per evitar aquests errors i simplificar aquesta tasca (tant en temps com en complexitat) el més adequat és fer servir eines que ja existeixin i que ens garanteixin que els components principals del joc ja estan implementats i que no ens n’haurem de preocupar.

Una vegada ja tenim clar que hem de recórrer a eines de tercers, haurem d’escollir la més adequada. La gran comunitat que hi ha al darrere, la documentació disponible i les tecnologies utilitzades (Java per a la programació i varietat de plugins de tercers disponibles) han fet que el motor de jocs escollit per aquest mòdul sigui LibGDX.

LibGDX

LibGDX és un framework open source (llicència Apache 2.0) per desenvolupar jocs en 2D i en 3D que ens permetrà generar fàcilment els fitxers binaris per poder-se executar, entre altres, a plataformes com ara:

 • Android
 • OSX i iOS
 • Windows
 • GNU/Linux
 • HTML5
 • BlackBerry

Disposarem, per tant, d’una part de programació comuna a totes les plataformes i una part específica en què configurarem la nostra aplicació per tal que s’executi correctament a la plataforma destí. A la pàgina oficial: http://libgdx.badlogicgames.com/ trobarem les novetats (changelogs) de cada versió, les característiques principals del framework, els plugins disponibles, etc. I especialment, com a programadors, ens interessaran les seccions de documentació i de comunitat, on podrem resoldre la major part dels nostres dubtes.

Estem davant d’un motor de jocs molt complet, que té una gran comunitat al darrere i que ens permetrà realitzar jocs de tot tipus amb resultats professionals sense haver de realitzar una despesa econòmica per utilitzar-lo.

Per seguir les explicacions, i per tal de tenir un exemple pràctic dels conceptes, desenvoluparem un joc de naus espacials: l’SpaceRace, on prendrem el rol del capità d’una nau espacial que haurem de dirigir per tal d’evitar col·lidir amb els asteroides que ens trobarem pel camí.

Començant amb LibGDX

LibGDX compta amb un assistent de configuració de projectes en el qual definirem quines propietats tindrà el nostre projecte. Aquest assistent s’encarregarà de descarregar tot allò necessari i de generar els fitxers que ens permetran importar el projecte al nostre IDE.

Per descarregar l’assistent, accedirem a la secció Download de la pàgina oficial: http://libgdx.badlogicgames.com/download.html. El fitxer descarregat serà el gdx-setup.jar.

Per executar-lo haurem d’obrir una terminal i executar la comanda java -jar /ruta/al/fitxer/gdx-setup.jar, per exemple:

java -jar ~/Descargas/gdx-setup.jar

Se’ns mostrarà una imatge com la que podem veure a la figura.

Figura Assitent de projecte de LibGDX

L’assistent ens demana els següents atributs:

 • Name: nom del projecte, en el nostre cas spacerace.
 • Package: l’espai de noms de la nostra aplicació, per exemple cat.xtec.ioc.
 • Game class: classe principal, serà del tipus ApplicationListener. La nostra classe s’anomenarà SpaceRace.
 • Destination: directori al nostre sistema de fitxers on generarà el projecte.
 • Android SDK: indiquem la ruta a l’SDK en cas que l’Android Studio no el tingui disponible.
 • LibGDX Version: versió de libGDX, deixeu la proposada.
 • Sub projects: indiquem les plataformes sobre les quals podrem executar el projecte i que necessiten configuració addicional. Deixem marcades Desktop i Android.
 • Extensions: afegits al framework per a la gestió de col·lisions, intel·ligència artificial, fonts, etc. Podem deixar marcat Box2d (llibreria de físiques 2D) tal com ens proposa.
 • Third party Extensions: extensions externes a LibGDX. No farem servir cap d’aquestes extensions.
 • Advanced: opcions avançades. Podrem afegir mirrors per a les descàrregues, generació de fitxers per a IDEA o Eclipse o bé el mode offline. Ens serà molt útil marcar IDEA ja que l’Android Studio està basat en aquest IDE.

Una vegada emplenats tots els atributs, farem clic a Generate i començarà la descàrrega i configuració dels fitxers necessaris, si ens pregunta si volem continuar amb versions més recents de les android build tools o de les Android API, responeu que sí. Esperarem fins que ens surti el missatge: BUILD SUCCESSFUL i la informació sobre com importar el projecte. Podeu veure a la figura l’assistent amb la configuració i el resultat final.

Figura Assistent amb la configuració

Obriu l’Android Studio, feu clic a File/Open i seleccioneu el projecte a la ruta indicada a l’assistent. Una vegada obert, si feu clic a la pestanya Project de l’esquerra, podreu observar tres subprojectes: android, core i desktop; android i desktop ens serviran per configurar i personalitzar l’aplicació per a cadascuna de les dues plataformes i a core definirem els fitxers comuns, tota la implementació del joc.

Si executeu el projecte en un emulador, obtindreu el resultat que es mostra a la figura.

Figura Aplicació executant-se a l’emulador

El logotip de Bad Logic Games sobre un fons vermell. Si obrim el fitxer SpaceRace.java del subprojecte core trobarem el següent codi:

 1. public class SpaceRace extends ApplicationAdapter {
 2. SpriteBatch batch;
 3. Texture img;
 4.  
 5. @Override
 6. public void create () {
 7. batch = new SpriteBatch();
 8. img = new Texture("badlogic.jpg");
 9. }
 10.  
 11. @Override
 12. public void render () {
 13. Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 14. Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 15. batch.begin();
 16. batch.draw(img, 0, 0);
 17. batch.end();
 18. }
 19. }

L'SpriteBatch és l’encarregat de dibuixar objectes en 2D: genera un lot de comandes gràfiques i les optimitza per enviar-les a la GPU. El nostre SpriteBatch s’inicialitza al mètode create() i dibuixarà tot allò que estigui entre els mètodes begin() i end(), en aquest cas dibuixarà la imatge img i ho farà a la coordenada (0,0). A l’exemple la coordenada (0,0) representa la part inferior esquerra de la pantalla (sistema de coordenades Y-Up) però compte perquè no sempre és així, habitualment i al nostre joc, la coordenada (0,0) farà referència a la cantonada superior esquerra (sistema Y-Down).

El codi:

 1. Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 2. Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

Definirà el color del fons.

El mètode glClearColor() rep 4 paràmetres (del tipus float del 0.0 a l’1.0) que fan referència a la quantitat de vermell, de verd, de blau i a l’opacitat respectivament. Un valor 0.0 a l’opacitat indica que l’element és transparent i un 1.0 que és completament opac.

Al codi anterior, carrega el color vermell al buffer i el mètode glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT) indica que el buffer està habilitat per escriure colors.

El fitxer badlogic.jpg el podreu trobar al directori assets del subprojecte android, en aquest directori deixarem tots els fitxers gràfics que farem servir a l’aplicació i els enllaçarem des de la resta de plataformes. Si fem clic al botó dret sobre el fitxer DesktopLauncher del subprojecte desktop i seleccionem Run DesktopLauncher main() ens saltarà la següent excepció: Exception in thread “LWJGL Application” com.badlogic.gdx.utils.GdxRuntimeException: Couldn’t load file: badlogic.jpg. Per solucionar-ho, seleccionem l’entrada del menú Run/Edit Configurations…, seleccionem Application/DesktopLauncher i canviem el working directori a la ruta d’assets d’android (figura).

Figura Configuració DesktopLauncher

Si torneu a executar el projecte se us obrirà una finestra amb el mateix contingut que abans: el logotip sobre un fons vermell. Ens serà molt útil poder treballar únicament amb l’ordinador sense haver de tenir un dispositiu físic sempre connectat o un emulador obert. No obstant això, haurem de provar la nostra aplicació cada cert temps a la plataforma Android per assegurar-nos que tot el que anem fent és compatible.

Desenvolupament del joc

Una vegada tenim el projecte configurat i podent-se executar a l’ordinador, haurem de començar a desenvolupar el nostre joc. Començarem per les classes principals i afegirem els gràfics, els sons i la lògica de tots els components del joc.

Classes del joc

Podeu descarregar els recursos de l’aplicació des dels annexos.

El nostre joc estarà compost per diverses classes, cadascuna de les quals tindrà una funció específica. Cal, doncs, fer un repàs a cada classe del joc i anar-les implementant a poc a poc. A la figura teniu una imatge del joc resultant que servirà d’ajuda per a la comprensió de les classes necessàries.

Figura Joc resultant
 • SpaceRace (cat.xtec.ioc)

Aquesta classe serà l’encarregada de carregar els recursos i controlar les pantalles del joc. Estendrà la classe Game i farem servir el mètode setScreen(Screen screen) per afegir la pantalla principal. Els ApplicationListener, que implementa la classe Game, tenen un cicle de vida similar al de les activitats d’Android com podem veure a la figura.

Figura Cicle de vida d’ApplicationListener

Els mètodes disponibles són:

Mètode Descripció
create() Primer mètode que s’executa quan l’aplicació ha estat creada
resize(int width, int height) Es crida una vegada després del mètode create() i cada vegada que es canvia la mida de l’aplicació i el joc no està a l’estat de pausa. Els paràmetres que rep són les noves dimensions de la pantalla
pause() Quan l’aplicació perd el primer pla. S’executa també abans del mètode dispose(). Aquí haurem de guardar l’estat del joc
resume() Quan l’aplicació torna a primer pla
render() Mètode que es crida des del bucle principal de l’aplicació quan s’ha de representar la pantalla. Les actualitzacions de la lògica del joc s’habituen a fer en aquest mètode
dispose() Darrer mètode que s’executa abans de tancar l’aplicació
 • GameScreen (cat.xtec.ioc.screens)

Serà la pantalla principal del joc, encarregada de definir el gestor d’events d’entrada i d’actualitzar els components principals del joc: l’stage i els actors. Té un cicle de vida similar a la interfície AplicationListener, però a més afegeix els mètodes show() i hide(), quan una pantalla és afegida amb el mètode setScreen() i quan és canviada per una altra pantalla respectivament.

 • AssetManager (cat.xtec.ioc.helpers)

En aquesta classe definirem tots els recursos bé siguin gràfics o sonors de la nostra aplicació.

 • InputHandler (cat.xtec.ioc.helpers)

Gestió dels events de l’usuari, hereta d'InputProcessor. Podrem controlar els events: keyDown, keyUp, keyTyped, touchDown, touchUp, touchDragged, mouseMoved i scrolled, aquest dos últims exclusivament per les aplicacions d’escriptori i que fan referència al moviment del punter i de la roda de desplaçament respectivament.

 • Spacecraft (cat.xtec.ioc.objects)

La nau del joc, serà un Actor del qual controlem la seva direcció segons els events rebuts per l'InputHandler.

 • Scrollable (cat.xtec.ioc.objects)

Hereta de la classe Actor. Representa elements que disposen de desplaçament horitzontal al joc, en cada actualització els mourem segons la velocitat indicada. El fons de pantalla i els asteroides seran subclasses seva.

 • Asteroid (cat.xtec.ioc.objects)

Classe que hereta d'Scrollable. Hi necessitarem controlar les possibles col·lisions amb la nau.

 • Background (cat.xtec.ioc.objects)

Classe que hereta d'Scrollable, no té cap propietat ni mètode especial a banda de sobreescriure el mètode draw.

 • ScrollHandler (cat.xtec.ioc.objects)

Classe encarregada de crear i actualitzar tots els elements que són Scrollable.

Ara que ja tenim una idea bàsica de les classes, cal veure quines són les implementacions per cada classe.

Implementació inicial

Començarem editant la classe SpaceRace que és l’única classe que tenim disponible en aquest moment. El primer que farem és modificar-ne la definició i fer que hereti de Game i no de ApplicationAdapter. Així, la definició de la classe quedarà de la següent manera:

 1. public class SpaceRace extends Game {

Eliminem tot el contingut de create() i de render() així com les variables d’instància batch i img.

En aquesta classe iniciarem tots els recursos de l’aplicació i posarem la pantalla principal de l’aplicació. Abans de res, comprovarem el cicle de vida de l’aplicació amb el següent codi:

 1. package cat.xtec.ioc;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.Game;
 4. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 5.  
 6. public class SpaceRace extends Game {
 7.  
 8. @Override
 9. public void create() {
 10. Gdx.app.log("LifeCycle", "create()");
 11. }
 12.  
 13. @Override
 14. public void resize(int width, int height) {
 15. super.resize(width, height);
 16. Gdx.app.log("LifeCycle", "resize(" + Integer.toString(width) + ", " + Integer.toString(height) + ")");
 17. }
 18.  
 19. @Override
 20. public void pause() {
 21. super.pause();
 22. Gdx.app.log("LifeCycle", "pause()");
 23. }
 24.  
 25. @Override
 26. public void resume() {
 27. super.resume();
 28. Gdx.app.log("LifeCycle", "resume()");
 29. }
 30.  
 31. @Override
 32. public void render() {
 33. super.render();
 34. //Gdx.app.log("LifeCycle", "render()");
 35. }
 36.  
 37. @Override
 38. public void dispose() {
 39. super.dispose();
 40. Gdx.app.log("LifeCycle", "dispose()");
 41.  
 42. }
 43. }

Gdx.app.log(String tag, String msg) és l’equivalent al Log.d(String tag, String msg) que estem acostumats a fer servir. Si executem l’aplicació i la tanquem obtindrem el següent resultat:

LifeCycle: create()
LifeCycle: resize(640, 480)
LifeCycle: pause()
LifeCycle: dispose()

Si descomenteu la línia //Gdx.app.log(“LifeCycle”, “render()”); veureu com aquest mètode es crida contínuament entre els mètodes resize() i pause(). Modifiqueu la classe per tal que tingui el següent codi:

 1. package cat.xtec.ioc;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.Game;
 4.  
 5. import cat.xtec.ioc.helpers.AssetManager;
 6. import cat.xtec.ioc.screens.GameScreen;
 7.  
 8. public class SpaceRace extends Game {
 9.  
 10. @Override
 11. public void create() {
 12.  
 13. // A l'iniciar el joc carreguem els recursos
 14. AssetManager.load();
 15. // I definim la pantalla principal com a la pantalla
 16. setScreen(new GameScreen());
 17.  
 18. }
 19.  
 20. // Cridem per descartar els recursos carregats.
 21. @Override
 22. public void dispose() {
 23. super.dispose();
 24. AssetManager.dispose();
 25. }
 26. }

En aquest moment l’aplicació ens donarà error ja que no tenim disponibles les classes AssetManager ni GameScreen.

Crearem la classe GameScreen però abans, crearem el paquet screens que emmagatzemarà les pantalles del joc: fem clic al botó dret sobre el paquet cat.xtec.ioc i fem clic a New/Package i posem de nom screens. Fem ara clic en el nou paquet i creem una nova classe que anomenarem GameScreen, que serà la pantalla principal del joc. Aquesta classe implementarà la interfície com.badlogic.gdx.Screen, afegiu l'implements Screen a la definició de la classe i solucioneu l’error que ens diu l’Android Studio amb Implement methods, així afegirem els mètodes necessaris per implementar la classe Screen. La classe quedarà de la següent manera:

 1. package cat.xtec.ioc.screens;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.Screen;
 4.  
 5. public class GameScreen implements Screen {
 6.  
 7.  
 8. @Override
 9. public void show() {
 10.  
 11. }
 12.  
 13. @Override
 14. public void render(float delta) {
 15.  
 16. }
 17.  
 18. @Override
 19. public void resize(int width, int height) {
 20.  
 21. }
 22.  
 23. @Override
 24. public void pause() {
 25.  
 26. }
 27.  
 28. @Override
 29. public void resume() {
 30.  
 31. }
 32.  
 33. @Override
 34. public void hide() {
 35.  
 36. }
 37.  
 38. @Override
 39. public void dispose() {
 40.  
 41. }
 42.  
 43. }

Hem creat una de les dues classes que necessitàvem, creem el package cat.xtec.ioc.helpers i creem la classe AssetManager per solucionar el segon error.

Necessitem afegir dos mètodes static a la classe: load() i dispose() obtenint com a resultat la següent classe:

 1. package cat.xtec.ioc.helpers;
 2.  
 3.  
 4. public class AssetManager {
 5.  
 6. public static void load() {
 7. }
 8.  
 9. public static void dispose() {
 10. }
 11.  
 12. }

I amb això ja serem capaços d’executar la nostra aplicació, si afegim a més les línies:

 1. Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 2. Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

El mètode render() s’executarà contínuament, sent un bon candidat per ser el bucle principal de l’aplicació.

Al mètode render(float delta) de la classe GameScreen, tindrem com a resultat una pantalla amb fons vermell.

Deixarem de banda la classe AssetManager fins que tractem els gràfics i els sons de l’aplicació i ens centrarem en la classe GameScreen.

Un stage és una escena 2D que conté Actors i que gestiona els events d’entrada i viewports (que veurem a la secció Gràfics i sons).

Un actor és un node de l'stage que té propietats i sobre el qual es poden realitzar accions.

GameScreen és la classe que s’encarregarà de crear l’stage i els actors, és a dir, l’encarregada de controlar els elements principals del joc. La nostra classe haurà de tenir les següents variables d’instància:

 1. private Stage stage;
 2. private Spacecraft spacecraft;
 3. private ScrollHandler scrollHandler;

Les classes Spacecraft i ScrollHandler les crearem més endavant. Els tres objectes els iniciarem al constructor de la pantalla:

 1. public GameScreen() {
 2.  
 3. // Creem l'stage
 4. stage = new Stage();
 5.  
 6. // Creem la nau i la resta d'objectes
 7. spacecraft = new Spacecraft();
 8. scrollHandler = new ScrollHandler();
 9.  
 10. // Afegim els actors a l'stage
 11. stage.addActor(scrollHandler);
 12. stage.addActor(spacecraft);
 13.  
 14. }

Més endavant necessitarem afegir paràmetres en la creació dels objectes però de moment ho deixarem així.

La classe stage disposa dels mètodes draw() i act(float delta) que cridarà als mètodes draw() i act(float delta) de tots els seus actors. Com que a la pantalla principal haurem de controlar l’actualització dels elements del joc, modificarem el mètode render(float delta) per tal que tingui el següent codi:

 1. @Override
 2. public void render(float delta) {
 3.  
 4. // Dibuixem i actualitzem tots els actors de l'stage
 5. stage.draw();
 6. stage.act(delta);
 7.  
 8. }

El valor delta marcarà la diferència en segons respecte l’anterior crida a render, fent servir aquest valor aconseguirem fer aplicacions amb moviments independents del frame-rate. Si fem la divisió 1/delta obtindrem els fps (frames per second) de l’aplicació.

El valor delta el podem obtenir des de qualsevol lloc de l’aplicació amb Gdx.graphics.getDeltaTime().

Hem de destacar el paràmetre float delta, que passarem al mètode act per tal que en actualitzar-se ho faci independentment del frame-rate i l’aplicació vagi a la mateixa “velocitat” independentment del dispositiu en què es faci servir.

Afegirem també a la classe els getters dels elements. Feu clic a Code/Generate…/Getter i seleccioneu els tres elements, l'stage, l'spacecraft i l'scrollhandler, que donaran com a resultat el següent codi:

 1. public Spacecraft getSpacecraft() {
 2. return spacecraft;
 3. }
 4.  
 5. public Stage getStage() {
 6. return stage;
 7. }
 8.  
 9. public ScrollHandler getScrollHandler() {
 10. return scrollHandler;
 11. }

Passarem ara a definir els elements del joc i després modificarem aquestes classes.

Elements del joc

Per tal de tenir organitzats els elements del joc, el primer que farem és crear el paquet cat.xtec.ioc.objects. Aquí haurem de crear les classes per a la nau espacial (Spacecraft), els asteroides (Asteroid) i el fons de pantalla (Background). Aquests dos últims tindran una classe pare comuna que anomenarem Scrollable.

Spacecraft

Figura Spritesheet de la nau

Per a la nau espacial, necessitarem conèixer la posició que ocupa, les dimensions (alt i ample) i la direcció (si es troba “recta”, pujant o baixant, tal com podem veure a la figura).

La nostra nau espacial serà un Actor de l'stage. Crearem la classe Spacecraft i modificarem la definició de la classe per tal que hereti d'actor:

 1. public class Spacecraft extends Actor {

Afegirem a la classe les variables d’instància corresponents i crearem el constructor. Crearem a més tres constants de classe per controlar la direcció. La classe quedarà de la següent manera:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
 4. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Actor;
 5.  
 6. public class Spacecraft extends Actor {
 7.  
 8. // Diferents posicions de l'Spacecraft: recta, pujant i baixant
 9. public static final int SPACECRAFT_STRAIGHT = 0;
 10. public static final int SPACECRAFT_UP = 1;
 11. public static final int SPACECRAFT_DOWN = 2;
 12.  
 13. // Paràmetres de l'Spacecraft
 14. private Vector2 position;
 15. private int width, height;
 16. private int direction;
 17.  
 18. public Spacecraft(float x, float y, int width, int height) {
 19.  
 20. // Inicialitzem els arguments segons la crida del constructor
 21. this.width = width;
 22. this.height = height;
 23. position = new Vector2(x, y);
 24.  
 25. // Inicialitzem l'Spacecraft a l'estat normal
 26. direction = SPACECRAFT_STRAIGHT;
 27.  
 28. }
 29. }

A la wiki oficial de LibGDX podeu trobar informació sobre la classe Vector2D

Afegim els getters de les propietats i afegim els mètodes goUp(), goDown() i goStraight() que canviaran la direcció depenent de si la nau puja, baixa o va recta.

I ens quedarà el mètode més important, el mètode act(float delta) que es cridarà quan la nau estigui com a actor en un stage i aquest faci una crida al seu mètode act. Aquest mètode haurà d’actualitzar la nau canviant la seva posició segons la direcció i la velocitat.

El nostre joc tindrà un sistema de coordenades Y-Down, que vol dir que la coordenada 0 de la Y serà a la part superior de la pantalla, una Y positiva anirà en direcció descendent i una Y negativa serà ascendent. Per moure la nau, ens trobarem en dos casos:

 • Nau ascendent: la posició de la Y l’haurem de disminuir multiplicant la velocitat pel valor delta (per aconseguir un moviment independent del frame-rate), i ho farem sempre que la nova posició no sigui menor a 0.
 • Nau descendent: la posició de la Y l’haurem d’incrementar multiplicant la velocitat pel valor delta, i ho farem sempre que la nova posició més l’alçada de la nau no sigui major que l’alçada de la pantalla.

Per evitar que la nau surti de la pantalla mentre realitza un moviment descendent necessitem conèixer-ne l’alçada. Com que serà un valor que consultarem força sovint i que volem tenir disponible per canviar d’una manera senzilla, crearem una classe que anomenarem Settings en la qual emmagatzemarem constants que ens seran útils des de distintes classes. Crearem un nou paquet Java de nom cat.xtec.ioc.utils i una classe Settings que contindrà el següent codi:

 1. package cat.xtec.ioc.utils;
 2.  
 3. public class Settings {
 4.  
 5. // Mida del joc, s'escalarà segons la necessitat
 6. public static final int GAME_WIDTH = 240;
 7. public static final int GAME_HEIGHT = 135;
 8.  
 9. // Propietats de la nau
 10. public static final float SPACECRAFT_VELOCITY = 50;
 11. public static final int SPACECRAFT_WIDTH = 36;
 12. public static final int SPACECRAFT_HEIGHT = 15;
 13. public static final float SPACECRAFT_STARTX = 20;
 14. public static final float SPACECRAFT_STARTY = GAME_HEIGHT/2 - SPACECRAFT_HEIGHT/2;
 15.  
 16. }

Hem afegit també les constants que serviran per definir els paràmetres de la nau: velocitat, amplada, alçada i punt inicial. A 20 píxels de la vora esquerra i centrada en l’eix vertical (alçada del joc menys la meitat de l’alçada de la nau).

El codi del mètode encarregat d’actualitzar la nau podria ser el següent:

El mètode act(float delta) es cridarà sempre que es faci una crida a stage.act(delta).

 1. public void act(float delta) {
 2.  
 3. // Movem l'Spacecraft depenent de la direcció controlant que no surti de la pantalla
 4. switch (direction) {
 5. case SPACECRAFT_UP:
 6. if (this.position.y - Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta >= 0) {
 7. this.position.y -= Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta;
 8. }
 9. break;
 10. case SPACECRAFT_DOWN:
 11. if (this.position.y + height + Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta <= Settings.GAME_HEIGHT) {
 12. this.position.y += Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta;
 13. }
 14. break;
 15. case SPACECRAFT_STRAIGHT:
 16. break;
 17. }
 18. }

Si el moviment és cap a dalt, controlem que la coordenada Y, si li apliquem l’increment de posició (restant la velocitat multiplicada pel valor delta), no sigui mai menor de 0. En el cas de moviment descendent, hem de controlar que la Y més l’alçada de la nau i sumant-li el nou increment de posició (velocitat per delta) no superi els límits de la pantalla, és a dir, el GAME_HEIGHT.

El codi complet d'Spacecraft serà el següent:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
 4. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Actor;
 5.  
 6. import cat.xtec.ioc.utils.Settings;
 7.  
 8. public class Spacecraft extends Actor {
 9.  
 10. // Distintes posicions de l'Spacecraft: recta, pujant i baixant
 11. public static final int SPACECRAFT_STRAIGHT = 0;
 12. public static final int SPACECRAFT_UP = 1;
 13. public static final int SPACECRAFT_DOWN = 2;
 14.  
 15. // Paràmetres de l'Spacecraft
 16. private Vector2 position;
 17. private int width, height;
 18. private int direction;
 19.  
 20. public Spacecraft(float x, float y, int width, int height) {
 21.  
 22. // Inicialitzem els arguments segons la crida del constructor
 23. this.width = width;
 24. this.height = height;
 25. position = new Vector2(x, y);
 26.  
 27. // Inicialitzem l'Spacecraft a l'estat normal
 28. direction = SPACECRAFT_STRAIGHT;
 29.  
 30. }
 31.  
 32. public void act(float delta) {
 33.  
 34. // Movem l'Spacecraft depenent de la direcció controlant que no surti de la pantalla
 35. switch (direction) {
 36. case SPACECRAFT_UP:
 37. if (this.position.y - Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta >= 0) {
 38. this.position.y -= Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta;
 39. }
 40. break;
 41. case SPACECRAFT_DOWN:
 42. if (this.position.y + height + Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta <= Settings.GAME_HEIGHT) {
 43. this.position.y += Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta;
 44. }
 45. break;
 46. case SPACECRAFT_STRAIGHT:
 47. break;
 48. }
 49. }
 50.  
 51. // Getters dels atributs principals
 52. public float getX() {
 53. return position.x;
 54. }
 55.  
 56. public float getY() {
 57. return position.y;
 58. }
 59.  
 60. public float getWidth() {
 61. return width;
 62. }
 63.  
 64. public float getHeight() {
 65. return height;
 66. }
 67.  
 68. // Canviem la direcció de l'Spacecraft: Puja
 69. public void goUp() {
 70. direction = SPACECRAFT_UP;
 71. }
 72.  
 73. // Canviem la direcció de l'Spacecraft: Baixa
 74. public void goDown() {
 75. direction = SPACECRAFT_DOWN;
 76. }
 77.  
 78. // Posem l'Spacecraft al seu estat original
 79. public void goStraight() {
 80. direction = SPACECRAFT_STRAIGHT;
 81. }
 82.  
 83. }

A la classe GameScreen havíem creat un nou objecte Spacecraft sense passar-li cap paràmetre i el constructor que hem definit necessita quatre paràmetres: coordenada X, coordenada Y, amplada i alçada. Tornem a la classe GameScreen i modifiquem del constructor la línia spacecraft = new Spacecraft() per:

 1. spacecraft = new Spacecraft(Settings.SPACECRAFT_STARTX, Settings.SPACECRAFT_STARTY, Settings.SPACECRAFT_WIDTH, Settings.SPACECRAFT_HEIGHT);

Scrollables

Crearem, ara, els objectes que ens falten: els asteroides i el fons de pantalla. Tots dos tenen coses en comú: són descendents d'actor, tenen un desplaçament lateral i es van reutilitzant cada vegada que desapareixen pel costat esquerre (valor de X=0). Crearem al paquet cat.xtec.ioc.objects una classe pare anomenada scrollable i dos descendents d’aquesta: Asteroid i Background.

La classe scrollable heretarà d'actor i necessitarem:

 • Vector2 position: vector de posició.
 • float velocity: float amb la velocitat de l’element. Serà variable segons l’element.
 • float width, height: amplada i alçada dels elements.
 • boolean leftOfScreen: per saber si l’element està fora de la pantalla, quan sobrepassa el 0 de l’eix d’X.

Creem la classe amb els atributs, el constructor, els getters, la funció getTailX() que retornarà la posició de l’element més la seva amplada i la funció reset (float newX) que assignarà una nova posició a l’element i posarà a false el booleà que indica que ha sortit de la pantalla.

La classe scrollable quedarà així:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
 4. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Actor;
 5.  
 6. public class Scrollable extends Actor {
 7.  
 8. protected Vector2 position;
 9. protected float velocity;
 10. protected float width;
 11. protected float height;
 12. protected boolean leftOfScreen;
 13.  
 14. public Scrollable(float x, float y, float width, float height, float velocity) {
 15. position = new Vector2(x, y);
 16. this.velocity = velocity;
 17. this.width = width;
 18. this.height = height;
 19. leftOfScreen = false;
 20.  
 21. }
 22.  
 23. public void reset(float newX) {
 24. position.x = newX;
 25. leftOfScreen = false;
 26. }
 27.  
 28. public boolean isLeftOfScreen() {
 29. return leftOfScreen;
 30. }
 31.  
 32. public float getTailX() {
 33. return position.x + width;
 34. }
 35.  
 36. public float getX() {
 37. return position.x;
 38. }
 39.  
 40. public float getY() {
 41. return position.y;
 42. }
 43.  
 44. public float getWidth() {
 45. return width;
 46. }
 47.  
 48. public float getHeight() {
 49. return height;
 50. }
 51.  
 52.  
 53. }

Faltarà implementar el mètode principal: act(float delta). Aquest mètode s’encarregarà de desplaçar l’element en l’eix d’X. Controlarem a més el booleà leftOfScreen, que posarem a true quan la posició en l’eix X més l’amplada de l’objecte sigui menor de 0.

Així, el mètode quedarà de la següent manera:

 1. public void act(float delta) {
 2.  
 3. // Desplacem l'objecte en l'eix d'X
 4. position.x += velocity * delta;
 5.  
 6. // Si es troba fora de la pantalla canviem la variable a true
 7. if (position.x + width < 0) {
 8. leftOfScreen = true;
 9. }
 10. }

Les dues classes filles, asteroid i background, de moment les deixarem amb la implementació mínima, quedant de la següent manera:

Classe Asteroid:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. public class Asteroid extends Scrollable {
 4. public Asteroid(float x, float y, float width, float height, float velocity) {
 5. super(x, y, width, height, velocity);
 6. }
 7. }

Classe Background:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. public class Background extends Scrollable {
 4. public Background(float x, float y, float width, float height, float velocity) {
 5. super(x, y, width, height, velocity);
 6. }
 7. }

Ens quedarà per últim definir la classe scrollHandler que servirà per controlar tots els objectes del tipus scrollable. En aquesta classe necessitarem un mètode que ens retornarà un float aleatori entre dos valors. Crearem una classe on guardarem mètodes que puguin ser útils des de qualsevol classe del joc. Creeu al paquet cat.xtec.ioc.utils la classe methods i que tindrà com a contingut el següent:

 1. package cat.xtec.ioc.utils;
 2.  
 3. import java.util.Random;
 4.  
 5. public class Methods {
 6.  
 7. // Mètode que torna un float aleatori entre un mínim i un màxim
 8. public static float randomFloat(float min, float max) {
 9. Random r = new Random();
 10. return r.nextFloat() * (max - min) + min;
 11.  
 12. }
 13. }

Haurem d’afegir també les següents constants a la classe Settings:

 1. // Rang de valors per canviar la mida de l'asteroide
 2. public static final float MAX_ASTEROID = 1.5f;
 3. public static final float MIN_ASTEROID = 0.5f;
 4.  
 5. // Configuració scrollable
 6. public static final int ASTEROID_SPEED = -150;
 7. public static final int ASTEROID_GAP = 75;
 8. public static final int BG_SPEED = -100;

La classe scrollHandler crearà els asteroid (que s’aniran reutilitzant) i dos background i serà l’encarregada d’actualitzar-los. Aquesta classe heretarà de group (com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Group), que és un conjunt d'actors.

El codi inicial de la classe serà el següent:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Group;
 4.  
 5. import java.util.ArrayList;
 6. import java.util.Random;
 7.  
 8. public class ScrollHandler extends Group {
 9.  
 10. // Fons de pantalla
 11. Background bg, bg_back;
 12.  
 13. // Asteroides
 14. int numAsteroids;
 15. ArrayList<Asteroid> asteroids;
 16.  
 17. // Objecte random
 18. Random r;
 19.  
 20. public ScrollHandler() {
 21. }
 22. }

Un group és un node d’una escena 2D que conté actors. Els actors es representaran segons l’ordre d’inserció al grup i igual que aquests, disposen d’un mètode act i un mètode draw.

Començarem creant els dos fons que s’aniran concatenant per donar aquesta sensació de fons infinit. El seu codi, que afegirem al constructor d'scrollHandler, serà el següent:

 1. //Creem els dos fons
 2. bg = new Background(0, 0, Settings.GAME_WIDTH * 2, Settings.GAME_HEIGHT, Settings.BG_SPEED);
 3. bg_back = new Background(bg.getTailX(), 0, Settings.GAME_WIDTH * 2, Settings.GAME_HEIGHT, Settings.BG_SPEED);
 4.  
 5. //Afegim els fons (actors) al grup
 6. addActor(bg);
 7. addActor(bg_back);

El primer fons començarà en la coordenada (0,0) i tindrà una amplada el doble que la mida de la pantalla i la mateixa alçada. També li passarem la velocitat en què es mourà. Pel que fa al segons fons, començarà a la cua del fons principal i amb la Y=0, les dimensions i la velocitat seran les mateixes. Una vegada creats els afegim al group amb el mètode addActor(Actor actor).

Pels que fa als asteroid, tindran una amplada i alçada aleatòria que serà entre 0.5 i 1.5 vegades la seva mida original (en aquest cas 34 píxels). Així, guardarem a un float la nova mida i la farem servir per calcular les propietats. Necessitarem calcular les coordenades X i Y segons la nova mida:

 • Coordenada X: en el cas del primer asteroid serà l’ample del joc i pels altres la posició de la cua (getTailX()) de l’anterior asteroide més una separació que definirem a settings (ASTEROID_GAP).
 • Coordenada Y: serà un valor aleatori entre 0 i l’alçada total de la pantalla menys l’alçada de l’asteroide que hem calculat.

Crearem un private ArrayList<Asteroid> anomenat asteroids que contindrà els asteroid que anirem generant. Inicialment crearem 3 asteroides però ho deixarem preparat per tal que afegir-ne de nous no sigui complex. El codi següent l’afegirem després de la creació dels fons:

 1. // Creem l'objecte random
 2. r = new Random();
 3.  
 4. // Comencem amb 3 asteroides
 5. numAsteroids = 3;
 6.  
 7. // Creem l'ArrayList
 8. asteroids = new ArrayList<Asteroid>();
 9.  
 10. // Definim una mida aleatòria entre el mínim i el màxim
 11. float newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID) * 34;
 12.  
 13. // Afegim el primer asteroide a l'array i al grup
 14. Asteroid asteroid = new Asteroid(Settings.GAME_WIDTH, r.nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) newSize), newSize, newSize, Settings.ASTEROID_SPEED);
 15. asteroids.add(asteroid);
 16. addActor(asteroid);
 17.  
 18. // Des del segon fins l'últim asteroide
 19. for (int i = 1; i < numAsteroids; i++) {
 20. // Creem la mida aleatòria
 21. newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID) * 34;
 22. // Afegim l'asteroide
 23. asteroid = new Asteroid(asteroids.get(asteroids.size() - 1).getTailX() + Settings.ASTEROID_GAP, r.nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) newSize), newSize, newSize, Settings.ASTEROID_SPEED);
 24. // Afegim l'asteroide a l'ArrayList
 25. asteroids.add(asteroid);
 26. // Afegim l'asteroide al grup d'actors
 27. addActor(asteroid);
 28. }

Cadascun dels asteroides s’haurà d’afegir a l'ArrayList i també al group.

Cada group té un mètode act(float delta) comú per a tots els actor, al mètode act de l'scrollHandler. Comprovarem si algun dels seus actors ha deixat de ser visible per la pantalla i en cas de ser així, el reiniciarem assignat-li una nova posició: en el cas del fons li assignarem la posició de la cua de l’altre fons i en el cas dels asteroides agafarem la cua de l’anterior asteroide (en el cas de que sigui el primer asteroide agafarem la cua del darrer).

Per generar el codi del mètode act feu clic a Code/Override Methods… i escolliu el mètode act(delta:float):void. Una vegada generat, afegiu el següent codi per fer les comprovacions dels objectes:

 1. @Override
 2. public void act(float delta) {
 3. super.act(delta);
 4. // Si algun element es troba fora de la pantalla, fem un reset de l'element
 5. if (bg.isLeftOfScreen()) {
 6. bg.reset(bg_back.getTailX());
 7.  
 8. } else if (bg_back.isLeftOfScreen()) {
 9. bg_back.reset(bg.getTailX());
 10.  
 11. }
 12.  
 13. for (int i = 0; i < asteroids.size(); i++) {
 14.  
 15. Asteroid asteroid = asteroids.get(i);
 16. if (asteroid.isLeftOfScreen()) {
 17. if (i == 0) {
 18. asteroid.reset(asteroids.get(asteroids.size() - 1).getTailX() + Settings.ASTEROID_GAP);
 19. } else {
 20. asteroid.reset(asteroids.get(i - 1).getTailX() + Settings.ASTEROID_GAP);
 21. }
 22. }
 23. }
 24. }

i finalment afegirem el getter per obtenir l'ArrayList, quedant la classe de la següent manera:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Group;
 4.  
 5. import java.util.ArrayList;
 6. import java.util.Random;
 7.  
 8. import cat.xtec.ioc.utils.Methods;
 9. import cat.xtec.ioc.utils.Settings;
 10.  
 11. public class ScrollHandler extends Group {
 12.  
 13. // Fons de pantalla
 14. Background bg, bg_back;
 15.  
 16. // Asteroides
 17. int numAsteroids;
 18. ArrayList<Asteroid> asteroids;
 19.  
 20. // Objecte Random
 21. Random r;
 22.  
 23. public ScrollHandler() {
 24.  
 25. // Creem els dos fons
 26. bg = new Background(0, 0, Settings.GAME_WIDTH * 2, Settings.GAME_HEIGHT, Settings.BG_SPEED);
 27. bg_back = new Background(bg.getTailX(), 0, Settings.GAME_WIDTH * 2, Settings.GAME_HEIGHT, Settings.BG_SPEED);
 28.  
 29. // Afegim els fons al grup
 30. addActor(bg);
 31. addActor(bg_back);
 32.  
 33. // Creem l'objecte random
 34. r = new Random();
 35.  
 36. // Comencem amb 3 asteroides
 37. numAsteroids = 3;
 38.  
 39. // Creem l'ArrayList
 40. asteroids = new ArrayList<Asteroid>();
 41.  
 42. // Definim una mida aleatòria entre el mínim i el màxim
 43. float newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID) * 34;
 44.  
 45. // Afegim el primer asteroide a l'array i al grup
 46. Asteroid asteroid = new Asteroid(Settings.GAME_WIDTH, r.nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) newSize), newSize, newSize, Settings.ASTEROID_SPEED);
 47. asteroids.add(asteroid);
 48. addActor(asteroid);
 49.  
 50. // Des del segon fins l'últim asteroide
 51. for (int i = 1; i < numAsteroids; i++) {
 52. // Creem la mida aleatòria
 53. newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID) * 34;
 54. // Afegim l'asteroide
 55. asteroid = new Asteroid(asteroids.get(asteroids.size() - 1).getTailX() + Settings.ASTEROID_GAP, r.nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) newSize), newSize, newSize, Settings.ASTEROID_SPEED);
 56. // Afegim l'asteroide a l'ArrayList
 57. asteroids.add(asteroid);
 58. // Afegim l'asteroide al grup d'actors
 59. addActor(asteroid);
 60. }
 61.  
 62. }
 63.  
 64. @Override
 65. public void act(float delta) {
 66. super.act(delta);
 67. // Si algun element es troba fora de la pantalla, fem un reset de l'element
 68. if (bg.isLeftOfScreen()) {
 69. bg.reset(bg_back.getTailX());
 70.  
 71. } else if (bg_back.isLeftOfScreen()) {
 72. bg_back.reset(bg.getTailX());
 73.  
 74. }
 75.  
 76. for (int i = 0; i < asteroids.size(); i++) {
 77.  
 78. Asteroid asteroid = asteroids.get(i);
 79. if (asteroid.isLeftOfScreen()) {
 80. if (i == 0) {
 81. asteroid.reset(asteroids.get(asteroids.size() - 1).getTailX() + Settings.ASTEROID_GAP);
 82. } else {
 83. asteroid.reset(asteroids.get(i - 1).getTailX() + Settings.ASTEROID_GAP);
 84. }
 85. }
 86. }
 87. }
 88.  
 89. public ArrayList<Asteroid> getAsteroids() {
 90. return asteroids;
 91. }
 92. }

En aquest moment tenim tots els objectes preparats i si executem el projecte s’estaran actualitzant els valors tot i que no serem capaços de visualitzar-ho ja que no tenen cap representació gràfica.

Gràfics i sons

Totes les aplicacions que fan servir gràfics necessiten treballar amb la pantalla d’alguna manera, necessiten tenir definida una camera i un viewport. El viewport és una regió rectangular de la pantalla on es projecta una escena en 3D, és a dir, representa els objectes en 3D en un pla en 2D.

Figura Escena 3D amb una projecció perspectiva

La OrthographicCamera és un tipus de càmera (determina els límits d’allò que pot veure el jugador) que fem servir en 2D per contra de la PerspectiveCamera que faríem servir en entorns 3D (on les dimensions i la profunditat dels objectes dependrà del camp de visió del jugador, tal i com veiem a la figura figura). En aquest tipus de càmera s’ignora la projecció dels objectes respecte el viewport, mantenint així la seva mida original (figura).

Figura Projecció ortogonal

Prepararem, ara, els gràfics per tenir una representació visual del que està passant. Abans d’assignar els sprites a cada objecte, dibuixarem per pantalla les figures geomètriques dels asteroides i de la nau per veure el resultat del que tenim fins ara. Ho podem fer de dues maneres: des de la classe GameScreen fent servir el mètode render o implementant els mètodes draw() de cadascun dels objectes actor. Per simplificar aquesta part ho farem des de la classe GameScreen. Aquesta, però, no serà la manera correcta, ja que s’hauria de fer al mètode draw de cada objecte, tal com farem per dibuixar els sprites.

Figures geomètriques

Per a la representació de figures geomètriques necessitarem un objecte ShapeRenderer i assignar-li una OrthographicCamera i un viewport a l'stage.

El ShapeRenderer serà l’encarregat de dibuixar per pantalla les figures geomètriques (rectangles i cercles) a la pantalla.

Obrim la classe GameScreen i definim les variables d’instància:

 1. // Representació de figures geomètriques
 2. private ShapeRenderer shapeRenderer;
 3. // Per obtenir el batch de l'stage
 4. private Batch batch;

L’objecte batch és l’element que ens permet dibuixar sprites a la pantalla. És un element molt ‘pesat’ del qual es recomana tenir una única instància. Quan creem un stage aquest ja disposa d’un batch que podrem recollir amb el mètode stage.getBatch() evitant-nos crear-ne un de nou cada cop que volem dibuixar sprites per pantalla.

Al constructor crearem la OrthographicCamera i el viewport per tal d’assignar-los a l'stage. Iniciarem el ShapeRenderer i recollirem l’objecte batch de l'stage:

El FitViewport respecta la relació d’aspecte entre les dimensions horitzontals i verticals a l’ampliar o reduir una aplicació, mentre que l'StretchViewport es redimensiona fins ocupar tota la pantalla, cosa que pot produir una deformació dels objectes ja que no manté la relació d’aspecte.

 • Inicialitzem el ShapeRenderer:
 1. // Creem el ShapeRenderer
 2. shapeRenderer = new ShapeRenderer();
 • Creem la càmera amb les dimensions del joc i la configurem perquè treballi amb el sistema de coordenades Y-Down:
 1. // Creem la càmera de les dimensions del joc
 2. OrthographicCamera camera = new OrthographicCamera(Settings.GAME_WIDTH, Settings.GAME_HEIGHT);
 3. // Posant el paràmetre a true configurem la càmera perquè
 4. // faci servir el sistema de coordenades Y-Down
 5. camera.setToOrtho(true);
 • Creem el viewport, en aquest cas, ens permetrà veure tot el que mostra la càmera (té les mateixes dimensions):
 1. // Creem el viewport amb les mateixes dimensions que la càmera
 2. StretchViewport viewport = new StretchViewport(Settings.GAME_WIDTH, Settings.GAME_HEIGHT , camera);
 • Assignem el Viewport a l'stage:
 1. // Creem l'stage i assignem el viewport
 2. stage = new Stage(viewport);
 • Recuperem el batch per fer-lo servir posteriorment:
 1. batch = stage.getBatch();

Amb aquests canvis, el constructor de GameScreen quedarà de la següent manera:

 1. public GameScreen() {
 2.  
 3. // Creem el ShapeRenderer
 4. shapeRenderer = new ShapeRenderer();
 5.  
 6. // Creem la càmera de les dimensions del joc
 7. OrthographicCamera camera = new OrthographicCamera(Settings.GAME_WIDTH, Settings.GAME_HEIGHT);
 8. // Posant el paràmetre a true configurem la càmera perquè
 9. // faci servir el sistema de coordenades Y-Down
 10. camera.setToOrtho(true);
 11.  
 12. // Creem el viewport amb les mateixes dimensions que la càmera
 13. StretchViewport viewport = new StretchViewport(Settings.GAME_WIDTH, Settings.GAME_HEIGHT , camera);
 14.  
 15. // Creem l'stage i assignem el viewport
 16. stage = new Stage(viewport);
 17.  
 18. batch = stage.getBatch();
 19.  
 20. // Creem la nau i la resta d'objectes
 21. spacecraft = new Spacecraft(Settings.SPACECRAFT_STARTX, Settings.SPACECRAFT_STARTY, Settings.SPACECRAFT_WIDTH, Settings.SPACECRAFT_HEIGHT);
 22. scrollHandler = new ScrollHandler();
 23.  
 24. // Afegim els actors a l'stage
 25. stage.addActor(scrollHandler);
 26. stage.addActor(spacecraft);
 27.  
 28.  
 29. }

Crearem un mètode drawElements() en el qual dibuixarem els elements. El primer que haurem de fer és configurar el shapeRenderer perquè dibuixi les figures geomètriques amb les mateixes propietats que el viewport, és a dir, amb les mateixes dimensions i fent servir un sistema de coordenades Y-Down. Per configurar-lo cridarem al mètode shapeRenderer.setProjectionMatrix(batch.getProjectionMatrix()); que assignarà la matriu de projecció de l'stage al ShapeRenderer:

 1. //Recollim les propietats del batch de l'stage
 2. shapeRenderer.setProjectionMatrix(batch.getProjectionMatrix());

Tot el que dibuixarem haurà d’anar entre els mètodes shaperenderer.begin(ShapeType type) i shaperenderer.end(). El type serà com volem dibuixar les figures geomètriques: ShapeRenderer.ShapeType.Filled per dibuixar l’interior o ShapeRenderer.ShapeType.Line per dibuixar el contorn. Per configurar el color cridarem a shaperenderer.color(Color color).

Per pintar els elements necessitarem un rectangle i diversos cercles, un per cada asteroide. Per dibuixar rectangles cridarem al mètode rect(float x, float y, float width, float height) i pels cercles el mètode circle(float x, float y, float radius) de l’objecte ShapeRenderer.

Figura Propietats del rectangle i el cercle

Per pintar els rectangles necessitarem la posició de la cantonada superior esquerra i les mides d’ample i alt del rectangle, en aquest cas els valors X i Y de la nau, així com el seu ample i el seu alt; pels cercles necessitarem el punt central del cercle i la mida del radi. Aquests valors els podrem obtenir a partir de les característiques dels elements, tal com podem veure en la figura.

Els passos a seguir seran:

 1. Per evitar l’efecte flickering necessitem esborrar la pantalla cada cop que dibuixem les figures geomètriques, ho farem pintant de negre la pantalla.
 2. Configurem el ShapeRenderer i cridem al mètode begin().
 3. Definim el color i pintem la nau.
 4. Recorrem tots els asteroid i pintem els tres primers de vermell, blau i groc, tots els que podem afegir després seran pintats de blanc.
 5. Fem la crida a end() i s’enviarà tot el contingut per ser pintat.

El codi de drawElements() podria quedar de la següent manera:

 1. private void drawElements(){
 2.  
 3. /* 1 */
 4. // Pintem el fons de negre per evitar el "flickering"
 5. Gdx.gl20.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
 6. Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 7.  
 8. /* 2 */
 9. // Recollim les propietats del Batch de l'Stage
 10. shapeRenderer.setProjectionMatrix(batch.getProjectionMatrix());
 11. // Inicialitzem el shaperenderer
 12. shapeRenderer.begin(ShapeRenderer.ShapeType.Filled);
 13.  
 14. /* 3 */
 15. // Definim el color (verd)
 16. shapeRenderer.setColor(new Color(0, 1, 0, 1));
 17. // Pintem la nau
 18. shapeRenderer.rect(spacecraft.getX(), spacecraft.getY(), spacecraft.getWidth(), spacecraft.getHeight());
 19.  
 20. /* 4 */
 21. // Recollim tots els Asteroid
 22. ArrayList<Asteroid> asteroids = scrollHandler.getAsteroids();
 23. Asteroid asteroid;
 24.  
 25. for (int i = 0; i < asteroids.size(); i++) {
 26.  
 27. asteroid = asteroids.get(i);
 28. switch (i) {
 29. case 0:
 30. shapeRenderer.setColor(1,0,0,1);
 31. break;
 32. case 1:
 33. shapeRenderer.setColor(0,0,1,1);
 34. break;
 35. case 2:
 36. shapeRenderer.setColor(1,1,0,1);
 37. break;
 38. default:
 39. shapeRenderer.setColor(1,1,1,1);
 40. break;
 41. }
 42. shapeRenderer.circle(asteroid.getX() + asteroid.getWidth()/2, asteroid.getY() + asteroid.getWidth()/2, asteroid.getWidth()/2);
 43. }
 44. /* 5 */
 45. shapeRenderer.end();
 46. }

Haurem de cridar a drawElements() des del mètode render(float delta), afegiu la línia drawElements(); al final del mètode perquè quedi de la següent manera:

 1. @Override
 2. public void render(float delta) {
 3.  
 4. // Dibuixem i actualitzem tots els actors de l'stage
 5. stage.draw();
 6. stage.act(delta);
 7.  
 8. drawElements();
 9.  
 10. }

Abans d’executar el projecte i veure el resultat, cal configurar com s’executarà aquest treball com a aplicació d’escriptori. Obriu el fitxer DesktopLauncher del subprojecte desktop i modifiqueu el mètode main. Cal que definim una amplada i alçada de finestra dues vegades superior que com s’ha definit a Settings:

 1. public static void main (String[] arg) {
 2. LwjglApplicationConfiguration config = new LwjglApplicationConfiguration();
 3. config.title = "SpaceRace";
 4. config.width = Settings.GAME_WIDTH * 2;
 5. config.height = Settings.GAME_HEIGHT * 2;
 6. new LwjglApplication(new SpaceRace(), config);
 7. }

Podeu canviar el gruix del SapeType.Line amb la propietat Gdx.gl20.glLineWidth(int width).

Executeu el projecte i observeu el resultat, podeu veure la nau i els asteroides! Proveu de canviar la línia shapeRenderer.begin(ShapeRenderer.ShapeType.Filled); per shapeRenderer.begin(ShapeRenderer.ShapeType.Line);. El resultat serà similar a la figura.

Figura ShapeRenderer dibuixant els objectes

La nostra aplicació funciona correctament però si ens hi fixem amb més detall veurem que la posició dels asteroides no canvia quan reiniciem. Haurem d’afegir el mètode reset(float newX) a la classe asteroid amb el següent contingut:

 1. public void reset(float newX) {
 2. super.reset(newX);
 3. // Obtenim un número aleatori entre MIN i MAX
 4. float newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID);
 5. // Modificarem l'alçada i l'amplada segons l'aleatori anterior
 6. width = height = 34 * newSize;
 7. // La posició serà un valor aleatori entre 0 i l'alçada de l'aplicació menys l'alçada de l'asteroide
 8. position.y = new Random().nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) height);
 9. }

Si tornem a executar el joc observarem com ara sí que es van canviant les dimensions i posicions dels asteroides de manera aleatòria.

Treball amb textures

Per fer més atractiva la nostra aplicació assignarem imatges als objectes. Per fer-ho partirem d’un objecte texture, que és una imatge carregada a la memòria de la GPU. Els jocs acostumen a fer servir diversos gràfics i es recomana tenir-los tots en un mateix fitxer (figura) i dividir-los en TextureRegions. Així, carregarem una sola imatge a la memòria i la dividirem en parts més petites que són les que representarem per pantalla.

Figura ‘Sprite sheet’ del joc

Per fer-ho, cal obrir l'AssetManager i afegir els següents atributs de classe:

 1. // Sprite Sheet
 2. public static Texture sheet;
 3.  
 4. // Nau i fons
 5. public static TextureRegion spacecraft, spacecraftDown, spacecraftUp, background;
 6.  
 7. // Asteroide
 8. public static TextureRegion[] asteroid;
 9. public static Animation asteroidAnim;
 10.  
 11. // Explosió
 12. public static TextureRegion[] explosion;
 13. public static Animation explosionAnim;

Podem fer servir l’aplicació TexturePacker per tal d’obtenir tots els sprites a LibGDX fent servir un objecte TextureAtlas, facilitant-nos la generació i lectura d’sprites.

Haurem de definir l’sprite sheet i crearem TextureRegion per a les tres posicions de la nau, per al fons de pantalla i dos arrays per a l’asteroide i per a l’explosió, que a més, necessitaran un objecte del tipus animation.

El primer que farem és definir l’sprite sheet. Cal copiar el fitxer sheet.png al directori assets del subprojecte android i afegir les següents línies al mètode load():

 1. // Carreguem les textures i li apliquem el mètode d'escalat 'nearest'
 2. sheet = new Texture(Gdx.files.internal("sheet.png"));
 3. sheet.setFilter(Texture.TextureFilter.Nearest, Texture.TextureFilter.Nearest);

La primera línia definirà el Texture i la segona definirà els filtres d’escalat que s’aplicaran en cas de ser necessari: el primer paràmetre fa referència al filtre que s’aplicarà en cas que la imatge s’hagi de disminuir i el segon en cas de necessitar augmentar-se. A la figura podeu veure una comparació dels TextureFilter nearest i linear.

Figura Diferència entre filtres

Començarem generant els TextureRegion de les naus. Hem de calcular la coordenada inicial del rectangle (sempre a la cantonada superior esquerra), l’amplada i l’alçada de l’element, el codi de les naus. Si ens fixem en la figura figura, quedaria de la següent manera:

Figura Càlcul dels TextureRegion
 1. // Sprites de la nau
 2. spacecraft = new TextureRegion(sheet, 0, 0, 36, 15);
 3. spacecraft.flip(false, true);
 4.  
 5. spacecraftUp = new TextureRegion(sheet, 36, 0, 36, 15);
 6. spacecraftUp.flip(false, true);
 7.  
 8. spacecraftDown = new TextureRegion(sheet, 72, 0, 36, 15);
 9. spacecraftDown.flip(false, true);

Al mètode flip(boolean x, boolean y) indiquem mitjançant un true si volem voltejar la imatge en l’eix horitzontal (X) i en el vertical (Y). En el nostre cas, com que LibGDX fa servir un sistema de coordenades Y-Up i nosaltres estem fent servir Y-Down, hem de voltejar la imatge en l’eix de les Y fent la crida al mètode flip(false, true).

En el cas de l’asteroide haurem de crear un array amb tots els sprites de l’animació. A l’sprite sheet podem veure com tenim tots els sprites en una sola filera i les dimensions de cada element són de 34×34 píxels. Així, haurem de fer 16 iteracions guardant cada sprite de l’asteroide. El bucle quedaria així:

 1. // Carreguem els 16 estats de l'asteroide
 2. asteroid = new TextureRegion[16];
 3. for (int i = 0; i < asteroid.length; i++) {
 4.  
 5. asteroid[i] = new TextureRegion(sheet, i * 34, 15, 34, 34);
 6. asteroid[i].flip(false, true);
 7.  
 8. }

Primerament inicialitzem l’array amb 16 posicions (de la 0 a la 15), generem el for perquè faci iteracions de 0 a 15 i en cadascun calculem la posició de l’sprite. Multipliquem el valor d'i per 34 per obtenir els valors d’X que seran: 0, 34, 68, 102… Mentre que la Y serà sempre 15 (on acabava la nau espacial). L’amplada i alçada sempre seran 34×34, les dimensions dels asteroides. Per cada iteració, a més, farem el flip corresponent per adaptar-la al nostre sistema de coordenades.

Una vegada tenim carregats els sprites a l’array, haurem de crear l’animació, el constructor ens demana un float amb els segons que durarà cada frame i l’array de TextureRegion. Així, amb les línies:

 1. // Creem l'animació de l'asteroide i fem que s'executi contínuament en sentit antihorari
 2. asteroidAnim = new Animation(0.05f, asteroid);
 3. asteroidAnim.setPlayMode(Animation.PlayMode.LOOP_REVERSED);

Crearem i configurarem l’animació perquè es repeteixi de manera invertida (des del final cap al principi: LOOP_REVERSED) i així fer que l’asteroide giri en sentit antihorari.

Entre els PlayMode tenim:

 • Animation.PlayMode.NORMAL: l’animació no es repetirà, reproduirà els frames del 0 fins el final de l’array.
 • Animation.PlayMode.REVERSED: sense repetir-se, mostrarà els frames en ordre invers, des del final fins al frame 0.
 • Animation.PlayMode.LOOP: quan acabi l’animació la tornarà a començar des de l’inici.
 • Animation.PlayMode.LOOP_REVERSED: farà l’animació en ordre descendent i tornarà a repetir-la en acabar.
 • Animation.PlayMode.LOOP_PINGPONG: comença l’animació en sentit ascendent i quan arriba al final la fa en sentit descendent i així successivament. Penseu en el joc del ping-pong, en com la pilota va del costat esquerre al dret, del costat dret torna al costat esquerre i tornem a començar de nou.
 • Animation.PlayMode.LOOP_RANDOM: agafa imatges a l’atzar de l’array per crear l’animació.

Seguint els mateixos passos que l’animació dels asteroides, crearem l’animació de l’explosió. Hi ha, però, dues diferències: els sprites necessaris es troben en dues files de l’sprite sheet i l’animació de l’explosió sols s’executarà una vegada. El primer que hem de fer és pensar de quina manera podem obtenir tots els sprites en un array: necessitarem fer dos bucles. En el primer controlarem quina fila estem llegint, que serà o la 0 o la 1, i per cadascuna de les files haurem de llegir 8 sprites (segon bucle). Abans de començar els bucles crearem un índex que s’incrementarà de 0 a 15 per guardar cadascun dels sprites en l’array.

El bucle per guardar els sprites de l’explosió seria:

 1. // Creem els 16 estats de l'explosió
 2. explosion = new TextureRegion[16];
 3.  
 4. // Carreguem els 16 estats de l'explosió
 5. int index = 0;
 6. for (int i = 0; i < 2; i++) {
 7. for (int j = 0; j < 8; j++) {
 8. explosion[index++] = new TextureRegion(sheet, j * 64, i * 64 + 49, 64, 64);
 9. explosion[index-1].flip(false, true);
 10. }
 11. }

Les files es calcularan al tercer paràmetre del TextureRegion, i * 64 + 49: a la primera iteració la Y serà 49 (que era on acabaven els sprites dels asteroides) i a la segona iteració serà 113, és a dir, 49 dels asteroides més els 64 de la primera fila de l’explosió. En cadascuna de les files, la X anirà augmentant de 64 en 64, prenent els valors 0, 64, 128,… fins a 448.

Per guardar-les a l’array fem servir l’expressió explosion[index++], que seria l’equivalent a realitzar dues accions: explosion[index] i després index += 1. El flip del TextureRegion l’haurem de fer al de la posició index-1 ja que en actualitzar l’índex en la instrucció anterior aquest estarà apuntant al següent valor del bucle.

Finalment creem l’animació amb la línia explosionAnim = new Animation(0.04f, explosion); i en aquest cas la imatge no es repetirà així que no serà necessari configurar el setPlayMode (el mode per defecte és PlayMode.NORMAL).

Finalment, ja sols ens queda afegir el TextureRegion del fons de pantalla (480×135 píxels) que quedaria de la següent manera:

 1. // Fons de pantalla
 2. background = new TextureRegion(sheet, 0, 177, 480, 135);
 3. background.flip(false, true);

Al mètode dispose() haurem de cridar al dispose() de l’element texture:

 1. public static void dispose() {
 2.  
 3. // Descartem els recursos
 4. sheet.dispose();
 5.  
 6. }

I amb això podem deixar de banda la classe AssetManager per centrar-nos en els objectes actor. Començarem per dibuixar el fons de pantalla i la nau espacial.

L’objecte encarregat de dibuixar els sprites serà un batch. Tots els objectes descendents d'actor disposen del mètode draw(Batch batch, float parentAlpha) que rep com a argument el batch necessari. El mètode draw() s’executarà sempre que s’executi el mètode draw de l'Stage que els conté així que serà el millor lloc per dibuixar els objectes. Si traiem un actor de l'stage automàticament deixarà de dibuixar-se de la pantalla i si el tornem a afegir ho tornarà a fer. Això ens estalviarà moltes comprovacions i booleans innecessaris.

Per dibuixar el fons de pantalla haurem d’anar a la classe Background i fer l'Override del mètode draw (Code/Override Methods…). Des d’aquí podrem cridar al mètode batch.draw(Texture texture, float x, float y, float width, float height) per dibuixar qualsevol textura. Com que volem dibuixar el fons de pantalla, haurem de seleccionar la textura AssetManager.background i passem les propietats de l’element:

 1. public void draw(Batch batch, float parentAlpha) {
 2. super.draw(batch, parentAlpha);
 3. batch.disableBlending();
 4. batch.draw(AssetManager.background, position.x, position.y, width, height);
 5. batch.enableBlending();
 6. }

Abans de cridar al mètode batch.draw(), executarem batch.disableBlending() que ens dibuixarà imatges sense transparència d’una manera més eficient (el blending està activat per defecte). Una vegada dibuixat el fons el tornarem a habilitar per no alterar la resta d'objectes actor que potser sí que necessiten transparència.

Si comentem les línies:

 1. //Gdx.gl20.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
 2. //Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

Del mètode drawElements() de la classe GameScreen (les encarregades de pintar el fons negre), enexecutar el joc tindrem com a resultat el que podem veure a la figura.

Figura Aplicació amb el fons pintat

Per dibuixar la nau, haurem de fer el mateix. Cal anar a la classe Spacecraft i fem l'Override del mètode draw:

 1. @Override
 2. public void draw(Batch batch, float parentAlpha) {
 3. super.draw(batch, parentAlpha);
 4. batch.draw(AssetManager.spacecraft, position.x, position.y, width, height);
 5. }

En el cas de la nau espacial no deshabilitem el blending ja que necessitem transparència.

Sols ens falta representar els asteroides, però abans haurem de fer unes modificacions en la classe asteroid per tal de calcular el frame que s’ha de mostrar en cada crida del mètode draw. Per fer això necessitem una variable que es vagi incrementant, que anomenarem runTime. Cada asteroid tindrà un runTime que s’actualizarà al seu mètode act().

Obriu la classe asteroid i afegiu l’atribut private float runTime (amb el corresponent getter) que inicialitzarem al constructor amb un valor aleatori entre 0 i 1. Feu un Override dels mètodes draw i act, en act actualitzarem el valor del runTime incrementant-lo en delta. Això ens deixarà una classe com la següent:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Batch;
 4.  
 5. import java.util.Random;
 6.  
 7. import cat.xtec.ioc.utils.Methods;
 8. import cat.xtec.ioc.utils.Settings;
 9.  
 10. public class Asteroid extends Scrollable {
 11.  
 12. private float runTime;
 13.  
 14. public Asteroid(float x, float y, float width, float height, float velocity) {
 15. super(x, y, width, height, velocity);
 16. runTime = Methods.randomFloat(0,1);
 17. }
 18.  
 19. @Override
 20. public void act(float delta) {
 21. super.act(delta);
 22. runTime += delta;
 23. }
 24.  
 25. @Override
 26. public void reset(float newX) {
 27. super.reset(newX);
 28. // Obtenim un número al·leatori entre MIN i MAX
 29. float newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID);
 30. // Modificarem l'alçada i l'amplada segons l'al·leatori anterior
 31. width = height = 34 * newSize;
 32. // La posició serà un valor aleatòri entre 0 i l'alçada de l'aplicació menys l'alçada
 33. position.y = new Random().nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) height);
 34.  
 35. }
 36.  
 37. // Getter pel runTime
 38. public float getRunTime() {
 39.  
 40. return runTime;
 41. }
 42.  
 43. @Override
 44. public void draw(Batch batch, float parentAlpha) {
 45. super.draw(batch, parentAlpha);
 46. }
 47. }

Per obtenir l’sprite de l’animació de cada asteroide, haurem de cridar a AssetManager.asteroidAnim.getKeyFrame(runTime), és a dir, canviarem el frame segons la variable runTime que s’anirà incrementant. Si afegim el codi al mètode draw:

 1. @Override
 2. public void draw(Batch batch, float parentAlpha) {
 3. super.draw(batch, parentAlpha);
 4. batch.draw(AssetManager.asteroidAnim.getKeyFrame(runTime), position.x, position.y, width, height);
 5. }

Veiem com dibuixarà els asteroides que aniran animant-se a la velocitat definida per l’objecte asteroidAnim.

Comenteu la crida a drawElements() del mètode render de la classe GameScreen, executeu el joc a l’ordinador i proveu-lo també a un dispositiu físic si podeu. Ja tenim els gràfics llestos i només ens quedarà provar l’animació de l’explosió que afegirem en l’apartat de col·lisions.

Sons

Treballar amb sons i música en LibGDX és molt senzill. Veurem, ara, un exemple de cada tipus i modificarem el projecte per posar música de fons. El so de l’explosió l’implementarem més endavant en l’apartat de col·lisions.

Per tal d’afegir un so, ho farem mitjançant un objecte sound, i cridant el mètode Gdx.audio.newSound, per exemple, per afegir el so de l’explosió, que es troba a android/assets/sounds/explosion.wav ho farem mitjançant la següent instrucció:

 1. explosionSound = Gdx.audio.newSound(Gdx.files.internal("sounds/explosion.wav"));

Cada cop que fem play() del so, ens retornarà un identificador (long) que necessitarem per realitzar tasques com ara canviar el volum, posar-lo en pausa, reprendre’l, etc. Alguns dels principals mètodes per treballar amb sons són:

 • dispose(): allibera tots els recursos.
 • loop(): comença la reproducció del so amb la repetició activada.
 • play(): comença la reproducció del so, retorna un identificador que ens servirà per controlar la instància del so.
 • pause(): aturem la reproducció per continuar-la des del mateix punt on l’hem aturat de totes les instàncies del so.
 • pause(long soundId): aturem la reproducció per continuar-la des del mateix punt on l’hem aturat d’una instància concreta del so.
 • resume(): reprèn la reproducció de totes les instàncies del so.
 • resume(long soundId): reprèn la reproducció d’una instància del so.
 • stop(): atura la reproducció de totes les instàncies del so.
 • stop(long soundId): atura la reproducció d’una instància del so.
 • setLooping(long soundId, boolean isLooping): reprodueix de manera infinita amb true i amb una sola reproducció amb false d’una instància del so.
 • setVolume(long soundId, float volume): ens permet modificar el volum d’una instància concreta del so (valor entre 0.0f i 1.0f).

L’objecte sound ens servirà per a sons curts que no necessiten streaming i que, a més, puguin tenir diverses instàncies. Si volem afegir un fitxer de més durada i que ocupa més espai al disc, hem de fer servir un objecte Music. Per exemple, si volem carregar el fitxer android/assets/sounds/Afterburner.ogg hauríem de fer-ho amb:

 1. music = Gdx.audio.newMusic(Gdx.files.internal("sounds/Afterburner.ogg"));

Els objectes music només tenen una instància, al contrari que els objectes sound. Alguns dels mètodes que podrem fer servir als objectes music són:

 • dispose(): quan l’objecte no es necessita.
 • play(): comença la reproducció. Si estava pausada la reprèn.
 • pause(): atura la reproducció per continuar-la des del mateix punt on l’hem aturat.
 • stop(): atura la reproducció de la música.
 • setLooping(boolean isLooping): reprodueix de manera infinita amb true i amb una sola reproducció amb false.
 • isLooping(): retorna un booleà indicant si el fitxer de música està o no configurat amb la reproducció infinita.
 • isPlaying(): retorna un booleà per saber si s’està reproduint o no un fitxer de música.
 • getPosition(): retorna la posició en segons de la reproducció.
 • setVolume(float volume): ens permet modificar el volum de la música (valor entre 0.0f i 1.0f).

Afegirem, ara, música al nostre joc i prepararem el so de l’explosió per més endavant. Per fer-ho, obriu el fitxer AssetManager i afegiu les variables de classe explosionSound i music:

 1. // Sons
 2. public static Sound explosionSound;
 3. public static Music music;

Aquestes variables les inicialitzaren al final del mètode load() amb les següents línies:

 1. /******************************* Sounds *************************************/
 2. // Explosió
 3. explosionSound = Gdx.audio.newSound(Gdx.files.internal("sounds/explosion.wav"));
 4.  
 5. // Música del joc
 6. music = Gdx.audio.newMusic(Gdx.files.internal("sounds/Afterburner.ogg"));
 7. music.setVolume(0.2f);
 8. music.setLooping(true);

Carreguem els dos fitxers del directori assets/sounds i configurem la música baixant-li el volum i fent que es repeteixi en acabar. Haurem d’afegir en el mètode dispose() les crides a dispose dels dos recursos sonors:

 1. public static void dispose() {
 2.  
 3. // Descartem els recursos
 4. sheet.dispose();
 5. explosionSound.dispose();
 6. music.dispose();
 7. }

Per reproduir la música anem a la classe GameScreen i afegim al constructor la següent línia:

 1. // Iniciem la música
 2. AssetManager.music.play();

Control de la nau

El control de la nau el farem mitjançant la pantalla tàctil: un desplaçament cap a baix farà que la nau incrementi el valor de la Y i farà el contrari en cas d’un desplaçament cap a dalt.

Per gestionar l’entrada de l’usuari anem a Crea una classe al paquet cat.xtec.ioc.helpers. La classe ha de ser InputHandler que implementarà la interfície InputProcessor. Per fer-ho, haurem d’implementar els mètodes:

 • keyDown: s’executa quan es prem una tecla.
 • keyUp: s’executa quan deixem anar una tecla després d’haver-la premut.
 • keyTyped: s’executa quan s’escriu un caràcter a un element que té el focus del teclat.
 • touchDown: s’executa quan l’usuari pressiona en algun lloc de la pantalla.
 • touchUp: codi que s’executarà quan l’usuari deixi anar el dit de la pantalla.
 • touchDragged: s’executa quan es produeix un arrossegament del dit per la pantalla.
 • mouseMoved: exclusiva de les aplicacions d’escriptori, s’executa quan es mou el ratolí sobre la superfície de l’aplicació.
 • scrolled: exclusiva de les aplicacions d’escriptori, respon a un desplaçament de la roda del ratolí.

Una vegada enllestida la classe tindrà el següent codi:

 1. package cat.xtec.ioc.helpers;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.InputProcessor;
 4.  
 5. public class InputHandler implements InputProcessor {
 6.  
 7. @Override
 8. public boolean keyDown(int keycode) {
 9. return false;
 10. }
 11.  
 12. @Override
 13. public boolean keyUp(int keycode) {
 14. return false;
 15. }
 16.  
 17. @Override
 18. public boolean keyTyped(char character) {
 19. return false;
 20. }
 21.  
 22. @Override
 23. public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 24. return false;
 25. }
 26.  
 27. @Override
 28. public boolean touchUp(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 29. return false;
 30. }
 31.  
 32. @Override
 33. public boolean touchDragged(int screenX, int screenY, int pointer) {
 34. return false;
 35. }
 36.  
 37. @Override
 38. public boolean mouseMoved(int screenX, int screenY) {
 39. return false;
 40. }
 41.  
 42. @Override
 43. public boolean scrolled(int amount) {
 44. return false;
 45. }
 46. }

Els tres events que ens interessen en aquest moment són: touchDown(), touchUp() i touchDragged(). Quan l’usuari arrossegui el dit canviarem la direcció de la nau i quan l’aixequi la nau deixarà de moure’s. Necessitarem l’objecte spacecraft i l’objecte GameScreen, que el rebrem com a paràmetre del constructor, des del qual podrem accedir a la nau.

Afegirem a la classe les variables d’instància i crearem el constructor. També caldrà afegir un enter que ens permetrà saber en quina direcció s’ha fet un moviment de drag:

 1. // Objectes necessaris
 2. private Spacecraft spacecraft;
 3. private GameScreen screen;
 4.  
 5. // Enter per a la gestió del moviment d'arrossegament
 6. int previousY = 0;
 7.  
 8. public InputHandler(GameScreen screen) {
 9.  
 10. // Obtenim tots els elements necessaris
 11. this.screen = screen;
 12. spacecraft = screen.getSpacecraft();
 13.  
 14. }

Ja ho tenim tot preparat per controlar quan l’usuari arrossega un dit. El mètode touchDragged rep tres paràmetres:

 • int screenX: coordenada horitzontal (X) del dit.
 • int screenY: coordenada vertical (Y) del dit.
 • int pointer: identificador del punter actiu.

Com que volem desplaçar la nau en l’eix d’Y, necessitarem utilitzar únicament el paràmetre screenY: si screenY és major que l’anterior Y vol dir que s’està arrossegant el dit cap avall (sistema Y-Down) i per tant la nau haurà de baixar. En cas contrari haurà de pujar. Guardarem la posició quan l’usuari faci clic a la pantalla i caldrà definir un llindar per acceptar un moviment i evitar que tenint el dit quiet la nau es mogui cap a un o altre costat. Posarem un llindar de 2 píxels.

El codi corresponent als mètodes touchDragged i touchDown serà el següent:

 1. @Override
 2. public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 3. previousY = screenY;
 4. return true;
 5. }
 6.  
 7. @Override
 8. public boolean touchDragged(int screenX, int screenY, int pointer) {
 9. // Posem un llindar per evitar gestionar events quan el dit està quiet
 10. if (Math.abs(previousY - screenY) > 2)
 11.  
 12. // Si la Y és major que la que tenim
 13. // guardada és que va cap avall
 14. if (previousY < screenY) {
 15. spacecraft.goDown();
 16. } else {
 17. // En cas contrari cap amunt
 18. spacecraft.goUp();
 19. }
 20. // Guardem la posició de la Y
 21. previousY = screenY;
 22. return true;
 23. }

Hem d’assignar la classe InputHandler com a InputProcessor de la classe GameScreen. Cal anar al constructor de GameScreen i afegir al final les línies:

 1. // Assignem com a gestor d'entrada la classe InputHandler
 2. Gdx.input.setInputProcessor(new InputHandler(this));

Si executem l’aplicació podrem desplaçar la nau en vertical però no la podrem aturar. Per fer-ho hauríem d’implementar el mètode touchUp i fer que la nau torni al seu estat natural quan s’aixequi el dit:

 1. @Override
 2. public boolean touchUp(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 3.  
 4. // Quan deixem anar el dit acabem un moviment
 5. // i posem la nau a l'estat normal
 6. spacecraft.goStraight();
 7. return true;
 8. }

Amb aquests mètodes ja tenim la funcionalitat implementada, però la representació de la nau no és la correcta, hem de fer que mostri l’sprite corresponent quan la nau està movent-se. Anem a la classe spacecraft i afegim un mètode que retornarà el TextureRegion corresponent segons la direcció de la nau, i farem la crida a aquest mètode quan anem a dibuixar-la.

El mètode getSpacecraftTexture() serà el següent:

 1. // Obtenim el TextureRegion depenent de la posició de l'spacecraft
 2. public TextureRegion getSpacecraftTexture() {
 3.  
 4. switch (direction) {
 5.  
 6. case SPACECRAFT_STRAIGHT:
 7. return AssetManager.spacecraft;
 8. case SPACECRAFT_UP:
 9. return AssetManager.spacecraftUp;
 10. case SPACECRAFT_DOWN:
 11. return AssetManager.spacecraftDown;
 12. default:
 13. return AssetManager.spacecraft;
 14. }
 15. }

I el mètode draw el modificarem perquè quedi de la següent manera:

 1. @Override
 2. public void draw(Batch batch, float parentAlpha) {
 3. super.draw(batch, parentAlpha);
 4. batch.draw(getSpacecraftTexture(), position.x, position.y, width, height);
 5. }

Si executem l’aplicació ja tindrem el moviment de la nau i la representació correctament implementats, tal com podem veure a la figura.

Figura Nau desplaçant-se

Col·lisions

Hi ha diverses maneres de gestionar les col·lisions. Existeixen llibreries externes com per exemple Box2D que disposa d’un gestor de col·lisions. També és possible fer-ho comprovant la intersecció entre figures geomètriques. Pel nostre joc, podrem comprovar les col·lisions entre la nau (rectangle) i els asteroides (cercles) amb el mètode Intersector.overlaps que accepta diverses figures geomètriques, com per exemple:

 • Intersector.overlaps(Circle c, Recangle r): retorna true si es sobreposen un cercle i un rectangle.
 • Intersector.overlaps(Circle c1, Circle c2): retorna true si es sobreposen dos cercles.
 • Intersector.overlaps(Rectangle r1, Recangle r2): retorna true si es sobreposen dos rectangles.
 • Intersector.overlapConvexPolygons(Polygon p1, Polygon p2): retorna true si es sobreposen dos polígons.

Necessitem llavors un rectangle per a la nau i cercles per a cadascun dels asteroides.

Anem a la classe Spacecraft i creem una variable d’instància private Rectangle collisionRect; que serà un Rectangle de com.badlogic.gdx.math.Rectangle. Aquest Rectangle l’haurem d’anar actualitzant segons la posició de la nau. Creem el rectangle i actualitzem la seva posició en el mètode act obtenint com a resultat el codi del constructor i del mètode act de la següent manera:

 1. public Spacecraft(float x, float y, int width, int height) {
 2.  
 3. // Inicialitzem els arguments segons la crida del constructor
 4. this.width = width;
 5. this.height = height;
 6. position = new Vector2(x, y);
 7.  
 8. // Inicialitzem l'spacecraft a l'estat normal
 9. direction = SPACECRAFT_STRAIGHT;
 10.  
 11. // Creem el rectangle de col·lisions
 12. collisionRect = new Rectangle();
 13.  
 14. }
 15.  
 16. public void act(float delta) {
 17.  
 18. // Movem l'spacecraft depenent de la direcció controlant que no surti de la pantalla
 19. switch (direction) {
 20. case SPACECRAFT_UP:
 21. if (this.position.y - Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta >= 0) {
 22. this.position.y -= Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta;
 23. }
 24. break;
 25. case SPACECRAFT_DOWN:
 26. if (this.position.y + height + Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta <= Settings.GAME_HEIGHT) {
 27. this.position.y += Settings.SPACECRAFT_VELOCITY * delta;
 28. }
 29. break;
 30. case SPACECRAFT_STRAIGHT:
 31. break;
 32. }
 33.  
 34. collisionRect.set(position.x, position.y + 3, width, 10);
 35.  
 36. }

En el codi anterior s’ha ajustat el rectangle 3 píxels en vertical i hem modificat l’alçada per evitar els espais transparents del TextureRegion.

Afegim també el corresponent getter.

 1. public Rectangle getCollisionRect() {
 2. return collisionRect;
 3. }

Pel que fa als asteroid, haurem de crear un cercle i actualitzar-lo cada vegada que es mou l’objecte. Per fer-ho cal anar a la classeasteroid i crear la variable d’instància private Circle collisionCircle; que serà un com.badlogic.gdx.math.Circle. L’iniciem i actualitzem deixant el constructor i el mètode act de la següent manera:

 1. public Asteroid(float x, float y, float width, float height, float velocity) {
 2. super(x, y, width, height, velocity);
 3. runTime = Methods.randomFloat(0,1);
 4.  
 5. // Creem el cercle
 6. collisionCircle = new Circle();
 7. }
 8.  
 9. @Override
 10. public void act(float delta) {
 11. super.act(delta);
 12. runTime += delta;
 13.  
 14. // Actualitzem el cercle de col·lisions (punt central de l'asteroide i del radi).
 15. collisionCircle.set(position.x + width / 2.0f, position.y + width / 2.0f, width / 2.0f);
 16.  
 17. }

Des del mètode render de la classe GameScreen, anirem comprovant si els objectes Scrollable col·lideixen amb la nau. Per fer-ho hem de cridar al mètode scrollhandler.collides(spacecraft): si el mètode citat torna true, llavors farem explotar i desaparèixer la nau:

 1. @Override
 2. public void render(float delta) {
 3.  
 4. // Dibuixem i actualitzem tots els actors de l'stage
 5. stage.draw();
 6. stage.act(delta);
 7.  
 8. if (scrollHandler.collides(spacecraft)) {
 9.  
 10. // La nau explota i desapareix
 11. Gdx.app.log("App", "Explosió");
 12.  
 13. }
 14.  
 15. //drawElements();
 16.  
 17. }

Haurem de crear el mètode collides a la classe ScrollHandler. Aquest mètode comprovarà si algun dels asteroides col·lideixen amb la nau i en cas de que algun ho faci retornarem true, afegim el mètodes collides:

 1. public boolean collides(Spacecraft nau) {
 2.  
 3. // Comprovem les col·lisions entre cada asteroide i la nau
 4. for (Asteroid asteroid : asteroids) {
 5. if (asteroid.collides(nau)) {
 6. return true;
 7. }
 8. }
 9. return false;
 10. }

I sols ens faltarà el mètode collides de la classe asteroid on comprovarem si el cercle de l’asteroide se sobreposa al rectangle de la nau sempre que l’asteroide es troba a l’alçada de la nau:

 1. // Retorna true si hi ha col·lisió
 2. public boolean collides(Spacecraft nau) {
 3.  
 4. if (position.x <= nau.getX() + nau.getWidth()) {
 5. // Comprovem si han col·lisionat sempre que l'asteroide es trobi a la mateixa alçada que l'spacecraft
 6. return (Intersector.overlaps(collisionCircle, nau.getCollisionRect()));
 7. }
 8. return false;
 9. }

Executem l’aplicació i veurem com cada vegada que es produeix una col·lisió apareixen missatges en el log de l’Android Studio.

Si volem controlar quan s’ha de deixar de comprovar les col·lisions, necessitarem un booleà gameOver inicialment a false. Si gameOver és false i s’ha produït una col·lisió:

 • Reproduïm el so de l’explosió: AssetManager.explosionSound.play();
 • Eliminem l'actor de l'stage perquè no continuï actualitzant-se ni dibuixant-se per pantalla. Per fer-ho, necessitarem fer dos passos:
  1. Posar-li nom a l'actor després d’afegir-lo a l'stage amb la instrucció spacecraft.setName(“spacecraft”).
  2. Cercar-lo entre els actors de l'stage amb stage.getRoot().findActor(“spacecraft”) i fent la crida al mètode remove().
 • Posem la variable gameOver a false.

Si gameOver és true:

 • Dibuixem l’explosió.
 • Incrementem la variable explosionTime (prèviament declarada i inicialitzada a 0) sumant-li el valor delta.

El mètode render quedarà de la següent manera:

 1. @Override
 2. public void render(float delta) {
 3.  
 4. // Dibuixem i actualitzem tots els actors de l'stage
 5. stage.draw();
 6. stage.act(delta);
 7.  
 8. if (!gameOver) {
 9. if (scrollHandler.collides(spacecraft)) {
 10. // Si hi ha hagut col·lisió: Reproduïm l'explosió
 11. AssetManager.explosionSound.play();
 12. stage.getRoot().findActor("spacecraft").remove();
 13. gameOver = true;
 14. }
 15. } else {
 16. batch.begin();
 17. // Si hi ha hagut col·lisió: reproduïm l'explosió
 18. batch.draw(AssetManager.explosionAnim.getKeyFrame(explosionTime, false), (spacecraft.getX() + spacecraft.getWidth() / 2) - 32, spacecraft.getY() + spacecraft.getHeight() / 2 - 32, 64, 64);
 19. batch.end();
 20.  
 21. explosionTime += delta;
 22. }
 23.  
 24. //drawElements();
 25.  
 26. }

I la classe GameScreen:

 1. package cat.xtec.ioc.screens;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 4. import com.badlogic.gdx.Screen;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.Color;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Batch;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShapeRenderer;
 9. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Stage;
 10. import com.badlogic.gdx.utils.viewport.StretchViewport;
 11.  
 12. import java.util.ArrayList;
 13.  
 14. import cat.xtec.ioc.helpers.AssetManager;
 15. import cat.xtec.ioc.helpers.InputHandler;
 16. import cat.xtec.ioc.objects.Asteroid;
 17. import cat.xtec.ioc.objects.ScrollHandler;
 18. import cat.xtec.ioc.objects.Spacecraft;
 19. import cat.xtec.ioc.utils.Settings;
 20.  
 21. public class GameScreen implements Screen {
 22.  
 23. // Per controlar el gameover
 24. Boolean gameOver = false;
 25.  
 26. // Objectes necessaris
 27. private Stage stage;
 28. private Spacecraft spacecraft;
 29. private ScrollHandler scrollHandler;
 30.  
 31. // Encarregats de dibuixar elements per pantalla
 32. private ShapeRenderer shapeRenderer;
 33. private Batch batch;
 34.  
 35. // Per controlar l'animació de l'explosió
 36. private float explosionTime = 0;
 37.  
 38. public GameScreen() {
 39.  
 40. // Iniciem la música
 41. AssetManager.music.play();
 42.  
 43. // Creem el ShapeRenderer
 44. shapeRenderer = new ShapeRenderer();
 45.  
 46. // Creem la càmera de les dimensions del joc
 47. OrthographicCamera camera = new OrthographicCamera(Settings.GAME_WIDTH, Settings.GAME_HEIGHT);
 48. // Posant el paràmetre a true configurem la càmera perquè
 49. // faci servir el sistema de coordenades Y-Down
 50. camera.setToOrtho(true);
 51.  
 52. // Creem el viewport amb les mateixes dimensions que la càmera
 53. StretchViewport viewport = new StretchViewport(Settings.GAME_WIDTH, Settings.GAME_HEIGHT, camera);
 54.  
 55. // Creem l'stage i assginem el viewport
 56. stage = new Stage(viewport);
 57.  
 58. batch = stage.getBatch();
 59.  
 60. // Creem la nau i la resta d'objectes
 61. spacecraft = new Spacecraft(Settings.SPACECRAFT_STARTX, Settings.SPACECRAFT_STARTY, Settings.SPACECRAFT_WIDTH, Settings.SPACECRAFT_HEIGHT);
 62. scrollHandler = new ScrollHandler();
 63.  
 64. // Afegim els actors a l'stage
 65. stage.addActor(scrollHandler);
 66. stage.addActor(spacecraft);
 67. // Donem nom a l'Actor
 68. spacecraft.setName("spacecraft");
 69.  
 70. // Assignem com a gestor d'entrada la classe InputHandler
 71. Gdx.input.setInputProcessor(new InputHandler(this));
 72.  
 73. }
 74.  
 75. private void drawElements() {
 76.  
 77. // Recollim les propietats del batch de l'stage
 78. shapeRenderer.setProjectionMatrix(batch.getProjectionMatrix());
 79.  
 80. // Pintem el fons de negre per evitar el "flickering"
 81. //Gdx.gl20.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
 82. //Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 83.  
 84. // Inicialitzem el shaperenderer
 85. shapeRenderer.begin(ShapeRenderer.ShapeType.Line);
 86.  
 87. // Definim el color (verd)
 88. shapeRenderer.setColor(new Color(0, 1, 0, 1));
 89.  
 90. // Pintem la nau
 91. shapeRenderer.rect(spacecraft.getX(), spacecraft.getY(), spacecraft.getWidth(), spacecraft.getHeight());
 92.  
 93. // Recollim tots els Asteroid
 94. ArrayList<Asteroid> asteroids = scrollHandler.getAsteroids();
 95. Asteroid asteroid;
 96.  
 97. for (int i = 0; i < asteroids.size(); i++) {
 98.  
 99. asteroid = asteroids.get(i);
 100. switch (i) {
 101. case 0:
 102. shapeRenderer.setColor(1, 0, 0, 1);
 103. break;
 104. case 1:
 105. shapeRenderer.setColor(0, 0, 1, 1);
 106. break;
 107. case 2:
 108. shapeRenderer.setColor(1, 1, 0, 1);
 109. break;
 110. default:
 111. shapeRenderer.setColor(1, 1, 1, 1);
 112. break;
 113. }
 114. shapeRenderer.circle(asteroid.getX() + asteroid.getWidth() / 2, asteroid.getY() + asteroid.getWidth() / 2, asteroid.getWidth() / 2);
 115. }
 116. shapeRenderer.end();
 117. }
 118.  
 119.  
 120. @Override
 121. public void show() {
 122.  
 123. }
 124.  
 125. @Override
 126. public void render(float delta) {
 127.  
 128. // Dibuixem i actualizem tots els actors de l'stage
 129. stage.draw();
 130. stage.act(delta);
 131.  
 132. if (!gameOver) {
 133. if (scrollHandler.collides(spacecraft)) {
 134. // Si hi ha hagut col·lisió: reproduïm l'explosió
 135. AssetManager.explosionSound.play();
 136. stage.getRoot().findActor("spacecraft").remove();
 137. gameOver = true;
 138. }
 139. } else {
 140. batch.begin();
 141. // Si hi ha hagut col·lisió: reproduïm l'explosió
 142. batch.draw(AssetManager.explosionAnim.getKeyFrame(explosionTime, false), (spacecraft.getX() + spacecraft.getWidth() / 2) - 32, spacecraft.getY() + spacecraft.getHeight() / 2 - 32, 64, 64);
 143. batch.end();
 144.  
 145. explosionTime += delta;
 146. }
 147.  
 148. //drawElements();
 149.  
 150. }
 151.  
 152. @Override
 153. public void resize(int width, int height) {
 154.  
 155. }
 156.  
 157. @Override
 158. public void pause() {
 159.  
 160. }
 161.  
 162. @Override
 163. public void resume() {
 164.  
 165. }
 166.  
 167. @Override
 168. public void hide() {
 169.  
 170. }
 171.  
 172. @Override
 173. public void dispose() {
 174.  
 175. }
 176.  
 177. public Spacecraft getSpacecraft() {
 178. return spacecraft;
 179. }
 180.  
 181. public Stage getStage() {
 182. return stage;
 183. }
 184.  
 185. public ScrollHandler getScrollHandler() {
 186. return scrollHandler;
 187. }
 188. }

Text

Un dels elements més importants en els jocs és el text, bé sigui per donar instruccions de com es juga, per avisar el jugador de quan ha acabat el joc, de quina puntuació té, per representar diàlegs de personatges, etc.

LibGDX ens permet generar textos amb la font predeterminada o afegir les nostres pròpies fonts d’una manera senzilla. A més, tenim diverses maneres d’introduir el text per la pantalla, a través del mètode draw de la font o bé fent ús de les etiquetes (label). Anem a veure exemples dels dos mètodes.

Mètode draw de font

Si volem generar un text molt bàsic, podem crear un nou BitmapFont(Boolean flip) i fer la crida al seu mètode draw(Batch batch, String text, int x, int y), i proporcionar-li el batch, el text i la coordenada on es mostrarà. Un exemple podria ser:

 1. BitmapFont font = new BitmapFont(true);
 2. font.draw(batch, "GameOver", 10, 10);

El paràmetre true indica que estem fent servir un sistema Y-down i volem girar el text. Si posem aquest text entre batch.begin() i batch.end() del mètode render de la classe GameScreen apareixerà el missatge “GameOver” quan col·lideixen contra un asteroide (figura).

Figura Text GameOver en col·lidir amb un asteroide

Podem modificar els paràmetres del text amb mètodes de l’objecte BitmapFont. Per exemple, podem canviar el color amb setColor(Color color) o setColor(float r, float g, float b, float a) i canviar-li la mida al text amb getData().setScale(float xy) o getData().scale(float xy). Cal anar amb compte perquè els dos mètodes d’escalat no són iguals, setScale defineix la mida, i scale aplica una transformació sobre l’escala actual. Per exemple, si posem setScale(0.25f) l’objecte serà un 25% de la seva mida original, és a dir, més petit. En canvi, si fem un scale(0.25f) estarem fent l’objecte un 25% més gran respecte la mida que tenia.

Per exemple, el codi:

 1. font.getData().setScale(0.75f);
 2. font.setColor(205f/255f, 220f/255f, 57f/255f, 1);

Aquest codi fa que el text sigui un 75% de la seva mida original i defineix el color hexadecimal #CDDC39, que és: CD de vermell (205 en decimal), DC de verd (220 en decimal) i 39 de blau (57 en decimal) sense cap tipus de transparència. Dividim entre FF (el número màxim amb 2 bits d’hexadecimal que és 255 en decimal) per obtenir el percentatge de cada color.

Si volem personalitzar la font, des de LibGDX ens proporcionen l’eina Hiero. La podem instal·lar des de l’assistent de setup del projecte (dins del paquet tools) o la podem descarregar de: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Hiero. Anem al directori de descàrrega i executem la següent comanda:

 1. ubuntu@ubuntu ~/Descargas$ java -jar hiero.jar
Figura Eina Hiero configurada

Des de l’aplicació podem seleccionar qualsevol font del sistema o seleccionar un fitxer TTF. Als recursos disposareu de la font BM_space per descarregar. Seleccioneu-la des de l’aplicació i proveu-ne diferents configuracions. Per a l’exemple afegirem un gradient fent clic en Gradient i a Add. Podeu personalitzar els colors del gradient al vostre gust. Podeu veure la captura de l’aplicació en la figura figura

Una vegada configurada la font, fem clic a File/Save BMFont Files(text)… i la guardem en el directori assets/fonts/ del projecte amb el nom de space.fnt.

Després, cal carregar i configurar la font des de la classe AssetManager, obrir-la i afegir-hi una variable estàtica per a la font:

 1. // Font
 2. public static BitmapFont font;

I al final del mètode load() el següent codi:

 1. /******************************* Text *************************************/
 2. // Font space
 3. FileHandle fontFile = Gdx.files.internal("fonts/space.fnt");
 4. font = new BitmapFont(fontFile, true);
 5. font.getData().setScale(0.4f);

Si eliminem el text “GameOver” que havíem escrit abans i afegim la següent línia:

 1. AssetManager.font.draw(batch, "GameOver", 10, 10);

S’escriurà el text amb la nova font, però mesurant la meitat que l’original.

El problema el tenim en intentar centrar el text. Podríem pensar que la línia AssetManager.font.draw(batch, “GameOver”, Settings.GAME_WIDTH/2, Settings.GAME_HEIGHT/2) mostrarà el text centrat però no és així, ja que amb les coordenades estem especificant la cantonada superior esquerra d’allà on anirà el text. Per calcular les coordenades necessitem conèixer l’amplada i l’alçada del text. En versions anteriors de LibGDX estava disponible el mètode BitmapFont.getBounds(String text) que ens permetia saber les dimensions d’un text però ara no el trobem disponible. Si volem saber les dimensions d’un text haurem de recórrer a un objecte GlyphLayout.

De GlyphLayout ens interessa el mètode setText que ens demanarà dos paràmetres: la font del text per poder-ne calcular les dimensions i el text. Una vegada crear el layout i una vegada li hem assignat el text podrem accedir a les propietats width i height per saber les dimensions del text.

Després cal centrar el text “GameOver”. Per a això hem de crear a GameScreen la variable private GlyphLayout textLayout; que iniciarem al constructor amb textLayout = new GlyphLayout(); i assignarem el text “GameOver” amb: textLayout.setText(AssetManager.font, “GameOver”);. Reemplacem la línia AssetManager.font.draw(batch, “GameOver”, Settings.GAME_WIDTH/2, Settings.GAME_HEIGHT/2); de render per:

 1. AssetManager.font.draw(batch, textLayout, Settings.GAME_WIDTH/2 - textLayout.width/2, Settings.GAME_HEIGHT/2 - textLayout.height/2);

Obtenim el punt central de la pantalla i restem la meitat de l’amplada del text i la meitat de l’alçada per tal que el text quedi centrat.

Figura Configuracions de posició del text

Sempre que vulguem modificar el contingut del text no hem de fer més que cridar al mètode setText.

Objecte label

Els objectes com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.ui.Label són descendents de com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.ui.Widget que a la vegada són descendents de com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.Actor, és a dir, els objectes label són a la vegada objectes actor.

El fet que siguin actor fa que puguem afegir-los a un stage i modificar-los de la mateixa manera que fèiem amb la resta d’objectes.

Per a la creació d’un objecte label necessitem disposar d’un objecte LabelStyle amb la BitmapFont i el color en què es mostrarà l’etiqueta. Per exemple:

 1. Label.LabelStyle textStyle = new Label.LabelStyle(AssetManager.font, null);

Posem el color a null per no modificar-lo. Una vegada tenim l’estil ja podem crear el label (text i estil). Per mostrar-lo per pantalla només haurem d’afegir-lo com a actor en l’objecte stage:

 1. Label textLbl = new Label("SpaceRace", textStyle);
 2. textLbl.setName("lbl");
 3. textLbl.setPosition(Settings.GAME_WIDTH/2 - textLbl.getWidth()/2, Settings.GAME_HEIGHT/2 - textLbl.getHeight()/2);
 4. stage.addActor(textLbl);

Aquest codi crearia el text “SpaceRace” i el posicionaria al centre de la pantalla. Per treure’l hauríem d’eliminar l’actor de l'stage amb:

 1. stage.getRoot().findActor("lbl").remove();

Preferències

Tant en les aplicacions d’escriptori com en les de qualsevol plataforma necessitem guardar informació de manera persistent. La manera d’emmagatzemar informació amb LibGDX és molt similar a com es pot fer amb Android.

Per a la gestió de les preferències es necessita un objecte del tipus com.badlogic.gdx.Preferences: Preferences prefs; per exemple. Aquest objecte l’inicialitzarem indicant un nom de preferències, per exemple: prefs = Gdx.app.getPreferences(“prefs”);. A partir d’aquest moment ja podrem guardar dades fent servir els mètodes putString, pubInteger, putBoolean, putFloat i putLong o recollir-les amb els corresponents getString, getInteger, getBoolean, getFloat o getLong.

Si volem que la informació sigui persistent entre diverses execucions del programa hem de cridar al mètode flush() de les preferències.

Actions

Els objectes actor són elements molt importants en la programació de jocs amb LibGDX ja que qualsevol objecte pot ser un actor de la nostra escena i, per tant, tindrà una sèrie de propietats i mètodes disponibles. A més, LibGDX ens permetrà aplicar actions a tots els objectes descendents d'actor. Aquestes accions ens proporcionaran una gran versatilitat i ens permetran canviar propietats de l’element d’una forma senzilla.

Per tal d’aplicar accions a un objecte label, tot i ser descendent de la classe actor, aquest ha d’estar a dins d’un objecte table (si hi ha més elements) o contaniner (si volem aplicar-les solament a l’etiqueta) i les propietats s’han d’aplicar sobre aquest objecte pare. L’estratègia a seguir serà la següent: creem l’etiqueta, creem el contenidor, creem les accions i les apliquem sobre el contenidor. Un container hereta de la classe WidgetGroup, que a la vegada hereta de group i aquesta de la classe actor.

El llistat de totes les accions possibles el podeu trobar a la documentació de Package com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.actions. Entre les accions més destacades trobem:

 • AlphaAction: modifica el valor d’alpha de l’actor.
 • ColorAction: canvia el color de l’actor.
 • MoveToAction: mou l’actor a una determinada posició.
 • MoveByAction: mou l’actor uns valors determinats respecte la posició actual.
 • RotateToAction: gira l’actor a un angle concret.
 • RotateByAction: gira l’actor un angle determinat respecte l’angle actual.
 • ScaleToAction: escala l’objecte a unes mides concretes.
 • ScaleByAction: escala l’objecte unes mides determinades respecte la mida actual.
 • etc.

I podem utilitzar accions a les pròpies accions, i permetre:

 • ParallelAction: permet executar accions de manera paral·lela.
 • SequenceAction: s’executen les accions una rere l’altra.
 • RepeatAction: per repetir les accions diverses vegades. Serà útil la variable RepeatAction.FOREVER.
 • DelayAction: endarrereix l’execució de l’acció un determinat temps.

Per poder aplicar una acció a un actor que té una classe pròpia és necessari que el mètode act(float delta) faci una crida a super.act(delta).

Canviarem l’animació dels asteroides per fer-la mitjançant accions. Així, necessitarem definir una acció per canviar l’angle de l’asteroide i que aquesta acció es faci de manera infinita: RotateByAction serà l’encarregada de fer la rotació i RepeatAction farà que aquesta es repeteixi infinitament.

Comprovem, ara, que tant les classes ScrollHandler, scrollable i asteroid tenen la sentència super.act(delta) en el seu mètode act() i en cas de no ser així les afegim. Una vegada fet, en el constructor de l’asteroide crearem les accions i les aplicarem a l’actor.

Afegim l’acció de rotació:

 1. // Rotació
 2. RotateByAction rotateAction = new RotateByAction();
 3. rotateAction.setAmount(-90f);
 4. rotateAction.setDuration(0.2f);

Creem l’acció i diem que giri 90º en sentit antihorari en 0.2 segons. Si volem que es faci de manera infinita, haurem de crear l’acció RepeatAction:

 1. // Accio de repetició
 2. RepeatAction repeat = new RepeatAction();
 3. repeat.setAction(rotateAction);
 4. repeat.setCount(RepeatAction.FOREVER);

Creem l’acció, l’assignem a l’acció de rotació i li diem que es repeteixi per sempre. Ja sols ens queda aplicar-la a l’objecte actor amb:

 1. this.addAction(repeat);

Li assignem a l’objecte actual (qualsevol asteroid que creem) l’acció de repetició. Per dibuixar ara l’element haurem de canviar la línia del mètode draw() perquè dibuixi un sol TextureRegion amb les seves propietats:

 1. batch.draw(AssetManager.asteroid[0], position.x, position.y, this.getOriginX(), this.getOriginY(), width, height, this.getScaleX(), this.getScaleY(), this.getRotation());

Si executem l’aplicació veurem que passa una cosa estranya, els asteroides no giren com esperàvem. Això és perquè el seu punt d’origen està definit en la cantonada superior-esquerra. Per solucionar aquest problema haurem de definir l’origen i posar-lo en la part central de la imatge, això ho farem amb this.setOrigin(width/2, height/2);. Cada cop que canviem les dimensions dels asteroides cal fer també aquest canvi, per tant crearem un mètode setOrigin() que realitzarà l’acció. A més, corregim ara un petit defecte que fa que sembli que la rotació dels sprites no és perfecta sumant-li 1 a width/2 .

Afegim el mètode:

 1. public void setOrigin() {
 2.  
 3. this.setOrigin(width/2 + 1, height/2);
 4.  
 5. }

I el cridem des del constructor i des del mètode reset ja que s’haurà de recalcular el punt central a causa del canvi de dimensions.

Eliminem tota referència a runTime perquè no són necessàries i definim una variable aleatòria (assetAsteroid) que agafi els diferents sprites de l’array d’asteroides. El codi de la classe quedarà així:

 1. package cat.xtec.ioc.objects;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Batch;
 4. import com.badlogic.gdx.math.Circle;
 5. import com.badlogic.gdx.math.Intersector;
 6. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.actions.RepeatAction;
 7. import com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.actions.RotateByAction;
 8.  
 9. import java.util.Random;
 10.  
 11. import cat.xtec.ioc.helpers.AssetManager;
 12. import cat.xtec.ioc.utils.Methods;
 13. import cat.xtec.ioc.utils.Settings;
 14.  
 15. public class Asteroid extends Scrollable {
 16.  
 17. private Circle collisionCircle;
 18.  
 19. Random r;
 20.  
 21. int assetAsteroid;
 22.  
 23. public Asteroid(float x, float y, float width, float height, float velocity) {
 24. super(x, y, width, height, velocity);
 25.  
 26. // Creem el cercle
 27. collisionCircle = new Circle();
 28.  
 29. /* Accions */
 30. r = new Random();
 31. assetAsteroid = r.nextInt(15);
 32.  
 33. setOrigin();
 34.  
 35. // Rotació
 36. RotateByAction rotateAction = new RotateByAction();
 37. rotateAction.setAmount(-90f);
 38. rotateAction.setDuration(0.2f);
 39.  
 40. // Acció de repetició
 41. RepeatAction repeat = new RepeatAction();
 42. repeat.setAction(rotateAction);
 43. repeat.setCount(RepeatAction.FOREVER);
 44.  
 45. this.addAction(repeat);
 46.  
 47. }
 48.  
 49. public void setOrigin() {
 50.  
 51. this.setOrigin(width/2 + 1, height/2);
 52.  
 53. }
 54.  
 55. @Override
 56. public void act(float delta) {
 57. super.act(delta);
 58.  
 59. // Actualitzem el cercle de col·lisions (punt central de l'asteroide i el radi.
 60. collisionCircle.set(position.x + width / 2.0f, position.y + width / 2.0f, width / 2.0f);
 61.  
 62.  
 63. }
 64.  
 65. @Override
 66. public void reset(float newX) {
 67. super.reset(newX);
 68. // Obtenim un número aleatori entre MIN i MAX
 69. float newSize = Methods.randomFloat(Settings.MIN_ASTEROID, Settings.MAX_ASTEROID);
 70. // Modificarem l'alçada i l'amplada segons l'aleatori anterior
 71. width = height = 34 * newSize;
 72. // La posició serà un valor aleatori entre 0 i l'alçada de l'aplicació menys l'alçada de l'asteroide
 73. position.y = new Random().nextInt(Settings.GAME_HEIGHT - (int) height);
 74. setOrigin();
 75. }
 76.  
 77.  
 78. @Override
 79. public void draw(Batch batch, float parentAlpha) {
 80. super.draw(batch, parentAlpha);
 81. batch.draw(AssetManager.asteroid[assetAsteroid], position.x, position.y, this.getOriginX(), this.getOriginY(), width, height, this.getScaleX(), this.getScaleY(), this.getRotation());
 82. }
 83.  
 84. // Retorna true si hi ha col·lisió
 85. public boolean collides(Spacecraft nau) {
 86.  
 87. if (position.x <= nau.getX() + nau.getWidth()) {
 88. // Comprovem si han col·lisionat sempre que l'asteroide estigui a la mateixa alçada que l'spacecraft
 89. return (Intersector.overlaps(collisionCircle, nau.getCollisionRect()));
 90. }
 91. return false;
 92. }
 93. }

Podem crear i concatenar instruccions fent servir la classe com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.actions.Actions, la documentació de la qual podeu trobar a https://libgdx.badlogicgames.com/nightlies/docs/api/com/badlogic/gdx/scenes/scene2d/actions/Actions.html. Això ens permetrà crear fàcilment accions.

La línia:

 1. this.addAction(Actions.repeat(RepeatAction.FOREVER, Actions.rotateBy(-90f, 0.2f)));

és l’equivalent al codi anterior:

 1. // Rotació
 2. RotateByAction rotateAction = new RotateByAction();
 3. rotateAction.setAmount(-90f);
 4. rotateAction.setDuration(0.2f);
 5.  
 6. // Acció de repetició
 7. RepeatAction repeat = new RepeatAction();
 8. repeat.setAction(rotateAction);
 9. repeat.setCount(RepeatAction.FOREVER);
 10.  
 11. this.addAction(repeat);

Podem concatenar les accions i fer coses com la següent:

 1. spacecraft.addAction(Actions.repeat(RepeatAction.FOREVER, Actions.sequence(Actions.moveTo(0, 0), Actions.moveTo(50, 100, 2),Actions.moveTo(100, 50, 5),Actions.moveTo(0, 0, 1), Actions.delay(2))));

Aquest codi faria de forma ininterrompuda (RepeatAction.FOREVER) la següent seqüència:

 1. Posaria l’objecte en la posició (0,0).
 2. Desplaçaria l’objecte durant 2 segons fins a la posició (50,100).
 3. Després el desplaçaria durant 5 segons a la posició (100,50).
 4. El tornaria a desplaçar a la posició (0,0) en 1 segon.
 5. Esperaria 2 segons i tornaria a començar des del punt 1.

Cal consultar la documentació, hi ha molts mètodes útils que ens facilitaran la creació d’accions minimitzant la complexitat del codi.

Hit

Tal com tenim definit l'InputProcessor (InputHandler) no ens permet identificar sobre quins actors hem fet clic. Aquesta funcionalitat ens seria molt útil per tal d’afegir funcions als objectes o per crear elements amb els quals l’usuari pot interaccionar com per exemple botons (un botó seria un actor igual que la nau o els asteroides).

Per controlar aquesta possibilitat, haurem de tenir en compte que:

 • Hem de definir els límits (bounds en anglès) de l’objecte cada cop que es mou.
 • Hem de definir l'actor com a touchable.
 • Quan fem clic sobre la pantalla, comprovarem si s’ha tocat algun element.

Per poder controlar quan es fa clic sobre la nau, anem al constructor d'spacecraft i afegim el codi:

 1. // Per a la gestió de hit
 2. setBounds(position.x, position.y, width, height);
 3. setTouchable(Touchable.enabled);

I al final del mètode act:

 1. setBounds(position.x, position.y, width, height);

Una vegada configurat l’objecte spacecraft cal anar a la classe InputHandler per controlar quan fa clic l’usuari. Creem les variables d’instància private Vector2 stageCoord; i private Stage stage;. Obtenim l'stage en el constructor amb stage = screen.getStage(); i en el mètode touchDown afegim el següent codi:

 1. stageCoord = stage.screenToStageCoordinates(new Vector2(screenX, screenY));
 2. Actor actorHit = stage.hit(stageCoord.x, stageCoord.y, true);
 3. if (actorHit != null)
 4. Gdx.app.log("HIT", actorHit.getName());

Convertim les coordenades de la pantalla a les de l'stage ja que per exemple a l’aplicació d’escriptori li hem duplicat les dimensions i l’aplicació de dispositius mòbils es redimensionarà per adaptar-se a la pantalla del dispositiu. Guardem l'actor que ha estat pressionat en les coordenades de la pantalla i si no és null mostrem un missatge de log amb el seu nom en cas de tenir-lo. El darrer paràmetre del mètode hit defineix si es respecta la touchability de l’objecte, és a dir, només mirarà actors que tinguin el setTouchable en Touchable.enabled.

Si executem l’aplicació i fem clic en la nau veurem missatges “HIT: spacecraft” en el log de l’Android Studio.

Configuració de l'aplicació d'Android

Si volem reduir el consum energètic generat pels sensors d’Android i millorar l’experiència de l’usuari, cal fer alguns canvis. La configuració de l’aplicació d’Android la farem des del fitxer del subprojecte android/java/cat.xtec.ioc.android/AndroidLauncher.

En la nostra aplicació utilitzarem ni l’acceleròmetre ni la brúixola així que afegirem entre AndroidApplicationConfiguration config = new AndroidApplicationConfiguration(); i initialize(new SpaceRace(), config); les línies:

 1. config.useAccelerometer = false;
 2. config.useCompass = false;

D’aquesta manera evitarem el consum generat per aquests sensors.

Per millorar l’experiència de l’usuari en sistemes Android, configurarem l’aplicació per tal que mai s’apagui la pantalla i també ocultarem (en cas de tenir-los disponibles) els botons software de home, back i recents posant l’aplicació en el mode immersive.

El codi de la classe AndroidLauncher quedarà de la següent manera:

 1. package cat.xtec.ioc.android;
 2.  
 3. import android.os.Bundle;
 4.  
 5. import com.badlogic.gdx.backends.android.AndroidApplication;
 6. import com.badlogic.gdx.backends.android.AndroidApplicationConfiguration;
 7. import cat.xtec.ioc.SpaceRace;
 8.  
 9. public class AndroidLauncher extends AndroidApplication {
 10. @Override
 11. protected void onCreate (Bundle savedInstanceState) {
 12. super.onCreate(savedInstanceState);
 13. AndroidApplicationConfiguration config = new AndroidApplicationConfiguration();
 14. // Deshabilitem els sensors que hem de fer servir
 15. config.useAccelerometer = false;
 16. config.useCompass = false;
 17. // Impedim que s'apagui la pantalla
 18. config.useWakelock = true;
 19. // Posem el mode immersive per ocultar botons software
 20. config.useImmersiveMode = true;
 21.  
 22. // Apliquem la configuració
 23. initialize(new SpaceRace(), config);
 24. }
 25. }
Anar a la pàgina anterior:
Annexos
Anar a la pàgina següent:
Activitats