Més informació

Bibliografia bàsica

Bauts, T; Dawson, T.; Purdy, G. N. (2005). Linux Network Administrator’s Guide. Sebastopol, Estats Units: O’Reilly.

Manual clàssic d’administració de xarxes GNU/Linux en format llibre o PDF. Disponible també en PDF i HTML al web de TLDP que trobareu a “Adreces d’interès”; disponible també l’edició en castellà, publicada per Anaya Multimedia.

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras (7a ed.). Madrid: Pearson.

Descripció completa de totes les capes del model OSI de xarxes. Inclou apartats referents al correu (SMTP, MIME, POP i IMAP) i al trànsit web HTTP. Disposa de capítols que tracten temes de seguretat i també de xarxes sense fil.

Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4a ed.). Mèxic DF: Pearson.

Descripció complerta de les xarxes, començant pel model OSI i analitzant cada capa del model TCP/IP. En la secció dedicada a la capa d’aplicació es tracten els temes relacionats amb els protocols DNS, HTTP, SMTP, POP i IMAP. Inclou una secció final dedicada a temes de monitoratge i seguretat.

Albitz, P.; Liu, C. (2001). DNS and BIND (4a ed.). Sebastopol, Estats Units: O’Reilly.

Manual molt complet d’explicació del funcionament del sistema de noms de domini i del servei BIND, en format llibre o PDF; disponible l’edició en castellà, publicada per Anaya Multimedia.

Bibliografia complementària

Carceler, V.; Canet, E. (2009). Administració de xarxes d’àrea local. Barcelona: Institut Obert de Catalunya, Departament d’Educació.

Material del crèdit de xarxes dels cicles d’administració de sistemes informàtics i de desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

Barceló, J. M.; Íñigo, J.; Martí, R.; Peig, E.; Perramón, X. (2005). Xarxes de computadors. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Manual de xarxes del curs de postgrau de Programari lliure de la UOC.

Brito, C.; Castelló, A.; Ferrer, J.; Giralt, M. (2006). Instal·lació i manteniment de xarxes locals. Barcelona: Departament d’Educació.

Material del crèdit d’instal·lació i manteniment d’equips informàtics del cicle de grau mitjà d’Explotació de sistemes informàtics.

Adreces d'interès

http://tldp.org

Lloc web que conté un conjunt molt complet de manuals i com-es-fa de GNU/Linux. TLDP significa The Linux Documentation Project.

http://www.ibm.com/developerworks/linux

Materials de GNU/Linux de l’empresa IBM. El lloc disposa d’una secció de materials per als exàmens LPIC (exàmens de certificació oficial de GNU/Linux). També disposa d’abundant material de programes d’aprenentatge en general.

http://en.wikipedia.org/wiki/

L’omnipresent Viquipèdia. Una excel·lent manera de realitzar una consulta ràpida i introductòria als diversos temes. No es poden considerar totalment fiables els continguts que s’hi descriuen, però proporciona una manera còmoda de tenir una primera idea dels conceptes a tractar. És especialment útil per conèixer el significat de les sigles que ens apareguin estudiant i treballant.

http://en.wikipedia.org/wiki/TLD

En aquesta adreça podeu consultar la llista de dominis d’alt nivell, el tipus de programari que utilitzen, les seves IP i el tipus de d’adreça (unidestinació o de servei).

http://www.gnu.org

Lloc web de l’omnipresent GNU, pedra fundacional del programari lliure i de l’eclosió dels sistemes GNU/Linux.

http://www.ietf.org

El lloc web de l’Internet Engineering Task Force, i en especial la seva eina per cercar RFC, és una manera excel·lent de trobar les especificacions inicials de cada protocol i poder veure el que els autors del protocol diuen.

http://tools.ietf.org/html

Web de l’IETF, entitat que gestiona els estàndards d’Internet. En aquesta adreça es poden consultar les especificacions dels estàndards FTP (RFC 959), TFTP (RFC 783 i RFC 1350), HTTP (RFC 1945 i 2616), SMTP (RFC 821, 822, 2821 i 2822), IMAP (RFC 1065 i 3501), XMPP (RFC 6120, 6121 i 6122) i NTTP (RFC 977, 1036 i 3977).

http://www.isc.org/

Web de l’organització Internet Systems Consortium, els actuals gestors del servidor de noms bind i del servidor dhcpd. Aquí trobareu tot el material dels servidors DNS i DHCP.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge