Introducció

La programació d’aplicacions per dispositius mòbils, en general, consta de més funcionalitats que unes simples pantalles que s’envien entre elles informació introduïda per l’usuari. Una vegada tenim clar l’esquema de l’aplicació i la transició entre pantalles, és el moment d’anar més enllà i atribuir-li un seguit de particularitats específiques.

Android ens proporciona una API i unes llibreries de classes que donen al programador l’oportunitat de crear aplicacions completes. A banda de la programació de la interfície gràfica de l’aplicació (amb totes les seves complexitats), existeixen altres elements que poden enriquir la vostra aplicació, com ara la persistència de dades i la comunicació de la vostra aplicació amb Internet.

En l’apartat “Programació avançada” veureu tècniques avançades de programació en Android. S’hi tractaran diferents formes d’obtenir persistència de dades, mitjançant bases de dades i proveïdors de continguts. També veureu la manera de preparar les aplicacions per a la seva publicació i distribució.

En l’apartat “Programació de comunicacions” veureu com treballar amb les diferents llibreries de comunicacions que ofereix Android per a la programació de les seves aplicacions. Atès que Android és un sistema dissenyat per a dispositius mòbils, la connexió contínua és un dels seus aspectes fonamentals. Vegeu la comunicació web i els serveis de missatgeria instantània i multimèdia.

Per seguir els continguts d’aquest mòdul, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos (si n’hi ha). Tot i que les unitats formatives tenen un contingut important des del punt de vista conceptual, sempre s’ha procurat donar-los un enfocament pràctic en les activitats proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum