Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat, l’alumne:

1. Prepara la documentació suport dels fets comptables i interpreta la documentació que conté.

 • Identifica els diferents tipus de documents suport que són objecte de registre comptable.
 • Comprova que la documentació suport rebuda conté tots els registres de control intern establerts -firma, autoritzacions o d’altres- per al seu registre comptable.
 • Identifica les errades habituals i efectua propostes per a esmenar-les, si és el cas, seguint els protocols establerts per l’empresa.
 • Classifica la documentació suport d’acord a criteris prèviament establerts.
 • Efectua el procediment d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de la informació.
 • Manté l’espai de treball amb el grau apropiat d’ordre i pulcritud.
 • Reporta o documenta, segons els protocols establerts en cada cas, la situació de cada document suport.
 • Analitza les implicacions de l’externalització de les obligacions comptables i fiscals de l’empresa i reconeix la documentació i dades a aportar periòdicament.

2. Codifica els documents suport per a la seva comptabilització garantint la traçabilitat de les operacions econòmiques i financeres a que corresponen i aplicant la metodologia comptable i els criteris del Pla General de Comptabilitat PIME.

 • Codifica els documents conforme al Pla General Comptable.
 • Determina quins comptes es carreguen i quins s’abonen segons els diferents fets comptables, segons el pla de comptes.
 • Codifica operacions de compres i despeses, i vendes i ingressos, pagaments i cobraments, habituals en l’operativa de l’empresa.
 • Codifica operacions de compra i venda en el mercat domèstic, en el mercat interior i els mercats exteriors.
 • Codifica operacions comercials amb creditors i deutors
 • Codifica documents representatius de despeses i d’ingressos financers, i de transferències i traspassos bancaris.
 • Codifica documents fiscals de declaracions i liquidacions d’impostos.
 • Codifica documents laborals corresponents a nòmines i a empresaris autònoms.
 • Codifica documents representatius de variació d’existències.
 • Codifica documents representatius de depreciacions d’immobilitzat.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències