Resum

Actualment, el mercat de dispositius mòbils té una importància més gran que mai. Nous dispositius, tant telèfons com tablets, apareixen cada mes amb millor maquinari i nous sistemes operatius mòbils. El seu creixement és tant important que la programació per a aquests dispositius ha deixat de ser un element marginal per convertir-se en una sortida professional seriosa i amb futur. Actualment existeixen diversos sistemes operatius per a dispositius portàtils, i per les seves característiques i creixement actual i futur esperat, Android és sens dubte un dels sistemes més importants sobre els que es pot treballar (sino el més important).

La programació en aquest tipus de dispositiu té unes característiques especials que generalment no es troben en la programació per a dispositius d’escriptori. Per començar, poden tenir una connexió a Internet permanent o pròpia (que no depèn d’un altre dispositiu de xarxa, com un router wireless) mitjançant un mòdul GSM. Això els permet rebre i enviar tant trucades com missatges, i/o tenir una connexió a Internet permanent, encara que aquesta no és tan ràpida com les connexions amb equips d’escriptori i pot sofrir desconnexions freqüents. D’altra banda, aquests dispositius tenen unes dimensions reduïdes i solen fer servir pantalles tàctils, i la seva capacitat de memòria i processament també són reduïdes.

Existeixen diferents formes de desenvolupar aplicacions per a Android, encara que la més popular (i única reconeguda oficialment per Google) és mitjançant l’Android Studio, un IDE open source basat en l’IntelliJ IDEA que ha estat adaptat per facilitar el desenvolupament d’aplicacions per al sistema operatiu de Google.

Un projecte d’aplicació Android consta de molts fitxers diferents, entre els quals trobem els fitxers de recursos, el fitxer de manifest del projecte o els fitxers de layout de les Activitats, entre d’altres.

Els blocs principals per construir les vostres aplicacions són els components que fareu servir per programar les aplicacions Android. Són elements conceptuals que ficareu junts per construir una aplicació en conjunt: Activitats, Serveis, Proveïdors de continguts i Receptors broadcast.

Una Activity (activitat) representa una única pantalla amb una interfície d’usuari.

Un Service (servei) és un component que s’executa en el background (en el fons, que no es veu) per realitzar tasques per a treballs remots.

Els content providers (proveïdors de continguts) són interfícies per compartir dades entre les aplicacions.

Els broadcast receivers (receptors broadcast) són un component que respon a anuncis de sistema que van dirigits a totes les aplicacions del dispositiu (broadcast).

Tres dels quatre tipus de components (activitats, serveis i receptors broadcast) s’activen per missatges asíncrons anomenats intents (intencions). Els intents lliguen els components individuals entre si en temps d’execució, tant si els components pertanyen a la mateixa aplicació com si no. Podeu pensar en els intents com a missatges que s’envien entre si els diferents components de les aplicacions.

Per anunciar al sistema els components que farà servir l’aplicació, existeix el fitxer AndroidManifest.xml (el fitxer de manifest de l’aplicació). L’aplicació ha de declarar tots els components en aquest fitxer, que ha d’estar a l’arrel del directori del projecte.

Les activitats serveixen per interactuar amb l’usuari i mostren la interfície d’usuari (o UI, User Interface) de la vostra aplicació, que pot tenir elements gràfics (widgets, en anglès) com botons, caixes de text, etiquetes, etc. La UI està definida als fitxers xml a la carpeta res/layout del vostre projecte.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge