Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu les opcions correctes (pot haver-hi més d’una opció correcta):

Respecte els Sprite Sheet:

NúmPregunta
1

Són fulls d’estils que defineixen com seran els sprite resultants

2

Són mapes de bits que contenen tots els sprites de l’aplicació

3

Es fan servir per reduir la memòria utilitzada pels gràfics d’una aplicació

4

La GPU carrega més ràpid els sprite sheet que els sprite ja que ocupen menys memòria

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

Els valors de l’acceleròmetre els obtenim d’un array, sent la posició 0 la X, la 1 la Y i la 2 la Z

2

Els jocs casuals ja existien abans dels dispositius mòbils però amb aquests han cobrat popularitat

3

Quan creem una aplicació en 3D per a Android hem d’escollir si ho fem amb OpenGL o amb Direct3D

4

Si volem gestionar l’event “clic” d’un view ho podem fer implementant la interfície OnKeyListener

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Unitat per mesurar la quantitat d’imatges que es mostren per segon:

2

Comprovació de l’estat d’un dispositiu d’entrada en un determinat moment:

3

Component per registrar les pulsacions que es produeixen en una activitat:

4

Quantitat de píxels per polsada:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos