Referències

Bibliografia bàsica

Amat Salas, O. (2008). Nuevo PGC y PGC PYMES. Un análisis práctico y a fondo. Barcelona: Ed. Bresca.

El PGC és d’aplicació obligatòria per a totes les empreses. Aquest manual, a més de contenir totes les parts del PGC, fa una anàlisi pràctica i a fons de la nova normativa introduïda amb la reforma del Pla el 2007. També conté exercicis pràctics resolts.

Referències bibliogràfiques

Cañibano Calvo, L. (1991). Contabilidad: análisis contable de la realidad económica (6a ed). Madrid: Editorial Pirámide.

Es tracta d’un manual introductori a la comptabilitat. Es troba dividit en sis seccions. L’autor dedica les dues primeres a establir els fonaments de la comptabilitat: objectiu, concepte i metodologia.

García Castellví, A. (2011). Contabilidad Financiera. Barcelona: Editorial Ariel.

L’autor en aquest manual analitza de forma teòrica i amb exemples pràctics el PGC de 2007.

Losilla Ramírez, M.F. [et.al.] (2010). Introducción a la contabilidad financiera. Madrid: Ed. Garceta.

El contingut d’aquest manual segueix un procés de menor a major dificultat i sintetitza les principals operacions empresarials de caire financer i comptable, per arribar finalment a la formulació dels estats comptables.

Solà Tey, M; Vilardell Riera, I. (2009). Introducción a la Contabilidad General. Madrid: McGraw Hill.

Es tracta d’un manual introductori pels estudiants que veuen la comptabilitat per primera vegada. S’explica què és la comptabilitat i per a què serveix. L’objectiu és que el lector conegui els fonaments bàsics del mètode comptable i els estats comptables bàsics. Tots els capítols s’il·lustren amb exemples i exercicis.

Adreces d'interès

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/NOMINA.pdf

En aquesta adreça trobareu el rebut individual justificatiu del pagament de salaris d’acord amb l’art. 1 de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el model de rebut oficial de pagament de la nòmina.

http://www.seg-social.es/Internet_5/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Recaudaciondecuotas/ModelosdeDocumentos38394/index.htm

Els models TC2 i TC1 són els documents oficials, determinats per la Tresoreria General de la Seguretat Social per la recaptació de les quotes de cotització. Els trobareu en aquesta adreça.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/va_es/Inicio_va_ES/_Configuracion_/_Acceda_directamente/_A_un_clic_/Modelos_y_formularios/Modelos_y_formularios.shtml

http://www20.gencat.cat/portal/site/e-tributs/

A les pàgina web de l’Agència Tributària trobareu tots els models de documents per la liquidació dels diferents impostos i tributs.

http://www.plangeneralcontable.com/

En aquesta pàgina web trobareu el text sencer del PGC i del PGC de PIME. Un dels apartats importants és el que fa referència a les definicions dels diferents comptes i les relacions comptables que s’estableixen entre ells. Aquest web també incorpora exemples pràctics resolts que us poden ajudar a aprofundir en alguns conceptes vistos a la unitat.

www.icac.meh.es/home.aspx

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda. Es troba regulat per la Llei 19/1988, de 12 de juliol d’Auditoria de Comptes, també pel Real Decret 1636/1990, de 20 de desembre, que el desenvolupa i la Llei 44/2002, de 22 de novembre de Mesures de Reforma del Sistema Financer que modifica diversos articles de la Llei 19/1988.

L’ICAC té atribuïdes, entre d’altres, les competències per proposar el PGC adaptat a les Directives de la Comunitat Econòmica Europea i a la resta de lleis que regulen aquestes matèries.

http://www.accid.org/glossari.php?word=all&sec=2&tip=1

L’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) és una associació que neix l’any 2002 amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. Va ser fundada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment s’hi van afegir el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

L’ACCID ha permès la creació d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable. Periòdicament edita publicacions relacionades amb comptabilitat i finances, i organitza conferències, jornades i congressos sobre la matèria. A la seva pàgina web disposa d’un complet glossari de termes comptables que us pot ser d’utilitat.

http://www.europapress.cat/economia/noticia-taxa-general-diva-puja-aquest-dissabte-21-taxa-reduida-10-20120901102943.html

Trobareu en aquest article les principals novetats en matèria d’IVA introduïdes el juliol de 2012.

http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/2011-modelosnuevassociedades.html

Trobareu en aquesta pàgina web dos models d’escriptura de constitució d’una SL que s’ajusten a la normativa més actual.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge